Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Ing. Petra Vacková, Mgr. Alena Mazzolini, Mgr. Miroslav Sága MBA, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Vladimír Dočekal, Tomáš Janča

Nepřítomni:  Mgr. Roman Pospiech, LL.M. (omluven),  Stanislav Barek (omluven)
Hosté: 10 občanů, z toho p. Šimoník ze společnosti BEMETT s.r.o., 3 zástupci společnosti Silver development s.r.o. 

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky o činnosti obce
6. Dodatek plánovací smlouvy č.2 se společností BEMETT s.r.o
7. Darovací smlouvy mezi Oakland Trade a.s., BEMETT Chýně s.r.o. a obcí Chýně
8. Plánovací smlouva se společností Eurodevelopment s.r.o.
9. Plánovací smlouva se společností Silver development s.r.o.
10. Smlouvy o převodu infrastruktury společností EMBALADOR s.r.o.
11. Žádost o finanční příspěvek na poskytování sociálních služeb Diakonie ČCE
12. Ukončení smlouvy o vzájemné spolupráci s městem Hostivice
13. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací
14. Diskuse
15. Závěr

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 18,05 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné a upozornila je, že z jednání zastupitelstva bude pořizován zvukový záznam; poté konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Dále starostka obce pí Chvojková oznámila nástup paní Pospiechové do funkce tajemníka obecního Úřadu od 1. 8. 2016, a zároveň přivítala nové členy zastupitelstva pana Tomáše Janču a pana Vladimíra Dočekala a vyzvala je ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že starostka obce pí Chvojková přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky;“ a poté vyzvala nejdříve pana Tomáše Janču a poté pan Vladimíra Dočekala ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu; oba zastupitelé pronesli slovo „slibuji“, neodmítli složit slib ani nesložili slib s výhradou.

2. V bodu 2 programu starostka obce pí Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla, aby s ohledem na skutečnost, že se prozatím obec nedohodla na znění plánovací smlouvy se společnosti Eurodevelopment s.r.o., byl vypuštěn bod 8 programu a byl přesunut na zářijové zasedání zastupitelstva; p. Palatinus navrhl nahradit bod 8 programu bodem „Schválení výběru Technického dozoru investora“.
Zastupitelé pak 7 hlasy schválili navržený program jednání vč. nově nahrazeného bodu.

3. V bodu 3 programu p. Fousek seznámil přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly usnesení č. 56/2015 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 22. 6. 2016.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
• návrhová komise: p. Palatinus a pí. Mazzolini - schváleni 7 hlasy;
• ověřovatelé zápisu: p. Sága a pí Vacková -  schváleni 7 hlasy.

5. V bodu 5 starostka obce pí Chvojková uvedla ve zprávě starostky o činnosti následující:
• stav na účtu obce činí 8 841 333,19 Kč;
• nadále běží veřejná zakázka k nové ZŠ, termín pro doručení nabídek byl stanoven na 9. 9. 2016, kdy proběhne veřejné otevírání obálek; k dnešnímu dni bylo vydáno 8 dodatečných informací, od června již nedošlo k jiné zásadní změně -  jednalo se pouze o drobné úpravy (nesoulad mezi výkresovou částí a položkovým rozpočtem), které již nenarušily průběh zadávacího řízení. Projektovou dokumentaci si k dnešnímu dni vyzvedlo celkem 18 společností, z nichž 4 podali žádosti o dodatečné informace; v průběhu září by se měl uskutečnit výběr zhotovitele stavby. Zahájení stavebních prací je plánováno na 24. 9. 2016, což je nejbližší termín, který umožňuje zákon s ohledem na zákonné lhůty pro odvolání po výběru zhotovitele stavby;
• v období 1. 6. 2016 - 31. 8. 2016 je omezeno nákladání s vodou a zároveň s ohledem na přetrvávající problém s vodou po domluvě s 1. Vodohospodářskou a odborem v Černošicích bylo vydáno rozhodnutí, že po dobu platnosti vyhlášky obce, tj. do 31. 8. 2016 obec Chýně nevydává souhlasná stanoviska k novým žádostem na připojení na vodu. Tato stanoviska se budou opětovně vydávat až od 1. 9. 2016. V mezidobí bylo jednáno s 1. Vodohospodářskou a byla jí předána kompletní projektová dokumentace na původní vodojem; bylo jednáno se společností Oakland Trade a.s. o pozemku na vodojem; situace s vodou by se měla vyřešit stavbou vodojemu. Tato stavba by se měla realizovat za pomocí dotací z Operačního programu životního prostředí. Momentálně má kompletní projektovou dokumentaci k dispozici 1. Vodohospodářská k připomínkování, závazný termín jejího vyjádření byl stanoven do konce srpna tak, aby žádost o dotaci mohla být předložena v příštím roce;
• k dnešnímu dni byla ukončena veřejná zakázka na výběr technického dozoru investora včetně BOZP ke stavbě nové základní školy (samostatný bod zasedání);
• na konci července byla dokončena a zkolaudována stavba v ulici Hájecká, která je tímto kompletně průjezdná. Starostka obce zároveň požádala přítomné občany, aby v případě, že by si všimli nějakých nedostatků, se obrátili na Obecní Úřad, který v době záruky může tyto nedostatky nechat odstranit;
• obec obdržela záporné stanovisko od Policie ČR ke stavbě točny, momentálně se pracuje na vypořádaní připomínek. Připomínky se týkaly vlečných křivek -  točna u zastávky vlaku má malý poloměr na otáčení vozidel o délce 13 metrů a tím vychází převis autobusu mimo krajnici vozovky. V současnosti obec hledá optimální řešení ve spolupráci s projektanty a policii, přičemž počítá s vypořádáním připomínek nejpozději do konce srpna tak, aby v září mohly začít stavební práce;
• byla zahájena rekonstrukce budovy na ulici Okružní 170 - stavba byla podříznuta, proběhlo ošetření stěn, sanace omítek, byla vybudována přístavba, protiradonová opatření, byla instalována nová okna, byla vylita podlaha betonem, v těchto dnech probíhá technologická přestávka (odstranění vlhkosti), následně budou ošetřeny omítky, vybudovány hrubé rozvody a instalovány sádrokartonové mezistěny. Na 30. 8. 2016 je předjednána kolaudace s hygienou a se stavebním úřadem, hasiči se dostaví o týden dřív. 1. 9. 2016 bude škola v budově připravena k provozu;
• ve školce proběhly kompletní stavební práce v kuchyni, prostor kuchyně byl rozšířen, je objednán nový konvektomat (bude přivezen během 14 dní), byly vyměněny veškeré rozvody, probíhá výměna elektroinstalace, příští týden budou pokládány dlažby, budou provedeny úpravy stěn tak, aby kuchařky měly tyto prostory týden před zahájením školního roku k dispozici pro přípravu ostrého provozu;
• obec obdržela dar - zvon o váze cca 1t, který je momentálně opravován, je třeba zvážit jeho budoucí využití;
• na Obecném Úřadě byl nainstalován alarm, Obecní Úřad je momentálně pod 24hodinovou ochranou, je napojen na pult centrální ochrany, spolu s alarmem byla umožněna instalace elektronického docházkového systému pro zaměstnance;
• vyjma paní tajemnice nastoupili dva další noví zaměstnanci na dobu 1 roku - obec na ně obdržela příspěvek z dotací Úřadu práce; paní Svobodová na administrativní výpomoc na Obecní Úřad, a v rámci terénních prací pan Mejstřík; celkem se ucházelo o práci 26 zájemců, z nichž 25 uvedenou práci odmítlo;
• bylo vyhlášeno 2. kolo dotací na zbylé finanční prostředky na kulturní, sociální a jiné akce pořádané v obci Chýně, podrobnosti včetně podkladů a žádosti jsou k dispozici na webových stránkách obce Chýně, všem spolkům byl zaslán příslušný link;
• stále se řeší s 1. Vodohospodářskou problémy ohledně čistírny odpadních vod, kdy se rapidně zvyšuje špatné pročistění, co se látkových výměn týče; podařilo se snížit hydraulický tlak na nátoku, ale nedaří se snížit tlak natolik, aby se zvýšila intenzita pročištění. V současnosti čistička pracuje na 75 % látkové výměny. Celková kapacita je přitom 6000 ekvivalentů.

6. V rámci Dodatku č. 2 plánovací smlouvy se společností BEMETT s.r.o. proběhlo v posledních dnech několik jednání se společností BEMETT s.r.o. V záměru byly specifikovány všechny fáze projektu včetně jeho přibližné etapizace, do smlouvy byly přijaty následné požadavky obce:
• požadavek na 2 parkovací místa na každou bytovou jednotku;
• požadavek, že pozdější etapy budou zohledněny podle stavu kapacity čistírny odpadních vod tak, aby mohla obec vždy po určité fázi vyhodnotit množství vypouštěných odpadních vod na nátoku  ČOV a aby mohla tuto situaci řešit (např. přečerpávací nádrží nebo intenzifikací čistírny);
• byla schválena nová výše kompenzačních příspěvků, a to ve výši 480 Kč/m2, přičemž průměrná plocha u řadových domků se u jednotlivých bytových jednotek pohybuje mezi 95 – 110 m2, takže stanovená částka je adekvátní (48 000,- Kč - původní návrh obce);
• byly zapracovány změny týkající se započítávání prostranství a ploch, které obec převezme formou protiplnění.
Starostka obce pí Chvojková dodala, že v předmětném dodatku smlouvy byly ze strany společnosti BEMETT s.r.o. akceptovány všechny požadavky obce.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/8/16.

7. Jedná se o 2 darovací smlouvy a převod komunikací, chodníků, parkovacích míst a zpevněných ploch; jedna ze smluv se týká vlastnického práva k pozemku s parc. č. 156/913 a 990 – projednáváno na minulém zastupitelstvu – od té doby nedošlo k žádné změně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje
a) uzavření darovací smlouvy se společnosti OAKLAND TRADE a.s. k pozemku parcelní číslo 156/913 a parcelní číslo 990 do vlastnictví obce;
b) uzavření darovací smlouvy se společnosti OAKLAND TRADE a.s. o převodu komunikací, chodníků, parkovacích stání, zpevněných ploch a inženýrských sítí do vlastnictví obce.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/8/16.

8. V souvislosti se schválením výběru technického dozoru investora k akci „Nová škola s přilehlou komunikací“ starostka obce sdělila, že na základě jednání 3. 8. 2016 byla hodnotící komisí vybrána společnost IS engineering s.r.o. z Přibyslavi s vysoutěženou částkou 641 860,- Kč bez DPH. Byly doručeny 4 nabídky v řádném termínu, žádná z nich nebyla doručena po lhůtě stanovené pro doručení nabídek, která byla stanovena na 3. 8. 2016 do 16:30 hod. Dle vyjádření hodnotící komise splnily všechny 4 nabídky hodnocení s tím, že hlavním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Všechny požadavky k výběru technického dozoru investora byly specifikovány ve smlouvě, která byla nedílnou součástí výběrového řízení, tato smlouva i všechny podklady jsou k dispozici na webových stránkách obce. Pan Palatinus, jako člen hodnotící komise poté sdělil, že se hodnotící komise rozhodla doporučit, aby zastupitelstvo schválilo pro případ, že by nebyla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem, zmocnění starostky obce k uzavření smlouvy s uchazečem druhým v pořadí, a to s panem Ivanem Zajícem s částkou 759 000,- bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve Výběrovém řízení na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „Nová škola Chýně s přilehlou komunikací“ uchazeči IS engineering s.r.o., Přibyslav, IČO 259 75 609. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy s IS engineering s.r.o., je starostka obce oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil, jako druhý v pořadí, tj. s Ing. Ivo Zajícem, Nové Strašecí, IČO 458 18 550, s nabídkovou cenou 759 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/8/16.

9. Starostka obce pí Chvojková se ve vztahu k předloženému návrhu plánovací smlouvy se Silver development s.r.o. přítomných zastupitelů dotázala, zda budou akceptovat zapracování výše příspěvku stejným způsobem jako u již projednávaných developerů tak, aby byl dodržován jednotný přistup pro všechny, tzn. výše příspěvku byla 480 Kč za m2. Znění smlouvy by se tedy v předloženém návrhu změnilo v čl. 4 bod 1, a to tak, že kompenzační příspěvek, který byl navržen ve výši 48 000,- Kč za bytovou jednotku, bude realizován peněžitým plněním 480,- Kč za m2. Po souhlasu zastupitelů se starostka obce dotázala také přítomných zástupců společnosti Silver development, zda je pro ně takto schválený návrh akceptovatelný. Zástupci společnosti Silver development s uvedeným návrhem souhlasili.
Starostka obce pí Chvojková vznesla dále požadavek na zapracování závazku vybudovat chodník u protihlukové zdi (čl. 3 bodu 8 smlouvy), který byl již projednáván na předchozí schůzce zástupců obce se zástupci společnosti Silver development. Zástupce společnosti Silver development sdělil, že přítomný právní zástupce společnosti již uvedený požadavek do předmětné smlouvy zapracovává.
Následně místostarostka obce pí Vacková zástupcům společnosti Silver development sdělila, že v průběhu předchozích společných jednání byl taktéž projednáván požadavek na ozelenění předmětné protihlukové stěny tak, aby v budovaném území nebyla viditelná velká betonová plocha. Zástupce společnosti Silver development k uvedenému sdělil, že je potřeba se sejít a uvedené probrat, protože po vytýčení vychází, že tento chodník bude pravděpodobně zasahovat do ovocných stromů, které se v daném území nacházejí. Zástupce Silver development k uvedenému dále sdělil, že „vzhledem k tomu, že záměrem jak Silver developmentu, tak též stavebního úřadu je zbudovat stěnu co nejnižší (v současnosti výpočty vychází na 2,20 m a je pravděpodobné, že by stěna mohla být ještě nižší - jde o podmínku hygieny ve stavebním povolení, že bude provedeno měření), vyplyne z toho, jaký materiál bude zvolen (je možné, že se bude jednat o dřevěný plot příjemného vzhledu – toto vše je stále k diskuzi). Zástupce společnosti Silver development opětovně zdůraznil, že chodník v dané části bude zbudován, ale je třeba i o tomto bodu vést diskuzi – o rozvržení stromů, chodníku a ostatní zeleně V návaznosti na výše uvedené starostka obce pí Chvojková navrhla, aby byla do smlouvy zanesena věta, že „konkrétní podoba bude diskutována“. Zástupce společnosti Silver development s návrhem souhlasil a sdělil, že hned v pondělí 8. 8. je možné se sejít a předběžně se v dané věci dohodnout.
Místostarostka obce pí Vacková dále zástupcům společnosti Silver development připomněla již v minulosti diskutované zajištění průchodů v protihlukové zdi pro potřeby zajištění přístupu do jednotlivých zón. Zástupce společnosti se k uvedenému vyjádřil v tom smyslu, že v hlukové zdi jsou plánované propusti pro pěší.
Následně starostka obce pí Chvojková sdělila, že ve smlouvě chybí ve smlouvách již dnes běžně uváděný závazek developera k následnému napojování jednotlivých stavebníků/kupců do systému odpadového hospodářství, tzn. požadavek, aby uzavřeli stavebníci/kupci nemovitostí smlouvy na svoz odpadů, tj. je třeba zajistit, aby toto bylo součástí prodejných smluv. Právní zástupce společnosti vzal tento požadavek na vědomí.
Statostka obce poté vyzvala pana Palatinuse k přípravě návrhu usnesení. Pan Palatinus uvedl, že podobně jako v předchozích případech, kdy byly diskutovány nějaké detaily, konstatuje, že navrhované změny byly dostatečně pojmenovány, budou uvedeny v zápise ze zastupitelstva, takže usnesení může být schválené bez vyjmenovávání detailů s tím, že na těchto změnách se všichni shodli a že všichni jsou srozuměni s tím, že se schvaluje smlouva včetně těch detailů, které byli na tomto jednání zastupitelstva projednávány-  ve smlouvě bude uvedeno, že „změny budou diskutovány“ a toto bude uvedeno i v zápise.
Zástupce společnosti Silver development k uvedenému sdělil, že se nic nemění na závazku zbudovat chodník. Místostarostka obce pí, Vacková namítla, že je třeba diskutovat nejen  chodník, ale též celkový vzhled zdi podél celé stavby. Zástupce společnosti k tomu uvedl, že mají ve stavebním povolení striktně daný závazek vybudovat protihlukovou zeď, která je jasně daná i svou podobou a že se jako společnost zavazují, že ji ozelení a k diskuzi je pak technické řešení takové úpravy. Místostarostka obce k tomu sdělila, že není proti podpisu smlouvy, pouze upřednostňuje  takové řešení, které bude vhodné pro danou lokalitu. Zástupce společnosti Silver development je připraven k diskuzi a jeho záměrem je též zbudovat protihlukovou zeď vzhledově vhodnou pro danou lokalitu.
Na dotaz hostů zastupitelstva, kde se bude nacházet tato zeď, starostka obce pí Chvojková odpověděla, že předmětná zeď bude zbudována napravo od Rudenské ulice směrem na Vyhlídku. V daném území bude zbudována zeď i na druhé straně směrem na Vyhlídku, tj. na Rudenské ulici vznikne koridor po obou stranách…“.
Zástupce společnosti Silver development přislíbil předložit fotodokumentaci protihlukové zdi, kterou již realizovali v jiném jimi budovaném území tak, aby si zástupci obce mohli udělat představu o tom, jak může taková protihluková bariéra vypadat. Může být zhotovena z nalakovaného dřeva - je to v podstatě plný dřevěný plot 2 m vysoký, 50 cm betonové podezdívky, z masivních fošen 2x4 cm, které jsou křížem dávány do sebe, ve dvou vrstvách; dřevo lze namořit.
Na dotaz občanů, zda bude poté zeď předána obci, zástupce společnosti Silver development uvedl, že zeď bude předána obci jenom v úsecích silnic, ve zbytku bude zeď postavena na pozemku budoucích majitelů domů, takže není důvod, aby se předávala obci a obec se o ni starala.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci při realizaci záměru Silver development s.r.o. a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/8/16.

10. Smlouvy o převodu infrastruktury společností EMBALADOR s.r.o - starostka obce pí Chvojková k uvedenému bodu sdělila, že na návrh právního zástupce obce přečte jednotlivé připomínky k jednotlivým bodům smlouvy tak, jak byly obcí navrženy avšak protistranou nebyly buď akceptovány, nebo nebylo k připomínkám obce připojeno vyjádření protistrany. Dále paní starostka dodala, že kdyby mělo dojít k převodu infrastruktury za 1,- Kč tak, jak je to uvedeno v současném znění smlouvy, tak by obec musela doplatit daň z příjmu, tzn. 15 % z hodnoty majetku, který je převáděn. Předložené kupní smlouvy včetně předloženého dodatku k plánovací smlouvě zahrnují převedení za tyto  částky - jedna částka se týká převedení pozemků, jedna částka se týká převedení infrastruktury s tím, že Dodatek řeší kompenzaci tohoto příspěvku vůči obci. Navržené dokumenty obsahují body, které do dnešního dne nebyly vydiskutovány, ale vzhledem k tomu, že již uběhl rok od kolaudace infrastruktury, tak je třeba, a to i z hlediska plnění této smlouvy, převzít předmětnou infrastrukturu do vlastní správy (již podepsaná smlouva s EMBALADORem je špatná, co se týče výhodnosti pro obec). Starostka obce pí Chvojková dále dodává, že po diskusi byly zastupitelům zaslány návrhy kupních smluv včetně dodatku, kde bylo u jednotlivých připomínkovaných bodů uvedeno, jakou formou navrhuje právní zástupce obce tyto smlouvy upravit/vyjmout. Starostka obce navrhla, aby se tyto návrhy opravdu přijaly v plném znění tak, jak navrhuje právní zástupce obce a v tomto znění byly kupní smlouvy i dodatek odsouhlaseny a předány k podpisu protistraně. Pokud nebude protistrana souhlasit, půjde o neplnění povinnosti předání infrastruktury z její strany.
Starostka obce pí Chvojková se poté dotázala zastupitelů, jestli souhlasí s postupem, že projde většinu až všechny připomínkované body v předmětných smlouvách tak, aby to sumarizovala a byla s tím obeznámena i přítomná veřejnost.
Po odsouhlasení takového postupu zastupiteli uvedla starostka obce k jednotlivým smlouvám následující:
Kupní smlouvy na pozemek:
• týkají se pozemků o celkové výměře cca 12,5 tisíce m2, jedná se především o komunikace a o pozemky veřejné zeleně v lokalitě Nová Chýně;
• v čl. 1 bod 1 smlouvy je stanovena povinnost prodávajícího stanovit jasné datum výmazu zástavních a věcných věřitelských práv z Katastru nemovitostí. Právní zástupce obce navrhuje vypustit, že to bude v průběhu „projednávání procesu“, a doporučuje stanovení pevného data, ke kterému bude tento výmaz učiněn a následně dojde k převedení infrastruktury;
• v bodě 1.4 smlouvy navrhuje právní zástupce vynechat převedení práv a povinností z prodávajícího na kupujícího, které se týkají společnosti RWE GasNet, s.r.o.. Starostka obce k tomuto bodu uvedla, že do této chvíle ji není známo, o jaká práva a povinnosti se jedná, protože obci společnost EMBALADOR nepředložila znění smlouvy a proto právní zástupce obce navrhuje, aby se tento bod vypustil, případně se v budoucnosti řešil samostatně dodatkem, a to i vzhledem k tomu, že nevíme, jaké povinnosti by na sebe obec přebírala;
• kupní cena u pozemku je stanovena ve výši 50 000,- Kč, toto již bylo doplněno a vypořádáno;
• v bodě 4.2 smlouvy obec požadovala doplnění geodetického zaměření v souvislosti s vyznačením obrubníků - momentálně je vše k hraně komunikací, nejsou tam patrné obrubníkové linie;
• z dalších závazků navrhuje právní zástupce obce vypustit převod infrastruktury -  lokálního vodojemu, tak, že by to bylo upraveno až v samostatném dodatku. Daná záležitost je v současnosti v řešení - společnost EMBALADOR má povinnost do 31. 12. vybudovat lokální vodojem. Původní územní rozhodnutí z roku 2012 je na 30 kubíků, obec však požadovala jeho navýšení. Společnost EMBALADOR akceptovala návrh obce, že v první etapě navýší obsah vodojemu na 100 kubíků a následně na 200 kubíků;
• v čl. 7 bod 7.2 dále navrhuje zástupce obce vypustit kompletně písmeno b), kde prodávající navrhuje, že není povinen upozornit kupujícího na vady věci, o nichž ví. Starostka obce pí Chvojková dále k uvedenému dodává, že vypuštění uvedeného bodu obci umožní případné odstoupení od smlouvy v případě vad, u kterých by se prokázalo, že o nich protistrana věděla. To stejné se týká § 2129 ve stejném bodě, ve kterém jsou dále vyspecifikovány slevy na případné vady díla. Jelikož jde o navazující paragraf k vypuštěnému § 2084, tak by nebylo logické paragraf nechávat a proto dojde i k jeho vypuštění.  
• mění se seznam příloh, kdy Přílohou 1 zůstává výpis z Katastru nemovitostí, Smlouva o zřízení věcného břemene s Českomoravskou energetickou, ale vypouští se budoucí smlouva a břemena se společností RWE GasNet, s.r.o., jelikož nejsou specifikována jednotlivá práva a povinnosti (viz výše) a poslední přílohou bude usnesení dnešního zastupitelstva.
 
Kupní smlouvy na infrastrukturu:
• obec požadovala kompletní projektovou dokumentaci i v elektronické podobě tak, aby mohla být předána do pasportu a dále abychom s ní mohli dále pracovat a také kompletní specifikaci použitých materiálů a jejich úseků u komunikace a vpustí, aby v případě, kdyby došlo k havárii, měla obec přehled, kde se která infrastruktura nachází;
• v rámci monitoringu předmětného území byly zjištěny části, které již byly v mezičase zničeny v důsledku probíhající výstavby (rozježděné obrubníky, propadlé ústí kanalizace apod.). Toto bylo zaprotokolováno s tím, že se musí vše opravit k datu převzetí infrastruktury obcí;
• v čl. 1.3. obec navrhuje doplnit, že společnost Casta jako společnost realizující infrastrukturu prodlužuje záruku o dílo minimálně o jeden rok na veškeré nedodělky, které byly na stavbě v předchozím roce od kolaudace způsobeny/nedořešeny, tzn., že pětiletá záruční doba začne běžet až po převzetí dané infrastruktury, což bylo oběma stranami akceptováno;
• v čl. 3 „Kupní cena“ bylo doplněno, že kupní cena je stanovena na 250 800,- Kč + příslušná výše DPH;
• v čl. 5 „Ostatní závazky“ navrhuje obec vypustit na základě doplnění přesné specifikace obecnou specifikaci, která původně byla zahrnuta ve smlouvě. Tato tedy zůstává specifikována pouze v čl. 1 „Předmět díla“.
• společnost EMBALADOR měla v současné plánovací smlouvě obecný závazek pro obec, kdy obec souhlasí téměř se vším, co bude EMBALADOR realizovat, což je pro obec samozřejmě značně omezující při jakýchkoliv jednáních; Z tohoto důvodu obec tento obecný souhlas již v  obecných závazcích nechce opakovat, takže po domluvě s právním zástupcem obce se bod 5.2 kompletně vypouští a je nahrazen pouze specifikací 14ti pozemků, kterých se předávaná infrastruktura týká tak, aby nebyly nezahrnuty žádné jiné stavby, než ty, které se převádějí;
• V čl. 7 písm. b) vypuštění § 2084 -  prodávající není povinen upozornit kupujícího na vady věci a dále vypuštění §§ 2099 – 2117, kdy práva z vadného plnění díla jsou dohodou o postoupení práv vadného plnění díla, tzn., že společnost EMBALADOR si je vědoma vad, které nám předává, a obec by s tímto předáváním vad měla souhlasit. Toto bude vypuštěno tak, aby obec nepřebírala dílo s vadou;
• Vypuštění písm. c) z § 2129 odst. 2, kdy případná znalost, nebo neznalost skrytých vad staveb bude posuzována u zhotovitele, nikoliv u prodávajícího a námitku včasného neoznámení vady je případně povinen podat zhotovitel, nikoliv prodávající, tzn., že by mohlo dojít k situaci, kdy by obec společnost Casta musela informovat o tom, že v díle je nějaká vada – tuto povinnost by neměla společnost EMBALADOR – toto je pro obec neakceptovatelné, protože pokud si je EMBALADOR vědom vad díla, pak má povinnost tuto informaci sdělit obci;
• Přílohy zůstávají v plném rozsahu nezměněné, včetně veškerých zaměření i převodů.

Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě:
• Po dohodě s právním zástupcem obce Dodatek č. 1 nezahrnuje povinnost společnosti EMBALADOR na vybudování vodojemu, bude to řešeno samostatným dodatkem.
• Další připomínka právního zástupce obce připomíná, že původní plánovací smlouva specifikovala projekt jako jeden celek s tím, že tento celek byl definován určitým grafickým rozvržením pozemků. Toto grafické rozvržení však už bylo za dobu realizace projektu zhruba 4x změněno a z původních 247 bytových jednotek na celém území jsme nyní již na 337 bytových jednotkách na 2/3 předmětného území. To vše z toho důvodu, že je v současné smlouvě uvedena věta, že může společnost EMBALADOR pouze na základě oznámení obci daný projektový záměr měnit. Vzhledem k této skutečnosti obec trvá na tom, aby tam, kde je připojovací poplatek obci specifikován, bylo jasně uvedeno, že je to za pouze první etapu (etapy již realizované), která bude ve smlouvě přesně vymezena (a to až po hranu parcel, které jsou zahrnuty v té první části realizace) a toto bude nedílnou a závaznou součástí dané smlouvy, tzn., že nebude možné měnit počet připojovaných míst, aby se i nenavyšoval extrémně počet bytových jednotek v dané lokalitě. Daná lokalita je s počtem 337 bytových jednotek naplánována pouze na 2/3 daného území, tj. zbývá další  1/3 lokality.
• V daném dodatku bude tedy v důsledku výše uvedeného zapracována jediná změna, a to v čl. 7 -  připojovací poplatek obci bude EMBALADOR povinen uhradit do 15ti dnů ode dne uzavření a podpisu případné kupní smlouvy. Jeho výše odpovídá částce 413 960,- Kč s DPH.
• Následně pan Palatinus starostku obce pí Chvojkovou doplnil v tom smyslu, že v současné plánovací smlouvě je uveden také závazek společnosti EMBALADOR převést obci vlastnické právo k pozemku, který bude určen pro výstavbu veřejně prospěšné stavby, přičemž tento pozemek je ve smlouvě přesně definovaný. Zastupitelé došli k závěru, že je legitimní požadovat, aby ve stejnou dobu, kdy obec splní závazek převzít infrastrukturu, splnil EMBALADOR také svůj závazek převést ten pozemek na obec. Pan Palatinus navrhuje, aby byly schváleny zmiňované kupní smlouvy a dodatky podmínečně, tj. za podmínky, že zároveň dojde k převedení pozemku na obec. Pan Palatinus dále uvedl, že ve znění návrhu usnesení tak, jak ho má připraven, zaznívá i možnost nahradit převod pozemku úhradou částky odpovídající tržní hodnotě tohoto pozemku. Faktem totiž je, že ten pozemek tak, jak je specifikován v té smlouvě, už neexistuje. Pan Sága k uvedenému sdělil, že by preferoval pozemek před finanční náhradou, kterou dohodla paní starostka a to takový, který by byl v odpovídající kvalitě a minimálně stejné výměry. Paní Mazollini k uvedenému uvedla, že se jí jeví vhodné podmínit platnost smlouvy povinností EMBALADORu nabídnout obci nějaký odpovídající pozemek. Mezi zastupiteli se rozvinula následně diskuse, jestli je potřebné a vhodné dát společnosti EMBALADOR nějakou lhůtu, do kdy by měla obci odpovídající pozemek adekvátní kvality nabídnout. Pan Sága navrhl termín do 30. 9. 2016 s tím, že prozatím by se možnost finanční kompenzace neuváděla a trvalo by se pouze na převedení pozemku adekvátní kvality a minimálně stejné výměry. Po vzájemné diskuzi se zastupitelé dohodli, že se prozatím nebude jednat o možnosti finanční kompenzace, že v tuto chvíli bude obec požadovat a trvat na poskytnutí adekvátního pozemku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí vlastnického práva k pozemkům a inženýrským sítím, tak jak jsou definovány v plánovací smlouvě uzavřené mezi obcí a společností EMBALADOR s.r.o. se sídlem Arbesovo náměstí 1064/3, 150 00 Praha 5, IČO 27940527, na základě
- kupní smlouvy na pozemky parc. č. 816/8, parc. č. 816/171 a parc. č. 126/23,
- kupní smlouvy na technickou infrastrukturu a
- Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce uzavřené dne 21. 12. 2011,
ve znění zohledňujícím beze zbytku připomínky právního zástupce obce, za 413.968,- Kč za předpokladu, že společnost EMBALADOR s.r.o. současně převede obci vlastnické právo k pozemku určenému pro výstavbu veřejně-prospěšné budovy, který je definován ve výše uvedené plánovací smlouvě, popřípadě jiného pozemku adekvátní kvality a minimálně stejné výměry.
Toto Usnesení ztrácí platnost, pokud k dohodě o převodu pozemku nedojde do 30. 9. 2016.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 2
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/8/16.

11. Ve vztahu k žádosti Diakonie Broumov o finanční příspěvek na poskytování sociálních služeb starostka obce pí Chvojková uvedla, že Diakonie v současnosti poskytuje jedné rodině v Chýni pomoc s péčí o dítě s trvalým postižením do 7 let věku a žádá o příspěvek 5 000,- Kč. Starostka obce s ohledem na skutečnost, že je v současné době vyhlášena výzva na poskytování příspěvku obce v souladu se směrnicí obce, navrhla odložit projednání této žádosti s tím, že požádá Diakonii, aby svoji žádost předložili v rámci vyhlášeného dotačního titulu obce.
Přítomní zastupitelé vzali výše uvedené na vědomí.

12. Starostka obce pí Chvojková k uvedenému bodu uvedla, že obec Hostivice na červnovém jednání Rady města ukončila z kapacitních důvodů spolupráci se všemi spádovými základními školami a obcemi (Chýně, Jeneč, Dobrovíz, Drahelčice atd.) a to s účinnosti od školního roku 2017/2018. Ukončení spolupráce se týká docházky dětí od 6. – 9. třídy. Z ukončení spolupráce neplynou pro obec žádné povinnosti či sankce, pouze povinnost obce od září 2017 zajistit povinnou školní docházku pro děti navštěvující 6. – 9. třídu. Nicméně již v tomto školním roce 2016/2017 obec bude zajišťovat 6. třídu. V souvislosti s výstavbou nové základní školy směřuje obec aktivity v dané oblasti tak, aby byla tato docházka zajištěna.
Přítomní zastupitelé berou výše uvedené na vědomí.

13. Ve vztahu k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací v lokalitě Sluneční údolí starostka obce uvedla následující - vzhledem k tomu, že v minulosti obec neměla s jednotlivými developery uzavřeny smlouvy o odběru a poskytování pitných vod, tak by správně v lokalitě Sluneční údolí, kde obec nemá převzatou infrastrukturu, nemělo docházet k odběru splaškových vod a ani k poskytování vody z vodovodu.
Po dohodě s panem Kovalem byla sepsána dohoda, kdy byly doloženy veškeré kolaudační souhlasy k dané infrastruktuře včetně profilů. Obec tuto infrastrukturu nepřebírá, obec pouze umožňuje to, aby lidem, kteří v dané lokalitě bydlí, tekla voda a mohly být odváděny splaškové vody z jejich domovů do obecní ČOV. Jde pouze o právní narovnání současného stavu, obec za danou věc tím, že tuto záležitost neřešila v minulosti plánovací smlouvou, nemůže požadovat žádnou úplatu, jde pouze o částečné právní narovnání záležitostí v minulosti opomenutých.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností Slunečné údolí, s.r.o.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/8/16.

14. Diskuse
Dotaz veřejnosti:
• Zda zadávací podmínky pro výběr stavebního dozoru na školu zahrnuje také nějaké zajištění, případně v jaké výši.
Odpověď: Stavební dozor musí mít pojištění ve výši 50 mil Kč.
• Zda protihluková stěna bude zbudována i v části, která je v současnosti již hotová – tj. u již vybudovaných bytových domů.
Odpověď: Před bytovými domy stěna nebude, bude až za křižovatkou, tj. u řadových domků ano. Stěna původně měla být vysoká 3,40 m, potom byla navržena výška 2,8 m, teď je aktuální výše 2,2 m, akceptovatelná pro obec by byla pro nás cca 1,8 m, což je standardní výška plotu.
• Kdo se bude o tu zeď starat?
Odpověď: Zeď se bude nacházet na pozemku budoucích vlastníků, nikoli na obecních pozemcích, bude to vedeno jako plot. V daném území budou zbudovány trojbytové domky a vlastníkem toho plotu bude vždy ten nejkrajnější byt a tento vlastník se o danou stěnu bude mít povinnost starat.
• Pan Rajtora – postrádám v současnosti budovaném území developera EMBALADORu „průpojnou“ komunikaci mezi Rudenskou a Chrášťanskou – bude v budoucnu probíhat celým územím? Podle původního plánu měla být umístěna tato  komunikace úplně stranou
Odpověď: Ano, tato komunikace bude procházet celým územím, ta komunikace vede od místa, které teď končí Pod Vyhlídkou – je plánována široká 6 m plus chodník, celková průjezdnost od domu k domu je 12 m, bude na ní umístěn chodník a parkovací místa. Ta část, která vede kolem Vašeho pozemku je 6 m, je tam obytná zóna a je tam umožněn pohyb chodců ve vozovce. Vy jako vlastník pozemku budete zajisté osloven, protože developerv současnosti zahájil projekční práce a od příštího roku je jeho záměrem zahájit stavbu této silnice, takže budou uzavírány dohody s vlastníky pozemků. V průběhu října, listopadu by mělo dojít k podpisu dohody mezi obcí a EMBALADORem o zahájení těchto projekčních prací; v současnosti je daná věc ve fázi veřejného projednávání, protože obec se musí zavázat k poskytnutí pozemků k vybudování dané komunikace a developer počítá s tím, že nejpozději do června 2017 budou mít „vyjadřovačky“ a následně by zahájili realizaci komunikace tak, aby byla hotová, než začnou stavět ten velký bytový dům.
• Pan Rajtora - na minulém zasedání se projednávala jednosměrka u stávající budovy školy; tato záležitost se řeší 15 let a toto řešení zavést jednosměrky se vždy zavrhlo, jako to nejméně dobré. Pan Rajtora se obává, že jak budou lidé dávat děti do školy, budou odbočovat do jednosměrky, vysadí děti u školy, projedou celou ulici a daný úsek projedou znovu – pokud pojedou do Prahy. Tou horší variantou bude, že jenom zajedou na to místo, kde neoprávněně v současnosti stávají auta (pozn. zapisovatelky – jedná se o nově zbudovaný chodník na Hlavní v blízkosti školy, toto místo není určeno k parkování), a přímo tam budou vystupovat děti;  třetí a nejhorší varianta je, že budou rodiče parkovat přímo na Hlavní a děti budou vystupovat na chodník na této hlavní silnici.
Odpověď: Věříme, že to tak nebude. Co se týče toho parkování na místě chodníku u hlavní silnice u odbočky ke škole, ve spolupráci obce s Městskou policií v Hostivici tam již byly v uplynulých dnech udělovány pokuty a v této aktivitě se bude i nadále pokračovat – v tomto prostoru je vedený chodník a parkovat se tam nemůže - dle Státního fondu dopravní infrastruktury, který poskytl finanční prostředky na realizaci, na tomto místě nemá stát ani auto, má tam být volný průchod kvůli bezpečnosti před školou. Obec proto bude trvat na pokutování do doby, než tam auta parkovat přestanou. Obec počítá s tím, že rodiče žáků opravdu zajedou před školu, zastaví na straně vpravo, děti přeběhnou a auta pojedou dál. To bylo jediné akceptovatelné řešení policií; toto řešení bylo vybráno i s ohledem na současnou praxi u školy - lidé, kteří jezdí z lokalit Háje, Kamenice apod. často jedou zvýšenou rychlostí a pak do ulice směrem ke škole vjedou bez ohledu na to, že se tudy pohybuje před začátkem výuky větší množství dětí, a i když je tam postavený chodník, tak ne vždy je využíván všemi dětmi, ty se pohybují po stejné silnici jako auta rodičů žáků, které jsou sváženy do školy z výše uvedených lokalit. Tuto variantu obec zvolila s ohledem na bezpečnost dětí.
• Pan Rajtora – Jedná se o trvalý stav?
Odpověď:Situace bude řešena i v budoucnu v souvislosti s tím,  že se budou spojovat zastávky, bude se slučovat zastávka „Chýně“ a „Pivovarský dvůr“, a zastávka bude možná umístěna zrovna v těch místech, takže diskuze bude za rok probíhat znovu.
• Poznámka veřejnosti: Toto řešení má jednu velkou nevýhodu a to, že v té nejhorší části dne (kdy všichni lidi vyjíždějí do zaměstnání a vracejí se domů) budou všechna ta auta, které budou přivážet děti do školy, projíždět tuto trasu kvůli „jednosměrce“ dvakrát.
• Starostka obce pí Chvojková závěrem dodala, že se celý rok obec snažila tuto situaci vyřešit, počínaje snahou o umístění zrcadla (to však nebylo povoleno). Následně byl projednáván návrh umístit tam 2 betonové květináče, to však také dopravní policie zakázala kvůli minimálnímu průjezdu pro integrovaný záchranný systém (bylo by nutné umístit je v v nějaké minimální rozteči, která tam však není možná). Posléze pan plukovník Plešák přišel s návrhem, že jediným řešením je to „zjednosměrnit“ a že se za čas situace vyhodnotí. Obec návrh přijala i díky prioritě, kterou je bezpečnost dětí.
• Starostka obce pí Chvojková oznámila, že uzávěrka Zpravodaje bude 5. září (pozn. ověřovatele zápisu – uzávěrka je stanovena na 15. 8. 2016).
• Jsou ohledně skládky podnikány ještě nějaké kroky, nebo už je to definitivní?
Odpověď: Momentálně obec chystá s právním zástupcem obce připojení k žalobě na pana Frýdla a případně další kroky ve věci nečinnosti, protože existují tři rozhodnutí soudů cca z roků 1996, 2004 a 2013, že se na skládku navážet nemá. Nadále se tam však naváží, nedávno přišlo i rozhodnutí kraje, že se má přestat navážet, přesto se tam naváží dál. Obec tedy podá v průběhu příštích týdnů žádost o předběžné opatření na soud (protože jeden pozemek přímo pod tou skládkou je přímo obecní) tak, aby bylo zamezeno nakládání s tímto pozemkem, a obec bude doufat v kladné rozhodnutí soudu, i přesto, že jiní vlastníci, kteří tuto žádost podali, neuspěli. Obec však předpokládá, že uspěje vzhledem k tomu, že se jedná o obecní pozemek. Starostka obce dále přednesla i možnost obrátit se na exekutora, jelikož škoda, která obci vznikla za posledních 20 let tím, že nemohla pozemek pronajímat jako zemědělskou půdu, byla vyčíslena na 4 500 000,- Kč.

Po ukončení diskuse starostka obce pí Chvojková poděkovala všem za účast a ukončila zasedání.

V Chýni, dne 3. 8. 2016
 Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petra Vacková
Mgr. Miroslav Sága MBA

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz