Usnesení č. 48/2015 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 14.10.2015

 

Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.

B.   schvaluje

a) uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu;

b) prodej části pozemku p. č. 252/110 k. ú. Chýně o výměře 12 m2 za cenu 1,- Kč manželům Jarošovým;

c) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci s tím, že v čl. 3 bodu 16 budou na konci tohoto bodu doplněna slova „a provozovat“ a v čl. 5 bodu 1 budou vypuštěna slova „za obdobných podmínek“ ve druhé větě tohoto bodu;

d) rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce Chýně na rok 2015;

e) rozpočtový výhled obce Chýně na roky 2016 – 2018;

f) investiční záměr „Rekonstrukce MŠ Chýně (I. etapa) a novostavba 2 tříd MŠ Chýně“ z dotace MŠMT s tím, že finanční spoluúčast obce Chýně činí 2 316 135,- Kč;

g) uzavření Příkazní smlouvy na činnosti projektového, cenového a dotačního manažera pro realizaci projektu „Výstavba nové základní školy v Chýni“;

h) finanční příspěvek na asistenta pedagoga pro Veroniku Jamrichovou ve výši 10 000,- Kč pro školní rok 2015 – 2016.

C. revokuje

bod B. g) Usnesení zastupitelstva obce Chýně č. 40/2015 z 11.2.2015 v části určení pořizovatele nového územního plánu obce Chýně.

D. pověřuje

starostku obce vyhlášením poptávkového řízení na pořizovatele nového územního plánu obce Chýně.

 

V Chýni dne 16.10.2015

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce                 

Ing. Petra Vacková, místostarostka obce                                       

                                 

Vyvěšeno dne   16.10.2015

Sejmuto dne 1.11.2015

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz