Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 11.3.2015

 

Přítomni:

Mgr. Anna Chvojková. Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Mgr. Miroslav Sága MBA, Ing. Petra Vacková, , LL.M., Stanislav Barek, Mgr. Roman Pospiech, LL.M.

Nepřítomni:

Ing. Věra Kovářová – omluvena, Jaroslav Kuchař - neomluven, Josef Novotný - neomluven

Hosté:  11 občanů  

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky o činnosti obce

6. Jmenování nového člena Školské rady

7. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce pro rozšíření mateřské školy Chýně

8. Smlouva o zřízení práva stavby mezi obcí Chýně a Strahovským rybníkem o. p.s.

9. Závěrečný účet obce Chýně za rok 2014

10. Účetní závěrka obce Chýně za rok 2014

11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu mezi obcí Chýně a ČEZ Distribuce

12. Žádost Chýňské o.p.s. – ObčanéPřáteléSousedé o navýšení finančního příspěvku o 3 tis. Kč na činnost v r. 2015

13. Diskuse

14. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné. Poté konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné; dále upozornila přítomné, že celý průběh zasedání zastupitelstva je nahráván na záznamové zařízení.

2. V bodu 2. programu pí Chvojková přečetla navržený program jednání a dále navrhla doplnit 2 nové body – stanovení oddacího dne v Chýni jako bod 6a programu a příkazní smlouvu na administrátora koncesního řízení na výběr provozovatele VHI v obci Chýně jako bod 13; původní bod 13 se tudíž posune jako bod 14 a bod 14 se posune jako bod 15; návrh programu vč. doplnění obou bodů byl schválen 6 hlasy.

3. V bodu 3 programu předseda Kontrolního výboru p. Barek provedl kontrolu usnesení č. 41/2015 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 23.2.2015; konstatoval, že úkol z minulého zasedání zastupitelstva byl splněn.

4. V bodu 4. programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Chvojková navrhla p. Palatinuse  a p. Pospiecha – oba byli schváleni 6 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 6 hlasy pí Vacková a p. Sága; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. V bodu 5 starostka obce pí Chvojková uvedla ve zprávě starostky o činnosti následující:

• byl vybrán organizátor koncesního řízení na výběr provozovatele VHI v obci Chýně; vítězem se stala firma Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., která předložila nejlepší cenovou nabídku pro obec; na dnešním zastupitelstvu bude projednáván návrh smlouvy s touto společností;

• byla uzavřena smlouva o spolupráci s manželi Fouskovými a p. Rajtorou (budoucí stavebníci v lokalitě nad Višňovkou); smlouva je umístěna na webových stránkách obce Chýně;

• obec se radí se společností BVT Technologies, a.s. ohledně vypořádání vlastnických vztahů k jímkám tlakové kanalizace tak, aby vypořádání vlastnických vztahů bylo završeno do koncesního řízení na provozovatele VHI;

• obec pracuje na žádosti o dotaci na pořízení štěpkovače pro obec; žádost bude doplněna o domovní kompostéry, neboť pořízení těchto kompostérů je nezbytnou podmínkou pro udělení dotace;

• stavební úřad pozastavil před časem na 2 dny stavbu 2 rodinných domů v ulici Dlouhá, než se vyřešila objízdná trasa pro dopravu stavebního materiálu;

• obec řeší se společenstvím vlastníků jednotek  (SVJ) v bytových domech vlastnické vztahy ohledně přístupových chodníků k bytovým domům a některých parkovacích stání; pokud obec dohodne se současným  vlastníkem těchto chodníků (OXES s.r.o.) převod na obec, obec by poté převedla tyto chodníky na SVJ; nyní se jedná o návrhu smluv o uzavření budoucí smlouvy s SVJ;

• probíhá příprava žádosti o dotaci na rekonstrukci některých komunikací v Chýni (část Hájecké, chodník podél ulice Rudenská, K Roklím, Lomená Okrajová; vzhledem k problémům s vlastníky pozemků pod komunikacemi Okrajová a Lomená je pravděpodobné, že tyto budou muset být vyňaty ze žádosti o dotaci; • proběhlo jednání s chrášťanským starostou panem Hrdličkou ve věci chrášťanské skládky a utržené krajnice svahu na chrášťanském kopci; p. Hrdlička sdělil, že 10 let již usiluje o ukončení navážky na skládku; není však možné najít podporu u Krajského úřadu Středočeského kraje a Stavebního úřadu Hostivice; SÚ argumentuje tím, že obě obce mají skládku vedenou v územním plánu jako veřejně prospěšnou stavbu a na ní v současné době probíhá rekultivace; podle našeho názoru se však o žádnou rekultivaci nejedná; pokud jde o utrženou krajnici svahu, vzhledem k tomu že kraj, resp. SÚS Kladno nehodlají tuto závadu komunikace opravit, nezbývá, než v případě nutnosti volat linku 158, aby bylo jasné, že vlastník komunikace porušuje pravidla pro sjízdnost komunikace;

• proběhlo setkání starostů na kraji; diskuse probíhala mimo jiné na téma policie – Praha vytěsňuje kriminalitu do obcí v těsné blízkosti Prahy; obce apelovaly, aby byl rozšířen počet služeben v těsné blízkosti Prahy; v této záležitosti bylo podepsáno prohlášení starostů; • obec podepsala smlouvu o spolupráci s investorem – LNT s.r.o., který hodlá stavět tiskařské centrum blízkosti křižovatky u betonárky;

• v rámci vyhlášení architektonické soutěže na novou ZŠ si již 102 architektů vyzvedlo zadávací dokumentaci; zájem je veliký; k vystoupení starostky obce proběhla diskuse:

• p. Barek – viděl jsem v televizi reportáž ohledně chrášťanské skládky; vyplynulo z ní, že vše záleží na Stavebním úřadu Hostivice;

• pí Chvojková – p. Budil tvrdí, že v současné době probíhá na skládce rekultivace a v územním plánu Chýně i Chrášťan jde o pozemek určený na veřejně prospěšnou stavbu;

• p. Sága – obec by v kauze měla vystupovat; stavební úřad brání vlastníkům pozemků domoci se svých práv; i zřízení stavebního úřadu v Chýni by mohlo v této věci pomoci; je nutno spolupracovat s obcí Chrášťany;

• pí Chvojková – pokud by mělo dojít k odstranění stavby, museli by vlastníci pozemků pod skládkou nést náklady na odstranění stavby; jde proto spíše o to, aby se zastavila navážka na skládku a došlo ke skutečné rekultivaci;

• pí Černá – měla by tam být na skládce cyklostezka a není tam;

• pí Chvojková – obec Chrášťany má stavební povolení k vybudování obchvatu kolem Chrášťan; stavba by se měla začít budovat příští rok; jde o to, podpořit spolu s Rudnou stavbu obchvatu na kraji;

• p. Kovář – skládka se rozšířila na další lokality; bude se tím zabývat poslanecká sněmovna; je právně řešitelné, aby vlastníci pozemků neplatili odstranění stavby.

6.  V bodu 6 programu přednesla pí Chvojková informaci o rozšíření počtu členů školské rady (ŠR)  v ZŠ Chýně ze tří na šest členů; uvedla, že jediným kandidátem na nového člena ŠR je pan Barek, který projevil zájem; p. Barek sdělil, že od r. 1973 působí jako učitel a situace v ZŠ Chýně se mu v posledních letech nelíbí; rád by se angažoval v řešení dané situace; k tomuto bodu proběhla diskuse:

• p. Kovář – p. Barek nikdy neučil na škole standardního typu; učil jako učitel hry na kytaru; jeho děti nikdy nechodily do školy v Chýni;

• p. Fousek – nejde o to, zda nový člen školské rady učil, či nikoliv; naopak výhodou je, že p. Barek nemá děti ve zdejší škole a nebude tudíž ovlivněn; p. Barek je dlouholetým zastupitelem, zná problematiku školy, což je rovněž výhoda;

• p. Barek – učil jsem i na ZŠ; 20 let jsem jezdil na tábory jako vedoucí;

• p. Kovář – nemohu souhlasit s tím, co bylo řečeno; věc nebyla dostatečně diskutována s obcí;

• p. Jelínek – rozšiřuje se počet členů za obec? Odpověď – ano; zastupitelé pak 5 hlasy jmenovali p. Barka členem ŠR, p. Barek se zdržel hlasování.

6a. K bodu 6a uvedla pí Chvojková, že matrika z MěÚ Hostivice požaduje, aby v Chýni byl oficiálně stanoven den, kdy budou probíhat v Chýni svatební obřady; pokud snoubenci projeví přání mít svatební obřad v takto vymezeném termínu a čase, nebudou platit poplatek, pokud budou chtít obřad v jiný den a čas, bude to pouze za úplatu; pí Chvojková navrhla, aby tímto oddacím dnem v Chýni byl každý druhý pátek v měsíci v čase od 10 do 12 hod.; zastupitelé pak 6 hlasy stanovili oddacím dnem Obecního úřadu Chýně každý druhý pátek v měsíci; svatební obřady budou probíhat mezi 10 – 12 hod.

7.  V dalším bodu byla projednána zadávací dokumentace na stavební práce pro rozšíření MŠ Chýně; pí Chvojková uvedla, že přístavba se týká vybudování 2 nových tříd o počtu  2x24 dětí a kuchyně, dále jde o rekonstrukci 1. nadzemního podlaží původní části budovy MŠ; do přístavby není zahrnut spojovací krček se stávající budovou; kolaudace zateplení MŠ nebyla dříve provedena a ke kolaudaci dochází až nyní; od kolaudace poběží dvouletá lhůta, po kterou se nesmí do zkolaudované stavby zasahovat dle podmínek dotace; cena přístavby nepřekročí 10 mil. Kč a půjde tudíž o zjednodušené podlimitní řízení; do ceny není zahrnuto vybavení interiérů; veřejné otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 30.3.2015 ve 14,00 hod.; pí Vacková dodala, že jde i o rekonstrukci původní části budovy MŠ, aby byly naplněny stejné standardy ve staré i nové MŠ; poté zastupitelé 6 hlasy schválili zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na stavební práce „Rozšíření mateřské školy Chýně“.

8. V bodu 8 byla opětovně projednána smlouva o zřízení práva stavby, kterou předložil STRAHOVSKÝ RYBNÍK o.p.s. ve věci výstavby skladu na pozemku obce u Strahovského rybníka; stavba byla povolena SÚ Hostivice; pí Chvojková uvedla, že při minulém projednání návrhu smlouvy obec měla připomínky, které druhá smluvní strana zapracovala; poté zastupitelé 6 hlasy schválili smlouvu o zřízení práva stavby mezi obcí Chýně a společností STRAHOVSKÝ RYBNÍK o.p.s.

9.  V bodu 9 byl projednán závěrečný účet obce Chýně za rok 2014; pí Musilová uvedla, že závěrečný účet obce byl zveřejněn na úřední desce obce, jeho přílohy byly k nahlédnutí na obecním úřadu; příjmy obce za rok činily: rozpočet 24 448 210,80 Kč, skutečnost 24 448 068,52 Kč; rozdíl byl 142,28 Kč; výdaje obce za rok 2014 činily: rozpočet – 22 421 434,80 Kč, skutečnost 15 270 832,34 Kč; rozdíl 7 150 602,46 Kč; Součástí závěrečného účtu obce je

• výkaz Fin 2 – 12M = hodnocení plnění rozpočtu,

• rozvaha

• výkaz zisku a ztrát

• dotace přijaté v roce 2014 – šlo pouze o dotace na volby do Evropského parlamentu a do obecních zastupitelstev

• údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2014

• zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 – auditem z KÚ Středočeského kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. p. Sága dodal, že ve Finančním výboru byla dohoda o tom, že výbor pro příští období (poprvé za rok 2015) připraví zprávu obce o jejím hospodaření v “lidské řeči”, které by všichni rozuměli, včetně změn oproti minulým obdobím; p. Palatinus upřesnil, že se zatím o tom ve Finančním výboru pouze hovořilo; Zastupitelé pak 6 hlasy schválili závěrečný účet obce Chýně za rok 2014 bez výhrad.

10. V bodu 10. byla projednána účetní závěrka obce Chýně k rozvahovému dni 31.12.2014; pí Musilová sdělila, že do účetní závěrky patří stejné výkazy jako do závěrečného účtu obce, dále inventarizace majetku a dále zprávy finančního výboru; Finanční výbor uskutečnil v roce 2014 dvě kontroly v ZŠ a MŠ Chýně – šlo o naplňování rozpočtu za rok 2014 v bodech el. energie, plyn, voda, telefon, ostatní služby, OON, učební a školní pomůcky a potřeby, knihy; v rámci inventarizace majetku obce:

• v prosinci 2014 zřízena a proškolena inventarizační komise,

• ve dnech 17.12.2014 – 31.12.2014 proběhla fyzická inventarizace • dokladová inventarizace proběhla v termínu od 8.1.2015 do 31.1.2015

• majetek navržený inventarizační komisí k vyřazení byl předložen likvidační komisi, která vyřazení schválila;

pí Musilová dodala, že účetní závěrka má poskytnout obraz o úplnosti a průkaznosti účetnictví, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví; zastupitelstvo 6 hlasy schválilo účetní závěrku obce Chýně sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014.

11.  V bodu 11. byla projednána smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu mezi obcí Chýně a ČEZ Distribuce; pí Musilová uvedla, že ČEZ hodlá vybudovat nové zemní kabelové vedení NN podél ulice Rudenská v části zeleného pásu u hřbitova od stávající pojistkové skříně přes nové skříně až do stávající transformovny stojící u hřbitova; v rámci této stavby bude vybudována i skříň pro připojení el. vedení na pozemku obce nad hřbitovem; p. Sága k tomuto bodu dodal, že by bylo vhodné projednat s ČEZ umístění transformovny na jiném místě, než dosud – např. ji přesunout o několik metrů blíže ke zdi hřbitova; v budoucnu by mohl být na přilehlé křižovatce kruhový objezd, jehož výstavbě by transformovna bránila; zastupitelé pak 6 hlasy schválili výše uvedenou smlouvu s ČEZ Distribuce.

12. V dalším bodu byla projednána žádost Chýňské o.p.s. ObčanéPřáteléSousedé o navýšení finančního příspěvku o 3 000,- Kč na činnost na rok 2015; pí Chvojková vysvětlila, že nedopatřením na OÚ Chýně bylo několik žádostí této společnosti bráno jako jedna s kopiemi a při schvalování finančních příspěvků bylo této společnosti přiznáno jen 7 tis. Kč podle první žádosti; v dopise, který obecní úřad zaslal společnosti, byla tato společnost vyzvána, aby si požádala o navýšení příspěvku o 3 tis. Kč, což je částka, kterou rozpočet obce umožňuje poskytnout; žádost byla schválena 5 hlasy, p. Barek se zdržel hlasování; p. Kovář po ukončení hlasování uvedl, že Chýňská o.p.s. si podala reálně žádosti s tím, že na každou akci je jeden formulář; celková požadovaná částka byla přes 20 tis. Kč; k tomu uvedla pí Chvojková, že systém poskytování finančních příspěvků bude upraven.

13. V bodu 13 byla projednána příkazní smlouva na administrátora koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně, kde druhou smluvní stranou je společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., která byla vybrána v rámci poptávkového řízení vyhlášeného obcí Chýně; pí Chvojková uvedla, že návrh smlouvy obsahuje parametry schválené zastupiteli pro koncesní řízení; pí Vacková se dotázala, zda byly připomínky obce zapracovány do smlouvy, odpověď zněla ano; poté zastupitelé 6 hlasy schválili výše uvedenou příkazní smlouvu se společností  Mott MacDonald CZ.

14.  Po vyčerpání schválených bodů programu zastupitelstva probíhala diskuse:

• pí Chvojková – stav účtu obce k dnešnímu dni je 8 800 153,-71 Kč;

• p. Fousek – mezi roky 2014 a 2015 zůstala obci historicky nejvyšší částka financí; zastupitelům to dává možnosti, jak s nimi naložit;

• pí Chvojková – podle výpočtu obce dle objemu splaškových vod na ČOV má obec již 3 300 obyvatel; k trvalému pobytu je hlášeno pouze cca 2 400 obyvatel; rozdíl činí v přepočtu na peníze, které obec dostává od státu na své hlášené obyvatele, cca 7 mil. Kč, za které by obec byla schopna každý rok pořídit mnoho věcí (2 tis. m nových silnic nebo 2 třídy MŠ nebo fotbalové a multifunkční hřiště apod.); apeluji proto na všechny nepřihlášené občany, aby se k trvalému pobytu v naší obci přihlásili;

•   pí Chvojková – plánované rekonstrukce komunikací v obci by měly mít stanovené pořadí podle počtu trvale hlášených obyvatel v dané ulici a podle počtu bytových jednotek; např. v ulici Na Jarolímce jsou trvale hlášeni jen 3 obyvatelé a jsou zde požadavky od občanů; • pí Davidová – bydlím v ulici Tichá, tato ulice je stale plná výmolů a bláta;

• pí Chvojková – ulice Tichá je jedna z priorit obce, má to však háček; pozemek v ulici Tichá a v některých dalších ulicích spadá do restitucí; nelze s nimi nyní nakládat; musí se nejprve vyřešit církevní restituce;  ideální pro obec by bylo dát do žádosti o dotaci na komunikace veškeré komunikace v obci, které potřebují opravu nebo nové vybudování;

• p. Jelínek – všechny zvu na 1. jarní sázení stromů, které se koná dne 21.3.2015 nad Strahovským rybníkem;

• p. Jelínek – v ulici Tichá je večer velká tma; řeší se v rámci budování a rekonstrukce komunikací i veřejné osvětlení?

• pí Chvojková – v rámci projektů rekonstrukce komunikací se řeší veřejná zeleň, veřejné osvětlení, chodníky, přeložky sítí apod.; až budou projekty hotové, proběhne diskuse s občany, aby měli možnost se k této problematice rovněž vyjádřit;

• pí Chvojková – na webových stránkách obce Chýně je proklik na mapu veřejného osvětlení včetně očíslování lamp veřejného osvětlení; občané tak mají možnost podle čísla lokalizovat místo, které není osvětlené a jaká lampa veřejného osvětlení je porouchaná;

• p. Staněk – počítá se s parkovištěm u MŠ, pokud bude MŠ rozšířena o dvě třídy? 

• pí Chvojková – diskutujeme o dvou možných variantách řešení – buď uzavřít vjezd do ulice Ke školce a vybudovat parkoviště v ulici Okružní, nebo propojit ulici Ke Školce a Potoční; ulice Ke Školce by byla jednosměrná; ve druhé variantě by to však znamenalo budovat komunikaci v části, kde je zeleň; zvítězí varianta, která splní parametry vyhlášky;

• pí Doubravová – jak a kde by byla parkovací místa v Okružní ulici?

• pí Chvojková – nešlo by přímo o parkovací místa nově budovaná, ale spíše o umístění dopravního značení; vše je ve stadiu řešení;

• p. Kovář – existuje projekt se stavebním povolením na regeneraci jádra obce; dotýká se rovněž této záležitosti; Stavební a dopravní komise (SDK) se sešla letos 9.2.2015, své závěry prezentovala obci; jeden záměr byl, aby obec zajistila podklady výstavby developerů; obec by měla reagovat na podněty SDK; • pí Chvojková – veškerá dokumentace ke stavbám developerů je k dispozici u pí Klenotové na obecním úřadu vč. dokumentů vydaných stavebním úřadem; v roce 2012 vypršelo stavební povolení na revitalizaci centra obce; projekt je k dispozici projektantům, kteří provádějí rekonstrukci komunikací;

• pí Chvojková – dnes byly zaslány podklady na technickou dokumentaci investora členům SDK ohledně infrastruktury developerů; pokud má obec převzít od developerů infrastrukturu, musí její stavby od počátku kontrolovat; v minulosti např. obec převzala technickou infrastrukturu, která je nevyhovující – např. průměr vodovodního potrubí vedoucí z  lokality Na Vyhlídce  do obce;

• p. Palatinus – od letošního roku se podklady na zasedání zastupitelstva zveřejňují na webových stránkách obce Chýně a jsou přístupné všem; zastupitelé se s nimi předem seznámí a na zasedání zastupitelstva se již pouze hovoří o obecných věcech; nejde tedy o to, že zastupitelé slepě schvalují projednávané dokumenty;

• p. Barek – některé obce dávají motivační poplatek těm občanům, kteří se přihlásí k trvalému pobytu do obce (2 – 3 tis. Kč);

• p. Sága – budeme řešit možnosti finanční motivace; zastupitelé se shodli na tom, že je potřeba udělat reklamní akci a apelovat na občany, aby se přihlásili k trvalém u pobytu;

• pí Vacková – pokud se podaří obci získat dotaci do školství, mohla by se situace změnit; někteří občané jsou přihlášeni k trvalému pobytu v jiné obci jen proto, aby se jejich dítě tam dostalo do MŠ, když v Chýni nemají možnost;

• občanka – přístavba MŠ bude na stávajícím pozemku obce?

• pí Chvojková – ano; jednáme s vlastníky přilehlých pozemků; je určitá norma na počet m2 na 1 žáka;

• pí Davidová – kdy bude nová MŠ hotová?

• pí Chvojková – 28.8.2015 je termín dokončení, reálný termín je však do 30.9.2015; • p. Jelínečk – jak bude vypadat přístavba MŠ?

• pí Chvojková – bude do písmene “U” spolu se stávající budovou MŠ;

• pí Černá – bude se uklízet kolem silnic? U výtoku z Bašty jsou poházené televizory;

• pí Chvojková – již se uklízelo a uklízí; upozorníme zaměstnance obce, aby televizory uklidili;

15.  Po ukončení diskuse pí Chvojková poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 19,25 hod.

V Chýni dne 16.3.2015

Zapisovatel: Dagmar  Musilová

 

Ověřovatelé zápisu: 

Mgr. Miroslav Sága MBA            

Ing. Petra Vacková

 

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz