Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

B. schvaluje

 1. smlouvu o zřízení věcných břemen (služebnosti) se společností Bemett s.r.o.
 2. smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce a.s.
 3. smlouvu na rekonstrukci objektu Okružní 170 se společností Stavounion s.r.o.
 4. vytvoření až 5 pracovních míst na veřejně prospěšné práce na období jednoho roku, předložení žádosti na financování z úřadu práce
 5. dohodu o výsadbě a smlouvy o následné péči se Sázíme stromy z.ú. v lokalitě Uhlířka
 6. předložení žádosti o dotaci na záměr "Realizace biocentra a biokoridorů v lokalitě Uhlířka dle plánu společných zařízení vzešlého z pozemkových úprav" na OPŽP v celkové výši 15 mil. Kč
 7. znění Dodatečné informace č.3 k zadávacím podmínkám na Novou základní školu Chýně s přilehlou komunikací
 8. zřízení přestupkové komise obce ke dni 1.8.2016 Chýně ve složení Mgr. Veronika Brunhofer-předsedkyně, Mgr. Roman Pospiech a Mgr. Miroslav Sága
 9. vyhlášení poptávkového řízení na zpracovatele územního plánu obce Chýně
 10. závěrečný účet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chýně za rok 2015 bez výhrad
 11. obec Chýně nebude na nájmy nemovitých věcí jiným plátcům uplatňovat DPH
 12. rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce Chýně na rok 2016
 13. závěrečný účet obce Chýně za rok 2015 bez výhrad
 14. účetní závěrku obce Chýně za rok 2015 bez výhrad
 15. dokument“Standard veřejného osvětlení obce Chýně“ jako závazný standard pro výstavbu a výměnu veřejného osvětlení v obci
 16. smlouvu o nájmu pozemku p.č. 517/3 a 517/10 a smlouvu o smlouvě budoucí o koupi pozemku p.č. 517/3 a 517/10 s Miroslavem Rajtorou, Hlavní 135, Chýně
 17. zadávací dokumentaci pro výběr technického dozoru investora projektu „Nová základní škola Chýně s přilehlou komunikací

C. odkládá

 1. schválení plánovací smlouvy Silver Development s.r.o.
 2. schválení dodatku plánovací smlouvy č.2 se společností Bemett s.r.o. do 3.8.2016
 3. projednání kupních smluv na pozemky a na infrastrukturu etapy 1. Výstavby v lokalitě Nová Chýně
 4. projednání dodatku plánovací smlouvy č.1 se společností Embalador s.r.o.
 5. projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Českou komunikační infrastrukturou a.s.

D. pověřuje

 1. starostku obce podpisem smlouvy na vytvoření Generelu dešťové kanalizace se společností Projekt IV s.r.o. na základě předložené nabídky
 2. starostku obce nákupem pozemku p.č. 884 za cenu 110 Kč/m2 

V Chýni dne 28.6.2016

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Ing. Petra Vacková, místostarostka obce

Vyvěšeno dne 28.6.2016

Sejmuto dne 11.7.2016

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz