Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Mgr. Alena Mazzolini, Mgr. Miroslav Sága MBA, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Ing. Petra Vacková, Stanislav Barek, Mgr. Roman Pospiech LL.M.

Nepřítomni: Jaroslav Kuchař (omluven), Tomáš Janča (omluven)

Hosté: 7 občanů, z toho p.Šimoník ze společnosti Bemett, p. Jelínek ze spolku Dřevosad

Program jednání:

1.    Zahájení
2.    Schválení programu
3.    Kontrola usnesení z minulého zasedání
4.    Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5.    Zpráva starostky o činnosti obce
6.    Plánovací smlouva se společností Silver Group s.r.o.
7.    Dodatek plánovací smlouvy č. 2 se společností Bemett s.r.o.
8.    Smlouva o zřízení věcných břemen služebnosti inženýrských sítí
9.    Dodatek k plánovací smlouvě se společnosti Embalador
10.    Kupní smlouvy Embalador
11.    Smlouva budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
12.    Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou
13.    Smlouva na rekonstrukci objektu Okružní 170
14.    Vytvoření dvou pracovních míst na veřejně prospěšné práce na období červenec až říjen na sekání trávy, předložení žádosti na Úřad práce
15.    Výsadba v lokalitě Uhlířka
16.    Předložení žádosti o dotaci na OPŽP  komplexní projekt pozemkových úprav
17.    Dodatečná informace č. 3. k zadávacím podmínkám na Novou základní školu Chýně s přilehlou komunikací
18.    Zřízení přestupkové komise obce Chýně
19.    Poptávkové řízení na zpracovatele územního plánu
20.    Závěrečný účet příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Chýně
21.    Osvobození nájmů od DPH
22.    Rozpočtové opatření č.4.
23.    Závěrečný účet obce Chýně
24.    Účetní závěrka obce Chýně
25.    Smlouva na Generel dešťové kanalizace
26.    Standardizace veřejného osvětlení
27.    Smlouva o nájmu a smlouva o smlouvě budoucí k pozemku parc.č. 517/3 a 517/10
28.    Nákup pozemku parc.č.884
29.    Zadávací dokumentace na technický dozor investora k Nové základní škole Chýně s přilehlou komunikací
30.    Diskuse
31.    Závěr.

Průběh zasedání:

1.    Zasedání zahájila v 18,10 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté
konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné;
Od 1. 6. došlo ke změně v zastupitelstvu, odstoupil pan Josef Novotný, místo něj byl dotázán pan Ladislav Černý, ten nastoupil, ale ke 14. 6. se zřekl svého místa a na jeho místo postoupil třetí v pořadí pan Tomáš Janča, který se z jednání omluvil s tím, že ostatních jednání se již účastnit bude.

2.    V bodu 2 dvě programu pí Chvojková nechala odsouhlasit navržený program jednání. Zastupitelé jej pak 7 hlasy schválili.

3.    V bodu 3 programu předseda Kontrolního výboru p. Barek seznámil přítomné se zprávou
Kontrolního výboru z kontroly usnesení č. 54/2016 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 10.5.2016; bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4.    Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu – do návrhové komise byl navržen p. Palatinus a p. Pospiech, oba byli schválení 7 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 7 hlasy p. Sága a pí Vacková;

5.    V bodu 5 starostka obce pí Chvojková uvedla ve zprávě starostky o činnosti následující:
•    Rekonstrukce ulice Hájecká byla zahájena 15.7. 2016
•    Rekonstrukce budovy v ulici Okružní č.170  byla zahájena terénními úpravami a bouracími pracemi. Smlouva ke stavebním pracím bude podepsána až 23.6.2016 po dnešním zastupitelstvu
•    Probíhá rekonstrukce kuchyně a provozních prostor v Mateřské škole
•    Zadávací a projektová dokumentace k výstavbě budovy nové školy Chýně s přilehlou komunikací byla zveřejněna. Do dnešního dne si ji vyzvedlo 15 společností. Byly zjištěny chyby v dodané zadávací dokumentaci, je nutné udělat změny v celé zadávací dokumentaci k výběrovému řízení zhotovitele stavby
•    Byly znovu předloženy dotace na ČEZ. U projektu Marijánka (lanové centrum) jsme byli vyzvání k doplnění, do měsíce bude známo vyhodnocení z Nadace ČEZ.
•    S 1. Vodohospodářskou budou nastavena nová pravidla na čističce odpadních vod kvůli výpadku čerpadel. Bylo požádáno o instalaci záložního čerpadla.
6.    V bodu 6 starostka obce informovala o předložené plánovací smlouvě o spolupráci se společností Silver Developement s.r.o., která byla doručena na obec. Smlouva řeší zastavění rodinnými a bytovými domy v lokalitě Oakland trade, která navazuje na již realizovanou výstavbu. Na základě smlouvy bylo jednáno i se stavebním úřadem. Z již schváleného územního plánu vyplývá, že obec nemůže zasahovat do plánované výstavby, ta byla schválena minulým vedením obce v roce 2006. Změny uvedené ve smlouvě zahušťují danou lokalitu třikrát více, než je uvedeno v původním návrhu. Paní starostka navrhuje provést zjišťovací řízení EIA a vypracování posudku, jak zastavění dané lokality zapadá do celkové myšlenky územního plánu výstavby a jaký má vliv na životní prostředí.
P.Palatinus uvádí nedostatečné vymezení domů v dané smlouvě. Smlouva hovoří o 13 rodinných domech, bytové domy nejsou zmíněny, přestože v předloženém plánku jsou. P. Palatinus a paní místostarostka navrhují promyslet celý koncept dané oblasti jako celek, nejen na základě schválení výstavby jednotlivých domů, není možné schvalovat vždy jen malou část území, konečný výsledek na celém území pak nebude dobrý. V oblasti Na Dušnicku a Opatovka se počítá s kapacitou 1350 osob. Kdyby byla předložená smlouva schválena, byla by kapacita navýšena na 1414 osob, což už může znamenat, že domy nebudeme moci připojit na vodovod a kanalizaci. Navrhuje proto odložení schválení smlouvy až do doby, kdy bude jasný celkový koncept dané lokality.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce odkládá schválení plánovací smlouvy se společností Silver Developement s.r.o.  
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

7.    V bodě 7. paní starostka předložila k projednání Dodatek plánovací smlouvy se společností Bemett, která navazuje na smlouvy již podepsané v minulosti. Jedná se o smlouvu k výstavbě ve stejné lokalitě jako Silver Developement s.r.o., která se zabývá výstavbou řadových domů o třech bytových jednotkách a 5 bytových domů. Zastavovací koncept je k nahlédnutí na webových stránkách.
Pan Šimoník byl vyzván, aby se k dané výstavbě vyjádřil, protože již došlo k vyčerpání kapacity čističky odpadních vod v dané oblasti. Pan Šimoník uvádí, že pokrytí dané oblasti dostatečnou kapacitou pitné vody společnost řešila a je připravena jednat o potřebném navýšení v Praze. V otázce čističky odpadních vod byl se stavem obeznámen pozdě, společnost byla připravena investovat do rozšíření kapacity. Bohužel se tak nestalo. Na jakýchkoliv problémech je připraven se s obcí podílet a řešit je.
Paní starostka uvádí, že by měla ve stejnou dobu probíhat výstavba na čtyřech develeperských projektech současně, což povede k zatížení obce nejen v oblasti dopravy.
Obec má povinnost požadovat zjišťovací řízení na EIA, což se zatím nestalo. To je i pochybením stavebního úřadu v Hostivici. Paní starostka požaduje vytvoření společného návrhu zastavění dané oblasti, který sice nemůže mít závazný charakter, ale bude podkladem pro schvalování dílčí výstavby v dané oblasti. Už nyní je výstavba větší, než je občanská vybavenost obce. Společný návrh výstavby a její časový plán umožní obci tzv.dorůst a zmírnit následky nedostatků v územním plánu. Územní plán bohužel nebyl v minulosti dle paní starostky správně řešen, proto dochází k těmto problémům.
Pan Palatinus navrhuje tři možnosti řešení: a) schválíme postupně dílčí části výstavby, b) developeři se dohodnou mezi sebou na celkovém konceptu oblasti, c) získáme od developerů takovou částku, abychom mohli navýšit kapacitu čistírny odpadních vod. Navrhuje, aby do příštího zasedání zastupitelstva (nejpozději do 3. 8.) došlo k nastavení jednotných pravidel pro jednání s developery v dané lokalitě, aby bylo možno na příštím zastupitelstvu Dodatek smlouvy schválit.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo odkládá schválení Dodatku plánovací smlouvy č.2. se společnosti Bemett s.r.o. do 3. 8. 2016
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

8.    V bodě 8 došlo k projednání Smlouvy o zřízení věcných břemen služebnosti inženýrských sítí. Jedná se o věcná břemena společnosti Bemett s.r.o. na zřízení stavby dešťové kanalizace na pozemcích, kterou obec bude následně přebírat v rámci současných plánovacích smluv. Jedná se o věcná břemena fúze a dešťové kanalizace. Obsahem smlouvy je akceptace obce převzetí pozemků včetně věcných břemen.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcných břemen (služebnosti inženýrské sítě) se společností Bemett s.r.o.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

9.    V bodě 9 byl projednán Dodatek plánovací smlouvy se společnosti Embalador.
Společnost Embalador žádá obec o odkoupení inženýrských sítí za částku 350 800 Kč s tím, že v původní plánovací smlouvě je uvedena částka 1 Kč, stavba bude převedena bezprostředně po kolaudaci. Kolaudace proběhla v červnu 2015. Společnost Embalador vysvětluje navýšení částky tím, že by darovací smlouvou za částku 1 Kč porušila zákon, protože stavba nemá danou hodnotu. Proto navrhuje dvě smlouvy, jednu na převod pozemku a druhou na převod infrastruktury v celkové částce 300 800 Kč. 50 tis. Kč je výše daně z nabytí. Smlouvy už byly připomínkovány, jsou k dispozici na webových stránkách. Celková hodnota infrastruktury, která byla realizována v první etapě, je dle společnosti Embalador zhruba 20 mil. Kč (komunikace, veřejná kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení).
Paní starostka uvádí, že zastupitelstvo může schválit dodatek nebo trvat na plnění ve výši 1 Kč, jak bylo dle původní plánovací smlouvy. Do dodatku navrhuje doplnit informaci o výstavbě vodojemu, který má být realizován povinně do 31. 12. 2016.
Pan Palatinus navrhuje na návrh Dodatku nepřistoupit. Dokud nebude znám důvod, proč společnost Embalador navrhuje změnu částky, navrhuje Dodatek neschvalovat.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce odkládá projednání Dodatku plánovací smlouvy č. 1 se společnosti Embalador.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

10.    V bodě 10 se zastupitelstvo na základě bodu 9 usneslo na odložení projednání Kupní smlouvy na pozemky a infrastrukturu se společnosti Embalador etapy 1 výstavby v lokalitě Nová Chýně

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce odkládá projednání Kupních smluv na pozemky a infrastrukturu etapy 1 na výstavbu v lokalitě Nová Chýně  
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

11.    K bodu 10 doplnila paní starostka, že obec má vyprojektovánu rekonstrukci chodníků na ulici Hlavní (od konce výstavby v etapě 1 až k Pivovarskému dvoru), je zde však stále vysoké napětí na drátech. Proto byl požádán ČEZ Distribuce a.s., aby v době rekonstrukce, budování chodníků a úpravy komunikace mohlo dojít k přeložce distribučního zařízení. Žádosti bylo vyhověno, v předběžné smlouvě byl stanoven předběžný odhad částky ve výši 756 112 Kč, kterou bude muset obec uhradit z rozpočtu v roce 2017. Ve smlouvě je ošetřeno odstranění vedení elektrického napětí z ulice Hlavní k ulici Rybniční a z ulice Hlavní od čísla popisného 21 k číslu opisnému 62 a přepojení k číslu 36, 41, 59, 62 nového vedení.
ČEZ částku snížil z původní ceny 1,75 mil. Kč na uvedenou hodnotu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce a.s.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

12.    Česká telekomunikační infrastruktura a.s. si podala žádost o zřízení služebnosti na pozemku č.p. 166/110. Z přiloženého plánku však nevyplývá, jak bude služebnost instalována, zda nedojde k zásahu do chodníku. V podmínkách, které společnost dostala, bylo jasně uvedeno, že vše musí být děláno „pod vrtem“, tedy bez zásahu do chodníku. Ve smlouvě není specifikováno, jak bude instalace probíhat, proto se zastupitelstvo shodlo, že bude vyžadovat přesné zakreslení do plánku, jak se bude postupovat. Bez této přílohy nechce smlouvu schválit.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce odkládá projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

13.    Paní starostka uvádí, že v červnu proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci objektu v ulici Okružní 170 na vybudování dvou tříd základní školy. Celkem obec obdržela 5 nabídek s tím, že rozdíl u tří z nich se pohyboval ve výši  100 tis. Kč. Zakázka je za 4,5 mil bez DPHa  nejnižší nabídku předložila společnost Stavounion s. r. o.  zastoupená panem Ing. Davidem Pelnářem. Jedná se o stejnou společnost, která vyhrála i výběrové řízení na rekonstrukci kuchyně v Mateřské škole. Celková cena je 4 394 942 Kč bez DPH. Součástí projektové dokumentace jsou i položky, které není nutné realizovat hned tak, aby nedošlo k nadměrnému zatížení rozpočtu v letošním roce, ale aby mohly být realizovány v dalším období. Doba dokončení díla je do 30. 8. 2016 s tím, že 28. 8. 2016 se bude do zrekonstruované budovy stěhovat nábytek. Kontrolní dny jsou každou středu odpoledne. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva na rekonstrukci objektu v ulici Okružní 170 se společností Stavounion s. r. o.  
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

14.    V bodě 14 paní starostka navrhla vytvoření dvou pracovních míst na veřejně prospěšné práce na období červenec až říjen na sekání trávy. Obec v minulém roce nabyla pozemky společnosti Oxes, které čítají několik tisíc metrů, proto stávající zaměstnanci obce nestíhají údržbu veškerých travnatých ploch obce. Žádost na Úřad práce, který bude pozice dotovat, je specifikována na pozici dělník údržby zeleně. Již se přihlásili dva zájemci, na které je možno žádost podat. Další zájemci mohou být z řad nezaměstnaných, kteří jsou v evidenci ÚP déle než tři měsíce. Nástupní mzda je 11 tis. Kč hrubého. Tuto částku bude platit v plné výši Úřad práce.
Po diskusi se zastupitelé shodli, že počet míst navýší  až na 5 pracovníků.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření až 5 pracovních míst na veřejně prospěšné práce na období 1 roku a předložení žádosti na financování z Úřadu práce.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

15.    Pan Jelínek byl vyzván, aby k bodu 15 poskytl potřebný komentář. Jedná se o výsadbu stromů v lokalitě Uhlířka v rámci výsadby biokoridoru. Celá lokalita má velký potenciál až 1 km prostoru pro výsadbu. Plánovaná výsadba je plánována pouze na prvních  cca 350 metrech oblasti. Pro obec by spolupráce znamenala příslib spolupráce v oblasti následné péče o stromy v období 5 let. Celou akci zaštiťuje asociace Sázíme stromy z.u. Stromy by byly získány z darů a dotací. Pro výsadbu je nutné, aby došlo k úpravě terénu. V tuto chvíli jsou pozemky pronajaty zemědělcům, je zde oranice, do které není možno sázet.
Paní starostka požádala o doplnění do smlouvy o spolupráci na výsadbě -  pokud má obec zajistit dopravu stromů, musí to vědět alespoň 5 dní předem.
Pan Sága se dotázal, jak bude řešena cesta v dané oblasti.
Paní starostka uvedla, že obec plánuje podání žádosti na OPŽP na vybudování cesty z dotace, která končí dne 30. 6. 2016. Pravděpodobnost realizace je cca 40%. Je počítáno, že na jaře začne kompletní výstavba cest, aby došlo k propojení oblastí Třetí skála, K Hájku a na druhé straně k viaduktu.  
Pokud obec nedostane dotaci, i tak se počítá s tím, že tyto oblasti budou nějak propojeny. Cesta má vzniknout i pro zemědělce, aby se bezpečně dostali k pozemkům a nedocházelo ke zničení či poškození stromů.
Žádost bude předložena do konce června, OPŽP má na projednání 4 měsíce.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o výsadbě a smlouvu o následné péči se Sázíme stromy z. u. v lokalitě Uhlířka
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

16.    V bodě 16 bylo projednáno předložení žádosti o dotaci na Operační program životního prostředí. Jedná se o výzvu v prioritní ose 4., výzva č. 29, která je zaměřena na revitalizaci území se specifickým cílem posílení původní funkce krajiny. Náš záměr směřuje do oblasti vytvoření či regenerace funkčních krajinných prvků a struktur s důrazem na výsadbu liniových a skupinových výsadeb dřevin se zakládáním biocenter či biokoridorů.
Výše podpory dosahuje až 85 %, záleží na splnění dílčích kritérií. Pan Jelínek byl dotázán, zda by nebylo možné propojení žádosti s vybudováním rybníčku. V tuto chvíli nejsou k dispozici dostatečné podklady k propojení obou projektů.

Celková výše žádosti je na 15 mil Kč, zahrnuje i následnou péči na dobu 5 let. Výše spolufinancování projektu dosahuje výše 2, 25 mil Kč, které budou rovnoměrně rozloženy do let 2017 – 2019.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr předložení žádosti o dotaci založení biocentra a pozemkových úprav v lokalitě Uhlířka na OPŽP v celkové výši 15 mil. Kč
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

17.    Dodatečné informace č 3. k zadávací dokumentaci k zadávacím podmínkám na novou základní školu Chýně s přilehlou komunikací.
Paní starostka uvedla, že se sešlo několik dodatečných informací, z nichž jedna byla k hodnocení kritéria zajištění dodávek a kvality. Obec se obrátila na prof. Jarského, který dané kritérium doporučil a vypracoval, ten však nebyl ochoten na dotazy odpovědět a poskytnout obci argumentační podporu. Vzhledem k tomu, že toto kritérium už minulosti u ÚHOZ jednou neprošlo (do doby schválení zadávací dokumentace obec tuto informaci neměla, naopak byla informována prof. Jarským, že toto kritérium prošlo u jedné stavební akce ČT u ÚOHS. Bohužel tato informace byla zavádějící -  kritérium bylo vysvětleno na ÚOHS, nikoli, že byla zakázka s tímto kritériem v pořádku), paní starostka z opatrnosti předložila ke schválení návrh na změnu zadávacích podmínek, kdy jediným hodnotícím kritériem bude cena.. Zároveň došlo ke zpřísnění kvalifikačních kritérií s přesně stanoveným harmonogramem dokončení dílčích prací tak, aby mohlo dojít k realizaci interiérů.

Projektanti udělali fatální chybu v zadávací dokumentaci, proto dojde k posunu odevzdání návrhů o měsíc. To může znamenat problém s čerpáním dotace, kdy v letošním roce má být vyčerpáno 80 mil. Kč. Paní Vacková uvádí, že dne 24.6. proběhne schůzka na MŠMT, jejímž cílem je možnost přeložení čerpání finančních prostředků na další rok a možnost převedení žádosti o dotaci do jiného dotačního titulu, kde je možno z informací jiných starostů čerpat až 85% z celkové částky projektu (ve stávajícím titulu čerpáme pouze 70%). Termín ukončení stavby a otevření školy je stále 1. 9. 2017.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje znění Dodatečné informace č 3. k zadávacím podmínkám na novou základní školu Chýně s přilehlou komunikací.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

18.    Paní starostka uvedla, že obec Chýně vypověděla smlouvu s Hostivicemi, které doposud zajišťovaly projednávání přestupků. Byl předložen návrh Zřizovací listiny přestupkové komise. Předsedou bude Mgr. Veronika Brunhoffer, členy komise budou Mgr. Roman Pospiech a Mgr. Miroslav Sága. Náhradníci budou doplněni.
Pan Pospiech uvedl podrobnosti činnosti přestupkové komise.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení přestupkové komise obce Chýně ve složení Mgr. Veronika Brunfhoffer, Mgr. Roman Pospiech, Mgr. Miroslav Sága.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 2

19.    Paní starostka předložila návrh poptávkového řízení na zpracovatele územního plánu. Začátek realizace je navržen ihned po uzavření soutěže. Předpokládaná cena je 600 – 800 tis. Kč bez DPH za celkový územní plán. Nový územní plán musí platit nejpozději od roku 2020.
Hodnotícími kritérii jsou cena a celkový koncept územního plánu. Je potřeba nastavit váhy obou kritérií. Paní starostka navrhla poměr cena: koncept v poměru 60:40. Po diskusi se zastupitelé na navrženém poměru shodli. Blíže bude projednáno u schvalování návrhu smlouvy. Do zadání bude doplněn způsob bodového hodnocení nabídek.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení poptávkové řízení na zpracovatele územního plánu obce Chýně
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

20.    MŠ i ZŠ předložily ročního čerpání rozpočtu formou závěrečného účtu.
Celkové výnosy činily: 2 664 060, 33 Kč
Celkové náklady: 2 080 775, 43 Kč
Pan ředitel zároveň předložil návrh převedení prostředků do příslušných fondů (100 tis. do fondu odměn, 483 284, 9 Kč do fondu oprav).

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chýně za rok 2015 bez výhrad
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

21.    Obec se stalaplátcem DPH, proto paní starostka předložila návrh na osvobození od platby DPH v případě pronájmů nemovitostí obcí tak, jak jí to umožňuje zákon o DPH. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje, že obec Chýně nebude na nájmy nemovitých věcí jiným plátcům uplatňovat DPH.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

22.    Paní starostka komentovala změny v rozpočtu obce, které jsou k nahlédnutí v podkladech pro zastupitele na webových stránkách obce. Výsledná rezerva rozpočtu činí 4 261 614 Kč, snížila se o 700 tis.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4 obce Chýně na rok 2016.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

23.    Závěrečný účet obce Chýně – při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Chýně za rok 2015 bez výhrad.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

24.    Projednání účetní závěrky obce Chýně navazuje na předchozí bod. Všechny podklady jsou k dispozici na webových stránkách pro zastupitele.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Chýně za rok 2015 bez výhrad.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

25.    V bodě 25 byla projednána smlouva na Generel dešťové kanalizace. Obec oslovila vzhledem k problémům s dešťovou kanalizací v poptávkovém řízení 5 subjektů, tři společnosti reagovaly vypracováním nabídky. Celková nejnižší částka činí 395 tis. Kč s tím, že projekt bude realizován ve dvou částech. V roce 2016 proběhne první fáze v podobě mapování a digitalizace stávajícího stavu. Vypracování hydrotechnických procesů ve druhé fázi bude realizováno v roce 2017, aby nedošlo k  velkému zatížení rozpočtu obce.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy na vytvoření generelu dešťové kanalizace se společností Projekt IV s.r.o. na základě předložené nabídky
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

26.    Vzhledem k probíhající výstavbě v obci je nutné vymezit standardy pro výstavbu a opravu veřejného osvětlení. Do předloženého návrhu standardů bude doplněna specifikace typu svítidla (LED svítidla) aniž by byl určen přesný typ/výrobce. Schválená verze bude závazná pro všechny stavitele veřejného osvětlení v obci.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dokument Standard veřejného osvětlení obce Chýně jako závazný standard pro výstavbu a opravu veřejného osvětlení v obci
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

27.    Smlouva o nájmu a smlouva o smlouvě budoucí kupní k pozemku parc.č. 517/3 a 517/10
Smlouva o  nájmu stávající smlouva byla rozšířena o pozemek 517/10. Výše nájemného činí 1,- Kč/m2, tedy celková výše nájemného činí 8 322,-/měsíčně. K tomu se pojí závazek obce podepsat smlouvu o smlouvě budoucí zaručující odkoupení pozemku obcí. V budoucí kupní smlouvě je uvedena částka ve výši 150 tis. Kč, která bude složena jako jistina, a to do 30 dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní na účet panu Rajtorovi. Celková kupní cena pozemku je 3 679 650 Kč za 8 tis. m2 s tím, že celkem 3 tis. m2 je v územním plánu definováno jako plocha s možností realizace staveb občanské vybavenosti (školka), která je vykupována za cenu 650,-/m2, ostatní výměra za cenu 325,-/m2. Požadavek zastupitelů na odečtení plateb nájemného při budoucím odkupu pozemku z celkové ceny pozemku nebyl panem Rajtorou přijat.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu pozemku parc.č. 517/3 a 517/10  a smlouva o smlouvě budoucí o koupi pozemku parc.č. 517/3 a 517/10  s panem Miroslavem Rajtorou, Hlavní 135, Chýně.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1

28.    V bodu 28 byl projednán nákup pozemku parc.č.884, 2 300 m2 za cenu 110,-/m2. Důvod koupě tohoto pozemku je propojení biokoridoru a ochrana dané lokality (soutok Litovického potoka) – pozemek mezi tratí a pramenem Litovického potoka

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce nákupem pozemku parc.č. 884 za cenu 110,-/m2
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

29.    Paní Vacková uvedla podrobnosti k zadávací dokumentaci na technický dozor investora k Nové základní škole Chýně s přilehlou komunikací, jejíž součástí je i Příkazní smlouva. S právní kanceláří byla připravena smlouva na technický dozor. Diskutované oblasti byly např. vyžadovaná každodenní přítomnost u stavby (ano, denní účast na stavbě), čistota kolem stavby, úhrada specialistů z vlastních zdrojů TDI,  výše pojištění (max. do výše 50.000.000,- Kč), doba úhrady faktur apod. V zadávací dokumentaci byly blíže specifikovány podrobné požadavky na zodpovědnou osobu (vzdělání v oboru, praxe: za poslední tři roky realizace alespoň 3 staveb občanské vybavenosti za minimálně 25 mil Kč). Tyto skutečnosti budou zapracovány do zadávací dokumentace.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr technického dozoru investora k projektu Nové školy Chýně s přilehlou komunikací    
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1

30.    Diskuse
•    Pan Jelínek položil dotaz, jak je to s provozem centrálních jímek? Dané dvě jímky – za lokalitu Vyhlídka a za lokalitu společnosti Oakland Tradu jsou v provozu 1.VHI, aby se mohlo cíleně vypouštět mimo špičku do ČOV a nedocházelo k problémům na nátoku.Dále se host zeptal, jak je možné, že skládka za obcí roste? Proč není omezení na silnici vedoucí ke skládce? Paní starostka odpověděla, že kraj neschválil omezení provozu pro nákladní auta, i soud vydal rozhodnutí zákazu navážení, nicméně stavební úřad v Hostivici stále nekoná.“

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz