Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 3.7.2015

Přítomni:

Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Mgr. Anna Chvojková, Mgr. Miroslav Sága MBA, Ing. Petra Vacková,  Ing. Věra Kovářová,

Nepřítomni:

Jaroslav Kuchař,  Josef Novotný, Stanislav Barek, Mgr. Roman Pospiech, LL.M. Hosté:  1 občan     

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

4. Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Chýně za rok 2014

5. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 7,05 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné; dále upozornila přítomné, že celý průběh zasedání zastupitelstva je nahráván na záznamové zařízení.

2. V bodu 2 programu pí Chvojková přečetla navržený program jednání a dále navrhla doplnit program o nový bod 5 programu s tím, že stávající bod 5 programu se změní na bod 6; nový bod programu č. 5 zní „žádost manželů Fouskových a pana Romana Rajtory o schválení smlouvy o právu provést stavbu na obecních pozemcích“; poté vyzvala pí Chvojková zastupitele, aby nejprve hlasovali o tom, zda nový bod č. 5 bude zařazen na program jednání či nikoliv; k tomu dodal p. Palatinus, že souhlasí se zařazením nového bodu do programu s tím, že je nutno zmínit důvody, proč je žádost předkládaná nyní:

• podklady neměl žadatel k dispozici dříve, aby je mohl předložit na zasedání zastupitelstva 24.6.2015;

• další 2 příští měsíce se zastupitelé nesejdou na zasedání zastupitelstva

• jde o stavbu, na které má i obec zájem z pohledu výstavby nové ZŠ; k tomu dodal p. Fousek, že investor se zavázal dát peníze na obecní infrastrukturu; pí Chvojková uvedla, že pan Fousek by neměl přístup na svůj pozemek, kdyby nebyla vybudována infrastruktura, tj. je v zájmu obou stran toto projednat co nejdříve; poté zastupitelé hlasovali o zařazení nového bodu 5 do programu zastupitelstva – návrh byl schválen 5 hlasy; posléze zastupitelé hlasovali o celém programu zasedání zastupitelstva – program byl schválen 5 hlasy.

3. V bodu 3 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Chvojková navrhla p. Palatinuse a pí Kovářovou – oba byli schváleni 5 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 5 hlasy pí Vacková a p. Sága; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

4. V bodu 4 byla projednána účetní závěrka ZŠ a MŠ Chýně; zastupitelé byli předem seznámeni s podklady dodanými školou; pí Chvojková konstatovala, že hospodaření školy skončilo za rok 2014 ve ztrátě, že škola musela zaúčtovat vratku části dotace EU včetně úhrady pokuty vyměřené FÚ - toto muselo být zaúčtováno v roce 2014; teprve v únoru 2015 byla prominuta částka 205 093,- Kč z vratky dotace; nebýt této okolnosti, skončila by škola v plusovém hospodaření za rok 2014; dále uvedla, že školská rada schválila účetní závěrku školy za rok 2014; zastupitelé pak 5 hlasy schválili účetní závěru Základní školy a Mateřské školy Chýně sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014.

5. V bodu 5 programu byl projednán návrh smlouvy o právu provést stavbu na obecních pozemcích manžely Fouskovými a panem Romanem Rajtorou jako investory; pí Vacková k návrhu uvedla, že

• Občané v lokalitě sousedící s budoucí stavbou musí být informováni o výstavbě infrastruktury a omezeních z toho vyplývajících;

• musí být součinnost investora při projektování a napojování na sítě s atelierem CMJN, který realizuje projekt na výstavbu nové ZŠ;

• obec při vydávání stanovisek jednotlivým stavebníků ke stavbě jejich nemovitostí na pozemcích manželů Fouskových a pana Rajtory musí jasně deklarovat, že vlastníci těchto nemovitostí budou ovlivněni stavbou nové ZŠ a jejím budoucím provozem;

k tomuto bodu proběhla diskuse:

• pí Kovářová – kdy bude p. Fousek prodávat pozemky?

• p. Fousek – z velké části jsou pozemky „předprodány“ nebo prodány; upozorňuji všechny zájemce o pozemky na novou ZŠ, která bude v blízkosti;

• pí Vacková – jakým způsobem ovlivní vodovodní přípojka budovaná investory na daných pozemcích sousední lokality z hlediska zásobování pitnou vodou? • p. Fousek – jde o 21 domů; neovlivní to další lokality;

• pí Chvojková – potrubí v okolních lokalitách nemá dostatečný průměr vodovodních trubek; voda povede ulicí Slepá; p. Fousek položí při budování infrastruktury „slepé téčko“, na které se pak napojí ZŠ; druhá přívodní část vody povede od lokality společnosti BEMETT;

• pí Vacková - v lokalitě je 19 parkovacích míst na komunikacích, jak se tam auta budou otáčet (hasiči apod.) • p. Fousek – šíře komunikací je 8 m a parkovací místa jsou rozmístěna tak, aby byla komunikace přístupná;

• pí Vacková – v jednom místě u hranice s obecním pozemkem pro výstavbu ZŠ je strom s velkou korunou, který bude zasahovat do pozemku na školu, při stavbě školy by mohl být poškozen;

• p. Fousek – byl přesunut s některými ostatními věcmi, které byly plánovány u hranice s pozemkem obce; zastupitelé pak 5 hlasy pověřili starostku obce podpisem smlouvy o právu provést stavbu technické a dopravní infrastruktury se stavebníky Pavlem Fouskem, Hanou Fouskovou a Romanem Rajtorou na pozemcích p. č. 558/2, 554/2, 156/172, 171/4, 554/1, 166/151, 171/1, všechny pozemky k. ú. Chýně, a to po zapracování připomínek, které ještě doplní p. Vacková.

6.  Po ukončení diskuse pí Chvojková poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 7,35 hod.

V Chýni dne 3.7.2015 

Zapisovatel: Mgr. Dagmar  Musilová

Ověřovatelé zápisu: 

Mgr. Miroslav Sága MBA            

Ing. Petra Vacková

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz