Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 9.9.2015

 

Přítomni: Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Mgr. Anna Chvojková, Mgr. Roman Pospiech, LL.M., Ing. Petra Vacková,  Stanislav Barek  

Nepřítomni: Jaroslav Kuchař,  Josef Novotný,  Mgr. Miroslav Sága MBA, Ing. Věra Kovářová

Hosté:  7 občanů     

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky o činnosti obce

6. Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v obci Chýně na období 2016 – 2023

7. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce Chýně na rok 2015

8. Prodej obecních pozemků získaných na základě kupní smlouvy s OXES

9. Žádost o prodej části pozemků p. č. 166/36 a p. č. 166/31 k. ú. Chýně

10. Smlouva o dílo se společností Projekce dopravní Filip s.r.o.

11. Diskuse

12. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. V bodu 2 programu pí Chvojková přečetla navržený program jednání a dále navrhla doplnit program o nový bod 10a – Smlouvy se společností ELDATA pražská s.r.o.; návrh programu včetně doplnění bodu 10a byl schválen všemi přítomnými zastupiteli, tedy 5 hlasy.

3. V bodu 3 programu předseda Kontrolního výboru p. Barek provedl kontrolu usnesení č. 46/2015 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 3.7.2015; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Chvojková navrhla p. Palatinuse a p. Pospiecha – oba byli schváleni 5 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 5 hlasy pí Vacková a p. Barek; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. V bodu 5 starostka obce pí Chvojková uvedla ve zprávě starostky o činnosti následující:

• probíhá výstavba 2 tříd mateřské školy; stavba má 8 dní zpoždění, ukončení stavby se očekává kolem 10.11.2015; zároveň se buduje 8 parkovacích míst u obecního hřiště přístupných v pracovní dny od 7 do 17 hod.

• došlo k převodu pozemků z vlastnictví OXES do vlastnictví obce Chýně; obec již uhradila kupní cenu za pozemky; v současné době se rozbíhá prodej těchto pozemků zájemcům ze strany bytových domů;

• proběhlo výběrové řízení na provozovatele VHI v obci Chýně na roky 2016 – 2023; přihlásily se 2 firmy - VAK Beroun a 1. Vodohospodářská společnost; VAK Beroun nesplnil kvalifikační kriteria a byl vyřazen; • společnost BEMETT staví bytové domy v Chýni v lokalitě Rudenská; jedná se celkem o 6 bytových domů; obec bude uzavírat dodatek k plánovací smlouvě s touto společností, která provede výstavbu ulice Sportovní až k pozemku obce určeného na výstavbu školy;

• proběhlo jednání s TS Rudná; cena vody předané se zvyšuje o 25% - zahrnuty náklady na posílení tlaku vody na Přední Kopanině a náklady vybudovaného přivaděče vody; • k 1.8.2015 nastoupil nově do funkce ředitele ZŠ a MŠ Chýně Mgr. Jaroslav Novák;

• proběhlo jednání mezi obcí a ČEZ Distribuce ohledně trafostanic; • konalo se jednání ve věci chrášťanské skládky; skládka se má ještě navýšit o 17 m; navážka má probíhat až do r. 2021; obec Chýně a obec Chrášťany podaly námitky proti postupu v této záležitosti;

• proběhne rekonstrukce stávající staré budovy MŠ; náklady se zvýšily oproti očekávání velmi významně, vzhledem ke stavu el. rozvodů; obec zvažuje, zda rekonstrukci nepřesune až na jaro 2016; • společnost CMJN předložila studii nové ZŠ; do 15.10.2015 má být hotov návrh na vydání územního rozhodnutí; v pondělí 7.9.2015 byl představen veřejnosti projekt nové ZŠ; obec připravuje výběrové řízení na projektového manažera; v únoru 2016 by se mělo vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby; • obec připravuje úpravu povrchu vybraných mlatových komunikací v obci Chýně; jde o dočasnou úpravu na období 3 – 5 let formou pokládky recyklátu; pokud bude v příštím roce vypsán dotační titul na výstavbu komunikací, obec podá žádost, v letošním roce žádný vypsán nebyl; obec žádá občany, aby na takto nově upravených komunikacích minimalizovali průjezd vozidel nad 3,5 t;

• stav na účtu obce je k dnešnímu dni 7 661 254,- Kč + 2,5 mil. Kč na spořícím účtu v J&T.

6. V bodu 6 programu byl projednán výběr provozovatele VHI v obci Chýně na roky 2016 – 2023; pí Chvojková uvedla, že do výběrového řízení se přihlásily 2 firmy – VAK Beroun a 1. Vodohospodářská společnost; do 2. kola postoupila pouze 1. Vodohospodářská společnost; VAK Beroun nesplnil kvalifikační kriteria; byla vysoutěžena cena vodného a stočného bez DPH 94,89 Kč za 1m3; nový provozovatel bude vybrán na období 2016 – 2023; cena takto stanovená se významně navyšuje; navýšení je způsobeno především zvýšením ceny vody předané od TS Rudná, a to o 25%; k navýšení dále dochází v návaznosti na plán oprav a údržby, kde obec musí tvořit finanční rezervu;  původní částka na opravy a údržbu měla být 1,4 mil. Kč ročně; toto však bylo na hranici sociální únosnosti a obci byla udělena výjimka na polovinu původně určené částky; vodohospodářské sítě jsou staré cca 10 let, budou potřebovat postupně opravy vč. úprav ČOV a obec si musí vytvářet na toto finanční zdroje; k tomuto bodu se rozvinula diskuse:

• pí Himlová se otázala na cenu vodného a stočného;

• pí Chvojková zopakovala cenu (94,89 Kč bez DPH) a dále uvedla, že obec se bude snažit získat levnější energii, ušetřit na dávkování fosforu (průběžné dávkování, které je levnější než jednorázové); dále obec bude jednat s TS Rudná o tom, aby po 20 letech byl vodovodní přivaděč předán do vlastnictví obce Chýně; dále pí Chvojková sdělila, že náklady účtované 1. Vodohospodářskou společností jsou adekvátní;

• dotaz z řad občanů – lze omezit výši vodného a stočného?

• p. Pospiech – toto není možné; nebylo by v souladu s platnou legislativou; bylo by však vhodné, aby obec zveřejnila důvody (web, zpravodaj), proč je výše vodného a stočného tak vysoká;

• pí Chvojková – cena je tvořena cenou vody předané, kterou obec neovlivní, provozními náklady provozovatele, spotřebovanou elektrickou energií a množstvím spotřebovaných chemických látek;

• p. Palatinus – v případě neúnosné ceny vodného a stočného se může obec obrátit na Ministerstvo zemědělství se žádostí o prověření stanovené ceny; po ukončení diskuse byl schválen výběr společnosti 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o. jako provozovatele vodohospodářské infrastruktury v obci Chýně na období 2016 – 2023 všemi 5 hlasy.

7. V bodu 7 bylo projednáno rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce Chýně na rok 2015; p. Palatinus jako předseda Finančního výboru uvedl, že některé změny rozpočtu jsou spíše technického rázu, některé jsou zásadní; v oblasti příjmů obce nedošlo ke změnám, rozpočtové příjmy by měly být v souladu se skutečností; ve výdajích obce došlo k navýšení o 200 tis. Kč, vzhledem k úpravě komunikací asfaltovým recyklátem, dále došlo k navýšení o 5,2 mil. Kč související s náklady na  projekt nové školy; rozpočet obce je deficitní (2,9 mil. Kč), výdaje jsou však kryty úsporami z roku 2014; zastupitelé pak 5 hlasy schválili rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce Chýně na rok 2015.

8. V dalším bodu pí Chvojková informovala o koupi pozemků od společnosti OXES; obec měla zájem především o pozemek pro budoucí točnu autobusu u železniční trati a některé další pozemky; ostatní zakoupené pozemky má obec záměr dále prodávat; pozemky obec koupila za 1,5 mil. Kč + náklady za právní služby + daň; pí Chvojková dále uvedla, že obec zveřejnila záměr obce prodat získané pozemky od OXES – jedná se o malé pozemky typu parkovacích míst a prostor kolem bytových domů v nových lokalitách (předzahrádky, přístupové cesty); obec oslovila společenství vlastníků bytových domů v této záležitosti; proběhly již 2 schůzky – v únoru a 2.9.2019; do 30.9.2015  je možno projevit zájem o koupi pozemků s tím, že předkupní právo na parkovací místa mají ti, co již parkovací místa užívají v souvislosti s koupí bytu a vlastní dokument o užívání parkovacího místa; rovněž pozemky kolem bytových domů budou přednostně prodány zájemcům z řad SVJ; pozemky, o které nebude zájem, budou posléze nabídnuty široké veřejnosti a prodány za nejvyšší nabídnutou cenu; parkovací místa budou prodána za jednotnou cenu 9 tis. Kč + úhrada kolku na KN; další pozemky se budou prodávat za cenu 50,- Kč/m2; poté proběhla diskuse na dané téma:

• byly vzneseny dotazy, zda by nebylo vhodné pozemky nabídnout nejprve rezidentům, proč obec prodávala v minulosti pozemky OXES a nyní je od OXES kupuje, jak bude obec postupovat při prodeji;

• pí Chvojková – majitelé bytových jednotek v bytových domech budou mít přednostní právo koupě pozemků; obec v minulosti pozemky OXES neprodávala, pozemky byly prodány OXES jejich majiteli; zastupitelé budou schvalovat prodej stanovených pozemků hromadně, nikoliv formou jednotlivých kupních smluv; zastupitelé pak 5 hlasy schválili prodej pozemků uvedených v příloze tohoto usnesení získaných na základě kupní smlouvy s firmou OXES, s.r.o., a to dle pravidel sdělených písemně SVJ a uveřejněných na webových stránkách obce; cena pozemků je stanovena 9 tis. Kč za jedno parkovací místo a 50,- Kč/m2 u ostatních pozemků.

9. V bodu 9 byla projednána žádost manželů Kuklíkových o prodej části pozemků p. č. 166/36 k. ú. Chýně (36 m2) a p. č. 166/31 k. ú. Chýně (1m2); pí Chvojková uvedla, že pozemek p. č. 166/36 k. ú. Chýně vlastní v podílovém spoluvlastnictví obec Chýně a pan Štěpán Vrba, pozemek p. č. 166/31 k. ú. Chýně vlastní pouze obec; jako důvod žádosti manželé Kuklíkovi uvádějí, že stavba oplocení a pilířů HUP a elektro přesahují na východní straně jejich pozemku na uvedené pozemky; pí Chvojková uvedla, že sama za sebe nedoporučuje, aby se obec zbavovala uvedených pozemků, neboť je může v budoucnu potřebovat; pí Chvojková dodala, že obec by mohla učinit vstřícný krok a financovat přesun pilířů na pozemek manželů Kuklíkových; pan Palatinus dodal, že obec na minulém zasedání zastupitelstva přijala usnesení, že bude prodávat obecní pozemky pouze ve výjimečných případech a v zájmu obce; na tomto prodeji obec zájem nemá; zastupitelé poté 5 hlasy zamítli žádost manželů Kuklíkových o prodej částí uvedených pozemků.

10.V bodu 10 byl projednán návrh smlouvy předložené společností Projekce dopravní Filip s.r.o. – Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace; pí Chvojková k tomuto bodu uvedla, že obec na jaře letošního roku vypsala výběrové řízení na projektanta staveb týkajících se komunikací v obci Chýně, které hodlá obec v budoucnu rekonstruovat; ve výběrovém řízení zvítězila uvedená firma s nejnižší nabízenou cenou, která činí 1 388 233,- Kč vč. DPH; tato cena zahrnuje vytvoření projektové dokumentace na rekonstrukci vytipovaných komunikací a chodníků v obci Chýně, dále dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení, vyhotovení projektu odvodnění, dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby; smlouva se uzavírá na 2,5 roku, projektové práce poběží průběžně; zastupitelé pak 5 hlasy schválili uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace se společností Projekce dopravní Filip s.r.o. na vypracování projektů rekonstrukce ulic v obci Chýně v maximální ceně 1 388 233,- Kč vč. DPH dle předloženého návrhu. 10a.V následujícím bodu byly projednány návrhy dvou smluv předložených společností ELDATA pražská s.r.o. - Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě; veřejná komunikační síť má být uložena na obecním pozemku p. č. 156/893 k. ú. Chýně; pí Chvojková uvedla, že společnost má záměr vybudovat datovou síť – optický kabel v lokalitě, kde dnes staví společnost BEMETT a v budoucnu možná v celé obci; společnost by chtěla zkoordinovat výkopové práce a pokládku kabelů spolu s pokládkou dalších sítí v obci; zastupitelé pak 5 hlasy schválili uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě se společností ELDATA pražská s.r.o.

11.  Po projednání všech věcných bodů programu se rozvinula diskuse:

• pí Chvojková – k 31.8.2015 skončila možnost podávání návrhů týkajících se nového územního plánu obce Chýně; obec bude nyní tvořit návrh zadání nového územního plánu (ÚP) obce; pořizovatelem nového ÚP bude Městský úřad Černošice – odbor územního plánování; obec využije digitalizace mapových podkladů, vše bude koordinovat se Stavebním úřadem Hostivice, aby byly odstraněny nesrovnalosti se skutečností; návrhy a podněty, které obec obdržela, se týkaly zejména změn ze současného využití ploch orná půda, parková zeleň apod. na plochu čistě obytné území; obec nemá zájem rozšiřovat intravilán obce, naopak hodlá zvýšit funkční hodnotu ploch vč. veřejné zeleně.

• pí Himlová -  podala informaci o založení a následném fungování spolku seniorů v Chýni; spolek má nyní 37 členů, je zaregistrován u rejstříkového soudu, jeho výbor má 5 členů; senioři se schází 1x měsíčně, spolek zajišťuje kulturní program pro své členy (divadla, koncerty, návštěvy zámků apod.); spolek však má i ambice vytvářet hodnoty v obci – hodlá připravit za finanční pomoci obce kapli na místním hřbitově pro obřady rozloučení se zemřelými; pí Himlová požádala zastupitele o pomoc ve věci zajištění el. energie v kapli pro následné obřady; zastupitelé uvítali aktivity seniorů a přislíbili pomoc; byla učiněna dohoda, že zástupci seniorů se poradí s příslušnými odborníky a budou obci tlumočit jejich stanovisko v dané záležitosti, tj. předají obci informaci, jakým způsobem by bylo možné zajistit přívod el. energie ke kapli; dále pí Himlová požádala o rekonstrukci dřevěných částí laviček na hřbitově;

• p. Pospiech – jsem rád, že kaplička bude využita;

• p. Palatinus – navrhuji oslovit místní umělce, zda by nepřispěli k výzdobě místní kaple;

• p. Palatinus – obec hledá nového redaktora/novou redaktorku pro Chýňský zpravodaj s termínem přihlášek do 18.9.2015, se schopností sledovat místní dění a podávat z něj informace veřejnosti; grafické práce nejsou podmínkou, obec je však vítá; zpravodaj vychází 1x za 2 měsíce v rozsahu 12 stran A4. • dotaz z řad občanů – jaká je vize obce ohledně výstavby bytových a rodinných domů v Chýni?

• pí Chvojková – obec nemá záměr povolovat výstavbu bytových domů, ale stávající územní plán to umožňuje; firmy mají již na mnoho staveb vydané stavební povolení, a proto má obec záměr stanovit alespoň regulativy pro stavby; Městský úřad Černošice doporučil obci vyhlásit stavební uzávěru s výjimkou, tj. výstavba se musí projednat nejprve v zastupitelstvu; obec musí vše ještě zvážit (pro a proti); obec má záměr rozšířit biokoridor u Litovického potoka, chce rekultivovat topolový les na Kamenici; jeden z developerů (Embalador) by měl vybudovat park na svých pozemcích, obec chce, aby byl propojen se stávající zelení.

12. Po ukončení diskuse pí Chvojková poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 19,25 hod.

V Chýni dne 11.9.2015 

Zapisovatel: Mgr. Dagmar  Musilová

Ověřovatelé zápisu:  Stanislav Barek            

                               Ing. Petra Vacková

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz