Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 13.5.2015

Přítomni: 

Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Mgr. Miroslav Sága MBA, Ing. Petra Vacková, , LL.M., Stanislav Barek, , Ing. Věra Kovářová, Mgr. Roman Pospiech, LL.M.

Nepřítomni:

Mgr. Anna Chvojková – omluvena, Jaroslav Kuchař - omluven, Josef Novotný – omluven Hosté:  4 občané  

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky o činnosti obce

6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s

. 7. Žádost pana Richarda Týnského o pronájem části obecního pozemku p. č. 147/1 k. ú. Chýně

8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s BRAND R1 spol. s r.o.

9. Diskuse

10. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 18,30 hod. místostarostka obce pí Vacková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva (pan Pospiech se dostavil později), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné; dále upozornila přítomné, že celý průběh zasedání zastupitelstva je nahráván na záznamové zařízení.

2. V bodu 2 programu pí Vacková přečetla navržený program jednání a dále navrhla doplnit program o bod 8a – výsledky architektonické soutěže na výstavbu nové základní školy v Chýni; návrh programu vč. doplňovacího návrhu byl schválen 5 hlasy.

3. V bodu 3 programu předseda Kontrolního výboru p. Barek provedl kontrolu usnesení č. 43/2015 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 15.4.2015; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny nebo se průběžně plní (dostavil se p. Pospiech v 18,45 hod.).

4. V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Vacková navrhla p. Palatinuse  a p. Pospiecha – oba byli schváleni 6 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 6 hlasy pí Vacková a p. Sága; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. V bodu 5 místostarostka obce pí Vacková uvedla ve zprávě starostky o činnosti následující:

• v pondělí 20.4.2015 byla odvolána z funkce ředitelky školy paní Urbánková na návrh školské rady; následně byl vyhlášen konkurz na nového ředitele/ředitelku školy; pí Urbánková komunikuje s obcí prostřednictvím svého právního zástupce;

• řeší se projekt přístavby MŠ, včetně rekonstrukce staré budovy MŠ; byla vybrána společnost na realizaci projektu přístavby a zároveň rekonstrukce s nejnižší cenovou nabídkou (PilsProjekt Plzeň);

• proběhlo trojstranné jednání obce s Brand RHS a Stavebním úřadem Hostivice ohledně neplatnosti povolení stavby vydaného obcí v únoru 2014 (obec dala souhlas na místě, kde dle územního plánu má být komunikace);

• proběhl soud mezi obcí a TS Hostivice; odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu I. stupně; obec musí uhradit škodu vůči TS Hostivice;

• proběhla kontrolní prohlídka splaškové kanalizace Bemett;

• konaly se 2 kontrolní prohlídky komunikací, plynovodu a veřejného osvětlení vybudovaného EMBALADOR; obec by měla zvážit výhody a nevýhody uzavřené plánovací smlouvy s EMBALADOR a přebírání dané infrastruktury;

• na KÚ Středočeského kraje byla podána žádost o rozšíření kapacity ZŠ  5 měsíců po termínu;

• ze SFŽP přišla výzva k vysvětlení a předání informace ke zprávě o stavu ČOV z července 2014 s upozorněním na pochybení a případné vrácení dotace na ČOV;

• řešily se problémy na ČOV – kaly a splašky se dostaly do Strahovského rybníka; provozovatel VHI nevyvážel a nelisoval kaly;

• na schůzce s ČNB byly řešeny nové podpisové vzory;

• proběhla schůzka se zástupci KB – byl zaslán dodatek o nulovém zpoplatnění všech transakcí;

• proběhlo jednání s Triton na téma procesní audit obecního úřadu;

• proběhla dražba budovy s č. p. 170 v ulici Okružní; obec koupila budovu za částku 730 tis. Kč; čeká se na nabytí právní moci;

• došlo k vyhlášení výsledků architektonické soutěže na novou základní školu v Chýni;   byly vyhlášeny 3 nejlepší návrhy a odměny za 2 zajímavé návrhy;

• Obec a MF jako poskytovatelem dotace na novou školu uskutečňují poslední přípravy k udělení Rozhodnutí o přidělení dotace MFna novou základní školu; p. Palatinus omluvil nepřítomnost paní starostky a sdělil aktuální stav na účtu obce: 10, 338 mil. Kč.

6.  V bodu 6 programu uvedla pí Musilová, že společnost ČEZ Distribuce předložila návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a návrh smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. 166/148 k. ú. Chýně za účelem výstavby zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN; proběhla diskuse na téma, zda toto zařízení neohrozí výstavbu nové školy, neboť má být vybudováno v těsné blízkosti pozemku, na kterém má být postavena nová škola; zastupitelé se dohodli, že je nutno se spojit se žadatelem a požádat o vyjádření, zda stavba zařízení distribuční soustavy neohrozí stavbu nové ZŠ; 6 hlasy pak zastupitelé žádost ČEZ Distribuce odložili s tím, že je třeba tuto záležitost diskutovat i s budoucím dodavatelem projektové dokumentace na novou školu (obec bude v nejbližší době tohoto dodavatele teprve vybírat)

7.  V bodu 7 byla znovu projednána žádost p. Týnského o pronájem části obecního pozemku p. č. 147/1 k. ú. Chýně o velikosti 51 m2; p. Týnský ve své žádosti nabídl částku měsíčního nájemného s tím, že pokud by obec pozemek potřebovala zpět, neprodleně ho uvede do původního stavu; p. Týnský uvedl, že pozemek oplotil na základě souhlasu bývalého starosty a místostarosty obce; p. Palatinus k tomuto bodu uvedl, že jde o složitou situaci, z čistě formálního hlediska jde o černou stavbu; p. Týnský však plot postavil v dobré víře; dále p. Palatinus uvedl, že nejde o šikanu ze strany obce, ale obec by do budoucna měla měřit všem stejným metrem; obec vypracuje postup, jak se stavět k těmto požadavkům; p. Týnský doplnil, že podal žádost, bývalým vedením mu bylo řečeno, že to není problém; pí Kovářová sdělila, že pan Týnský na pozemku obce vysadil keře, pokud by obec chtěla na tomto pozemku něco stavět,  mohl by p. Týnský chtít zaplatit vysazené dřeviny; zastupitelé pak 5 hlasy (pí Kovářová v době hlasování nebyla přítomna) odložili žádost p. Týnského o pronájem části obecního pozemku p. č. 147/1 k. ú. Chýně s tím, že je třeba nejdříve nastavit obecná pravidla, která budou platná pro takové případy

8. V bodu 8 byl projednán návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti (cesty) na pozemku p. č. 166/148 a 166/151 k. ú. Chýně, který podala společnost BRAND R1 spol. s r.o.; pí Vacková uvedla, že zastupitelé obdrželi návrh smlouvy spolu se stanovisky obce ke stavbám na pozemku žadatele – stanovisko z února 2014 bylo souhlasné, stanovisko z března 2015 nesouhlasné, neboť pozemkem p. č. 166/33 k. ú. Chýně (vlastník BRAND R1) dle platného územního plánu prochází místní komunikace; obec vedla jednání se žadatelem i se stavebním úřadem; jedná se opět o pozemek v blízkosti budoucí školy, zastupitelé k tomuto bodu vyjádřili v tom smyslu, že je potřeba zjistit další informace, aby zastupitelé mohli kvalifikovaně rozhodnou; žádost byla odložena všemi 6 hlasy.

8a. V bodu 8a informovala přítomné pí Vacková o výsledcích architektonické soutěže o návrh nové základní školy v Chýni; 1.- 2.5.2015 proběhl výběr z 67 zaslaných návrhů; z toho 61 návrhů splnilo podmínky soutěže; byly uděleny ceny 3 nejlepším návrhům a další 2 návrhy jsou odměněny pro svou kvalitu (v příloze zápisu uvedena jména těchto autorů návrhů); zastupitelé vzali na vědomí výsledek architektonické soutěže o návrh nové základní školy v Chýni (p. Barek opustil jednání zastupitelstva v 19,20 hod.).

9. Po vyčerpání schválených bodů programu zastupitelstva probíhala diskuse:

• p. Sága – Finanční výbor připravil zprávu o hospodaření obce Chýně za rok 2014; zpráva bude publikována na webových stránkách obce; tímto se zakládá tradice připravovat zprávy jasným a srozumitelným způsobem, jak obec hospodaří se svým majetkem;

• pí Vacková – 28.5.2015 proběhne první jednání konkurzní komise pro hodnocení uchazečů na funkci ředitele/ředitelky školy; v komisi budou působit kromě zástupců z KÚ Středočeského kraje a ČŠI i zástupci obce, školské rady chýňské základní školy, zástupci pedagogů z naší školy a ředitel vybrané základní školy;

• p. Fousek – minulé závěry z kontroly provedené ČŠI se většinou týkaly nesplněných povinností školy.

10.  Po ukončení diskuse pí Vacková poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 19,30 hod.

V Chýni dne 19.5.2015

Zapisovatel: Mgr. Dagmar  Musilová

Ověřovatelé zápisu: 

Mgr. Miroslav Sága MBA            

Ing. Petra Vacková

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz