Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 23.2.2015

 

Přítomni: Mgr. Anna Chvojková. Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Mgr. Miroslav Sága MBA, Ing. Věra Kovářová, Ing. Petra Vacková, , LL.M., Stanislav Barek

 

Nepřítomni: Mgr. Roman Pospiech (omluven), Jaroslav Kuchař, Josef Novotný, Hosté:  3 občané  

 

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Návrh zadání architektonické soutěže na výstavbu nové ZŠ Chýně

6. Diskuse

7. Závěr.

 

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila ve 20,00 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné. Poté konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné; dále upozornila přítomné, že celý průběh zasedání zastupitelstva je nahráván na záznamové zařízení.

2. V bodu 2. programu pí Chvojková přečetla navržený program jednání; návrh programu byl schválen 6 hlasy.

3. V bodu 3 programu předseda Kontrolního výboru p. Barek provedl kontrolu usnesení č. 40/2015 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 11.2.2015; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny nebo se průběžně plní.

4. V bodu 4. programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Chvojková navrhla p. Palatinuse  a pí Kovářovou – oba byli schváleni 6 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 6 hlasy pí Vacková a p. Sága; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. V bodu 5 bylo projednáno zadání architektonické soutěže a soutěžní podmínky na výstavbu nové základní školy v Chýni; slova se ujala předsedkyně Výboru pro výstavbu nové ZŠ pí Kovářová a uvedla, že zastupitelé dostali k prostudování 2 materiály – Zadání soutěže a Soutěžní podmínky; v zadávacích podmínkách došlo ke změně – do ceny nebylo zahrnuto sportoviště a úprava ploch kolem školy; jde o to, kolik financí je obec připravena investovat s tím, že vysoutěžit lze nižší částku oproti stanovenému maximu; pokud by obec vydala na výstavbu 140 mil. Kč bez DPH, znamená to splácet 51 mil. Kč při obdržení dotace, tj. 3,4 mil. Kč ročně; pokud by obec vydala na výstavbu 150 mil. Kč bez DPH, znamená to splácet 54 mil. Kč při obdržení dotace, tj. 3,6 mil. Kč ročně; obce, které obdrží dotaci, mnohou mít svůj dotační titul a mohly by dostat ještě 30% spoluúčasti z kraje; rozvinula se následující diskuse k danému tématu:

• p. Kovačevič – v prosinci 2014 byl odhad ceny školy 120 – 160 mil. Kč bez DPH, poté došlo k upřesnění ve spolupráci s občany na 5 800,- Kč/m3; poté se cena školy rozdělila na cenu školy – 140 mil. Kč bez DPH a cenu venkovních ploch – 21 mil. Kč bez DPH; stále jde o odhady; pak se nastavil finanční limit cca 160 mil. Kč bez DPH, což bylo více, než předpoklad – rozpočet obce byl uvažován na 140 mil. Kč bez DPH; jde o to nastavit cenu a nechat na soutěžících, aby škrtali a tím snížili cenu (soutěžící však musí vědět, co mají škrtat); rozhodnutí o financích je možno udělat dnes, nebo jej odložit; to však neznamená, že by se odložilo vyhlášení soutěže;

• pí Kovářová – pokoušeli jsme se omezit počet žáků ve třídách na II. stupni – na 30;

• p. Kovačevič – lze rovněž omezit počet míst v jídelně;

• p. Palatinus – souhlasím s návrhem na omezení počtu míst v jídelně; na 220 místech se vystřídají všichni žáci ve stanoveném čase a ještě zbývá rezerva;

• pí Kovářová – dosáhne se úspora při snížení počtu žáků ve třídách a počtu míst v jídelně?

• p. Kovačevič – cca 1 mil. Kč;

• pí Kovářová – počet parkovacích míst se dá řešit posunem začátku školní výuky v jednotlivých třídách, čímž se omezí nápor aut v jednu dobu;

• pí Vacková – jde o zkušenost z jiné školy v Rakousku a funguje to; • p. Fousek – mělo by se působit na rodiče, aby chodili s dětmi pěšky; tím se sníží počet parkovacích míst a naopak, když nebudou mít rodiče dostatek parkovacích míst, nepojedou autem, ale půjdou s dětmi pěšky;

• pí Kovářová – ano, souhlasím, ale existují normy, které musí být respektovány; rovněž mohou dojíždět i děti z jiných obcí;

• p. Fousek – je možné jezdit autobusem místo autem z jiných obcí a tím ušetřit počet parkovacích míst;

• p. Sága – menší jídelna je řešení, jak uspořit finance, resp. jak přesunout finance jinam;

• proběhla společná diskuse, zda je možné, aby se děti stravovaly spolu s veřejností;

• p. Kovačevič – prostory budou odděleny kvůli hygienickým podmínkám;

• zastupitelé se v diskusi shodli na počtu 220 míst v jídelně;

• p. Kovář – prostor k řešení ve věci úspor je více; není podstatné, zda míst v jídelně bude 220 nebo jiný počet; jde o koncepční řešení, zda se uvolní finance na výstavbu v částce 140 mil. Kč nebo je potřeba 150 mil. Kč; koncepční řešení není v jednotlivosti, ale v globálu;

• pí Kovářová – dohodli jsme se, že v jídelně bude 220 míst, že na II. stupni ZŠ bude 30 žáků ve třídě; počet parkovacích míst se bude řešit, např. posunutím začátku školní výuky v různých intervalech;

• p. Palatinus – plánuje se 5 jazykových učeben, což je dost, vidím zde určitou rezervu; líbí se mi řešení, aby sami architekti přišli s řešením, kde ušetřit; když dáme limit 140 mil. Kč, myslím, že většina návrhů bude uvádět větší částky; chci se držet částky 140 mil. Kč – obec má nějakou úvěrovou kapacitu – 45 mil. Kč a nejde jen o ZŠ, ale i komunikace a další věci; pak by se obec dostala do obtížně financovatelných částek;

• p. Kovačevič – návrh je 140 mil. Kč bez DPH včetně pevně zabudovaných interiérů, venkovního vybavení a terénních úprav a pokud architekti zjistí, že není možné dodržet cenový strop, pak ať navrhnou možné úspory tedy  nechť to vymyslí architekti;

• pí Vacková – pro mne je to návodná otázka;

• pí Kovářová – co se stane, když dáme zadání bez věty, která stanovuje částku 140 mil. Kč bez DPH včetně pevně zabudovaných interiérů, venkovního vybavení a terénních úprav?

• p. Kovačevič – pak tu budeme mít návrhy za 130 mil. Kč, 160 mil. Kč apod.

• pí Kovářová – pak nechme v zadání soutěže částku 140 mil. Kč bez DPH včetně pevně zabudovaných interiérů, venkovního vybavení a terénních úprav bez textu pro architekty, že mohou navrhnout úspory, když se nepodaří dosáhnout částky 140 mil. Kč bez DPH; • p. Fousek – odměna architektů bude bez DPH nebo s DPH?

• P. Kovačevič – stanovuje se bez DPH;

• pí Vacková – pan Barek zaslal připomínku k Programu školy (tedy podoby školy) ohledně ozvučení ve třídách -  prosím p. Barka o vyjádření;

• p. Barek – dělám koncerty ve školách a mám zkušenost, že není rozumět učitelům v zadních řadách; třídy by měly být akusticky vybaveny tak, aby bylo všude rozumět;

• p. Kovačevič – je to úkol týmu, který bude pracovat na projektu; 90 % akustiky se řeší použitým materiálem;

• p. Palatinus – rekapituluji změny zadání architektonické soutěže, na kterých se zastupitelé dohodli:  cena školy 140 mil. Kč bez DPH vč. venkovních úprav  na II. stupni ZŠ bude kapacita tříd 30 žáků  kapacita jídelny bude 220 míst; poté zastupitelé 6 hlasy schválili dokumenty „Zadání soutěže“ a „Soutěžní podmínky“ k vyhlášení architektonické soutěže o návrh Nová škola Chýně; tyto dokumenty tvoří přílohu č. 1 a 2 usnesení. P. Kovačevič dodal, že připraví zadání architektonické soutěže a pošle jej e-mailem a dále uvedl, že webové stránky nové školy budou spuštěny ve středu 25.2.2014; p. Fousek dodal, že zastupitelé dnes rozhodovali o velké věci v Chýni, kterou on, jako kronikář obce, zanese do kroniky; pí Vacková doplnila, že na konci února, resp. v 1. týdnu v březnu by obec měla vědět, zda dostala dotaci na základní školu.

6. Diskuse proběhla v rámci výše uvedeného projednávaného bodu a nikdo z přítomných se dále do diskuse již nezapojil.

7. Na závěr zasedání zastupitelstva pí Chvojková poděkovala všem přítomným za účast na zasedání zastupitelstva a ukončila zasedání zastupitelstva ve 21,00 hod.

 

V Chýni dne 26.2.2015

 

Zapisovatel: Dagmar  Musilová

 

Ověřovatelé zápisu: 

Mgr. Miroslav Sága MBA            

Ing. Petra Vacková

 

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz