Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.


B. schvaluje

a) Smlouvu o sběru, svozu a nakládání s komunálním odpadem včetně sběru a nakládání se separovaným odpadem a bioodpadem se společností RUMPOLD – P, s.r.o. a RUMPOLD – R Rokycany s.r.o.;

b) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chýně;

c) připojení obce Chýně k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky na budově OÚ Chýně dne 10.3.2016.

 

V Chýni dne 18.2.2016

 

Ing. Petra Vacková, místostarostka obce

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce


Vyvěšeno dne 22.2.2016

Sejmuto dne 9.3.2016

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz