Usnesení č. 46/2015 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 3.7.2015

 

Zastupitelstvo obce

A. schvaluje

účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Chýně sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014.

B.   pověřuje

starostku obce podpisem smlouvy o právu provést stavbu technické a dopravní infrastruktury se stavebníky Pavlem Fouskem, Hanou Fouskovou a Romanem Rajtorou na pozemcích p. č. 558/2, 554/2, 156/172, 171/4, 554/1, 166/151, 171/1, všechny pozemky k. ú. Chýně, a to po zapracování připomínek.

 

V Chýni dne 3.7.2015

 

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce    

 

Ing. Petra Vacková, místostarostka obce        

                                 

Vyvěšeno dne   3.7.2015

Sejmuto dne 19.7.2015

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz