Usnesení č. 43/2015 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 15.4.2015

Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.  

B.   schvaluje

a) finanční příspěvek společnosti Raná péče EDA, o.p.s. ve výši 10 000,- Kč na péči o děti se zrakovým nebo kombinovaným postižením;

b) novou výši odměny místostarostky obce v částce 20 000,- Kč, a to s účinností od 1.5.2015;

c) rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce Chýně na rok 2015;

d) účast obce na dražbě budovy s č. p. 170 v ulici Okružní, konané dne 29.4.2015 a zmocňuje k zastupování obce na dražbě paní Annu Chvojkovou, starostku obce a paní Petru Vackovou, místostarostku obce;

e) vytvoření místa na veřejně prospěšné práce na jeden celý pracovní úvazek pro období 05/2015 – 10/2015 a vytvoření společensky účelného pracovního místa ve výši 0,5 pracovního úvazku na Obecním úřadu Chýně;

f) podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 576/6 k. ú. Chýně a p. č. st. 24/1 k. ú. Chýně z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku obce Chýně .

C.   zmocňuje starostku obce k uložení  volných finančních prostředků obce ve výši 2 500 000,- Kč na termínovaný vklad s výpovědní lhůtou tři měsíce u banky J&T.

D.   pověřuje starostku obce uzavřením dohody o narovnání mezi obcí Chýně, firmou OXES, s.r.o., firmou OXES Poly, s.r.o., JUDr. Marcelem Stehlíkem a panem Martinem Beranem; obsahem této dohody je převod pozemků od smluvních stran do vlastnictví obce Chýně za úplatu ve výši do 1,5 mil. Kč.

V Chýni dne 16.4.2015

Mgr. Anna Chvojková,  starostka obce                

Ing. Petra Vacková, místostarostka obce                 

Vyvěšeno dne  20.4.2015

Sejmuto dne 6.5.2015

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz