Usnesení č. 49/2015 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 18.11.2015

Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) žádost občanů o zvážení možnosti vybudovat v Chýni hřiště pro venkovní posilování;

c) informaci o možnosti vybudování pošty Partner v Chýni a doporučuje starostce zrealizovat kampaň na přihlášení nových občanů v Chýni k trvalému pobytu.  

B. revokuje

bod B. písm. l) Usnesení zastupitelstva obce Chýně č. 45/2015 z 24.6.2015 ve věci uzavření smlouvy s atelierem CMJN, Paříž na zpracování projektové dokumentace stavby nové ZŠ v návaznosti na uzavření Dodatku č. 1 k této smlouvě.

C.   schvaluje

a) uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu“ s ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích obce p. č. 166/148, 166/151 a 554/1 k. ú. Chýně;

b) poskytnutí dotace ze SFDI na stavbu „Chodník podél ulice Rudenská“ ve výši 1 569 000,- Kč, což činí 85% z celkových nákladů stavby;

c) pronájem nebytových prostor v přízemí budovy Obecního úřadu Chýně o výměře 79 m2 MUDr. Heleně Veselé za účelem provozování praxe praktického lékaře od 1.1.2016 na dobu 2 let; výše nájemného činí 9 tis. měsíčně vč. spotřebované energie na topení a vodného a stočného;

d) u nově zřízených 2 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací prodloužení pracovního úvazku u pracovního místa pro administrativu na 30 hodin týdně a u pracovního místa dělnické profese prodloužení pracovního poměru do 31.5.2016;

e) předložený návrh na sběr, svoz a nakládání s odpadem v Chýni od 1. ledna 2016, zaslaný zastupitelům dne 4.11.2015,  ve variantě možného prodloužení smlouvy;

f) uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace“, uzavřené dne 13.7.2015 s atelierem CMJN, Paříž, Francie, ve věci výstavby nové ZŠ; v dodatku budou stanoveny následující změny oproti stávajícímu stavu: • projektová dokumentace bude zpracována do úrovně dokumentace pro stavební povolení bez bazénu • projektová dokumentace na bazén bude vypracována po výzvě obce v souladu se smlouvou • limit stavby na vybudování nové ZŠ Chýně dle podmínek dotace činí max. 197 764 000,- Kč vč. DPH;

g) uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami“ s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových - pozemek p.č. st. 24/1 k. ú. Chýně a pověřuje starostku podpisem smlouvy;

h) finanční příspěvek pro Místní akční skupinu Jihozápad o.p.s. ve výši 10 tis. Kč s tím, že navýšení této částky bude projednáno po procesu standardizace MAS Jihozápad.

V Chýni dne 19.11.2015

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce                    

Ing. Petra Vacková, místostarostka obce                                       

                                 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz