Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 15.4.2015

Přítomni:

Mgr. Anna Chvojková. Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Mgr. Miroslav Sága MBA, Ing. Petra Vacková, , LL.M., Stanislav Barek, , Ing. Věra Kovářová

Nepřítomni:– Jaroslav Kuchař - omluven, Josef Novotný – omluven, Mgr. Roman Pospiech, LL.M. - omluven

Hosté:  10 občanů  

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky o činnosti obce

6. Dražba budovy s č. p. 170 v ulici Okružní

7. Navýšení počtu pracovních míst na Obecním úřadu Chýně (společensky účelné místo, místo na veřejně prospěšné práce)

8. Schválení podání dotace na dostavbu ulice Hájecká

9. Uložení finanční prostředků obce na termínovaném vkladu a běžném účtu

10. Žádost o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče

11. Navýšení odměny místostarostky obce

12. Rozpočtové opatření č. 1/2015 rozpočtu obce na rok 2015

13. Diskuse

14. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné; dále upozornila přítomné, že celý průběh zasedání zastupitelstva je nahráván na záznamové zařízení.

2. V bodu 2. programu pí Chvojková přečetla navržený program jednání a dále navrhla • vyškrtnout bod 8 programu, neboť schválení nové formulace tohoto bodu ve věci žádosti o dotaci již není potřeba • doplnit nový bod 8 namísto vyškrtnutého – „žádost o bezúplatný převod pozemků p. č. 576/6 a st. 24/1 k. ú. Chýně od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových“ • doplnit nový bod  12a – „dohoda o narovnání uzavřená se společností OXES, OXES Poly a p. Beranem a Stehlíkem“; p. Barek navrhl dále doplnit bod programu o nový bod 6a – „řešení bezpečnosti chodců z lokality Na Vyhlídce do centra obce podél silnice Rudenská“; návrh programu vč. všech doplňovacích návrhů byl schválen 6 hlasy.

3. V bodu 3 programu předseda Kontrolního výboru p. Barek provedl kontrolu usnesení č. 42/2015 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 11.3.2015; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. V bodu 4. programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Chvojková navrhla p. Palatinuse  a p. Ságu – oba byli schváleni 6 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 6 hlasy pí Vacková a p. Barek; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. V bodu 5 starostka obce pí Chvojková uvedla ve zprávě starostky o činnosti následující:

• proběhlo jednání se starostou obce Chrášťany ve věci skládky na chrášťanském vrchu; skládka se bude řešit právní cestou; v poslanecké sněmovně proběhne kulatý stůl v měsíci květnu;

•  bude provedena rekonstrukce chodníku od návsi k ulici Dlouhá;

• uskutečnilo se jednání s p. Šináglem ve věci vlastnictví pozemku p. č. 2/24 k. ú. Chýně; p. Šinágl odmítá spolupráci s obcí a nebude proto možné rekonstruovat chodník i komunikaci v ulici Okrajová, K Roklím a Lomená;

• proběhlo jednání s p. Stehlíkem a Beranem ve věci dohody o narovnání, týkající se  nemovitostí evidovaných v k. ú. Chýně na OXES, oba jmenované a OXES Poly; jednání postupují, výsledkem by mělo být uzavření kupní smlouvy – bude předmětem dnešního jednání zastupitelstva;

• proběhlo výběrové řízení na výstavbu nové budovy MŠ a rekonstrukce části budovy staré; vzhledem k tomu, že obec obdržela pouze jednu nabídku, bylo výběrové řízení zrušeno a bude vyhlášeno nové; obec připraví projektovou dokumentaci a položkový rozpočet, termín realizace stavby by měl být v září a říjnu 2015; obec tak navýší počet míst v MŠ o 56 míst;

• proběhlo další jednání s ředitelem Kabelové televize CZ; byl vytipován nový pozemek pro umístění technologií KT poblíž místa křížení ulice Ke Skále a Rudenská;

• uskutečnilo se jednání s ROPID; p. Brzický odsouhlasil úpravu jízdního řádu, na konci roku 2015 budou ve špičce jezdit autobusy každých 15 min., mimo špičku každých 30 min.; rovněž bude do obce zajíždět nová linka autobusu č. 257 ze Břvů a zpět přes Břve na Zličín;

• přebírání infrastruktury od Embalador proběhne jako celek po kolaudaci všech sítí a komunikací, nikoliv postupně, jak je uvedeno v plánovací smlouvě;

• byla otevřena „knihobudka“ v podloubí Obecního úřadu Chýně pro čtenáře;

• na popud obce řeší Městská policie Hostivice poškozování chodníků a komunikací špatně parkujícími vozidly na Kamenici a Kališti;

• byla uzavřena dohoda s p. Tomášem Lubovským jako technickým dozorem investora obce při přebírání sítí od developerů;

• probíhá řešení sporu mezi obcí a Brand RHR ohledně zabrání části komunikace dle územního plánu pro stavbu dvojdomku; souhlas s výstavbou vydalo předchozí vedení obce;

• byla podána žádost o dotaci na Krajský úřad Středočeského kraje ohledně dostavby části komunikace Hájecká; realizace by se měla uskutečnit na podzim 2015;

• proběhne hydrogeologický průzkum v obci ve věci zjištění napojení na svod dešťové kanalizace; 

• proběhlo další kolo jednání s developery ve věci spolupráce a uzavření smluv s obcí;

• školská rada zřízená při základní škole v Chýni podala návrh na odvolání ředitelky školy pí Urbánkové z funkce;

• byly podepsány dodatky ke smlouvám s ROPID  - dochází k navýšení počtu autobusů tak, aby každou hodinu jel autobus na metro směrem na Zličín nebo Motol; toto opatření bude obec stát pouze 100,- Kč/měs.

• ministerstvo financí odsouhlasilo dotaci 138 mil. Kč na výstavbu nové základní školy v Chýni; děkuji paní Kovářové za spolupráci v této věci – paní Kovářová byla iniciátorkou vzniku dotačního titulu na MF na výstavby ZŠ  v obcích; obec nyní dopracovává potřebné tabulky, počátkem května bude vybrán projekt v rámci vypsané architektonické soutěže;

• stav účtu obce je k dnešnímu dni 10 073 295,- Kč.

p. Palatinus doplnil tento bod programu o informaci, že výběrové řízení na rozšíření MŠ bylo zrušeno proto, že jediná nabídky byla cenově nevýhodná a byly navrženy špatné tepelně izolační vlastnosti;

6.  V bodu 6 programu přednesla pí Chvojková informaci o dražbě budovy s č. p. 170 v ulici Okružní; uvedla, že se jedná o 2. kolo dražby, které proběhne dne 29.4.2015 v 11,00 hod. v Břeclavi; je potřeba složit dražební jistotu ve výši 150 tis. Kč; na pracovní poradě se zastupitelé shodli na max. ceně za nemovitost, tato cena bude zveřejněna až po dražbě; zastupitelé obce pak 6 hlasy schválili účast obce na dražbě budovy a zmocnili k zastupování obce na dražbě paní Annu Chvojkovou, starostku obce a paní Petru Vackovou, místostarostku obce.

6a. V bodu 6a tlumočil zastupitel p. Barek žádost občanů z lokality Na Vyhlídce ohledně řešení bezpečnosti občanů z této lokality při cestě do centra staré části obce; občané v žádosti uvádějí, že pěšina byla vybudována obcí na základě povolení bývalého majitele pozemku (kanonie Premonstrátů) a s vědomím a souhlasem firmy Embalador; pěšina je v současné době již několik měsíců neprůchozí z důvodů stavby Embalador; občané z lokality Na Vyhlídce žádají obec o nápravu a uvedení pěšiny do použitelného stavu; pí Chvojková uvedla, že v současné době se pěšina nachází na staveništi a je průchozí jen na vlastní nebezpečí; SÚS Kladno neumožnila vybudovat cestu podél Rudenské; k tomuto bodu proběhla diskuse:

• p. Serba – jde o problém nekázně stavebníků, pěšina byla schválena Premonstráty po dohodě s Embalador;

• pí Chvojková – obec nabídla spolupráci Embaladoru v této záležitosti ohledně závozu materiálu na cestu, nebylo však akceptováno; v místě stávající pěšiny má býtv budoucnu  vybudován protihlukový val; 15.6.2015 by se měla zkolaudovat komunikace do ulice V Roklích; Embalador slíbil srovnat povrch, aby byl schůdnější; musí se počkat do 15.6.2015;

• pí Jonáková – navrhuji umístit dopravní značení na snížení rychlosti v daném úseku (30 km/hod.); • pí Chvojková – brzy proběhne jednání se SÚS Kladno a policií – obec toto navrhne a uvidí se; • pí Jonáková – šlo by informovat občany o jednáních a postupech obce v této záležitosti?

• pí Chvojková – obec bude informovat paní Jonákovou jako styčnou osobu v této záležitosti, informace zásadní by se pak objevily také na webu obce; jako 2. varianta se nabízí, aby v rámci úklidu 18.4.2015 byla zpřístupněna pěšina V Roklích; k tomuto návrhu sdělili občané, že tato varianta není vhodná;

• p. Fousek – nepočítalo se s tím, že pěšina bude definitivní, ale v plánovací smlouvě uzavřené s Emabalador je uvedena vzájemná součinnost mezi obcí a Embalador; skutečnost je jiná, Embalador se o to nestará;

• pí Chvojková – jedná se o stavbu stanovisko Embaladoru je takové, že nechce přebírat zodpovědnost za jakékoli zranění, které by se na místě stavby (tj. i v prostoru dříve vybudovaného chodníku) mohlo stát;

7.  V bodu 7 uvedla pí Chvojková, že od r. 2008 se nezměnil počet zaměstnanců na Obecním úřadu Chýně, přestože agenda narostla, dělají se nové činnosti, plochy pro úklid a údržbu se zvětšují  a počet obyvatel v obci je mnohokrát vyšší, než byl; v této souvislosti navrhla zastupitelům ke schválení navýšení počtu pracovních míst o společensky účelné pracovní místo a místo veřejně prospěšných prací; na společensky účelné pracovní místo dává stát 11 tis. Kč/měs., jde o místo, které může být zřízeno až na 1 rok, místo veřejně prospěšných prací stát dotuje až 13 tis. Kč/měs. – jde o místo zřízené na 6 měsíců; obec by na těchto místech zaměstnávala osoby vedené na úřadu práce; zastupitelé pak 6 hlasy schválili vytvoření místa na veřejně prospěšné práce na jeden celý pracovní úvazek pro období 05/2015 – 10/2015 a vytvoření společensky účelného pracovního místa ve výši 0,5 pracovního úvazku na Obecním úřadu Chýně.

8.   V bodu 8 byl projednán návrh na podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 576/6 a st. 24/1 k. ú. Chýně z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Chýně; jeden z pozemků je korytem Mlýnského potoka; pokud by tento pozemek převzal jiný subjekt než obec, hrozí zasypání koryta, které odvádí dešťovou vodu; zastupitelé pak 6 hlasy schválili podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 576/6 k.ú. Chýně a p. č. st. 24/1 k.ú. Chýně z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku obce Chýně;

9.  V bodu 9 uvedla pí Chvojková, že obec disponuje v současné době dočasně volnými financemi, které by bylo vhodné zúročit vyšší úrokovou sazbou, než jakou poskytuje běžný účet; obec proto poptávala vybrané banky (14) ohledně úrokových sazeb a poplatků; obdržela odpověď od 10-ti bank; Komerční banka, u které má obec běžný účet, nabídla obci nulové poplatky; nejvýhodnější se jeví pro uložení volných financí obce nabídka banky J&T – nabízí termínovaný vklad s výpovědní lhůtou 3 měsíce s úrokovou sazbou 1,75% nebo roční termínovaný vklad s úrokovou sazbou 2%; zastupitelé se shodli, že obec bude do konce roku 2015 potřebovat volné finanční prostředky na platby cash flow a proto 6 hlasy zmocnili starostku obce k uložení volných finančních prostředků obce ve výši 2 500 000,- Kč na termínovaný vklad s výpovědní lhůtou tři měsíce u banky J&T; vklad bude v plné výši pojištěn.

10.  K bodu 10 uvedla pí Chvojková, že obec obdržela žádost společnosti Raná péče EDA, o.p.s. o finanční příspěvek na ranou péči rodinám, které vychovávají dítě v raném věku od narození do 7 let se zrakovým nebo kombinovaným postižením; v obci Chýně je takováto služba využívána; zastupitelé pak schválili finanční příspěvek společnosti Raná péče EDA, o.p.s. ve výši 10 000,- Kč na péči o děti se zrakovým nebo kombinovaným postižením.

11. V bodu 11 bylo projednáno navýšení měsíční odměny místostarostky obce; pí Chvojková uvedla, že agenda stále narůstá, zapojení místostarostky obce do aktivit je intenzivnější, a proto navrhuje zvýšit měsíční odměnu z 15 tis. Kč na 20 tis. Kč; zastupitelé pak 6 hlasy schválili novou výši odměny místostarostky obce pí Vackové od 1.5.2015 v částce 20 tis. Kč.

12. V dalším bodu bylo projednáno rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce Chýně na rok 2015; pí Chvojková sdělila přítomným, ve kterých položkách příjmů a výdajů dochází ke změnám; v příjmech obce dochází k navýšení v poplatcích a odpadovém hospodářství včetně dotace na rozšíření MŠ; ve výdajích se navyšují zejména položky na služby spojené s analýzou ohledně ČOV a jímek tlakové kanalizace, na nákup nemovitostí v rámci dohody o narovnání (viz bod 12a programu) a na pořízení strategického plánu rozvoje obce Chýně; zastupitelé poté schválili rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce Chýně na rok 2015.

12a. V tomto bodu byl projednán návrh Dohody o narovnání, která má být uzavřena mezi obcí Chýně, společností OXES, OXES Poly a pány Beranem a Stehlíkem ve věci koupě nemovitostí těchto společností a osob na katastru obce Chýně; jedná se o pozemky, parkovací plochy, přístupové cesty k bytovým domům, pozemku na točnu autobusu, topolový les, komunikace včetně sítí, valy; pí Chvojková uvedla, že byla učiněna dohoda mezi stranami o výši kupní ceny, a to v částce 1 499 900,- Kč s tím, že obec uhradí daň z nabytí nemovitých věcí; po uzavření této dohody by mělo následovat uzavření kupní smlouvy a poté obec začne jednat s vlastníky bytových domů ve věci přístupových chodníků a parkovacích míst; část vynaložených nákladů se obci vrátí prodejem některých pozemků; p. Fousek se otázal na pozemek kolem trafostanice, pí Chvojková odpověděla, že tento pozemek prodá OXES přímo ČEZ; p. Palatinus sdělil, že čísla pozemků by měly být součástí usnesení, k tomu odpověděla pí Chvojková, že výčet nemovitostí není definitivní, některé pozemky ještě OXES prodává; poté zastupitelé 6 hlasy pověřili starostku obce uzavřením dohody o narovnání mezi obcí Chýně, firmou OXES, s.r.o., firmou OXES Poly, s.r.o., JUDr. Marcelem Stehlíkem a panem Martinem Beranem; obsahem této dohody je převod pozemků od smluvních stran do vlastnictví obce Chýně za úplatu ve výši do 1,5 mil. Kč.

13. Po vyčerpání schválených bodů programu zastupitelstva probíhala diskuse:

• p. Jelínek – kde jsou nepřítomní zastupitelé?

• pí Chvojková – všichni nepřítomní jsou omluveni;

• p. Jelínek – je důležité udělat práce na pěšině K Roklím, dokud tam nestojí stavby; půjde o velký zásah do terénu;

• p. Fousek – jde o velkou rokli, která patří Premostrátům;

• p. Jelínek – obec tam má cestu ve vlastnictví; • pí Chvojková – zvu občany na úklid obce dne 18.4.2015, sraz na návsi v 10,00 hod.; zaměstnanci obce již odvezli do sběrného dvora 96 pneumatik, 50 je jich v myslivně; v úklidu je potřeba pokračovat;  občané s trvalým pobytem v Chýni mohou ukládat své staré pneumatiky do TOP Umwelt za cenu 20,- Kč, zbytek ceny doplácí obec;

• pí Jonáková – je problém s trávou Na Vyhlídce; někteří občané tam odvážejí bioodpad na hromadu, která se stále vrší; mělo by se řešit např. přistavením kontejneru; • pí Chvojková – hromadu odstraníme a zaměříme se na to;

• pí Kovářová – v obci máme vyřešen svoz bioodpadu s pomocí biopopelnic; nelze řešit tak, že někteří lidé si platí biopopelnice a někteří budou mít řešen bioodpad zdarma; nechť si každý zaplatí svoz bioodpadu; 

• p. Fousek – jde o to mít odvahu říci svým spoluobčanům, že dělají věci, které se nesmějí dělat; sousedé by se měli vzájemně upozornit;

• pí Kovářová – existuje aplikace „lepší místo“- jde o zabránění přílišných stížností; vyfotí se dané místo a pošle na obec; úředník to vidí a odstraní problém; pak se zveřejní upravené místo;

• pí Chvojková – občané nám hlásí formou „zmapuj to“ tyto nedostatky; již se podařilo odstranit odpady v Chýni; v této souvislosti apeluji na občany, aby řádně třídili odpady; jeden obecní zaměstnanec týdně věnuje 1 den tomu, aby v kontejnerech roztřídil odpad; běžně se vyskytuje bioodpad v plastech, směsný odpad v kontejnerech na papír apod.

• pí Černá – do Bašty teče mýdlová voda;

• pí Chvojková – je to tím, že někteří občané vypouštějí splaškovou vodu do dešťové kanalizace; bude se řešit v rámci odpadů a nové vyhlášky.

15.  Po ukončení diskuse pí Chvojková poděkovala všem za účast, sdělila, že příští zastupitelstvo se koná 13.5.2015  a ukončila zasedání v 19,30 hod.

V Chýni dne 21.4.2015

Zapisovatel: Dagmar  Musilová

Ověřovatelé zápisu: 

Stanislav Barek            

Ing. Petra Vacková

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz