Usnesení č. 45/2015 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 24.6.2015

 

Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) návrh věcného záměru systému plateb za svoz komunálního odpadu.  

B.   schvaluje

a) smlouvu o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p. č. 166/33 k. ú. Chýně se společností ČEZ Distribuce, a.s.;

b) stanovisko zastupitelů k prodeji a k pronájmu obecních pozemků, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení;

c) žádost pana Richarda Týnského o pronájem části obecního pozemku p. č. 147/1 k. ú. Chýně a zmocňuje starostku obce k uzavření smlouvy o pronájmu v souladu s bodem B. b) stanoviska zastupitelů k prodeji a pronájmu obecních pozemků;

d) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností BRAND R1 spol. s r.o. na pozemcích p. č. 166/151 a p. č. 166/148 k. ú. Chýně;

e) koupi pozemků od firmy OXES s.r.o. za cenu 1.499.903,- Kč dle kupní smlouvy, jež je přílohou č. 2 tohoto usnesení a pověřuje starostku podpisem této smlouvy;

f) plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2016 – 2025 obce Chýně ve variantě „reálné možnosti“;

g) žádost o souhlas s rekonstrukcí objektu bez č. p. na pozemku p. č. 22/33 k. ú. Chýně a povolená zpřístupnění tohoto objektu ze západní strany s tím, že stavebník provede zpřístupnění pozemku na své náklady a v souladu s plánem revitalizace centra obce;

h) přijetí dotace na pořízení motorového štěpkovače, tří valníků a 40 ks kompostérů ve výši 779 175,- Kč;

i) obecně závaznou vyhlášku obce Chýně č. 1/2015 o stanovení koeficientů pro výpočet daně nemovitých věcí;

j) definici barev symbolů obce Chýně v barevných modelech CMYK, RGB a Pantone; definice je přílohou č. 3 tohoto usnesení;

k) rozpočtové opatření č. 2  rozpočtu obce Chýně na rok 2015;

l) uzavření smlouvy s ateliérem CMJN, Paříž, Francie na zpracování projektové dokumentace a dalších činností pro výstavbu nové základní školy v navrženém znění s těmito změnami: • závazné termíny budou stanoveny zvlášť pro projektovou část a pro inženýring • sankce budou stanoveny poměrnou částkou z ceny jednotlivých etap • projektová dokumentace bude zpracována do úrovně dokumentace pro stavební povolení vč. bazénu • úhrady budou probíhat ve splátkách po skončení každé etapy.

m) uzavření smlouvy o dílo s firmou Haas Fertigbau  Chanovice, s.r.o., IČ 62496867 dle vysoutěžených podmínek na výstavbu nového pavilonu MŠ; cena zakázky je 8.810.266,- Kč bez DPH a doba realizace 14 týdnů a 4 dny od nabytí právní moci stavebního povolení.

C.   zamítá

žádost pana Michala Weinfurtera o vydání souhlasu s výstavbou dřevěné a plechové boudy na pozemku p. č. 185/511 k. ú. Chýně.

V Chýni dne 25.6.2015

Přílohy:

č. 1 – Stanovisko zastupitelů k prodeji a k pronájmu obecních pozemků zde

č. 2 – Kupní smlouva s OXES zde

č. 3 – Definice barev symbolů obce Chýně zde

 

Mgr. Anna Chvojková,   starostka obce      

Ing. Petra Vacková,  místostarostka obce        

                                 

Vyvěšeno dne 26.6.2015 

Sejmuto dne 12.7.2015

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz