Usnesení č. 55/2016 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 10.5.2016

Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí záměr firmy Sázíme stromy z. u. organizovat výsadbu stromů v lokalitě Uhlířka.

B. schvaluje

a. vzorové znění smlouvy o dílo „Nová škola Chýně s přilehlou komunikací“ včetně zapracování navýšení penalizace při prodlení dodavatele stavby s termínem dokončení objektu A školy;

b. zadávací dokumentaci „Nová škola Chýně s přilehlou komunikací“ s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 158 421 487,- Kč bez DPH a odůvodnění veřejné zakázky „Nová škola Chýně s přilehlou komunikací“;

c. převzetí infrastruktury v lokalitě Za Ovčínem do vlastnictví obce Chýně;

d. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci č. 10/2015 obce Chýně s tím, že v čl. IV. bod 2 se stanoví lhůta pro splatnost 3 měsíce od provedení vkladu do katastru nemovitostí;

e. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce Chýně – Základní školy a Mateřské školy Chýně;

f. Smlouvu o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích p. č. 166/151 a p. č. 166/148 k. ú. Chýně s podmínkou, že stavba bude provedena do 31.12.2016; g. Dohodu o narovnání mezi obcí Chýně, ZŠ a MŠ Chýně a Mgr. Lenkou Jakubovou. 

V Chýni dne 11.5.2016

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce    

Ing. Petra Vacková, místostarostka obce                                       

Vyvěšeno dne 12.5.2016

Sejmuto dne 28.5.2016

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz