Výsledky projednání a výpis usnesení zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 3. 8. 2016

Usnesení 1/8/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje

Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci. (pro:6; proti:0; zdrž.:1)

Usnesení 2/8/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje

a) uzavření darovací smlouvy se společnosti OAKLAND TRADE a.s. k pozemku parcelní číslo 156/913 a parcelní číslo 990 do vlastnictví obce;

b) uzavření darovací smlouvy se společnosti OAKLAND TRADE a.s. o převodu komunikací, chodníků, parkovacích stání, zpevněných ploch a inženýrských sítí do vlastnictví obce. (pro:6; proti:0; zdrž.:1)

Usnesení 3/8/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje

výběr nejvhodnější nabídky ve Výběrovém řízení na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „Nová škola Chýně s přilehlou komunikací“ uchazeči IS engineering s.r.o., Přibyslav, IČO 259 75 609. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy s IS engineering s.r.o., je starostka obce oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, tj. s Ing. Ivo Zajícem, Nové Strašecí, IČO 458 18 550, s nabídkovou cenou 759 000,- Kč bez DPH. (pro:6; proti:0; zdrž.:1)

Usnesení 4/8/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje

smlouvu o spolupráci při realizaci záměru Silver development s.r.o. a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci. (pro:6; proti:0; zdrž.:1)

Usnesení 5/8/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje

nabytí vlastnického práva k pozemkům a inženýrským sítím, tak jak jsou definovány v plánovací smlouvě uzavřené mezi obcí a společností EMBALADOR s.r.o. se sídlem Arbesovo náměstí 1064/3, 150 00 Praha 5, IČO 27940527, na základě - kupní smlouvy na pozemky parc. č. 816/8, parc. č. 816/171 a parc. č. 126/23, - kupní smlouvy na technickou infrastrukturu a - Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce uzavřené dne 21. 12. 2011, ve znění zohledňujícím beze zbytku připomínky právního zástupce obce, za 413.968,- Kč za předpokladu, že společnost EMBALADOR s.r.o. současně převede obci vlastnické právo k pozemku určenému pro výstavbu veřejně-prospěšné budovy, který je definován ve výše uvedené plánovací smlouvě, popřípadě jiného pozemku adekvátní kvality a minimálně stejné výměry. Toto Usnesení ztrácí platnost, pokud k dohodě o převodu pozemku nedojde do 30. 9. 2016. (pro:5; proti:0; zdrž.:2)  

Usnesení 6/8/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje

Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností Slunečné údolí, s.r.o. (pro:6; proti:0; zdrž.:1)

Zastupitelé obce dále berou na vědomí

a) žádost o finanční příspěvek na poskytování sociálních služeb Diakonie ČCE;

b) ukončení smlouvy o vzájemné spolupráci s městem Hostivice.

 

V Chýni dne 8. 8. 2016

 

 Ing. Petra Vacková                                    Mgr. Anna Chvojková        

místostarostka obce                                        starostka obce

                   

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz