Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 16.12.2015

Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Ing. Petra Vacková, Stanislav Barek,  Mgr. Miroslav Sága MBA, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus  

Nepřítomni: Jaroslav Kuchař, Josef Novotný,  Mgr. Roman Pospiech, LL.M., Ing. Věra Kovářová Hosté: 

12 občanů     

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky o činnosti obce

6. Prezentace lokality Pod Horou

7. Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce Chýně na rok 2015

8. Finanční příspěvek obce Chýně do rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně na rok 2016 promítnutý do závazných ukazatelů rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně

9. Rozpočet obce Chýně na rok 2016

10. Aktualizace Strategického plánu rozvoje Chýně

11. Vodné a stočné v roce 2016

12. Koupě pozemku p. č. 763 k. ú. Chýně o výměře 2472 m2

13. Pronájem pozemku p. č. 517/3 k. ú. Chýně o výměře 7 967 m2

14. Schválení podání žádostí o dotaci na MMR na opravu kaple na místním hřbitově, na opravu asfaltové komunikace Ke Školce a úpravu Marjánky

15. Schválení podání žádostí o dotaci ze SFŽP na vybudování sběrného dvora na pozemku p. č. 763 k. ú. Chýně

16. Diskuse

17. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. V bodu 2 programu pí Chvojková přečetla navržený program jednání, nikdo ze zastupitelů nenavrhl doplnění ani změnu programu, a proto zastupitelé 5 hlasy odsouhlasili návrh programu tak, jak byl předložen.

3. V bodu 3 programu předseda Kontrolního výboru p. Barek provedl kontrolu usnesení č. 49/2015 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 18.11.2015; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny, s výjimkou uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace s atelierem CMJN; tento dodatek č. 1 zatím uzavřen nebyl.

4. V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise byl navržen p. Palatinus a pí Vacková – oba byli schváleni 5 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 5 hlasy p. Sága a p. Barek; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. K bodu 5 starostka obce pí Chvojková uvedla ve zprávě starostky o činnosti následující:

• stav na účtu obce ke dni 16.12.2015 – 5 916  206,- Kč;

• kolaudace MŠ – proběhla 19.11.2015 – řeší se ještě drobnosti v této souvislosti; děti užívají nové prostory od 23.11.2015;

• zahájena rekonstrukce staré budovy MŠ – sociální zařízení, zázemí pro pedagogy, sítě apod;

• obec již obdržela od MŠMT první část financí na účet u ČNB v rámci dotace na výstavbu 2 tříd MŠ;

• finance z dotace SFŽP na štěpkovač již obec obdržela; štěpkovač je v provozu, zvládne štěpkovat větve až do průměru 15 cm;

• do konce týdne obdrží obec na svůj účet peníze z dotace na výstavbu chodníků kolem Rudenské; obec z vlastních zdrojů provedla dostavbu chodníku kolem domů vedle kadeřnictví na návsi; zaměstnanci obce provádějí dokončovací práce související s výstavbou chodníku, které nebyly v projektu;

• zaměstnanci obce zahájili čištění vpustí dešťové kanalizace, 3 vpustě byly zpřístupněny; stav dešťové kanalizace v některých částech obce není dobrý – firma Projekce dopravní Filip s.r.o. toto bude řešit;

• proběhly schůzky na SFDI ohledně výstavby další etapy chodníků kolem ulice Hlavní; chodníky by měly být po obou stranách ulice až k pivovaru; proběhly schůzky s majiteli objektů, kterých se bude výstavba týkat; řád Premonstrátů slíbil převést na obec pozemek, na kterém má být vybudována zastávka autobusu;

• proběhla schůzka se společností Euro Development, která kupuje pozemky v lokalitě Pod Horou; prezentace investičního záměru je jedním z bodů programu;

• bylo uzavřeno výběrové řízení na projektanta ohledně budovy v Okružní č.p. 170; vybrána firma Fikar; obec zde uvažuje vybudovat univerzální objekt, ve kterém budou jako první umístěny 2 třídy ZŠ; v červnu 2016 budou zahájeny rekonstrukční práce;

• probíhají 2 soudní jednání ve věci podání žalob paní Urbánkovou, bývalou ředitelkou školy;

• proběhlo zaokruhování vodovodního řadu v ulici Sportovní směrem k výstavbě společností BEMETT;

• obec obdržela finanční dar ve výši 288 tis. Kč od společnosti Silver Development za výstavbu 12 bytových jednotek;

• probíhají jednání s MMR ohledně podání žádostí o dotace – bude součástí dnešního programu;

• probíhají jednání s p. Helichem ve věci dotace na nový systém veřejného osvětlení; obec by mohla dosáhnout úspory až do výše 60% nákladů; obec by chtěla dosáhnout unifikace lamp a svítidel; bude proveden pasport veřejného osvětlení; umístění lamp bude zveřejněno na webových stránkách obce a každý občan bude moci on line hlásit poruchy veřejného osvětlení; k této informaci uvedla pí Černá, že nesvítí část lamp v ulici U Dráhy;

6. V bodu 6 programu proběhla prezentace zástupců firmy Euro Development (ED) ohledně jejich investičního záměru v lokalitě Pod Horou; pí Chvojková na úvod bodu uvedla, že pro danou lokalitu je vydáno územní rozhodnutí na sítě a komunikace; jedná se o pozemek o velikosti cca 14 ha; zástupci společnosti uvedli, že záměr bude probíhat v souladu s vydaným územním rozhodnutím; dělení pozemků bylo původně na 170 parcel; stávající dělení respektuje regulativy pro smíšené území dle územního plánu obce Chýně a má mít 351 rodinných domů postavených v průběhu 10 let; jde o řadové dvoupodlažní rodinné domy s výměrou pozemku cca 250 m2; v dané lokalitě bude postaveno komerční centrum s restaurací a obchody; obchodní centrum má mít rozlohu 350 m2;  dále v této lokalitě bude postaveno hřiště a park na jižní straně lokality o rozloze 1 ha; veřejná plocha bude mít 9 tis. m2; k tomuto bodu se rozběhla diskuse:

• p. Fousek – do lokality by měla ústit komunikace vybudovaná společností Embalador; odpověď zástupců ED – vše bude probíhat v souladu s územním rozhodnutím na komunikace a sítě; nic se neměnilo;

• p. Fousek – stanice BUS se již měla změnit v říjnu 2012; odpověď zástupců ED – projektant počítá s přístupovým chodníkem k zastávce BUS; vše je v souladu s územním rozhodnutím; projekt vychází z podmínek, které dali ostatní;

• občan – bylo stanoveno 800 m2 na pozemek u rodinného domu;

• pí Chvojková – jde o smíšené území; plocha 800 m2 se ho netýká;

• p. Palatinus – zdá se, že zastávka BUS v lokalitě není; zástupci ED – vše musí být v souladu s územním rozhodnutím, zastávka tam je;

• p. Palatinus – parcelace na toto území byla v minulosti dramaticky odlišná; jediné co zbylo, jsou komunikace; odpověď zástupců ED – infrastruktura + komunikace jsou v souladu s územním rozhodnutím; dělení bylo původně na 170 parcel, stávající dělení respektuje regulativy územního plánu obce Chýně;

• pí Vacková – pokud bude zastavěno i území dle studie dosud nezastavěné, dojde k překročení počtu EO; s uváděnými 350 domy bude obec žít do budoucna;

• občan – jaký bude počet EO v dané lokalitě? Odpověď zástupců ED – cca 1 300 obyvatel;

• občan – bude v lokalitě postavena MŠ? odpověď zástupců ED – MŠ může být v komerčním centru dle požadavků obce;

• p. Rajtora – 250 m2 je malá plocha, na té stojí můj dům;

• p. Palatinus – obec má různé zkušenosti s developery; toto je návrh bez ohledu na dopady na obec; apeluji na Vaši morální integritu;

• zástupci ED – komerční centrum je možné zvětšit;

• pí Vacková – investiční záměr je potřeba pojmout jinak;

• p. Sága – v Chýni máme podobné sídliště a je to problematické; hledejme cestu k dohodě mezi obcí a developerskou společností;

• zástupci ED – záměr je v souladu s územním plánem a územním rozhodnutím;

• pí Chvojková – bude se stavět prakticky jedna nová malá obec; ta musí mít občanskou vybavenost a volnočasové plochy; každý dům bude mít 1 – 2 auta, tj. minimálně 350 aut ráno vyjede na komunikaci již dnes zaplněnou; bude to velká masa lidí;

• p. Fousek – před časem bylo deklarováno, že toto území bude mít 800 obyvatel;

• zástupci ED - máme smlouvu na 950 EO;

• p. Brunhofer – mám rodinný dům na pozemku o výměře 520 m2 a domníval jsem se, že mám malý pozemek; nyní vidím pozemky u rodinných domů mnohem menší; touto cestou by se nemělo jít;

• zástupci ED – firma neporušuje územní plán tímto projektem, lze se dohodnout na větší ploše pro komerční centrum;

• p. Palatinus – ano, je to zřejmě v souladu s územním plánem, ale je otázka, zda je to v pořádku; hřiště je např. u silnice;

• zástupci ED – mezi silnicí a hřištěm bude protihluková bariéra;

• p. Palatinus - navrhuji svolat pracovní schůzku mezi zástupci obce a zástupci ED a dnes vzít projekt na vědomí;

• zástupci ED – nemáme zájem jít do konfliktu s obcí, ale musíme mít ekonomickou návratnost; jde o to se setkat na půli cesty;

• p. Sága – obec připraví hlavní vstupy a budeme jednat;

• pí Chvojková – cca v ½ ledna bychom se mohli sejít;   zastupitelé pak 5 hlasy vzali na vědomí prezentaci developerského záměru v lokalitě Pod Horou.

7. V bodu 7 zastupitelé obce projednali rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce Chýně na rok 2015; p. Palatinus uvedl, že rozpočtové položky rozpočtu obce 2015 se naplňují; je potřeba sladit rozpočet obce se skutečností; p. Palatinus pak uvedl větší změny u položek v příjmech, a to zejména příjem 288 tis. Kč od firmy Silver development s.r.o. a dále změny u větších položek ve výdajích – 700 tis. Kč jako 1. splátka na nákup pozemku na sběrný dvůr a 100 tis. Kč na nákup multifunkčního traktoru s funkcí sekačky místo staré tery; zastupitelé pak 5 hlasy schválili rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce Chýně na rok 2015.

8. V dalším bodu byl projednán finanční příspěvek do rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně na rok 2016; ředitel školy p. Novák uvedl, že žádá o příspěvek ve výši 1 954 521,- Kč, což znamená navýšení o cca 550 tis. Kč; důvodem navýšení je

• přístavba MŠ (energie, voda, plyn) • budova s č. p. 170 se změní na 2 třídy ZŠ – navýšení energií

• více žáků v MŠ – z 97 na 153

• více žáků v ZŠ – dvě nové první třídy

• pořizování učebnic pro více dětí

• navýšení ½ úvazku hospodářky školy (kraj platí jen ½ úvazek)

• navýšení prostředků na vzdělávání pedagogů • navýšení prostředků na právní služby (žaloby pí Urbánkové)

• zvýšení nákladů na účetnictví

• náklady na prevenci – zaměstnání specialisty na vztahy ve třídě; po zdůvodnění navýšení ředitelem školy p. Palatinus doporučil částku příspěvku ke schválení; pí Chvojková se dotázala, zda bude škola shánět dotace; odpověď p. Nováka byla kladná; p. Novák k tomu ještě dodal, že škola bude naplňovat stavy dětí i pedagogů pro novou ZŠ již od r. 2016, na toto chce škola shánět dotace; zastupitelé pak 5 hlasy schválili finanční příspěvek obce Chýně do rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně na rok 2016 ve výši 1 954 521,- Kč, rozdělený do závazných ukazatelů rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně, které jsou přílohou usnesení zastupitelstva obce Chýně.

9. V bodu 9 byl projednán rozpočet obce Chýně na rok 2016; p. Palatinus uvedl, že rozpočet je plánován jako vyrovnaný; příjmy i výdaje činí 138 680 994,- Kč; položky nové základní školy jsou odděleny od zbývajícího rozpočtu; výdaje na r. 2016 ohledně nové ZŠ činí 11,3 mil. Kč; rozdíl mezi dotací a celkovými náklady v r. 2016 bude hrazen následovně: 5 mil. Kč z rozpočtu 2016, 5 mil. Kč z ušetřených prostředků z minulých let, 1,3 mil. Kč z úvěru, který si bude muset obec vzít; rozpočet mimo novou ZŠ činí 29,7 mil. Kč v příjmech, v běžných výdajích 15,7, mil. Kč (vč. splátek na investice), dotační investice činí 12,1 mil. Kč, rezerva pak 1,9 mil. Kč v rozpočtu; do plánu investic byla zahrnuta dotace na sběrný dvůr, rekonstrukci ulice Hájecká a Lomená, chodníky na ulici Hlavní, rekonstrukci budovy s č. p. 170, hřiště Na Marjánce, rekonstrukci márnice se zvoničkou na hřbitově; pí Chvojková doplnila dále projektové práce na stavby a točnu autobusu s přestupním terminálem; k tomuto bodu proběhla diskuse:

• p. Fousek – jak to je s rozdílem mezi výší dotace a výdaji na novou ZŠ;

• pí Chvojková – kraj alokuje 200 mil. Kč; obec bude žádat o dotaci; má možnost získat 5 – 10 mil. Kč ročně; • pí Černá – počítá se také s ulicí Potoční?

• pí Chvojková – počítá se s komunikací kolem rodiny Staňkových; ulice Potoční spolu s ulicí Okružní přichází na řadu až v roce 2017; • p. Ernest – máme 1 kanalizaci a 1 odvodnění; do odvodnění jde spodní voda a vpustě se musí čistit, jinak se utopíme;

• pí Chvojková – obecní zaměstnanci již začali čistit vpustě;

• p. Rajtora – jak to bude s rekonstrukcí ulice Úhonické a Strmé?

• Pí Chvojková – v r. 2017 se počítá s rekonstrukcí, ne však s asfaltovým povrchem; dojde však ke zpevnění;

Po ukončení diskuse k tomuto bodu zastupitelé 5 hlasy schválili rozpočet obce Chýně na rok 2016 jako vyrovnaný v celkové výši 138 680 994,- Kč.

10. V dalším bodu programu byla projednána aktualizace strategického plánu rozvoje obce Chýně v jeho analytické části;  pí Chvojková uvedla, že dokument je umístěn na webových stránkách obce Chýně; nejedná se o celý strategický plán, nýbrž o jeho analytickou ekonomicko-sociální část; v této souvislosti vyzvala občany, aby se zapojili do pracovních skupin pro aktualizaci strategického plánu obce; jde o 3 priority: infrastruktura a doprava, životní prostředí a komunitní prostředí (volnočasové aktivity); začátkem března 2016 by měly být vypracovány projektové listy (např. zateplení OÚ – úřad je v rámci energetické náročnosti zařazen pod písm. D – méně úsporná;); je potřeba stanovit harmonogramy, odpovědné osoby, charakteristiku projektů apod.; stávající návrh strategického plánu doznal oproti návrhu z června 2015 změn – údaje o okolních obcích, celkové shrnutí, vývoj počtu obyvatel za posledních 10 let apod.; dále pí Chvojková dodala, že bez aktualizace strategického plánu není možné získat dotaci z prostředků MMR; zastupitelé pak 5 hlasy schválili aktualizaci Strategického plánu obce Chýně do roku 2025 v jeho analytické části.

11.V bodu 11 byla projednána výše vodného a stočného na rok 2016; pí Chvojková uvedla, že v září tohoto roku  obdrželi občané informaci, že cena vodného a stočného pro rok 2016 přesáhne částku 100,- Kč bez DPH; po jednáních s 1. Vodohospodářskou společností se podařilo snížit cenu vodného a stočného na 94,16 Kč vč. DPH; z této částky vyplývá, že dojde k navýšení oproti stávajícímu období o cca 7%; o 10 haléřů se navyšuje cena stočného, zbytek tvoří plán oprav a investic; obec požádala MŽP o výjimku – snížení částky do plánu oprav a investic z důvodů jinak sociálně neúnosné ceny vodného a stočného; žádosti bylo vyhověno, plán oprav a investic byl snížen o polovinu, tj. na 760 tis. Kč oproti původnímu 1,5 mil. Kč;  do ceny vodného se promítají náklady vynaložené TS Rudná na Přední Kopanině na posílení tlaku vody; p. Staněk se otázal, kolik činí výše stočného na r. 2016, odpověď zněla 38,91 Kč/m3 vč. DPH; zastupitelé pak vzali na vědomí výši vodného a stočného pro rok 2016 v obci Chýně.

12. V bodu 12 byla projednána koupě pozemku p. č. 763 k. ú. Chýně o výměře 2472 m2; pí Chvojková uvedla, že pozemek se nachází za halou Plzeňského prazdroje u ulice Družstevní a navazuje na obecní pozemek; spojením tohoto pozemku se stávajícím obecním vznikne pozemek cca 3 tis. m2; po rekonstrukci ulice Družstevní by byly zpřístupněny na pozemek sběrného dvora 2 příjezdy, jeden po této ulici a druhý od chrášťanské silnice; pozemek stávajícího  sběrného dvora je nevyhovující, neboť se nachází v obytné zóně; majitelkou pozemku p. č. 763 k. ú. Chýně je paní Filípková, od které obec chce koupit pozemek za cenu 600,- Kč/m2, a to formou 2 splátek; první splátka se uhradí v letošním roce a bude činit 700 tis. Kč, druhá splátka ve výši 783 200,- Kč se uhradí v příštím roce; vlastnické právo obce bude vloženo do KN po úhradě první splátky, aby obec již mohla žádat o dotaci na sběrný dvůr; v této souvislosti se otázal p. Rajtora, zda platí dohoda o přesunu komunikace; k tomu uvedla pí Chvojková, že vše platí a vysvětlila, že otázka p. Rajtory souvisí s rekonstrukcí ulice Družstevní, jako příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru, kde část pozemku vlastní p. Špírek; zastupitelé pak 5 hlasy schválili koupi pozemku p. č. 763 k. ú. Chýně o výměře 2 472 m2 za cenu 1 483 200,- Kč, tj. 600,- Kč/m2.

13. K  bodu 13 – pronájmu pozemku p. č. 517/3 k. ú. Chýně o výměře 7 967 m2 uvedla pí Chvojková, že se jedná o pozemek ve vlastnictví p. Rajtory, přiléhající k pozemku užívaného v současné době jako zahrada pro potřeby MŠ; zahrada MŠ je nedostatečná svými rozměry a obec nemá v současné době finance na nákup dalšího pozemku; proto se rozhodla řešit nedostatek prostoru pro děti z MŠ formou nájmu dalšího pozemku; návrh zní pronajmout uvedený pozemek za 1,- Kč/m2 měsíčně s tím, že obec bude mít předkupní právo a obec se musí zavázat, že v době nájmu nevybuduje na uvedeném pozemku žádnou stavbu trvalého charakteru; nájem by měl být stanoven zatím na dobu 1 roku; k tomuto bodu dále uvedla pí Chvojková, že 10 % z dotace na přístavbu MŠ by mohlo být použito na nákup uvedeného pozemku; zastupitelé pak 5 hlasy schválili pronájem pozemku p. č. 517/3 k. ú. Chýně o výměře 7 967 m2 na období 1 roku za cenu 7 967,- Kč za měsíc s tím, že součástí kupní smlouvy bude předkupní právo obce Chýně na dotčené pozemky.

14. V bodu 14 uvedla pí Chvojková, že obec hodlá podat žádosti o dotace na MMR, a to na opravu márnice se zvoničkou (kaple) na místním hřbitově, na opravu asfaltové komunikace Ke Školce a úpravu Marjánky; úpravu kaple iniciovali místní senioři ve spolupráci se zastupitelem p. Ságou; obec může dostat na tuto úpravu dotaci až do výše 70 % z celkových nákladů (max. 300 tis. Kč); jedná se zejména o přívod elektřiny, opravu zvoničky a novou malbu; pokud jde o ulici Ke Školce, je zapotřebí její rekonstrukce, neboť po této ulici jezdí mnoho aut; obec zde hodlá vybudovat obytnou zónu, záchytné parkoviště bylo vybudováno v ulici Okružní; obec může obdržet dotaci až do výše 50% nákladů (min. výše je 100 tis. Kč, max. je 1 mil. Kč); u této dotace nesmí obec měnit typ povrchu; v topolovém lese na Marjánce chce obec vybudovat volnočasové centrum dle návrhu dětí ze ZŠ; v návrhu jsou zatím 3 typy aktivit – klasické dětské hřiště, lanové centrum a parkourový park; finální návrh dětí bude postoupen na ministerstvo; dotace činí až 70% nákladů; z dotace lze získat 50 – 400 tis. Kč; hřiště se musí budovat svépomocí; k tomuto bodu proběhla krátká diskuse:

• p. Sága – název „Marjánka“ pochází z mapy z r. 1840 – je třeba se držet původních názvů;

• p. Fousek – rybník Bašta měl původní název Marjánka; nic proti tomuto používat tento název pro topolový les;

• p. Palatinus – vstoupí i projektant do hřiště na Marjánce?

• pí Chvojková – návrh dětí se musí eskalovat do projektu se zachováním dětských návrhů;

zastupitelé pak 5 hlasy schválili podání žádosti o dotaci na MMR na projekty „oprava márnice se zvoničkou“, „oprava komunikace Ke Školce“ a „vybudování volnočasového centra v lokalitě Marjánka dle návrhu dětí ze ZŠ Chýně“.

15. V dalším bodu bylo projednáno podání žádosti o dotaci ze SFŽP na vybudování sběrného dvora na pozemku p. č. 763 k. ú. Chýně; pí Chvojková uvedla, že se jedná o pozemek, jehož koupě byla projednána v bodu 12 programu zastupitelstva; dále uvedla, že sběrný dvůr by měl mít kapacitu pro 5 – 6 tis. obyvatel; mělo by se jednat o sběrný dvůr pro veškerý tříděný odpad (sběr nebezpečného odpadu jen v určitém stanoveném čase); obec uvažuje o pořízení třídící linky do budoucna a pořízení auta; rovněž by obec chtěla vybudovat podzemní kontejnery (jsou větší, vizuálně působí lépe, zamezí se nepořádku kolem sběrného místa) na 3 místech v obci; dále obec uvažuje o lisu na odpad (plasty) a hodlá vybudovat ve sběrném dvoře nájezd pro osobní auta na plošinu, z důvodu snadnějšího odkládání odpadu; ve sběrném dvoře by mělo být 12 velkoobjemových kontejnerů (např. i pro hliník); v lednu 2016 chce obec vyhlásit výběrové řízení na projektanta tohoto sběrného dvora; dotační výzva byla již zveřejněna; obec požádá o dotaci buď na jaře 2016  nebo na podzim 2016; zastupitelé pak 5 hlasy schválili podání žádosti o dotaci ze SFŽP na vybudování sběrného dvora na pozemku p. č. 763 k. ú. Chýně.

16. Po vyčerpání všech bodů programu proběhla diskuse:

• p. Rajtora – jsou stále stížnosti na stav komunikace do Chrášťan?

• pí Chvojková – obec stále dostává stížnosti – máme jich cca 16; stížnosti byly předány p. Kopřivovi na Krajský úřad; rovněž proběhla schůzka na úrovni zástupců obce, policie ČR a SÚS Kladno; vše musí posoudit statik; stále se neřeší nepořádek na silnici; bylo navrženo snížit rychlost na 30 km/hod.;

• p. Sága – auta na chrášťanskou skládku a zpět musí jezdit po panelové cestě nebo mohou jezdit po silnici až ke křižovatce na skládku?

• pí Chvojková – po panelové cestě je výjezd ze skládky;

• p. Sága – auta však vyjíždějí i mimo panelovou cestu přímo na silnici;

• p. Fousek – stěžuji si na strouhu podél silnice na Chrášťany po pravé straně směrem do kopce; obec by měla požádat o svodidla;

• p. Rajtora – prosím zastupitele, aby v lokalitě Pod Horou byl projekt upravený a bylo 800 m2 na rodinný dům;

• pí Chvojková – lokalita má platné územní rozhodnutí na sítě a komunikace; platný územní plán nemá závazné regulativy pro velikost parcely ani u domů v čistě obytném území, natož ve smíšeném území; zastupitelé se pak shodli, že je zapotřebí, aby obec jednala se zástupci společnosti Euro Development a dohodla s nimi podmínky přijatelné pro obě strany;

• p. Staněk – jak se bude řešit parkování v ulici Okružní?

• pí Chvojková – v ulici Okružní je k dispozici parkoviště; ve spolupráci s policií a odborem dopravy bude stanoven zákaz zastavení na straně u chodníku; dalším parkoviště se bude budovat před budovou s č.p. 170; v ulici Borová vzniká obdobná situace; proběhlo tam místní šetření a bude další; musí se systémově změnit parkování; chodníky budou na úrovni komunikací a bude zde obytná zóna; obec hodlá předložit žádost o dotaci na IROP v příštím roce, jakmile bude vypsán dotační titul;

• p. Fousek – lidé v obci přestávají chodit, stále se vozí v autech a přenášejí tuto praxi i na děti;

• občan – není nezbytné řešit dopravní situaci na Kamenici, stačilo by dodržovat dopravní předpisy a parkovat u topolového lesa dole v Borové ulici; • p. Fousek – policie by se měla soustředit na špatné parkování, učitelé by měli působit na děti;

• pí Chvojková – připomínám, že 13.1.2016 od 8 do 12 hod.  je v ZŠ den otevřených dveří; rovněž prosím občany, aby se hlásili do pracovních skupin ohledně aktualizace strategického plánu obce; dále připomínám vánoční zpívání na Štědrý den v 10 hod. na návsi;

17. Po ukončení diskuse pí Chvojková poděkovala všem za účast, popřála občanům obce hezké Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce a ukončila zasedání ve 20,50 hod.

V Chýni dne 22.12.2015  

Zapisovatel: Mgr. Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: 

Stanislav Barek            

Mgr. Miroslav Sága MBA

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz