Usnesení č. 54/2016 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 20.4.2016

Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.

B. schvaluje

a. uzavření smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., Nad Orionem 140, Sloup, 252 06 Davle, IČ 27101053 na pořízení územního plánu Chýně;

b. úhradu ročního partnerského příspěvku na rok 2016 pro MAS Jihozápad ve výši 20,- Kč na 1 trvale hlášeného obyvatele evidovaného ke dni 31.12.2015;

c. změnu názvu ulice „Pražská“ na ulici „Johančina“ a pojmenování ulic v lokalitě Za Ovčínem – ulice „Za Ovčínem“, „Za Ovčínem II“ a „Nad Přední skálou“ dle mapky, která je přílohou tohoto usnesení;

d. novou výši odměny místostarostky obce ve výši 12 500,- Kč měsíčně s účinností od 1.5.2016:

e. podání žádosti o dotaci na realizaci lanového parku Marjánka na Nadaci ČEZ.

C. dává souhlas

s dělením pozemků p. č. 756/128 a 756/129 k. ú. Chýně v lokalitě Pod Horou, vymezených geometrickým plánem č. 1159 - 42/2014 dle zastavovací studie, která je přílohou tohoto usnesení.

D. pověřuje

starostku obce zadáním právního rozboru situace vzniklé v souvislosti s pochybením při čerpání dotace na zateplení MŠ Chýně a na Rehabilitaci jádra obce – I. etapa.

Přílohy:  

Mapka  zde

Zastavovací studie zde

 

V Chýni dne 21.4.2016

 

Mgr. Anna Chvojková, starostka

Ing. Petra Vacková, místostarostka

 

Vyvěšeno dne 22.4.2016

Sejmuto dne 8.5.2016

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz