Usnesení č. 50/2015 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 16.12.2015

Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) prezentaci developerského záměru v lokalitě Pod Horou;

c) výši vodného a stočného pro rok 2016 v obci Chýně.  

B.   schvaluje

a) rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce Chýně na rok 2015;

b) finanční příspěvek obce Chýně do rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně na rok 2016 ve výši 1 954 521,- Kč rozdělený do závazných ukazatelů rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;

c) rozpočet obce Chýně na rok 2016 jako vyrovnaný v celkové výši 138 680 994,- Kč;

d) aktualizaci Strategického plánu obce Chýně do roku 2025 v jeho analytické části;

e) koupi pozemku p. č. 763 k. ú. Chýně o výměře 2 472 m2 za cenu 1 483 200,- Kč, tj. 600,- Kč/m2;

f) pronájem pozemku p. č. 517/3 k. ú. Chýně o výměře 7 967 m2 na období 1 roku za cenu 7 967,- Kč za měsíc s tím, že součástí kupní smlouvy bude předkupní právo obce Chýně na dotčené pozemky;

g) podání žádosti o dotaci na MMR na tyto projekty: • oprava márnice se zvoničkou • oprava komunikace Ke Školce • vybudování volnočasového centra v lokalitě Marjánka dle návrhu dětí ze ZŠ Chýně;

h) podání žádosti o dotaci ze SFŽP na vybudování sběrného dvora na pozemku p. č. 763 k. ú. Chýně.

Příloha č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně na rok 2016

V Chýni dne 17.12.2015

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce                     

Ing. Petra Vacková, místostarostka obce                                       

Vyvěšeno dne   18.12.2015 

Sejmuto dne 3.1.2016

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz