Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 14.10.2015

Přítomni: Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Mgr. Anna Chvojková, Ing. Petra Vacková, Stanislav Barek,  Mgr. Miroslav Sága MBA,  

Nepřítomni: Jaroslav Kuchař,  Josef Novotný,  Ing. Věra Kovářová, Mgr. Roman Pospiech, LL.M. (všichni omluveni)

Hosté:  9 občanů     

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky o činnosti obce

6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu 7. Prodej části pozemku p. č. 252/110 k. ú. Chýně o výměře 12 m2

8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci

9. Změna v osobě výkonného pořizovatele nového územního plánu obce Chýně

10. Diskuse

11. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 18,05 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. V bodu 2 programu pí Chvojková přečetla navržený program jednání a dále navrhla doplnit program o nové body: • rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na tok 2015 – jako bod 10

• rozpočtový výhled na roky 2016 – 2018 jako bod 11

• investiční záměr Rekonstrukce staré části budovy MŠ a novostavba 2 tříd MŠ jako bod 12

• příkazní smlouva na činnost projektového, cenového a dotačního manažera pro výstavbu nové ZŠ Chýně jako bod 13

• žádost o finanční příspěvek na asistenta pedagoga jako bod 14 body 10 a 11 programu pak posunout jako body 15 a 16; zastupitelé 5 hlasy odsouhlasili návrh programu včetně doplnění navržených bodů.

3. V bodu 3 programu předseda Kontrolního výboru p. Barek provedl kontrolu usnesení č. 47/2015 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 9.9.2015; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Chvojková navrhla p. Palatinuse a pí Vackovou – oba byli schváleni 5 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 5 hlasy p. Sága a p. Barek; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. K bodu 5 starostka obce pí Chvojková uvedla ve zprávě starostky o činnosti následující:

• stav na účtu obce ke dni 14.10.2015 - 7 655 396,- Kč;

• probíhá přístavba 2 tříd MŠ – položeny betonové podlahy, vyhotoveny všechny instalace, 19.11.2015 proběhne kolaudace stavby, poté se bude konat zápis dětí do MŠ, 4.1.2016 nastoupí nové děti do MŠ; v současné době byla vybrána firma, která zhotoví nábytek do nových tříd;

• 23.11.2015 začne rekonstrukce staré budovy MŠ; dojde k výměně sanitárního zařízení, výměně podlahových krytin a úpravě stěn;

• pokračují práce na projektu nové ZŠ Chýně; včera proběhlo jednání na úrovni obce, stavebního úřadu a projektanta za účelem vyjasnění stanovených požadavků; zpracovává se EIA; zítra bude hotova dokumentace pro stavební řízení; řeší se odvod dešťových vod, projekt probíhá dle schválené architektonické studie;

• pokračují práce na prodeji parkovacích míst a pozemků kolem bytových domů; v současné době se zpracovávají požadavky jednotlivých žadatelů a upravují návrhy smluv; smlouvy by měly být podepsány a podány na KN do konce roku 2015;

• proběhla pokrývka asfaltového recyklátu na ulicích s mlatovým povrchem v Chýni; v případě deštivého počasí se dají již ulice projít „suchou nohou“; dojde i na ulici Na Jarolímce; bude upraven terén i na ulici Hájecká;

• 26.10.2015 začne rekonstrukce chodníku podél ulice Rudenské od návsi až k ulici Lomené včetně vybudování přechodu od hřbitova směrem k hale se zemědělskými stroji a pokračování chodníku k ulici Obloukové; obec na tuto investici obdržela dotaci;

• proběhlo jednání se společností BEMETT; výsledkem jednání je dodatek k uzavřené plánovací smlouvě, na základě kterého mimo jiné obec obdrží za každou bytovou jednotku 15 tis. Kč namísto původních 6 tis. Kč;

• proběhlo jednání se společností EMBALADOR; tato společnost změnila rozdělení pozemků v lokalitě dle nového geometrického plánu; další jednání již proběhnou za účastni právních zástupců obou stran;

• ve staré části obce již obec nebude financovat opravu, údržbu a výměnu čerpadel v jímkách tlakové kanalizace; provoz jímek bude stejný, jako v nových lokalitách; čerpadla nejsou ve vlastnictví obce, provoz jímek na náklady obce skončil v r. 2012 v souvislosti s ukončením termínu udržitelnosti projektu v rámci dotace na výstavbu kanalizace; 

• byl vyvěšen záměr obce pronajmout nebytové prostory v přízemí budovy OÚ Chýně;

• obec řeší umístění pošty v budově OÚ Chýně; probíhají jednání na toto téma; Česká pošta má záměr provozovat pouze 690 poboček v obcích; v ostatních obcích bude možný provoz pošty pouze formou franšízy; obec má o tento způsob provozování pošty zájem; ke zprávě starostky proběhla diskuse:

• p. Fousek – není pravda, že čerpadla v jímkách tlakové kanalizace nepatří obci;

• pí Chvojková – stavební povolení bylo vydáno na jednotlivé majitele nemovitostí; obec o tom má doklad; jímky nikdy nebyly v evidenci obce jako inventář; Stavební úřad Hostivice potvrdil, že veškerá dokumentace při výstavbě kanalizace byla vedena na vlastníky nemovitostí; obec k tomu má podpisy všech vlastníků objektů ve staré části obce;

• p. Staněk – jaká bude výše vodného a stočného; jak to bude s měřením stočného?

• pí Chvojková – 94,70 Kč bez DPH; občan si musí pořídit měřidlo na vlastní náklady, pokud nebude chtít platit stočné podle stanovených směrných čísel ( 35 m3 na osobu a rok);

• pí Chvojková – v roce 2002 měla obec nastavit pravidla v nových lokalitách ohledně zařízení v jímkách tlakové kanalizace – typ čerpadla, umístění apod.; bohužel k tomu však nedošlo; zákon hovoří o tom, že přípojka, jímka je nedílnou součástí nemovitosti.

6. V bodu 6 programu byla projednána Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu, kterou předložil ČEZ Distribuce, a.s.; pí Chvojková uvedla, že se jedná o vybudování pilíře k pozemku p. č. 166/153 k. ú. Chýně; po vybudování chodníku podél Rudenské z dotace nebude možné po dobu 5 let zasahovat do stavby; proto se buduje pilíř k uvedenému pozemku před realizací chodníku; dotčeným pozemkem v rámci stavby pilíře bude obecní pozemek obce p. č. 166/110 k. ú. Chýně; zastupitelé pak 5 hlasy schválili uzavření výše uvedené smlouvy.

7. V bodu 7 byl projednán prodej části obecního pozemku p. č. 252/110 k. ú. Chýně o výměře 12 m2; geometrickým plánem byl z tohoto pozemku oddělen pozemek pod p. č. 252/129 o uvedené výměře; jedná se o pozemek za účelem zřízení parkovacího místa; jde o vypořádání vlastnických vztahů mezi OXES a manželi Jarošovými, ke kterým mělo dojít již v minulosti; prodejem pozemků OXES obci Chýně však k narovnání vztahů již nedošlo, proto nyní toto narovnání řeší obec; poté zastupitelé schválili 5 hlasy prodej části pozemku p. č. 252/110 k. ú. Chýně o výměře 12 m2 za cenu 1,- Kč manželům Jarošovým.

8. V dalším bodu byl projednán návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci; obec v rámci jednání se společností BEMETT, která staví v obci Chýně bytové domy, dojednala dodatek k již dříve uzavřené smlouvě; celkem by mělo přijít do obce v rámci této výstavby 350 EO; pí Chvojková uvedla, že finanční příspěvek obci se dodatkem zvyšuje na 15 tis. Kč za jednu bytovou jednotku; dále dodatek upravuje 2 parkovací místa na jednu bytovou jednotku oproti původnímu 1 parkovacímu místu; dodatek řeší i vybudování zpevněných ploch pro pohyb pěších a cyklistů o šíři 2 m mezi ulicí Rudenskou a ulicí Sportovní, dále se BEMETT zavázal provést stavbu komunikace Sportovní na pozemku p. č. 156/553 a 554/1 k. ú. Chýně; v dodatku rovněž BEMETT zřídil předkupní právo k jedné bytové jednotce ve prospěch obce v bytovém domě E1; zastupitelé pak 5 hlasy schválili uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci s tím, že v čl. 3 bodu 16 dodatku budou na konci tohoto bodu doplněna slova „a provozovat“ a v čl. 5 bodu 1 budou vypuštěna slova „za obdobných podmínek“ ve druhé větě tohoto bodu.

9. V bodu 9 uvedla pí Chvojková, že zastupitelé usnesením č. 40/2015 z 11.2.2015 schválili pořízení nového územního plánu obce Chýně, kde pořizovatelem toho plánu byl určen Městský úřad Černošice; pí Chvojková dále uvedla, že po zvážení termínů, které má tento úřad na pořízení nového územního plánu (až 4 roky) obec navrhuje jiného pořizovatele, který by měl kratší dobu realizace (soukromý pořizovatel), a to 1,5 – 2 roky;  p. Jelínek se otázal, jak to vychází se soukromým pořizovatelem cenově; pí Chvojková odpověděla, že okolní obce platily za služby u soukromého pořizovatele kolem 100 tis. Kč; poté zastupitelé 5 hlasy revokovali usnesení zastupitelstva č. 40/2015 z 11.2.2015 v bodu B. g) v části určení pořizovatele nového územního plánu obce Chýně a dále 5 hlasy pověřili starostku obce vyhlášením poptávkového řízení na pořizovatele nového územního plánu obce Chýně.

10. V bodu 10 bylo projednáno rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce Chýně na rok 2015; p. Palatinus uvedl důvody, pro které se toto opatření realizuje; jde především o získanou dotaci na vybudování chodníku podél ulice Rudenské, dále pak sladění některých položek rozpočtu se skutečností – např. v oblasti pohřebnictví v příjmech; ve výdajích došlo k navýšení částky na realizaci dohod o provedení práce a pracovních činnostech; rovněž do rozpočtového opatření byla zahrnuta částka 350 tis. Kč na realizaci autobusové točny; k této položce uvedla pí Chvojková, že původně obec uvažovala s pokládkou provizorního povrchu na točnu autobusu za cca 60 tis. Kč; tento povrch by se však rychle zničil a ROPID s ním nebyl srozuměn; proto obec přistoupila k vybudování definitivního asfaltového povrhu točny; součástí točny bude vybudování zastřešené zastávky BUS s lavičkou a odpadkovým košem; zastávka bude financována z peněz, které obec obdržela od O.K.Trans; točna by měla být vybudována do 14.11.2015; v rámci budování točny byly dotazy na přednost zprava v rámci silničního provozu; pí Chvojková uvedla, že pravděpodobně nebude zachována přednost zprava v dané lokalitě a ulice Ke Skále bude jako hlavní, neboť nejsou zachovány rozhledové poměry na křižovatkách – oplocení by muselo být do výšky 140 cm a průhledné; poté zastupitelé 5 hlasy schválili rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce Chýně na rok 2015.

11.  V  bodu 11 byl navržen rozpočtový výhled obce Chýně na roky 2016 – 2018; p. Palatinus úvodem tohoto bodu sdělil, že obec musí tento výhled podle platné legislativy provést a zároveň jej potřebuje; zásadní položkou tohoto výhledu je stavba nové základní školy; konečné finance této stavby dosud nejsou známy, a proto je výhled pouze orientační a vychází z nákladů cca 200 mil. Kč; z této částky činí dotace 135 mil. Kč; v rámci tohoto výhledu se pak počítá se splátkami obce 5 mil. Kč ročně na základní školu a 1 mil. Kč v rámci stávajících splátek obce; zbývá pak pro jiné výdaje obce pro rok 2016 - 5 mil. Kč, pro rok 2017 - 7 mil. Kč a pro rok 2018 - 8 mil. Kč; rozdíl mezi dotací na novou ZŠ a celkovými náklady na její výstavbu se bude hradit částečně z úvěru obce, částečně z dotace ze Středočeského kraje (6 – 8 mil. Kč za rok); poté zastupitelé schválili 5 hlasy rozpočtový výhled obce Chýně na období 2016 – 2018.

12. V bodu 12 byl projednán investiční záměr Rekonstrukce staré části budovy MŠ a novostavba 2 tříd MŠ; pí Vacková uvedla, že tento záměr se již schvaloval, nicméně je potřeba určitého upřesnění pro potřeby dotace; výše dotace zůstává stejná, je nutné uvést částku finanční spoluúčasti obce Chýně, která činí 2 316 135,- Kč;  zastupitelé pak 5 hlasy schválili investiční záměr „Rekonstrukce MŠ Chýně (I. etapa) a novostavba 2 tříd MŠ Chýně“ z dotace MŠMT s tím, že finanční spoluúčast obce Chýně činí 2 316 135,- Kč.

13. V dalším bodu byla projednána Příkazní smlouva na činnost projektového, cenového a dotačního manažera pro výstavbu nové ZŠ Chýně; pí Vacková sdělila, že realizace projektu výstavby nové ZŠ Chýně si vyžádá mnoho činností, podmínky dotace jsou velmi přísné a je nutné je všechny dodržet; proto obec bude zajišťovat činnosti související s výstavbou nové ZŠ za pomoci projektového manažera; jde zejména o nastavení komunikačních vazeb týmu, sestavení a hlídání harmonogramu projektu, koordinaci jednotlivých kroků a fází projektu, kontrolu správnosti nastavených regulí a jejich realizace v praxi, kontrolu cenových odhadů, účast na kontrolních prohlídkách, zajišťování podkladů souvisejících s dotací apod.; jedná se o celou škálu náročných činností s velkou odpovědností; náklady na projektového manažera jsou uznatelným výdajem z dotace; obec vypsala výběrové řízení na tohoto manažera; pí Černá dodala, že v obci je celá řada seniorů – odborníků, kteří by rádi pomohli; zastupitelé pak 5 hlasy schválili uzavření Příkazní smlouvy na činnosti projektového, cenového a dotačního manažera pro realizaci projektu „Výstavba nové základní školy v Chýni“.

14. V bodu 14 byla projednána žádost manželů Jamrichových o finanční příspěvek na asistenta pedagoga pro jejich dceru Veroniku, která je handicapována a pro běžnou docházku do školy potřebuje asistenta pedagoga; asistenta pedagoga financuje Krajský úřad Středočeského kraje, avšak jen zčásti, a proto se manželé Jamrichovi obrátili na obec se žádostí o pomoc při shánění potřebných financí; ve své žádosti uvedli, že jejich dcera Veronika navštěvuje základní školu v Chrášťanech; zastupitelé pak 5 hlasy schválili finanční příspěvek na asistenta pedagoga pro Veroniku Jamrichovou ve výši 10 000,- Kč pro školní rok 2015 – 2016; pí Vacková dodala, že se vedou další jednání na kraji ohledně navýšení částky na asistenta pedagoga; p. Barek dodal, že je ochoten zrealizovat na jaře 2016 (2. polovina března) benefiční koncert za účelem získání financí na asistenta pedagoga pro dceru žadatelů.

15. Po vyčerpání všech bodů programu proběhla diskuse:

• pí Chvojová pozvala občany na další plánovací víkend – na 3. plánovací sobotu 17.10.2015 – start od obecního úřadu, nepromokavý oděv a obuv s sebou; cesta povede ulicí Hájeckou, kolem Bašty a topolového háje, kolem pramene Litovického potoka, kolem Třetí skály zpět k budoucí točně autobusu, ulicí Ke Skále na pozemek pro výstavbu nové ZŠ;

• p. Palatinus – pozvánka nebyla ještě rozeslána;

• pí Chvojková – rozešleme zítra;

• p. Fousek – jak je to s nepřítomnými zastupiteli?

• pí Musilová – všichni jsou omluveni;

• občanka obce – v prostorách bývalého JZD se setkávají různá individua a přespávají tam, je tam nebezpečno; obec by s tím měla něco dělat;

• pí Chvojková – v těchto místech jsou složité vlastnické vztahy – jiní vlastníci pozemků a jiní vlastníci budov; obec již oslovila některé vlastníky objektů a osloví další; obec v těchto místech vyklidila velké množství pneumatik v rámci jarního úklidu;

• p. Rajtora – p. Hrnčíř částečně oplotil bývalý nový kravín;

• p. Jelínek:

o Bude obec sázet (a kdy?) stromy na parcele 910 (za tratí směr klášter)?

o Možné termíny podzimní výsadby jsou 7. 11., 14. 11., 21. 11. (jedná se o soboty);

o Dřevosad chce letos vysadit v biokoridoru Pod Duškánem přibližně 100 keřů (dříny, šípky, vrby nachové, trnky, lísky) a tři olše. Bude se jednat o olemování „klidové zóny“ dle zpracované technické zprávy z roku 2009;

o Dále bychom chtěli vysadit sazenice břečťanu u zdi z betonových tvárnic v křižovatce Rudenská x Ke Skále (zeď pana Horáka); o Během zimy postupně vyřežeme náletové stromky rostoucí v těsné blízkosti alejových stromů (jedná se o přibližně 10 míst, kam se postupně rozrůstá původní vegetace od potoka);

o V kooperaci se společností Strahovský rybník o.p.s. chce Dřevosad letos začít s výsadbou arboreta složeného z původních, listnatých stromů. Mělo by se jednat o stromořadí mezi plotem OK trans a Strahovským rybníkem, dle projektu o.p.s.;

o Pan Vladimír Kropáč během roku provedl výchovný řez (zapěstování koruny) u stromů v Dětské aleji i v souběžném dubovém stromořadí. Odvedl kus odborné práce a na stromech je to vidět! o Stromy a keře z jarní výsadby sice dost trpěly suchým létem, ale nakonec se je podařilo udržet v obstojném stavu. Starší výsadby přežily bez újmy;

o Během zimy by bylo vhodné seříznout vrbový pás mezi polem a stromořadím. Vrby totiž během šesti let vyrostly do takové výšky, že začínají utlačovat dubové stromořadí. Celý pás vrb (jedná se o délku 1 km) by se měl seříznout těsně u země, keře pak následně zmladí a během roku se dostanou opět do výše 2 metrů, zelená clona tedy bude zachována. Než vrbové keře dorostou zpět do výšky 6 metrů, budou už duby dostatečně silné a vrby by je už neměly ohrožovat.

• pí Chvojková – obec sdělí p. Jelínkovi odpověď na některé jeho otázky; k podzimnímu sázení stromů uvádím, že termín je předběžně stanoven na 7.11.2015; nutno však dohodnout, kam se budou stromy sázet; obec dala nájemci pozemku p. č. 910 k. ú. Chýně výpověď z důvodu budování biocentra na pozemku.

16. Po ukončení diskuse pí Chvojková poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 19,47 hod.

V Chýni dne 19.10.2015  

Zapisovatel: Mgr. Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: 

Stanislav Barek            

Mgr. Miroslav Sága MBA

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz