Přítomni: Mgr. Anna Chvojková. Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Mgr. Miroslav Sága MBA, Ing. Věra Kovářová, Ing. Petra Vacková, Mgr. Roman Pospiech, LL.M., Josef Novotný, Jaroslav Kuchař

Nepřítomni: Stanislav Barek (omluven)

Hosté: 11 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Projednání postupu obce ve věci dražby nemovitosti č. p. 170
6. Diskuse
7. Závěr.

Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájila v 10,30 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné. Poté konstatovala, že je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. V bodu 2. programu pí Chvojková přečetla navržený program jednání, doporučila změnit pořadí bodů programu tak, aby bod č. 3 byl bodem č. 5, bod č. 4 bodem 3 a bod č. 5 bodem č. 4 z důvodu, že někteří členové zastupitelstva musí jednání brzy opustit; dále pí Chvojková navrhla doplnit do programu další 3 body, a to jako bod 6 podání doplněné žádosti o dotaci na rozšíření MŠ v Chýni na MŠMT, jako bod 7 převod finančních prostředků ZŠ a MŠ Chýně na úhradu penále ve výši 184 381,- Kč, jako bod 8 vyhlášení poptávkového řízení na organizátora koncesního řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury v obci Chýně a body 6 a 7 posunout jako body 9 a 10; poté zastupitelé všemi 8 hlasy schválili navržený program včetně jeho doplnění a změn.
3. V bodu 3. programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Chvojková navrhla p. Palatinuse a p. Pospiecha – oba byli schváleni 8 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 8 hlasy pp. Kuchař a Sága; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
4. V bodu 4 byl projednán postup obce ve věci dražby budovy s č. p. 170 v obci Chýně na pozemku st. 178 k. ú. Chýně; bylo konstatováno, že se jedná o budovu ve vlastnictví p. Šinágla, která se nachází na pozemku obce; pí Chvojková uvedla, že obec obdržela dražební vyhlášku na uvedenou budovu v polovině prosince 2014; v pondělí 5.1.2015 obdržela obec znalecký posudek na ocenění nemovitosti; jde o to rozhodnout, jak bude obec postupovat dále, zda se zúčastní dražby či nikoliv a pokud ano, tak za jakých podmínek; dražba se koná 12.1.2015 v Břeclavi; pí Chvojková dále sdělila, že ona sama byla před volbami pro koupi budovy s č. p. 170 v Chýni, ale vzhledem k minimální výši ceny v dražbě (téměř 1 mil. Kč), již není stoprocentně přesvědčena o koupi za tuto cenu; poté se k projednávanému bodu rozvinula diskuse:
• p. Kuchař – budova by se měla koupit, jde o solidní cenu, budova je na pozemku obce u hřiště, může být využita jako provizorium pro MŠ nebo rozšíření hřiště, jedná se o dobrou věc;
• p. Novotný – obec nemá skladové prostory, je strategické získat budovu vzhledem k malé občanské vybavenosti obce; sklep je mokrý, ale budova je dobrá; budova byla vykradená, volal jsem p. Šinágla a p. Pošmourného; budova se nedá za 1 mil. Kč postavit;
• pí Chvojková – jde o černou stavbu, stavba je nepovolená a neoprávněná, vše je nutno zvážit;
• pí Kovářová – kdy se byl p. Novotný podívat na stavbu?
• p. Novotný – cca před rokem;
• p. Fousek – obec by chtěla výdejnu pošty v budově OÚ, tam však mají zaměstnanci obce v dělnických profesích zázemí; obec pak nemá prostory na zřízení pošty, která by mohla v budově s č. p. 170 být; budova není ve špatném stavu, vnitřní prostory jsou volné;
• p. Novotný – na poštu se již dělají plány;
• p. Sága – bylo by fajn budovu mít, ale cena je vysoká; nemusí to však být cena konečná; nebyla umožněna prohlídky budovy, zastupitelé nevědí, v jakém stavu budova je; pak není možno se vyjádřit k ceně budovy v dražbě; za sebe do doby prohlídky říkám, že nelze o této částce uvažovat;
• p. Kuchař – byl tam již statik a řekl, že budova je na zbourání;
• pí Bílková – jaké mohou být důsledky pro budoucího kupce?
• pí Chvojková – byla by tam nájemní smlouva za cenu obvyklou; dále by bylo nutné stanovit podmínky užívání pozemku, na kterém budova stojí a definovat, jak se postavit k nepovolené stavbě (do 30 dnů by mělo dojít ke zbourání stavby a znovu požádání o stavební povolení);
• p. Pospisech – jaké by bylo nájemné ve vazbě na ostatní nemovitosti v Chýni?
• pí Chvojková - lze je odvodit od výše nájmu pizzerie na rohu ulice Hlavní a Okružní nebo od nájmu v O. K. Trans; pak by to bylo 58 tis. Kč/měs. podle pizzerie nebo 27 tis. Kč podle O.K. Trans;
• p. Palatinus – bylo by dobré budovu mít, ale je to koupě zajíce v pytli; nevíme, co kupujeme; nejde o věc kriticky strategickou; bylo by nepříjemné, kdyby budovu získal někdo jiný, ale nebyla by to tragedie;
• p. Novotný – obec nic nemá a preferuje variantu nekoupit budovu;
• pí Kovářová – jedna věc je vyhlášení dražby – obec neměla včas podklady, znalecký posudek byl udělán bez znalosti objektu; druhá věc je cena budovy, budova byla rekonstruována, je však v nějakém stavu (spodní voda), zastupitelé přesně nevědí v jakém; budova má strategickou polohu, obec vždy chtěla koupit budovu, ano, není to strategické z pohledu nové ZŠ, ale je to strategické z pohledu občanské vybavenosti; nákup by umožnil vybudovat místo pro policii, MŠ, zázemí pro poštu a cokoliv jiného; nutno vše zvážit, obec má málo nemovitostí, hřiště potřebuje zázemí; je otázkou taktiky, jak bude dražba probíhat;
• pí Černá – dávám všem za pravdu, je tu mnoho předvolebních slibů, lze je realizovat při nákupu budovy - přístavba MŠ, rozšíření hřiště; nemovitost je na obecním pozemku, lze využít pro děti;
• pí Vacková – dávám za pravdu kolegům ve věci technického stavu a využití; obec potřebuje peníze na novou ZŠ; nicméně obec by se měla starat i o starou část obce;
• p. Sága – byla shoda, že budovu chceme, jde však o to, za jakých podmínek;
• p. Fousek - podmínky jsou jasné, jde o to, do jaké výše u dražby jít;
• pí Chvojková – obec složila dražební jistotu, může jít do dražby; jde o to, za jakých podmínek do toho jít;
• pí Vacková – pokud by obec byla jediným zájemcem, nastane 2. kolo dražby s nižší cenou;
• pí Chvojková – vyzývám k návrhu usnesení, za jakých podmínek by obec měla jít do dražby;
• pí Kovářová – zvažovala obec, jak dojít k jiné budově? Pokud by obec chtěla např. kontejnerovou MŠ, nutno postavit na pozemku za OÚ Chýně, také by to něco stálo; zde máme za 1 mil. Kč budovu; kolik by stála rekonstrukce?
• p. Sága – to právě nevíme;
• pí Kovářová – jde o riziko koupit budovu nebo ne?
• pí Chvojková – obec by koupila vlastně pouze právo užívat svůj vlastní pozemek;
• p. Novotný – dávám návrh hlasovat; šel bych na1,2 mil. Kč; věřím, že zájemci nebudou;
• p. Staněk – je platný posudek na budovu, když tam znalec nebyl?
• pí Černá – obec potřebuje šetřit prostředky na novou budovu ZŠ; obec však nemůže mít jen školu; byla bych ráda, kdyby se propočítalo, kolik by stála přístavba kontejnerové MŠ; lze žádat i o dotaci a zakomponovat do toho hřiště; mohlo by se jít i výše, než 1,2 mil. Kč; obec potřebuje prostory – pošta, policie apod.;
• pí Chvojková – opět vyzývám k návrhu znění usnesení;
• pí Vacková – navrhuji max. částku 1,5 mil. Kč pro koupi budovy;
• p. Kuchař – přístavba MŠ stála 6,5 mil. Kč, nevím, o čem se bavíme; 1,5 mil. Kč je minimum; obec potřebuje prostory;
• p. Palatinus –usnesení by mohlo znít:
i. zda se obec bude účastnit dražby
ii. za jakou částku
iii. kdo se za obec zúčastní dražby;
• p. Chlupatý – neměla by být interní dohoda ohledně ceny?
• p. Fousek – to, co se odhlasuje, by neměl nikdo z přítomných předávat dál;
• p. Pospisech – pokud je domněnka, že je přítomen zástupce konkurence, je potřeba, aby si uvědomil, že nájemní cena bude vysoká a přístup do budovy omezený;
• pí Černá – má obec předkupní právo?
• pí Chvojková – v r. 2013 jej obec nevyužila; nyní jej lze využít těsně před dražbou; pokud někdo vydraží nemovitost za určitou cenu, obec se může vyjádřit k ceně a říci, že za tuto cenu nemovitost kupuje; v tom případě musí onen kupující tuto stanovenou cenu přeplatit;
• pí Hündlová – předkupní právo zůstane stále zachované pro obec, neboť je tu stavba na cizím pozemku; pokud to koupí někdo jiný, předkupní právo pro obec stále trvá a naopak – předkupní právo k pozemku platí rovněž pro jiného vlastníka budovy, než je obec;
• p. Sága – proč obec nevyužila v r. 2013 předkupní právo, když o budovu tak usiluje?
• pí Chvojková – obec zvolila exekutora z Břeclavi a neuplatnila předkupní právo;
• p. Novotný – šlo o 5 exekutorů, ne o jednoho;
poté se zastupitelé dohodli, že hlasování proběhne po jednotlivých bodech navržených p. Palatinusem – zastupitelé pak všemi 8 hlasy schválili účast obce na dražbě nemovitosti s č. p. 170, na pozemku p. č. st. 178 k. ú. Chýně, která se bude konat 12.1.2015 v Břeclavi; dále zastupitelé 5 hlasy zmocnili zástupce obce k podání nabídky v dražbě v Břeclavi 12.1.2015 až do výše 1,5 mil. Kč (proti byli pí Chvojková, p. Palatinus a p. Sága) a nakonec zastupitelé zmocnili 8 hlasy k zastupování obce na dražbě v Břeclavi 12.1.2015 starostku obce paní Mgr. Annu Chvojkovou a místostarostku obce paní Ing. Petru Vackovou.
Poté v 11,25 hod. pí Vacková a p. Kuchař odešli ze zasedání zastupitelstva, zůstalo 6 zastupitelů, takže zastupitelstvo bylo nadále usnášeníschopné.
5. V bodu 5 člen Kontrolního výboru p. Fousek provedl kontrolu usnesení č. 38/2014 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 15.12.2014; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny, s výjimkou zveřejnění rozpočtu obce na rok 2015 formou rozklikávacího rozpočtu, který měl být dle dohody obce se společností TRIADA připraven k 1.1.2015; do dnešní doby však hotov není; k tomuto bodu uvedl p. Fousek, že Kontrolní výbor doporučuje stanovit pro tyto případy kontrolní termín do usnesení.
6. V dalším bodu programu bylo projednáno doplnění žádosti o dotaci na rozšíření MŠ na MŠMT; pí Chvojková sdělila, že MŠMT žádá obec o doplnění žádosti, která již byla obcí podána s tím, že ze žádosti bude odstraněna budova s č. p. 21 v Chýni; k tomuto bodu proběhla diskuse:
• pí Černá – musí být žádost vázána na oficiální areál MŠ? Jak by byla přístavba v areálu MŠ řešena?
• Pí Chvojková – statik sdělil, že přístavba směrem nahoru je možná, nyní jde o to ověřit, zda by obec nemusela vracet část dotace na zateplení střechy; obec jednala s ostatními majiteli okolních pozemků o možném odkupu pozemků (p. Rajtora, Enit Invest, Pozemkový fond apod.) – jedná se o cca 3,5 tis. m2 pozemků; přístavba je zvažována pro 48 dětí;
• pí Kovářová – dotace by byla poskytnuta z národních zdrojů?
• pí Chvojková – ano;
po ukončení diskuse zastupitelé hlasovali o podání doplněné žádosti na MŠMT na přístavbu MŠ v Chýni – 6 zastupitelů bylo pro.
7. V bodu 7 programu byla projednána žádost ředitelky ZŠ a MŠ Chýně o finanční příspěvek na úhradu penále za nevhodné čerpání dotace ve výši 184 381,- Kč; bylo konstatováno, že platba musí být provedena do 15.1.2015;
• p. Novotný – chci do usnesení, že obec bude následně vymáhat po osobě, která toto zavinila, náhradu škody;
• pí Kovářová – omlouvám se p. Novotnému, že nebudu hlasovat pro jeho návrh; obec měla ihned poté navštívit příslušné úřady a jednat s nimi; obec podává žádosti o dotace ve sprintu, je velmi snadné udělat chybu; řada obcí vrací peníze z důvodů chyby; budu hlasovat proti návrhu p. Novotného, čímž chráním i stávající ředitelku školy;
• p. Novotný – jakmile jsem zjistil, hned jsem jednal;
• pí Chvojková – penále nejde za ředitelkou školy, ale za bývalým starostou Novotným; kdyby obec bývala zaplatila v 15-ti denní lhůtě, penále by nebylo;
• pí Urbánková – když penále přišlo, dalo se to právníkovi, všichni věděli, že penále přijde;
• pí Chvojková – jde o 2 částky penále, pozor na to;
• p. Sága – nejsme v roli soudců; bylo-li selhání, musí se vymáhat; pozice je doprovázena odpovědností za rozhodnutí; obec je povinna vymáhat;
• pí Černá - hmotná odpovědnost je dána, souhlasím s p. Ságou, že obec musí vymáhat;
• pí Kovářová – měla by se sejít ředitelka školy se starostkou;
poté zastupitelé přistoupili k hlasování a všemi 6 hlasy schválili převod finančních prostředků ZŠ a MŠ Chýně na úhradu penále ve výši 184 381,- Kč za nesprávné čerpání dotace dle rozhodnutí Finančního úřadu č.j. 4301353/14/2100-31471-205476 a č.j. 4303464/14/2100-31471-205476.
8. V bodu 8 programu uvedla pí Chvojková, na konci roku 2015 skončí smlouva o provozování vodohospodářské infrastruktury (VHI) v obci Chýně, uzavřená s I. Vodohospodářskou společností; obec musí proto urychleně tuto situaci řešit – jedná se o 2. etapy – první etapa je vypsání poptávkového řízení na organizátora koncesního řízení na výběr provozovatele VHI a druhá etapa je vlastní koncesní řízení, ve kterém bude vybrán nový provozovatel VHI v Chýni; dále pí Chvojková sdělila, že není potřeba dělat koncesní projekt; k bodu se rozvinula diskuse:
• p. Novotný - provozování VHI bylo schváleno na 2 roky, aby si obec mohla zřídit vlastního provozovatele; zabývá se tím obec?
• pí Chvojková – o technických službách obec uvažuje, do roku 2022 však obec nemůže sama provozovat VHI, je to dáno podmínkami dotace na ČOV Chýně;
• p. Novotný – mrzí mne, že budova s č. p. 21 se nekoupila;
• pí Kovářová – proces založení technických služeb není ze dne na den; toto by mělo být součástí strategického plánu obce; obec by neměla dělat rychlá rozhodnutí (zázemí, zdroje apod.);
poté zastupitelé všemi 6 hlasy pověřili starostku obce vyhlášením poptávkového řízení na organizátora koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v obci Chýně.
9. V bodu 9 proběhla diskuse:
• p. Fousek – je potřeba urychleně uklidit betlém na návsi; některé prvky padly, ulomil se stojan; jsem ochoten vyrobit další figury, pokud je p. Kovář navrhne;
• pí Hündlová – údajně existuje zákon či vyhláška o třídění bioodpadu obcí;
• pí Musilová – od 1.1.2015 byl novelizován zákon o odpadech, který ukládá obcím povinnost zajistit třídění biologicky rozložitelného odpadu; čeká se na vyhlášku, která by měla tuto povinnost blíže osvětlit; je otázka, zda lze stávající systém třídění bioodpadu v Chýni vyložit jako plnění této povinnosti obce;
• pí Kovářová – občan si platí svoz bioodpadu dnes sám na základě smluvního vztahu s Rumpold; dle novely musí zajistit obec likvidaci bioodpadu; ten, kdo má kompost, vyhazuje bioodpad tam (vlastníci rodinných domů); obci se však toto prodražuje, EKO-KOM dává obci peníze za třídění odpadu; otázka je, co obec bude provádět s bioodpadem;
• pí Musilová – analogicky k likvidaci směsného odpadu by bylo možné uplatnit stejný systém i u bioodpadu – obec by uzavřela smlouvu s Rumpold na likvidaci bioodpadu pro občany a platila svozové firmě přímo, občané by pak platili obci za zajištění likvidace bioodpadu;
• p. Novotný – jak je to s částkou 0,5 mil Kč vůči TS Hostivice?
• pí Chvojková – pořád je ve stadiu odvolání;
• pí Chvojková - nutno vyvolat jednání s Rumpold ohledně likvidace bioodpadu;
• p. Novotný – připomínám špatně udělané žlabovníky před 2 novými rodinnými domy podél Rudenské u hřbitova.
10. Na závěr zasedání zastupitelstva pí Chvojková poděkovala všem přítomným za účast na zasedání zastupitelstva a ukončila zasedání zastupitelstva v 11,55 hod.

V Chýni dne 13.1.2015

Zapisovatel: Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Miroslav Sága MBA, Jaroslav Kuchař

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz