Usnesení č. 47/2015 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 9.9.2015

Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

B.   schvaluje

a) výběr společnosti 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o. jako provozovatele vodohospodářské infrastruktury v obci Chýně na období 2016 - 2023;

b) rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce Chýně na rok 2015;

c) prodej pozemků uvedených v příloze tohoto usnesení získaných na základě kupní smlouvy s firmou OXES, s.r.o., a to dle pravidel sdělených písemně SVJ a uveřejněných na webových stránkách obce; cena pozemků je stanovena 9 tis. Kč za jedno parkovací místo a 50,- Kč/m2 u ostatních pozemků;

d) uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace se společností Projekce dopravní Filip s.r.o. na vypracování projektů rekonstrukce ulic v obci Chýně v maximální ceně 1 388 233,- Kč vč. DPH dle předloženého návrhu;

e) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě se společností ELDATA pražská s.r.o.

Příloha: Seznam pozemků zde

 

V Chýni dne 10.9.2015

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce       

Ing. Petra Vacková, místostarostka obce        

                                 

Vyvěšeno dne 10.9.2015  

Sejmuto dne 26.9.2015

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz