Zastupitelstvo obce 

A. bere na vědomí

 1. zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
 2. vzdání se funkce přísedícího okresního soudu Praha – západ paní Aleny Mazzolini.

B. schvaluje

 1. Znění Smlouvy o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území obce Chýně
 2. Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Chýně na úhradu plateb za nakládání s komunálním odpadem č. 1/2016
 3. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně
 4. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chýně následujícím spolkům v následující výši:
  Dřevosad z.s., 1. Máje 79, Chýně 20 000 Kč
  Nadační fond ZVONEK, Hlavní 88, Chýně 10 000 Kč
  ARBOR spolek, Oblouková 173, Chýně 10 000 Kč
  O.P.S. Strahovský rybník, Hlavní 200, Chýně 10 000 Kč
  Senioři Chýně z.s., Dlouhá 138, Chýně 10 000 Kč
  FC Chýně 10 000 Kč
  Chýňká o.p.s. ObčanéPřáteléSousedé, Hájecká 218, 253 01 Chýně 41 000 Kč
  O podmínkách přidělení dotace a o konkrétních podpořených projektech budou spolky informovány.
 5. Vytvoření nového pracovního místa na obecním úřadě pro koordinační, projektovou a analytickou činnost
 6. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce Chýně na rok 2016.

C. odvolává

 1. všechny současné členy Výboru pro výstavbu nové základní školy.

D. jmenuje

 1. Petru Vackovou předsedkyní Výboru pro výstavbu nové základní školy
 2. Kláru Habancovou, Davida Pelnáře, Petra Štěpánka, Jaroslava Nováka, Janu Kluckou a Markétu Fleischnerovou členy Výboru pro výstavbu nové základní školy.

E. pověřuje

 1. starostku obce zahájením jednání o předání technické infrastruktury a komunikací v lokalitě V Roklích, I. etapa výstavby, se společností EMBALADOR s.r.o.
 2. starostku obce zahájením jednání o předání technické infrastruktury a komunikací a přečerpávací nádrže pro tlakovou kanalizaci v ulici Ecksteinova se společností Bemett Chýně s.r.o.
 3. starostku obce uzavřením smlouvy na projekční práce a zajištění vyjádření dotčených orgánů k výstavbě sběrného dvora se společností Projekce CZ s.r.o., Chrudim
 4. starostku obce uzavřením smlouvy na pořizovatele územního plánu se společností PRISVICH s.r.o. ve výši 145 tisíc Kč bez DPH.
 5. Mgr. Annu Chvojkovou výkonem funkce určeného zastupitele a oprávněné úřední osoby pořizovatele územního plánu.

F. zmocňuje

 1. starostku obce uzavřením smlouvy na poskytování právních služeb ve věci výstavby nové ZŠ dle doporučení hodnotící komise.


V Chýni dne 24.3.2016

Mgr. Anna Chvojková
starostka obce


Vyvěšeno dne 29.3.2016
Sejmuto dne 15.4.2016

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz