Usnesení č. 51/2016 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 20.1.2016

Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.

B.   schvaluje

a) směrnici č. 1/2016 obce Chýně – Rozpočtová opatření rozpočtu obce Chýně;

b) pojmenování nových ulic v lokalitě V Roklích a Opatovka a přejmenování ulice Sportovní na Bolzanova a ulice Jižní na ulici Za Horou; mapka s lokalizací nově pojmenovaných ulic je přílohou tohoto usnesení;

c) směrnici č. 2/2016 obce Chýně – K postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu;

d) rozpočtové opatření č. 8/2015 rozpočtu obce Chýně pro rok 2015;

e) rozpočtové opatření č. 1/2016 rozpočtu obce Chýně pro rok 2016;

f) podání žádosti o dotaci z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst a zavazuje se k finanční spoluúčasti na níže uvedené akce v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů  akce:

• Nová škola Chýně z titulu SFROM

• vybudování točny autobusu z titulu SFROM

• doplnění vybavení JSDH Chýně z titulu středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.

 

Příloha – Mapka s lokalizací nově pojmenovaných ulic zde

 

V Chýni dne 21.1.2016

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce    

Ing. Petra Vacková, místostarostka obce 

                                      

Vyvěšeno dne 26.1.2016    

Sejmuto dne 11.2.2016

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz