Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 24.6.2015

Přítomni:

Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Mgr. Anna Chvojková, Mgr. Miroslav Sága MBA, Ing. Petra Vacková, Stanislav Barek, , Ing. Věra Kovářová, Mgr. Roman Pospiech, LL.M.

Nepřítomni:

Jaroslav Kuchař - omluven, Josef Novotný – omluven

Hosté:  12 občanů     

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky o činnosti obce

6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s.

7. Stanovisko zastupitelstva k prodejům a pronájmům obecních pozemků

8. Žádost pana Richarda Týnského o pronájem části obecního pozemku p. č. 147/1 k. ú. Chýně

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s BRAND R1 spol. s r.o.

10. Kupní smlouva s OXES s.r.o.

11. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2016 – 2025 obce Chýně

12. Prodejna smíšeného zboží na pozemku p. č. st. 22/33 k. ú. Chýně

13. Schválení dotace na štěpkovač

14. Daň z nemovitosti pro rok 2016

15. Odpadové hospodářství v obci Chýně od r. 2016

16. Žádost pana Michala Weinfurtera o vydání souhlasu s výstavbou dřevěné a plechové boudy na pozemku p. č. 185/511 k. ú. Chýně

17. Znak obce Chýně

18. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce Chýně na rok 2015

19. Diskuse

20. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 18,05 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné; dále upozornila přítomné, že celý průběh zasedání zastupitelstva je nahráván na záznamové zařízení.

2. V bodu 2 programu pí Chvojková přečetla navržený program jednání a dále navrhla doplnit program o nové body 19 a 20 programu s tím, že stávající body 19 a 20 programu se změní na body 21 a 22; nový bod programu č. 19 zní „schválení výběru projektanta pro novou ZŠ Chýně“ a nový bod č. 20 zní „schválení rozhodnutí o výběru stavební firmy MŠ Chýně“; návrh programu vč. doplňovacích návrhů byl schválen 6 hlasy (p. Pospiech nebyl v hlasovací místnosti v době hlasování).

3. V bodu 3 programu předseda Kontrolního výboru p. Barek provedl kontrolu usnesení č. 44/2015 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 13.5.2015; konstatoval, že všechny body z minulého zasedání zastupitelstva byly odloženy a budou předmětem dnešního jednání.

4. V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Chvojková navrhla p. Palatinuse  a p. Pospiecha – oba byli schváleni 6 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 6 hlasy pí Vacková a p. Sága (p. Pospiech stále nebyl v době hlasování přítomen v hlasovací místnosti); zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. V bodu 5 starostka obce pí Chvojková uvedla ve zprávě starostky o činnosti následující:

• aktuální stav účtu obce – 11.243.962,- Kč

• probíhá oprava výtluků na ulici Hájecká a Ke Skále (do jednací místnosti se dostavil p. Pospiech);

• obec plánuje zapojit se do elektronické aukce ve věci dodávky elektrické energie;

• stále probíhají jednání ohledně smlouvy vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi obcí Chýně a TS Rudná; dohoda by měla být uzavřena v létě, bude potřebná pro koncesní řízení na výběr nového provozovatele VHI;

• obec se již stala vlastníkem budovy s č. p. 170 v ulici Okružní, kterou získala v dražbě;

• probíhají jednání s p. Kudelou, který zastupuje paní Filípkovou, vlastníka pozemků v Chýni; konkrétně se jedná o pozemek v lokalitě Plzeňského prazdroje, kde by obec chtěla vybudovat sběrný dvůr;

• probíhá jednání s I. Vodohospodářskou společností ohledně náhrady škody, kterou obec musí uhradit TS Hostivice za dobu, kdy I. Vodohospodářská platila cenu vody předané od TS Hostivice v menší částce, než jaká byla stanovena TS Hostivice; 

• byla podepsána Dohoda o narovnání mezi obcí Chýně a společností OXES s.r.o. ve věci budoucí koupě pozemků obcí Chýně;

• bývalá ředitelka ZŠ a MŠ Chýně pí Urbánková podala na obec žalobu ve věci neplatnosti odvolání z funkce ředitelky školy;

• obec řeší se SFŽP problematiku kolem porušování podmínek dotace na ČOV; hrozila možnost vrácení dotace z toho důvodu, že současná ČOV vykazuje hodnoty nižší, než jaké byly uvedeny v době podání žádosti o dotaci; došlo k přepočtu, do kterého byly zakomponovány hodnoty související s firmou Cajthaml, která výrazně ovlivňovala chod ČOV v minulosti; tím došlo k získání vyšších hodnot, než jaké byly uváděny v době podání žádosti o dotaci na ČOV;

• obec podala žádost o dotaci na výstavbu nových chodníků kolem ulice Rudenské na SFDI; obec postoupila do II. kola výběru a má šanci dotaci získat; jedná se o chodník od návsi směrem ke hřbitovu;

• obci hrozí vrácení dotace na zateplení MŠ; v žádosti o dotaci nebyl v minulosti uveden další tepelný zdroj – plyn, který byl do staré budovy zaveden na podzim 2012;

• obec obdržela dotaci na pořízení štěpkovače, valníků a kompostérů; V této souvislosti se dotázal p. Chlupatý, jak to bylo s TS Hostivice a cenou vody předané; pí Musilová odpověděla, že provozovatel VHI, který nakupoval vodu od TS Hostivice platil za vodu menší cenu, než jaká byla stanovena; TS Hostivice vyzvaly nejprve I. Vodohospodářskou společnost a posléze i obec k doplatku ceny vody předané; když nebyl doplatek uhrazen, podaly TS Hostivice na obec žalobu, neboť obec minulosti uzavřela smlouvu s městem Hostivice, že pokud cenu neuhradí provozovatel, hradí ji obec.

6. V bodu 6 programu uvedla pí Chvojková, že společnost ČEZ Distribuce předložila návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a návrh smlouvy o právu provést stavbu Chýně p. č. 166/133 za účelem výstavby zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN; pí Chvojková dále uvedla doplňující informace, které si vyžádalo zastupitelstvo při minulém zasedání zastupitelstva; z těchto informací vyplynulo, že vedení bude položeno ve stejném místě, kudy již vede vedení VN a tudíž nemůže dojít k ohrožení výstavby nové ZŠ, jak se obávalo zastupitelstvo na minulém zasedání; zastupitelé pak 7 hlasy schválili smlouvu o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Chýně p. č. 166/33 k. ú. Chýně se společností ČEZ Distribuce, a.s.

7. V dalším bodu bylo projednáno stanovisko zastupitelů k prodeji a pronájmu obecních pozemků; p. Sága uvedl, že je zapotřebí, aby vedení obce přistoupilo jednotně a systémově k dané problematice a nastavilo pravidla, která budou dodržována; prodej pozemků by měl přicházet do úvahy jen ve výjimečných případech, pokud je takový prodej v zájmu obce či jsou zde jiné závažné důvody; cena pozemků bude stanovena jako aktuální tržní cena; pronájem obecních pozemků bude realizován ve dvou variantách – bez vyloučení pozemku z veřejného prostoru a s vyloučením pozemku z veřejného prostoru (tj. s oplocením či zastavěním); pronájem obecního pozemku bez oplocení je preferovanou variantou za podmínky, že smlouvu lze vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou a uvedením pozemku do původního stavu; cena pronájmu bude 50 Kč/m2 a rok; pronájem pozemku s oplocením či zastavěním bude povolen ve výjimečných případech za obdobných podmínek jako u neoplocených pozemků s tím, že u těchto oplocených pozemků bude nájemné ve výši 150 Kč/m2 a rok; pronájem či prodej pozemků se týká výhradně občanů pro nekomerční využití; zastupitelé pak 7 hlasy schválili stanovisko zastupitelů k prodeji a k pronájmu obecních pozemků, uvedené v příloze č. 1 usnesení zastupitelů.

8.  V bodu 8 byla opětovně projednána žádost p. Týnského o pronájem části obecního pozemku p. č. 147/1 k. ú. Chýně o velikosti 51 m2; p. Týnský ve své žádosti nabídl částku měsíčního nájemného s tím, že pokud by obec pozemek potřebovala zpět, neprodleně ho uvede do původního stavu; p. Sága navrhl dle stanoviska zastupitelů uvedeného v bodu 7 tohoto zápisu vyhovět žádosti p. Týnského za podmínek vyloučení pozemku z veřejného prostoru, výpovědní lhůty 1 měsíc, uvedení pozemku do původního stavu v případě výpovědi a ceny 150 Kč/m2 a rok; poté zastupitelé schválili 7 hlasy žádost pana Richarda Týnského o pronájem části obecního pozemku p. č. 147/1 k. ú. Chýně a zmocnili starostku obce k uzavření smlouvy o pronájmu v souladu s bodem B. b) stanoviska zastupitelů k prodeji a pronájmu obecních pozemků; p. Fousek dodal k tomuto bodu, že pravidla (stanovisko zastupitelů k prodeji a pronájmu pozemků) by měla být vyhlášena veřejnou vyhláškou a otázal se, zda nehrozí, že nájemce pozemek vydrží; odpověď zněla, že pravidla pro vydržení nemovitosti jsou jasně dána legislativou a v tomto případě není možné vydržení pozemku a obecně závaznou vyhláškou jde stanovit pouze záležitosti, o kterých to stanoví platná legislativa; toto není ten případ a navíc jde o deklaraci, nikoliv o vyhlášku.

9. V bodu 9 byl projednán návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti (cesty) na pozemku p. č. 166/148 a 166/151 k. ú. Chýně, který podala společnost BRAND R1 spol. s r.o.; pí Chvojková uvedla, že společnost zasahuje do komunikace obce; obec umožní průjezd přes pozemek obce v šíři 1 m po délce cca 14 m a společnost dá obci pozemek o šíři 1 m; věcné břemeno se týká přístupu k nemovitostem; poté zastupitelé 7 hlasy schválili smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností BRAND R1 spol. s r.o. na pozemcích p. č. 166/151 a p. č. 166/148 k. ú. Chýně.

10. V bodu 10 informovala přítomné pí Chvojková o tom, že obec podepsala se společností OXES Dohodu o narovnání, jejíž součástí je i budoucí kupní smlouva na pozemky OXES; dále uvedla, že největší plochu zabírá topolový lesík v prostoru Kamenice; ČEZ není vlastníkem trafostanic a je proto v zájmu obce tyto trafostanice převzít; v minulosti obec jasně nedefinovala podmínky infrastruktury, a proto dosud nejsou převzaty některé komunikace a sítě od OXES; součástí kupní smlouvy je znalecký posudek, který vedl ke stanovení kupní ceny; p. Palatinus se otázal, jaký je formální vztah mezi dohodou a kupní smlouvou; pí Chvojková odpověděla, že kupní smlouva byla součástí Dohody o narovnání; p. Chlupatý podotkl, že koupě topolového lesíka je pro obec spíše zátěž; poté zastupitelé 7 hlasy schválili koupi pozemků od firmy OXES s.r.o. za cenu 1.499.903,- Kč dle kupní smlouvy, jež je přílohou č. 2 usnesení zastupitelstva obce Chýně a pověřili starostku podpisem této smlouvy.

11. V bodu 11 zastupitelé projednali Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2016 – 2025 obce Chýně (PFOVAK); pí Chvojková uvedla, že obec má povinnost zpracovat PFOVAK dle § 8 zákona o vodovodech a kanalizacích na dobu 10 let (po 5 letech revize); na základě PFOVAK se stanovuje cena vodného a stočného; materiál uvádí 3 varianty stanovení objemu prostředků na obnovu, a to variantu „Udržitelnosti“, variantu „PROGRESS“ a variantu „Reálné možnosti“; první 2 varianty by znamenaly přílišné navýšení vodného a stočného, a proto vhodnou se jeví varianta „Reálné možnosti“; tato varianta znamená ročně investovat do obnovy VHI cca 1,28 mil. Kč a zvýšit vodné o 3,76 Kč/m3 bez DPH; zastupitelé pak 7 hlasy schválili plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2016 – 2025 obce Chýně ve variantě „reálné možnosti“.

12.  V bodu 12 byla projednána žádost paní Vu Thi Thanh  o souhlas s rekonstrukcí budovy bez č.p. na pozemku p. č. st. 22/33 k. ú. Chýně na prodejnu smíšeného zboží; pí Chvojková uvedla, že jde o bývalou hospodářskou budovu v pivovarském dvoře kdysi užívanou jako vrátnice nebo dílna; záměr žadatelky byl již v minulosti s obcí projednáván a obec přislíbila, že pokud nepůjde o rozšíření stavby do šířky a výšky, nebude mít obec k rekonstrukci připomínky; dále pí Chvojková dodala, že přístupový chodník, který bude vybudován na náklady žadatelky, koresponduje s plánem obce na revitalizaci centra obce Chýně; zastupitelé pak 7 hlasy schválili žádost o souhlas s rekonstrukcí objektu bez č. p. na pozemku p. č. 22/33 k. ú. Chýně a povolená zpřístupnění tohoto objektu ze západní strany s tím, že stavebník provede zpřístupnění pozemku na své náklady a v souladu s plánem revitalizace centra obce.

13.  K bodu 13 uvedla pí Chvojková, že obec obdržela dotaci na štěpkovač, 3 valníky a 40 ks kompostérů ve výši 779 175,- Kč, což je 90% všech nákladů; celkové náklady činí 865 751,- Kč; valníky budou mít přídavné zařízení za traktor a objem 2 m3; obec vyhlásí výběrové řízení na dodavatele strojů; občané budou mít možnost si zapůjčit kompostéry za poplatek; zastupitelé pak 7 hlasy schválili přijetí dotace na pořízení motorového štěpkovače, tří valníků a 40 ks kompostérů ve výši 779 175,- Kč.

14.  V dalším bodu byla projednána daň z nemovitosti pro rok 2016 a roky následující; p. Pospiech uvedl, že se jedná o velmi důležitý bod s cílem přijmout obecně závaznou vyhlášku (OZV) pro výpočet daně z nemovitých věcí; sdělil důvody, proč obec přichází s návrhem OZV: • došlo k velkému nárůstu obyvatel v obci, z toho 1/3 není přihlášena k trvalému pobytu; dochází tím k výpadku cca 5,4 mil. Kč ročně z rozpočtu obce v příjmech;

• obec potřebuje finance (výdaje) na novou ZŠ, rozšíření MŠ, chybí v obci pošta, obecní policie, jsou nutné opravy komunikací a chodníků, chybí mechanizace na úklid obce apod.; • investice do obce zvyšují cenu nemovitostí v obci;

• výtěžek daně z nemovitosti je nyní 1,6 mil. Kč ročně; dle návrhu uvedeného ve vyhlášce by to mělo být cca 4 mil. Kč;

• navrhuje se omezit platnost vyhlášky na 10 let;

• navrhuje se zvýšit místní koeficient z 1 na 3, koeficient pro průmyslové a rekreační objekty se navrhuje zvýšit z 1 na 1,5; po tomto vystoupení nastala diskuse:

• p. Chlupatý – je neschopnost obce přinutit ostatní, aby se přihlásili k trvalému pobytu v obci; koeficienty 3 a 1,5 jsou v nepoměru;

• p. Sága – koeficient 1,5 je dán legislativou jako maximální;

• pí Kovářová – mnoho občanů bydlí v Chýni a nehlásí se k trvalému pobytu, protože chybí občanská vybavenost; OSVČ mají sídlo v Praze, kam nechodí tak často kontroly; rodiče nedostanou dítě do MŠ, a proto se hlásí k trvalému pobytu do jiné obce; daň z nemovitosti je špatně brána jako trest za to, že vlastním nemovitost; je to obráceně – občané se tímto skládají na provoz obce, aby obci zbylo více na investice; • p. Pospiech – obec nemá jinou možnost zvýšení příjmů, než zvýšení daně z nemovitosti;

• p. Sága – daň se vztahuje na všechny občany, i ty, co nejsou hlášeni k trvalému pobytu v naší obci;

• p. Chlupatý – obec by měla dělat opatření, aby se zvýhodňovali trvale hlášení občané;

• p. Fousek – doba platnosti vyhlášky by měla být jen po dobu platnosti mandátu tohoto zastupitelstva; za 10 let nikdo koeficienty z vyhlášky nesníží; řekněte v číslech, když dnes někdo platí např. 500,- Kč daň, kolik bude platit za účinnosti nové vyhlášky;

• p. Palatinus – koeficient 3 se nevztahuje na travní porost (zahradu); vztahuje se na nemovitosti a stavební pozemky;

• pí Černá – nerozumím tomu; koeficient se vztahuje na vše; když je místo koeficientu 1 koeficient 3, vše se násobí třemi;

• p. Pospiech – není to tak; jde o mix, kde něco se násobí třemi, něco ne;

• pí Kovářová – ve výpisu z KN je uvedeno, jak je pozemek veden – zahrada, orná půda, stavební pozemek apod.

• pí Chvojková – existuje tabulka dle druhu nemovitostí A – Z, kde jsou definovány typy pozemků, např. na zahradu se místní koeficient nevztahuje, ale na budovy ano; na nemovitosti pod J – O se např. vztahuje koeficient 1,5;

• pí Černá – v rámci RUD obec finance získá, to již neplatí?

• pí Chvojková – ano, platí; ale při vysokém počtu obyvatel bez trvalého pobytu na tom obec stále tratí;

• pí Kovářová – počet obyvatel se zvýšil skokově tak, jako nikde jinde; proto obec musí zajistit občanskou vybavenost – školu, školku, aby rodiče mohli chodit do práce; senioři rovněž potřebují, aby se jim obec věnovala; v obci je 500 dětí, rodiče je musí vozit do Prahy; silnice potřebují opravovat apod.; na to vše musí mít obec prostředky;

• p. Staněk – co udělá obec pro to., aby se lidé hlásili k trvalému pobytu v Chýni?

• p. Palatinus – obec nemá možnost přinutit občany, aby se přihlásili k trvalému pobytu; obec může pouze občany motivovat, aby se přihlásili do obce; • p. Sága – připomínám, že daň z nemovitosti platí i občané, kteří nejsou přihlášeni k trvalému pobytu v Chýni;

• pí Chvojková – motivace je zlatý poklad; obec pracuje na možnostech, např. Praha 6 dává podnět sociálnímu odboru, když je dítě samo hlášeno v nemovitosti;

• p. Staněk – platil O.K. Trans něco za akci na hřišti?

• pí Chvojková – pouze uhradí elektrickou energii, budeme s ním jednat; • pí Černá – na ohňostroje by se měla vydat vyhláška a určit místa, kde se smí střílet;

• pí Kovářová – 10 let poběží dotační období z EU; 70 – 90% lze získat z celkových nákladů; za 10 let vybere obec cca 40 mil. Kč za daň z nemovitosti, z toho vyplývá, že pokud by tyto peníze použila na vlastní zdroje v návaznosti na dotace, na dotacích by mohla získat až 320 mil. Kč; většina obcí zvedla daň z nemovitosti;

• p. Palatinus – k poznámce p. Fouska, že za 10 let koeficienty daně z nemovitosti nikdo nesníží uvádím, že vyhláška bude platit jen po dobu 10 let;

• p. Staněk – kolik dostala obec ze skládky na chrášťanském vrchu;

• pí Chvojková – skládka není téměř na katastru obce Chýně a už vůbec není na pozemku obce; p. Palatinus přečetl návrh vyhlášky č. 1/2015 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí a zastupitelé ji schválili všemi 7 hlasy.

15.  V bodu 15 byl projednán návrh věcného záměru systému plateb za svoz komunálního odpadu; p. Palatinus uvedl, že obec používá známkový systém na popelnice se směsným odpadem; částky za známky 40, 80 a 270,- Kč již nebyly dlouhou dobu změněny; rovněž celá obecně závazná vyhlášky o odpadech v Chýni platí již mnoho let a její znění je zastaralé a neaktuální; svoz plastů, skla, papíru je pro občany zdarma; obec ročně zaplatí za odpady 1,346 mil. Kč, přitom příjmy z odpadů jsou jen 1 mil. Kč; průměrné roční výdaje na osobu jsou necelých 190,- Kč, což je extrémně nízká částka oproti ostatním obcím; obec ročně doplácí na odpadové hospodářství v Chýni; platba za svoz odpadu je téměř jediný aspekt, nad kterým má obec přímou kontrolu; u odpadů má obec možnost motivovat občany, aby se přihlásili k trvalému pobytu a dále umožnit sociálně potřebným úlevy; zastupitelé by měli dnes schválit věcný záměr, nikoliv obecně závaznou vyhlášku – vedení obce navrhuje zvýšit cenu u nádob směsného odpadu na 80 Kč pro 120 l, 160 Kč pro 240 l a  540 Kč pro 1 100 l; každý trvale hlášený občan by pak měl nárok na roční slevu ve výši dvou známek na nádobu 120 l nebo 1 čtvrtiny známky 1 100 l; sleva by byla uplatněna při prvním nákupu známek v daném kalendářním roce; obec bude nadále preferovat systém známek, který je výhodnější a především spravedlivější a motivuje občany k většímu třídění odpadu; průměrná platba občana s trvalým pobytem by pak ročně mírně stoupla ze 190 Kč na 220 Kč; průměrná platba občana, který nemá  trvalý pobyt v Chýni by stoupla o 100 % na 380 Kč; přesto by zůstala nižší, než jsou platby v ostatních obcích s paušálním systémem; deficit obce ve věci odpadového hospodářství by pak klesl o více než 250 tis. Kč ročně na cca 90 tis. Kč; opatření tak motivuje občany k přihlášení se k trvalému pobytu do Chýně; na základě tohoto věcného záměru by pak obec připravila obecně závaznou vyhlášku, která musí být schválena Ministerstvem vnitra; je otázka, zda MV tento systém známek schválí; zastupitelé pak vzali na vědomí věcný záměr systému plateb za svoz komunálního odpadu pro příští období.

16. V bodu 16 byla projednána žádost p. Michala Weinfurtera o vydání souhlasu k výstavbě dřevěné a plechové boudy na vlastním pozemku p. č. 185/511 k. ú. Chýně; pí Chvojková uvedla, že dřevěná bouda na nářadí má mít rozměry 4m x 4m a plechová bouda rozměry 6 m x 2 m; výška u obou má být 2 m; jedná se o stavby v lokalitě Kaliště, Na Kališti 562 vedle obecní cesty na dětské hřiště; zastupitelé žádost p. Weinfurtera zamítli všemi 7 hlasy.

17. V dalším bodu byla projednána definice barev symbolů obce Chýně v jednotlivých barevných modelech; p. Sága uvedl, že historicky symboly obce vycházejí z heraldiky Strahovského kláštera – Královské kanonie Premonstrátů; zdůraznil, že odstíny barev znaku Chýně nejsou přesně definovány a znak je zobrazován v různých odstínech v různých prezentacích a zobrazeních; návrh přináší přesné stanovení odstínů barev; odborná definice barev symbolů obce Chýně je v  barevných modelech CMYK, RGB a Pantone, které přesně definují odstín stanovené barvy; zastupitelé pak 7 hlasy schválili definici barev symbolů obce Chýně v barevných modelech CMYK, RGB a Pantone; definice je přílohou č. 3 usnesení zastupitelstva obce Chýně.

18.  V bodu 18 bylo projednáno rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce Chýně na rok 2015; pí Chvojková přednesla zastupitelům a veřejnosti, ve kterých položkách došlo v příjmové i výdajové oblasti k navýšení či snížení; v příjmové oblasti se objevila částka 865 751,- Kč, což je přiznaná dotace na štěpkovač a další zařízení, dále nové příjmy z prodeje známek na bioodpad, z prodeje pozemku a finanční dary na dětský den; ve výdajové oblasti se objevily položky za svoz nebezpečného odpadu, zejména pneumatik při úklidu obce, dále zejména výdaje spojené s organizací dětského dne, výdaje za vyhotovení pasportu místního hřbitova a nákup poštovního serveru; p. Palatinus dodal, že došlo ke snížení deficitu – úspory na výdajové straně rozpočtu obce; zastupitelé pak 7 hlasy schválili rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce Chýně na rok 2015.

19.  V bodu 19 programu byl projednán výběr projektanta pro novou ZŠ Chýně; pí Vacková sdělila, že v pondělí 22.6.2015 probíhal v jednacím řízení bez uveřejnění výběr projektanta na novou základní školu v Chýni včetně stanovení ceny za projekt; 3 nejlepší firmy přinesly své nabídky ceny – Atelier CMJN z Francie, který obdržel I. cenu v architektonické soutěži nabídl výchozí cenu 11,2 mil. Kč bez DPH; architekti ze Slovenska, kteří obdrželi II. cenu v architektonické soutěži,  nabídli výchozí cenu 10,910 mil. Kč bez DPH, čeští architekti, kteří obdrželi III. cenu v architektonické soutěži, nabídli výchozí cenu 12,825 mil. Kč bez DPH; s každým uchazečem probíhalo jednání o snížení ceny tak, aby po svém nižším návrhu ceny se mohl dostat na první místo v rámci výběru firmy; tímto způsobem v rámci hodnotících kriterií – pořadí z architektonické soutěže (váha 40%, přičemž umístění v architektonické soutěži hodnoceno 100% za I. místo, 50% za II. místo a 25% za III. místo) a výše nabízené ceny (váha 60%) se stala vítěznou nabídkou nabídka Atelieru CMJN z Francie, který nabídl v konečné fázi cenu projektu 9,3 mil. Kč; nabídnutá vítězná cena byla cena za celý projekt do úrovně dokumentace pro stavební povolení vč. návrhu bazénu; v současné době se jedná o návrhu smlouvy o dílo; závazné termíny budou stanoveny zvlášť pro projektovou část a pro inženýring, úhrady budou probíhat ve splátkách po skončení každé etapy, sankce budou stanoveny poměrnou částkou z ceny jednotlivých etap; dále se změnily termíny na položkové rozpočty, zkrátil se termín na dopracování architektonické studie dle požadavků obce; čeští architekti po prvním kole jednání o ceně odmítli již dále snižovat cenu s tím, že další snižování by bylo na úkor kvality; p. Kovačevič bude s obcí dále spolupracovat; p. Fousek se otázal, zda je určen termín pro vydání územního rozhodnutí, odpověď zněla do 16 týdnů od podpisu smlouvy; podpis smlouvy by se měl realizovat v týdnu od 6. do 10.7.2015; pí Vacková požádala předsedy všech komisí o schůzku ve věci vytvoření týmu lidí spolupracujících na výstavbě ZŠ; poté zastupitelé 7 hlasy schválili uzavření smlouvy s ateliérem CMJN, Paříž, Francie na zpracování projektové dokumentace a dalších činností pro výstavbu nové základní školy v navrženém znění se změnami uvedenými výše;

20. V tomto bodu bylo jednáno o schválení rozhodnutí o výběru stavební firmy na rozšíření MŠ Chýně; pí Chvojková uvedla, že v pondělí 22.6.2015 se uskutečnilo veřejné jednání - otevírání obálek  s nabídkami na rozšíření stávající MŠ o 2 třídy; na výzvu obce přišly 2 nabídky – nabídka společnosti DEREZA, s.r.o., z Prahy 6 a společnosti Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.; byla vybrána nabídka společnosti Haas Fertigbau Chanovice, vzhledem k výhodnější nabídce - nabídková cena: 8.810.266 Kč bez DPH, doba realizace zakázky v týdnech: 14,57 týdnů; obec požádala druhou společnost, pokud nehodlá podávat námitky proti řízení na ÚOHS, aby toto sdělila obci a obec mohla dále postupovat bez problémů; rekonstrukce staré budovy MŠ bude běžet paralelně, pokud by se obec dostala do časového presu, posune se termín rekonstrukce na konec roku; do nových 2 tříd MŠ se předpokládá nástup dětí ve var. I v listopadu 2015 a ve var. II v lednu 2016; poté zastupitelé 7 hlasy schválili uzavření smlouvy o dílo s firmou Haas Fertigbau Chanovice, s.r.o., IČ 62496867 dle vysoutěžených podmínek na výstavbu nového pavilonu MŠ; cena zakázky je 8.810.266,- Kč bez DPH a doba realizace 14 týdnů a 4 dny od nabytí právní moci stavebního povolení.

21.  V bodu 21 proběhla diskuse:

• p. Fousek se otázal, zda již byl jmenován nový ředitel či ředitelka ZŠ a MŠ Chýně;

• pí Chvojková – 29.6.2015 proběhne konkurzní řízení; • p. Barek – upozorňuji, že společnost Embalador začíná stavět v neděli již od 7 hod. ráno;

• pí Chvojková – to by nemělo být, ověřím to.

22.  Po ukončení diskuse pí Chvojková poděkovala všem za účast a ukončila zasedání ve 20,45 hod.

V Chýni dne 1.7.2015 

Zapisovatel: Mgr. Dagmar  Musilová

Ověřovatelé zápisu: 

Mgr. Miroslav Sága MBA            

Ing. Petra Vacková

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz