Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.

B. schvaluje

  1. zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na stavební práce „Rozšíření mateřské školy Chýně“;
  2. smlouvu o zřízení práva stavby mezi obcí Chýně a společností STRAHOVSKÝ RYBNÍK o.p.s.;
  3. závěrečný účet obce Chýně za rok 2014 bez výhrad;
  4. účetní závěrku obce Chýně sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014;
  5. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV – 12 – 6018059/VB001 Chýně, Rudenská, 168/ - kNN mezi obcí Chýně a ČEZ Distribuce, a.s.;
  6. navýšení finančního příspěvku Chýňské o.p.s. Občané Přátelé Sousedé na činnost v roce 2015 o 3 tis. Kč;
  7. příkazní smlouvu mezi obcí Chýně a společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. - Administrátor koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně.

C. jmenuje pana Stanislava Barka členem školské rady ZŠ Chýně.

D. stanovuje oddacím dnem Obecního úřadu Chýně každý druhý pátek v měsíci; svatební obřady budou probíhat mezi 10 – 12 hod.

V Chýni dne 12.3.2015

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Ing. Petra Vacková, místostarostka obce

Vyvěšeno dne 16.3.2015

Sejmuto dne 1.4.2015

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz