Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 18.11.2015

Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Ing. Petra Vacková, Stanislav Barek,  Mgr. Miroslav Sága MBA, Ing. Věra Kovářová, Mgr. Roman Pospiech, LL.M.  

Nepřítomni: Jaroslav Kuchař, Josef Novotný,  Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus

Hosté:  9 občanů     

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky o činnosti obce

6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu – Chýně p. č. 156/32 a 166/2 - kNN

7. Schválení poskytnutí dotace obce Chýně na výstavbu chodníku Rudenská

8. Žádost občanů obce Chýně o zvážení možnosti vybudovat hřiště pro venkovní posilování – street workout park

9. Pronájem nebytových prostor v přízemí budovy Obecního úřadu Chýně

10. Vybudování pošty Partner v obci Chýně

11. Pracovní místa na veřejně prospěšné práce – prodloužení doby trvání a pracovního úvazku

12. Výběrové řízení na svoz odpadů v Chýni

13. Revokace bodu B. písm. l) Usnesení č. 45/2015 zastupitelstva obce Chýně ze dne 24.6.2015

14. Diskuse

15. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 20,10 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. V bodu 2 programu pí Chvojková přečetla navržený program jednání a dále navrhla doplnit program o nové body: • Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami“  jako bod 14

• finanční příspěvek pro Místní akční skupinu Jihozápad o.p.s. jako bod 15 s tím, že body 14. a 15. programu se stávají body 16. a 17. programu. zastupitelé 6 hlasy odsouhlasili návrh programu včetně doplnění navržených bodů.

3. V bodu 3 programu předseda Kontrolního výboru p. Barek provedl kontrolu usnesení č. 48/2015 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 14.10.2015; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny nebo se průběžně plní.

4. V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise byl navržen p. Pospiech a pí Chvojková – oba byli schváleni 6 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 6 hlasy p. Sága a pí Vacková; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. K bodu 5 starostka obce pí Chvojková uvedla ve zprávě starostky o činnosti následující:

• stav na účtu obce ke dni 18.11.2015 – 2 151 876,- Kč;

• vrcholí přípravy na zítřejší kolaudaci 2 nových tříd MŠ; dnes proběhla 3 hodinová kontrola hygieny, vše bylo v pořádku, zítra se budou vyjadřovat hasiči; 23.11.2015 se přesunou děti ze tříd ve staré části MŠ do nových tříd MŠ a ve staré části začne rekonstrukce elektroinstalace, omítek, podlah, nábytku; rekonstrukce bude probíhat i přes Vánoce;

• probíhá příprava projektu nové ZŠ; příslušné orgány se vyjadřují k podkladům pro územní rozhodnutí; následně bude vyhlášeno výběrové řízení na zakázku velkého rozsahu – v únoru až březnu, následně by měl být vybrán zhotovitel stavby nové ZŠ Chýně;

• pokračují práce na budování chodníku podél Rudenské; v této souvislosti se obec omlouvá občanům, kterým netekla pitná voda v minulých dnech, neboť v rámci stavby bylo narušeno vodovodní potrubí; 

• v prosinci 2015 by obec chtěla předložit žádost o dotaci na výstavbu ulice Hájecká a Lomená na KÚ Středočeského kraje; • proběhne jednání s firmou, která kupuje pozemky p. Klofy, o obsahu plánovací smlouvy; • do konce listopadu slíbila firma ECORD CZ opravit propadlou komunikaci na křižovatce ulic Ke Skále a Růžová;

• obec vypíše výběrové řízení na firmu ohledně svozu a odstraňování odpadů v obci Chýně; 

• proběhne rekonstrukce chodníků na ulici Hlavní;

• obec řeší „černé stavby“ vybudované na pozemcích obce;  jde o stavby plotů, příp. jiné stavby; obec žádá odstranění staveb; • probíhají 2 soudní spory ohledně paní Urbánkové, která podala žaloby na neplatné odvolání z funkce a na ochranu osobnosti; • proběhla kolaudace přeložky ČEZ v areálu MŠ;

• probíhají jednání se společností Silver Development, která navazuje na stavby společnosti BEMETT; jde o řadové rodinné domy.

6. V bodu 6 programu byla projednána Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu, kterou předložil ČEZ Distribuce, a.s.; pí Chvojková uvedla, že se jedná o pozemky budoucí komunikace a stavby trafostanice p. č. 166/148, 166/151 a 554/1 k. ú. Chýně; pí Kovářová se otázala, kudy vede ochranné pásmo stavby; pí Chvojková odpověděla, že ochranné pásmo je 3 m a nezasahuje do stavby školy; poté zastupitelé 6 hlasy schválili uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu“ s ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích obce p. č. 166/148, 166/151 a 554/1 k. ú. Chýně.

7. V bodu 7 uvedla pí Chvojková, že obci bylo oznámeno rozhodnutí o přidělení dotace ze SFDI pro rok 2015 ve výši 1 569 000,- Kč, což je 85% veškerých nákladů na stavbu „Chodník podél ulice Rudenská“, která v obci právě probíhá a o které veřejnost informovala na minulém zasedání zastupitelstva; zastupitelé pak 6 hlasy schválili poskytnutí dotace ze SFDI na stavbu „Chodník podél ulice Rudenská“ ve výši 1 569 000,- Kč, což činí 85% z celkových nákladů stavby.

8. V dalším bodu byla projednána žádost občanů o zvážení možnosti vybudovat v Chýni hřiště pro venkovní posilování, tzv. street workout park; pan Bárta, jeden z hlavních iniciátorů akce, uvedl, že by bylo dobré, aby lidé v Chýni „se více hýbali“ a měli možnost rekreačně sportovního vyžití; hřiště by bylo vhodné i pro mládež, která by zde mohla trávit volný čas; poté se rozvinula diskuse na dané téma:

• pí Chvojková - byli by občané ochotni podílet se na vybudování hřiště, pokud by jej obec zafinancovala?

• P. Bárta – asi ano;

• p. Jelínek - takové hřiště musí instalovat odborná firma, neboť jde o bezpečnost občanů;

• pí Chvojková – obec požádá p. Bártu o pomoc při sestavování žádosti k dotaci, pokud tato bude vypsána;

• p. Sága – proběhla jednání se spolky v Chýni, spojili jste se s nimi v této záležitosti – např. se Sokolem?

• p. Bárta – zatím ne; jsou nějaká místa v obci, kde by se dalo hřiště vybudovat?

• pí Chvojková – ano jsou, např. topolový háj na Kamenici nebo prostor za tratí na pozemcích obhospodařovaných zemědělci; Zastupitelé pak vzali na vědomí žádost občanů o zvážení možnosti vybudovat v Chýni hřiště pro venkovní posilování.

9. V bodu 9 byl projednán pronájem nebytových prostor v přízemí budovy obecního úřadu; pí Chvojková uvedla, že obec zveřejnila záměr prostory pronajmout od 1. ledna 2016; v současné době jsou prostory využívány jako prostory pro provozování privátní praxe lékařky MUDr. Veselé; MUDr. Veselá se opět přihlásila jako jediný zájemce o další pronájem uvedených prostor; prostory mají 79 m2, sestávají ze tří místností, vstupního prostoru (haly) a 2 WC; pí Chvojková uvedla, že MUDr. Veselá dosud hradí nájemné 4 tis. Kč, přičemž v této částce je započtena cena nákladů na energii na topení a vodné a stočné; dále pí Chvojková sdělila, že zastupitelé po poradě navrhují nájemné zvýšit na 9 tis. měsíčně s tím, že v této ceně zůstane cena energií na topení a vodné a stočné; navržená částka je srovnatelná s ostatními nájmy v okolí; k tomuto bodu proběhla debata:

• pí Veselá – 9 tis. je více než dvojnásobek stávajícího nájemného; působím v Chýni jako praktická lékařka více než 8 let, můj předchůdce MUDr. Appelt platil nájemné 3 tis. Kč; zvýšily se náklady na zdravotnický materiál, zvýšila se platy zdravotních sester, to, s čím hospodařím, je méně než před léty; pokud bych zvýšila platy sestrám, je to mé rozhodnutí a nedostanu na to žádné peníze; nájem 9 tis. Kč je na úrovni Prahy, já však platby od občanů vybírám nižší, než jsou v Praze; při zvýšení  nájmu bych musela navýšit platby pacientům;

• p. Chlupatý – co je příčinou zvýšení nájemného?

• pí Chvojková – nájem byl naposledy stanoven v roce 2008, nebyla využita možnost navyšování nájmu podle míry inflace, v mezidobí se výrazně navýšila cena vodného a stočného, která je zahrnuta do nájemného, končí nájemní smlouva a je potřeba znovu rozhodnout o nájemném; nájemné je navrhováno ve výši cca 110,- Kč/m2;

• p. Pospiech – pokud by výše nájemného měla být jiná, než je tržní nájemné, musela by to obec odůvodnit;

• pí Veselá – chápu to, snažila jsem se vylíčit, s čím musím hospodařit;

• pí Chvojková – tržní nájemné je vyšší, např. O.K. Trans pronajímá prostory za 280,- Kč/m2 bez energií; návrh obce je pod úrovní tržního nájemného; zastupitelé pak 6 hlasy schválili pronájem nebytových prostor v přízemí budovy Obecního úřadu Chýně o výměře 79 m2 MUDr. Heleně Veselé za účelem provozování praxe praktického lékaře od 1.1.2016 na dobu 2 let; výše nájemného činí 9 tis. měsíčně vč. spotřebované energie na topení a vodného a stočného; pí Veselá se nakonec otázala, proč se stanovuje pronájem prostor pouze na 2 roky; k tomu odpověděla pí Chvojková, že v roce 2017 se bude otevírat na podzim nová devítiletá škola, a proto by mohly být prostory pro lékařské služby ve staré škole, příp. se najdou jiné prostory v obci; pí Kovářová dodala, že by bylo vhodné pí Veselé nastínit budoucnost zdravotních služeb v Chýni.

10. V bodu 10 byla projednána možnost vybudování pošty Partner v obci Chýně;  pí Chvojková uvedla, že Česká pošta oslovila obec s nabídkou této možnosti; v memorandu České pošty se uvádí, že počet poboček pošty klesne na 691 v následujících 5 letech; ostatní služby pošty budou provozovány pouze formou franšízy – pošta Partner; za těchto podmínek by pošta obci hradila cca 14 – 16 tis. měsíčně na platy zaměstnanců obce, kteří by poštu obsluhovali, přičemž vybavení by poskytla Česká pošta, obec by poskytla prostory – část bytu správce OÚ, kde dnes mají zaměstnanci obce šatnu; další jednání se zástupci České pošty by mělo proběhnout v prosinci 2015;  požadavek České pošty je mít otevřeno min. 15 hod. týdně pro veřejnost; Česká pošta dále ohodnotí platby za každou transakci; obci chybí 29 občanů přihlášených k trvalému pobytu, kteří by dorovnali počet trvale hlášených osob na 2 500; pak by obec měla nárok na vybudování pošty v Chýni se vším všudy dle zákona; k tomuto bodu poté proběhla diskuse:

• pí Kovářová - v obci by měla znovu proběhnout kampaň na přihlášení lidí k trvalému pobytu;

• p. Sága – rád bych jednal s poštou o cenové úpravě;

• p. Jelínek – byla by zřízena pobočka pošty automaticky při dosažení počtu 2 500 občanů trvale hlášených do Chýně?

• pí Chvojková – vyplývá to z vyhlášky telekomunikačního úřadu; pro obec s 2 500 obyvateli musí být vybudována pošta do 12 měsíců; zastupitelé pak vzali na vědomí informaci o možnosti vybudování pošty Partner v Chýni a doporučili starostce zrealizovat kampaň na přihlášení nových občanů v Chýni k trvalému pobytu.

11. K  bodu 11 uvedla pí Musilová, že zastupitelé schválili 15.4.2015 vytvoření 2 nových pracovních míst jako veřejně prospěšné práce – jedno místo na administrativu (0,5 % úvazek), druhé místo na dělnické práce do 31.10.2015 – úklid obce a údržba veřejné zeleně; vzhledem k tomu, že nárůst administrativy na obecním úřadu je velký a zaměstnanci obce v dělnických profesích v poslední době vykonávají mnoho prací mimo jejich základní pracovní náplň – zednické práce, dlaždičské práce apod., obec by uvítala změnu délky pracovního úvazku u prvního místa z 20 hodin týdně na 30 hodin týdně, u druhého místa pak prodloužení pracovního poměru do 31.5.2016; převážnou část platu u těchto dvou pracovních míst hradí úřad práce; zastupitelé pak 6 hlasy schválili u nově zřízených 2 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací prodloužení pracovního úvazku u pracovního místa pro administrativu na 30 hodin týdně a u pracovního místa dělnické profese prodloužení pracovního poměru do 31.5.2016.

12. V bodu 12 uvedla pí Chvojková, že obec vyhlásí nové výběrové řízení na sběr, svoz a nakládání s odpadem v Chýni; hlavním hodnotícím kriteriem je ekonomická výhodnost nabídky – nabídková cena má váhu 80 %, vlastní zařízení na likvidaci odpadu 20%; jde o to, aby platby šly přímo vybrané firmě, nikoliv dalšímu zprostředkovateli; svoz a likvidace odpadu by měly být v rozsahu stávajících služeb vč. příp. mimořádného svozu v případě potřeby (max. reakční doba v případě mimořádného svozu by měla být 24 hodin); rovněž by vybraná firma měla poskytnout potřebné množství nádob na odpad, manipulace se sběrnými nádobami by měla být do 10 m, firma by měla zajišťovat i pravidelný výsyp kontejneru ve sběrném dvoře na velkoobjemový odpad; doba služeb bude na 3 roky vč. služeb poradenství v oblasti odpadového hospodářství; jako varianta na zvážení je možnost prodloužení smlouvy;  zastupitelé pak 6 hlasy schválili návrh na sběr, svoz a nakládání s odpadem v Chýni od 1. ledna 2016, zaslaný zastupitelům dne 4.11.2015,  ve variantě možného prodloužení smlouvy.

13. V dalším bodu byla projednána změna smluvních podmínek obsažených ve smlouvě s atelierem CMJN, Paříž na vypracování projektové dokumentace ve věci výstavby nové ZŠ Chýně; pí Chvojková uvedla, že zastupitelé dne 15.4.2015 schválili „Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace“; hlavními změnami by mělo být • vypuštění bazénu z projektové dokumentace na školu s tím, že bazén bude vyprojektován v budoucnu po výzvě obce dle uzavřené smlouvy; • limit stavby na vybudování nové ZŠ Chýně by měl činit 197 764 000,- Kč vč. DPH; poté se rozvinula debata na dané téma:

• pí Vacková – na místo bazénu budou umístěna parkovací místa, a to v souladu s požadavky stavebního zákona. Do budoucna bychom tato místa nechtěli využívat, protože v místech, kde nyní staví společnost BEMETT, bude cca 30 míst na parkování a využívat by se měla především tato místa; zůstane tedy poté v prostoru školy prostor pro bazén tak, jak byl původně navržen; ani investice pro novou školu v současné době nedostačují pro výstavbu bazénu; • p. Sága - nezpůsobí současné vypuštění bazénu z projektové dokumentace vícenáklady v budoucnu?

• p. Pospiech - navrhuji ponížit cenu za projektovou dokumentaci o částku na bazén;

• pí Vacková – dle uzavřené smlouvy lze vyzvat druhou stranu k plnění části díla po dobu 10 let; zastupitelé poté 6 hlasy revokovali bod B. písm. l) Usnesení zastupitelstva obce Chýně č. 45/2015 z 24.6.2015 ve věci uzavření smlouvy s atelierem CMJN, Paříž na zpracování projektové dokumentace stavby nové ZŠ v návaznosti na uzavření Dodatku č. 1 k této smlouvě; dále zastupitelé schválili 6 hlasy uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace“, uzavřené dne 13.7.2015 s atelierem CMJN, Paříž, Francie, ve věci výstavby nové ZŠ; v dodatku budou stanoveny následující změny oproti stávajícímu stavu: • projektová dokumentace bude zpracována do úrovně dokumentace pro stavební povolení bez bazénu

• projektová dokumentace na bazén bude vypracována po výzvě obce v souladu se smlouvou

• limit stavby na vybudování nové ZŠ Chýně dle podmínek dotace bude činit max. 197 764 000,- Kč vč. DPH.

14. V bodu 14 byl projednán návrh „ Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami“ s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových; pí Chvojková uvedla, že se jedná o pozemek v ulici Tichá, který obec potřebuje vlastnit kvůli dotaci na rekonstrukci povrchu v této ulici; vzhledem k tomu, že se nejedná o místní komunikaci, ale pouze účelovou, může být uzavřena smlouva na převod vlastnického práva pouze s omezujícími podmínkami – nemovitost nesmí být využívána ke komerčním účelům, ale pouze ve veřejném zájmu; po dobu 10-ti let nesmí být nemovitost převedena nebo jinak zcizena ve prospěch třetí osoby apod.; zastupitelé pak 6 hlasy schválili uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami“ s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových - pozemek p.č. st. 24/1 k. ú. Chýně a pověřili starostku podpisem smlouvy.

15. V dalším bodu programu byl projednán příspěvek obce Místní akční skupině Jihozápad o.p.s.; pí Chvojková uvedla, že se jedná o uskupení, které mimo jiné umožní získávat dotace pro obce; v rámci tohoto mikroregionu jsou uskupeny obce jako Jinočany, Chrášťany, Rudná apod.; vedení MAS zatím není financováno, proto byly osloveny jednotlivé obce, uskupené v tomto mikroregionu, za účelem poskytnutí příspěvku ve výši 10,- Kč/obyvatele; pí Chvojková navrhla poskytnout zatím MAS 10 tis. Kč, vzhledem k tomu, že obec nevyužívala plně služeb MAS a mnoho činností si zajišťovala sama (dotace apod.); k tomuto bodu proběhla diskuse:

• pí Vacková – místní akční skupiny jsou příjemci dotací z MŠMT; obec si mohla žádost o dotaci na vybavení učeben nové ZŠ podat; proto jsem pro příspěvek pro MAS; smyslem MAS je propojovat veřejnou správu, podnikatele apod.

• pí Kovářová – navrhuji podpořit MAS v plné výši, tj. 10,- Kč/obyvatele, příp. nyní alespoň 10 tis. Kč a později 10,- Kč/ obyvatele; to, že obec nevyužívá služby MAS, je její věc; MAS může pomoci finančně i spolkům;

• p. Sága – 10 tis. Kč jsem ochoten podpořit; pokud budou v budoucnu výsledky spolupráce, budu hlasovat pro plný příspěvek;

• pí Vacková – peníze na učebny jsou podmíněny zpracováním místního akčního plánu, možným žadatelem projektu na toto zpracování bude MAS;

• pí Kovářová – momentální viditelný přínos neznamená, že se v MAS nic neděje; co se dnes zdá nehmatatelné, bude v blízké budoucnosti hmatatelné; dnes dělají lidé v MAS zadarmo; tento rok zpracovávali tzv. standardizaci tak, aby pak mohli být oprávněnými žadateli různých projektů v současném dotačním období

• pí Chvojková – MAS nabízí vypracování žádostí o dotaci za úplatu; proto obec zatím službu po zvážení nabídky a ceny nevyužívá, aby ušetřila;

• pí Kovářová – stejně to funguje ve všech MAS na přechodnou dobu; navrhuji poskytnout MAS 20 tis. jako kompromis;

• pí Chvojková – navrhuji poskytnout 10 tis. Kč a znovu zvážit výši příspěvku po plénu MAS v prosinci 2015;

• pí Kovářová – ano, to je rozumné; počkat na standardizaci (až ji MAS splní) a pak se rozhodnout; zastupitelé pak 6 hlasy schválili příspěvek MAS ve výši 10 tis. Kč s tím, že navýšení této částky bude projednáno po procesu standardizace MAS Jihozápad.

16. Po vyčerpání všech bodů programu proběhla diskuse:

• p. Bárta – jak to vypadá s točnou autobusu?

• pí Chvojková – při vyřizování stavebního povolení nastaly problémy se sítěmi; vybudování se odkládá o 4 – 5 měsíců; ministerstvo dopravy umožňuje podat žádost na dotaci ohledně točny; na pracovní poradě zastupitelů se dohodlo, že točna bude zařazena jako parkovací místo P + R s restaurací a možným terminálem;

• p. Bárta – jak je to s přídavnými spoji mezi 8 hod. a 9,30 hod.?

• pí Chvojková – rozšíření spojů se bude realizovat až po vybudování rozdvojky kolejí na Hostivice – Litovice; některé spoje jsou využívány málo či vůbec; překvapuje mě však, že není spoj v 8,30 hod. – ověřím to; • p. Jelínek – v sobotu proběhne sázení stromů u Strahovského rybníka; nebudou se však sázet keře; lidé v rámci „patrona stromu“ zaplatili 18 stromů; potřebujeme klíč od závory u rybníka;

• pí Chvojková – klíč mají rybáři;

• p. Jelínek – jak to vypadá s vysekáním rákosí?

• pí Chvojková – je vysekáno;

• pí Chvojková – zvu všechny obyvatele Chýně na vánoční trhy, které se konají v sobotu 28.11.2015 na dvoře u Procházků; začátek je v 10 hod.; kromě možnosti zakoupit dárky vystoupí v průběhu trhů děti a sbor Chláchol; malé děti si budou moci vyrobit dárek; v rámci ukončení trhů v 17 hod. bude rozsvícen vánoční strom;

• pí Černá – u Bašty se nacházejí 3 patníky z r. 1945, bylo by dobré je přemístit, aby se neztratily.

17. Po ukončení diskuse pí Chvojková poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 21,45 hod.

V Chýni dne 23.11.2015 

Zapisovatel: Mgr. Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Petra Vacková,  Mgr. Miroslav Sága MBA

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz