Přítomni: Mgr. Anna Chvojková. Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Mgr. Miroslav Sága MBA, Ing. Věra Kovářová, Ing. Petra Vacková, Mgr. Roman Pospiech, LL.M., Stanislav Barek

Nepřítomni: Jaroslav Kuchař, Josef Novotný (omluveni)

Hosté: 10 občanů

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva starostky obce o činnosti
 6. Schválení žádosti o dotaci na štěpkovač
 7. Schválení žádosti o dotaci na komunální techniku
 8. Schválení žádosti o dotaci do Nadace ČEZ
 9. Schválení žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikací Hájecká, Okružní a Lomená
 10. Schválení žádosti o dotaci na výsadbu stromů na OPŽP
 11. Koncesního řízení na provozování VHI v obci Chýně
 12. Pořízení nového územního plánu obce Chýně
 13. Vyhlášení architektonické soutěže na výstavbu nové ZŠ
 14. Smlouva o právu stavby se Strahovským rybníkem o.p.s.
 15. Žádost o prodej části obecního pozemku p. č. 186/7 k. ú. Chýně
 16. Žádost o prodej, příp. pronájem části obecního pozemku p. č. 147/1 k. ú. Chýně
 17. Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce a.s. na pozemku p. č. 558/2 k. ú. Chýně
 18. Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce a.s. na pozemcích p. č. 156/172, 554/2, 554/1 a 166/151 k. ú. Chýně
 19. Diskuse
 20. Závěr.

Průběh zasedání:

 1. Zasedání zahájila v 18,08 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné. Poté konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva (pí Kovářová se dostavila později), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné; dále upozornila přítomné, že celý průběh zasedání zastupitelstva je nahráván na záznamové zařízení.

 2. V bodu 2. programu pí Chvojková přečetla navržený program jednání a navrhla přesunout bod 13. programu jako poslední bod – bod 19 (vzhledem k tomu, že pí Kovářová, jako předsedkyně Výboru pro výstavbu nové ZŠ, se dostaví později) a dále navrhla zařadit do programu jednání nový bod, a to žádost ředitelky ZŠ a MŠ Chýně o navýšení finančních prostředků obce do rozpočtu školy na rok 2015 jako předposlední bod programu – bod 18; návrh programu včetně navržených změn a doplnění byl schválen 6 hlasy.

 3. V bodu 3 programu předseda Kontrolního výboru p. Barek provedl kontrolu usnesení č. 39/2015 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 10.1.2015; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

 4. V bodu 4. programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Chvojková navrhla p. Palatinuse a p. Pospiecha – oba byli schváleni 6 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 6 hlasy pí Vacková a p. Sága; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

 5. V bodu 5 programu pí Chvojková seznámila přítomné v rámci zprávy starostky o činnosti s aktivitami, které proběhly v obci od posledního zasedání zastupitelstva:
  • stav na účtu k 11.2.2015 – 9 690 400,- Kč;
  • proběhlo jednání s ROPID o rozšíření spojů autobusu o víkendech na frekvenci každé 2 hodiny, dále o spoji ze Zličína do Chýně kolem půlnoci každý den; změny budou zahrnuty do jízdního řádu platného buď od 1.6.2015 nebo 1.9.2015; cena navýšení by měla činit 8 120,- Kč/měs.
  • Chýňský zpravodaj bude vycházet každé 2 měsíce;
  • obec zajišťuje závěrečné vyhodnocení akce na zateplení MŠ Chýně; v rámci tohoto bylo zjištěno, že stavební úpravy nebyly zkolaudovány a obec nemá k dispozici všechny podklady k těmto stavebním úpravám; obec požádala o prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení akce, aby byla schopna veškerou chybějící dokumentaci zkompletovat a dodat SFŽP, který na akci poskytl dotaci;
  • proběhlo vyhodnocení výběrového řízení na projektovou činnost v oblasti dopravy – opravy komunikací; obec obdržela celkem 4 nabídky, nejnižší cenu nabídla společnost Filip dopravní s.r.o.;
  • byla zahájena digitální pasportizace hřbitova, následně budou upraveny nájemní smlouvy a ceny za pronájem a hřbitovní služby; 
  • SÚS Kladno oznámila obci, že nemá finanční prostředky na údržbu a úklid silnic III. třídy (týká se silnice směrem na Chrášťany a na Rudnou); obec kromě zimního úklidu nárokovala opravu utrženého svahu v chrášťanském kopci a opravu ulice Hlavní u Berger Betonu; bude proveden pouze zásyp recyklátem a se společností Berger Beton bude zahájeno správní řízení;
  • obec jedná s manželi Fouskovými a panem Romanem Rajtorou ve věci plánovací smlouvy ohledně pozemků nad hřbitovem; na náklady investorů bude vybudována místní komunikace Sportovní, položeny sítě pod komunikaci, vedoucí až k pozemku obce pro výstavbu nové ZŠ; za každý prodaný pozemek bude obci uhrazen finanční příspěvek za zhodnocení pozemku;
  • obec jedná se společností Rumpold o svozu bioodpadu; občané by již neměli uzavírat samostatně smlouvy s Rumpold na svoz bioodpadu, nýbrž toto by zajišťovala obec a občané, kterým bude obec zajišťovat svoz bioodpadu, by hradili poplatek za svoz přímo obci;
  • ve dnech 23. a 24.1.2015 proběhl plánovací víkend; děkujeme všem, kteří se zúčastnili, z tohoto setkání vyplynuly cenné informace, které budou zapracovány do strategického plánu rozvoje obce Chýně a použity při tvorbě zadávacích podmínek architektonické soutěže o návrh na výstavbu nové ZŠ;
  • byla dokončena a odevzdána žádost o dotaci na přístavbu MŠ – 2 třídy za částku 15,5, mil. Kč, zahrnující i kompletní rekonstrukci vnitřních prostor a vybavení staré MŠ; 
  • proběhlo jednání s developery; byl dohodnut další postup spolupráce – developeři předloží svůj návrh, jakým způsobem se podílet na potřebách obce na pokrytí financování 77 mil. Kč na ZŠ a MŠ, spolufinancování ČOV, komunikace apod.; termín na uzavření dohody byl stanoven do konce června 2015;
  • proběhlo jednání s provozovatelem VHI v obci Chýně i s MZe ve věci výše stočného; dle vyjádření MZe je nadále možné používat předchozí způsob účtování, obec však dala souhlas v květnu 2014 ke změně účtování stočného a Svaz vodovodů a kanalizací sdělil, že účtování dle motohodin je v přímém rozporu s vyhláškou; věc se bude dále řešit;
  • proběhlo jednání s OXES s.r.o. ve věci majetkových a pozemkových vztahů; obec bude usilovat o uzavření dohody s OXES za účelem dokončení dosud nevyřešených záležitostí mezi oběma stranami; 
  • obec uzavřela smlouvu s T.O.P. UMWELT ve věci ukládání nebezpečných odpadů; občané Chýně mohou odkládat nebezpečný odpad na sběrné místo U Sušičky 674, Hostivice; ti, co jsou hlášeni k trvalému pobytu v obci, odkládají odpad zdarma, ostatní za poplatek.
 6. V bodu 6 byla projednána žádost obce o dotaci na štěpkovač; veškerý obecní biologický materiál se v současné době odváží a odvoz se platí; náklady na odvoz jsou v sezóně 12 tis. Kč/měs.; současně s tím obec kupuje mulčovací kůru; pořízením štěpkovače by obec ušetřila a současně mohla naštěpkovanou hmotou mulčovat stromy a keře; předpokládaná cena štěpkovače je 300 tis. Kč, obec má možnost požádat o dotaci ve výši 90 % nákladů + administrace projektu; zastupitelé pak 6 hlasy schválili podání žádosti o dotaci na OPŽP v předpokládané výši 300 tis. Kč vč. DPH.

 7. K bodu 7 uvedla pí Chvojková, že obec má možnost požádat o dotaci na komunální techniku, neboť obec má udržovat přes 12 km komunikací již v současné době, po převzetí komunikací od developerů mnohem více; je možnost požádat o dotaci na vozidlo do 3,5 t; obec preferuje náhon na všechny 4 kola, jako příslušenství zametací kartáče, odsávání nečistot, postřik, radlice; cena stroje je 1,8 – 2 mil. Kč; dotace činí při provozu v letním i zimním období 85 %, tj. náklady obce by byly cca 300 tis. Kč + administrace projektu; p. Fousek se otázal, zda obec má kartáče na stávajícím komunálním traktoru; pokud ne, bylo by dobré je zakoupit na stávající komunální traktor; poté bylo 6 hlasy schváleno podání žádosti o dotaci na nákup vozidla pro zimní a letní údržbu komunikací na SFŽP v předpokládané ceně 2 mil. Kč vč. DPH.

 8. V dalším bodu programu bylo projednáno podání žádosti do Nadace ČEZ ve věci výsadby stromů ve vytypovaných lokalitách; celkem bylo vybráno 5 lokalit v blízkosti Strahovského rybníka a regionálního biokoridoru Pod Duškánem; jedná se o přírodní rekreační oblast na okraji zastavěného území Chýně, která zde vzniká od r. 1999; jde i o oblast výskytu zvěře, ptáků, obojživelníků apod.; lokalita byla vytipována jak s ohledem na trvalou udržitelnost a vhodnost projektu, tak s ohledem na max. respektování podmínek grantového řízení; v lokalitě stále chybí dominantní stromořadí, které by lokalitu dotvořilo do doby kompaktního zeleného celku a odstínilo průmyslové areály v těsné blízkosti; zastupitelé 6 hlasy schválili podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v okolí Strahovského rybníka na pozemcích p. č. 531/2 a 737/1 k. ú. Chýně na Nadaci ČEZ v předpokládané ceně 115 tis. Kč vč. DPH.

 9. V bodu 9 pí Chvojková informovala zastupitele o možnosti podat žádost o dotaci v rámci Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje; obec by ráda požádala o dotaci na úsek ulice Hájecká, kde je dosud mezi asfaltovým povrchem část komunikace jako mlatový povrch, dále o dotaci na rekonstrukci ulic Okrajová, Lomená, K Roklím, kde je rovněž mlatový povrch; předpokládaná cena vychází z odhadu 670 metrů komunikací; při průměrné šíři 6 m by činily náklady 3 715 200,- Kč bez DPH; spoluúčast obce je až 15 %, tj až 675 000,- Kč, minimálně však 5 %; práce na projektu byly již zahájeny, poslední týden v únoru bude zveřejněna výzva na podávání dotací; obec má 12,5 km komunikací, z toho 3,8 km komunikací mlatových; pokud by obec obdržela dotaci na komunikace, udržitelnost projektu je 5 let, t.j. nesmělo by se do komunikací po dobu 5 let nijak zasahovat; v rámci tohoto bodu se otázal p. Rajtora, zda se budou rekonstruovat rovněž komunikace Strmá, Na Jarolímce a Úhonická; pí Chvojková odpověděla, že u některých z nich není dodržena minimální šíře pro výstavbu komunikace (zejména u ulice Na Jarolímce a Úhonická); v těchto případech bude obec jednat s občany bydlícími v těchto ulicích o posunu komunikací; minimální šíře pro jednosměrnou komunikaci je 4,5 m (v jednom případě je u jedné z ulic šíře 4,3 m); zastupitelé pak 6 hlasy schválili podání žádosti o dotaci na rekonstrukci povrchů komunikací v ulicích Hájecká, Okrajová, Lomená a K Roklím na FROM Středočeského kraje v předpokládané výši 4 480 tis. Kč vč. DPH.

 10. V rámci bodu 10 uvedla pí Chvojková vypsání dotačního titulu z OPŽP, který by mohl být použit na projekt „revitalizace mokřadu pod Baštou“; jednalo by se o vybudování bezodtokových tůní v biokoridoru pod hrází Bašty dle studie revitalizace nivy Litovického potoka z r. 2000, výsadbu dřevin měkkého luhu na jižním okraji od tůní dle uvedené studie, mostek přes potok, cestu vedoucí pod hrází Bašty; celkové náklady jsou uvažovány max. 700 tis. Kč; spoluúčast obce je 10 %, tj. 70 tis. Kč + administrace projektu; zastupitelé pak schválili 6 hlasy podání žádosti o dotaci na revitalizaci lokality pod Baštou v souladu se studií revitalizace nivy Litovického potoka z r. 2000 na SFŽP v předpokládané výši 700 tis. Kč.

 11. V bodu 11 sdělila pí Chvojková, že obec vyhlásila poptávkové řízení na organizátora koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury (VHI); nabídky obec přijímá do 13.2.2015; poté obec musí vypsat koncesní řízení na výběr provozovatele VHI v obci Chýně; jde o to, zda se vypíše koncesní řízení na celou VHI či oddělené, dále je nutno stanovit dobu provozování VHI, hlavní parametry výběru a zda obec bude požadovat nájemné; 

  • pan Palatinus - jde o to, zda sloučit vodu a kanalizaci či nikoliv; 
  • pí Chvojková - v současné době obec má sloučenou VHI a funguje to; méně však fungují vymahatelné sankce; pí Chvojková navrhla vypsat koncesní řízení na sloučenou VHI; 
  • p. Palatinus – sloučení vody a kanalizace se jeví logické, jedině snad provoz ČOV by mohl být zvlášť; jsou firmy lepší na provozování ČOV a firmy lepší na provozování vodovodu a kanalizace; 
  • pí Chvojková – obec nemusí dělat koncesní projekt, příjmy provozovatele budou do 50 mil. Kč;
  • p. Fousek – jako jediné základní kriterium cena - nevím, zda je to dobré; pak by se obec mohla dostat zpět ke stávajícímu provozovateli, což nepovažuji za šťastné; obec sama nesmí 10 let provozovat ČOV dle podmínek dotace; 
  poté zastupitelé 6 hlasy odsouhlasili vyhlášení koncesního řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury (VHI) s těmito parametry:
  • půjde o sloučené řízení na provoz vodovodní sítě, splaškové kanalizace a ČOV
  • doba smluvního vztahu bude do 31.12.2023
  • od provozovatele VHI bude požadováno nájemné za provozované sítě
  • jedním z kriterií hodnocení bude cena vodného a stočného; další kriteria budou určena ve spolupráci s organizátorem koncesního řízení.

 12. V bodu 12 byl projednán návrh na pořízení nového územního plánu obce Chýně; Městský úřad Černošice při jednání s developery doporučil obci vytvořit nový územní plán, neboť stávající je z roku 2004; v průběhu let se změnil stavební zákon a územní plán obce Chýně nereaguje na změny, které stavební zákon přinesl; proces pořízení nového územního plánu trvá 3 roky a obce musejí mít nový územní plán do konce roku 2020; v současné době je nutno schválit pořízení nového ÚP, kdo ho bude dělat a kdo bude osobou, která bude spolupracovat s pořizovatelem; posléze se musí schválit zadání nového územního plánu, kdy se jedná s veřejností, vyhodnocují se návrhy a připomínky a vše se schvaluje zastupiteli; p. Kovář k tomu dodal, že územní plán by měl vznikat ruku v ruce se strategickým plánem rozvoje obce; do procesu nového územního plánu by měla být zaangažována Stavební a dopravní komise v Chýni; poté zastupitelé 6 hlasy schválili pořízení nového územního plánu obce Chýně s tím, že
  • pořizovatelem územního plánu bude Městský úřad Černošice
  • Mgr. Anna Chvojková je určeným zastupitelem a osobou odpovědnou za přípravu územního plánu
  • navrhovatelé mohou podávat své návrhy do 31.8.2015.

 13. V bodu 13 byl projednán návrh smlouvy se Strahovským rybníkem o.p.s. o zřízení práva stavby; jedná se o stavbu klubovny vybudované na pozemku obce vedle Strahovského rybníka; p. Palatinus uvedl, že smlouva je nevypověditelná ze strany obce v současném návrhu – doba trvání je 30 let; sdělil, že chápe obavy vedení o.p.s., že v případě změny vedení obce by mohlo dojít ke zrušení smlouvy, navrhuje však odložit projednání smlouvy a pověřit starostku obce dalším jednáním s o.p.s. Strahovský rybník; Pí Chvojková k tomu dodala, že pozve zástupce o.p.s. na pracovní poradu zastupitelů 2.3.2015.

 14. V bodu 14 pí Musilová sdělila, že manželé Stříbrní z lokality Kamenice požádali o odprodej části obecního pozemku p. č. 186/7 k. ú. Chýně; jedná se pozemek v lokalitě Kamenice, který je v současné době součástí komunikace Buková; uvedla, že zkušenosti z minulého období ukazují, že není dobré, aby se obec zbavovala těchto pozemků, které jak následně zjistí, sama potřebuje; k tomuto bodu se rozvinula diskuse:
   p. Palatinus – obec by pozemky odprodávat neměla, je možno jednat o pronájmu;
  • p. Pospiech – navrhuji nezbavovat se pozemků, max. je pronajmout; uvedený pozemek není využitelný, žadatel tudy vyjíždí autem;
  • p. Barek – má majitel schválený výjezd tak, jak odpovídá současnému stavu?
  • p. Sága – obec by se neměla zbavovat pozemků; v určitých případech je možný nájem s patřičným zdůvodněním;
  • pí Chvojková – pokud by obec přistoupila k pronájmu, pak ale bez možnosti oplocení;
  • p. Palatinus - dlouhodobý pronájem je řešení, zájem obce to neohrozí; 
  • pí Chvojková – u minulého prodeje pozemku vznikl problém s kontejnery;
  • p. Sága – stavebník kupoval pozemek za daných okolností, věděl o velikosti pozemku a domu na něm;
  z diskuse vyznělo, že obec se nebrání aktivitě žadatele jednat s obcí o možném pronájmu pozemku; po ukončení diskuse byla zamítnuta 6 hlasy žádost manželů Stříbrných o prodej části obecního pozemku p. č. 186/7 k. ú. Chýně. 

 15. V bodu 15 uvedla pí Musilová, že p. Týnský z lokality Na Vyhlídce znovu požádal o odprodej části obecního pozemku p. č. 147/1 k. ú. Chýně – lokalita Na Vyhlídce; ve své žádosti p. Týnský uvedl, že výstavba stávajícího oplocení části obecního pozemku mu byla ústně schválena bývalým starostou a místostarostou; p. Týnský má stále zájem o prodej části obecního pozemku, příp. o pronájem do doby rozhodnutí o prodeji; zastupitelé již jednou o prodeji rozhodovali a prodej zamítli; k tomuto bodu proběhla debata:

  • p. Pospiech – pokud zastupitelstvo již jednou rozhodlo a nevyskytly se nové okolnosti, nelze takovou žádost podpořit;
  • p. Fousek – v tomto případě jsem proti tomu, aby se žádost schválila;
  • p. Barek – postavil žadatel plot dříve, než měl ústní příslib nebo ne?
  • p. Sága – to je irelevantní;
  • p. Palatinus – možný je dlouhodobý pronájem;
  • pí Chvojková – pan Týnský má již obecní pozemek oplocený;
  • p. Fousek – nemůže dojít k vydržení?
  • p. Pospiech – nemůže, chybí zde dobrá víra;

  Po ukončení diskuse zastupitelé 7 hlasy (dostavila se pí Kovářová v 19,30 hod.) zamítli žádost pana Richarda Týnského o prodej části obecního pozemku p. č. 147/1 k. ú. Chýně.

 16. V dalším bodu byl projednán návrh smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce a.s. na pozemku p. č. 558/2 k. ú. Chýně; pí Musilová k tomuto bodu uvedla, že ČEZ hodlá přesunout zařízení distribuční soustavy (sloupek el. osvětlení) v ulici Ke Skále mezi pozemkem p. Gráfa a p. Černého tak, aby byl v jedné řadě s ostatními sloupky a žádá proto o uzavření uvedené smlouvy; zastupitelé pak 7 hlasy schválili smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku p. č. 558/2 k. ú. Chýně.

 17. V bodu 17 byl předložen další návrh smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce a.s. na pozemcích p. č. 156/172, 554/2, 554/1 a 166/151 k. ú. Chýně; k tomuto bodu pí Musilová uvedla, že se jedná o položení sítí v ulicích Krátká, Sportovní za účelem výstavby, která bude probíhat na pozemcích manželů Fouskových a p. R. Rajtory nad hřbitovem vedle Višňovky; obec doporučila, aby sítě byly položeny tak, aby nebyl omezen provoz dopravy v uvedených ulicích, tj. protlakem pod komunikacemi; zastupitelé pak 7 hlasy schválili smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce a.s. na pozemcích p. č. 156/172, 554/2, 554/1 a 166/151 k. ú. Chýně.

 18. V bodu 18 byla projednána žádost ZŠ a MŠ Chýně o navýšení příspěvku do rozpočtu školy na rok 2015; jedná se o úhradu částky 68 365,- Kč, kterou je škola povinna uhradit finančnímu úřadu za porušení rozpočtové kázně v souvislosti s porušením povinností v rámci poskytnuté dotace; škola čeká na vyjádření finančního úřadu ve věci žádosti o prominutí penále za opožděnou úhradu částky za porušení rozpočtové kázně; zastupitelé schválili 7 hlasy navýšení příspěvku zřizovatele do rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně pro rok 2015 ve výši 68 365,- Kč na úhradu platby za nesprávné použití dotačních prostředků.

 19. V bodu 19 byl projednán návrh zadání architektonické soutěže na výstavbu nové devítileté základní školy v Chýni; úvodem tohoto bodu pí Kovářová sdělila, že výbor pro výstavbu nové ZŠ se sešel 2x s organizátorem architektonické soutěže p. Kovačevičem; co nejdříve bude vyhlášena architektonická soutěž, a to 18.2.2015, termín pro odevzdání prací byl stanoven na 22.4.2015, ve dnech 24. – 25.4.2015 by mělo dojít k vyhodnocení výsledků soutěže; na schůzkách výboru s architektem se diskutovalo složení poroty, jak by měla škola vypadat, diskutovány byly návrhy občanů z plánovacího víkendu, který proběhl koncem ledna 2015; cena ZŠ je uvažována 140 mil. Kč bez DPH; architekt Igor Kovačevič spolu s architektkou Karin Grohmannovou byli přítomni na zasedání zastupitelstva a seznámili přítomné s návrhy, které byly diskutovány pro zadání architektonické soutěže:

  p. Kovačevič - na schůzkách byla zmíněna vazba ZŠ na ostatní lokality včetně přístupů pro pěší; bude spuštěn web pro komunikaci s veřejností ve věci výstavby nové školy v Chýni; porota pro výběr nejlepší nabídky bude ve složení nezávislých členů v počtu 3 + 1 náhradník (architekti) a závislých členů v počtu 2 + 1 náhradník (pí Chvojková, pí Vacková, p. Štěpánek); náhradníci odvádějí práci jako řádní členové poroty, ale nehlasují; zastupují nepřítomné členy poroty; nová škola by měla být novým centrem obce; záleží na procesu transformace v obci; škola bude mít I. i II. stupeň; na I. i II. stupni budou v každém ročníku 2 paralelní třídy (A a B); v základní škole bude 10 kmenových tříd na I. stupni (možno použít i jako družinu), jazyková učebna, kabinety, šatny žáků – pro každou třídu samostatně, sociální zázemí; na II. stupni budou 4 kmenové učebny, kabinety a jazykové učebny sloužící jako kmenové učebny, dílna, kabinet pro pedagogy, šatna (je na soutěžících, zda je navrhnou jako samostatné či centrální);
  • p. Palatinus – pro 4 třídy je možné, aby měly 1 centrální šatnu; 
  • pí Vacková – ředitel ZŠ Hostivice doporučuje, aby šatny nebyly v jednom prostoru, ale aby byly rozmístěné tak, aby nedocházelo k přetlaku v šatnách; 
  • p. Kovačevič – ve škole bude dále aula, která bude využita na akce školy (koncerty apod.); aula bude mít své zázemí pro veřejnost, sklad hudebních nástrojů, kabinet; ve škole rovněž bude školní knihovna čítající 1 500 svazků s pravidelnými ročními přírůstky, čítárna, sociální zázemí pro veřejnost; 
  • p. Palatinus – nerozumím přírůstku knih ročně; jde o omezenou kapacitu knih; nejde stále počet navyšovat; 
  • p. Kovačevič – na počátku budou některé police prázdné; přírůstky budou v horizontu 10 – 20 let; ve škole bude dále jídelna s kapacitou 800 jídel denně (i pro MŠ), případně kavárna s možností dát si zde školní jídlo; 
  • p. Sága – kavárna zasahuje do sféry soukromého sektoru; 
  • pí Chvojková a pí Vacková – je otázka, zda výraz „kavárna“ je šťastný výraz pro zamýšlený prostor – jde o prostor, ve které rodiče čekají na děti, kde je možno si dát oběd, jde o jiný prostor pro školu;
  • p. Barek – znám tento prostor z hudební školy mých dětí; je stále plný;
  • p. Sága – viděl jsem projekt školy z Kladna, kde se odehrávají i snídaně;
  • pí Kovářová – nejde o klasickou kavárnu a prodej v ní;
  • p. Palatinus – zastupitelé dostali projekt, kde se hovoří o veřejně přístupné kavárně;
  • p. Kovačevič - prostor s výrazem „kavárna“ bude přejmenován; architekti budou mít čas položit porotě dotazy, za účelem zpřesnění zadávací dokumentace; p. Fousek – počítá se s dílnou pro školníka? Odpověď – ano;
  • p. Kovačevič – nutno se dohodnout na počtu míst v jídelně, jídelna bude sloužit jak žákům, tak zaměstnancům školy; 
  • pí Kovářová – jedna věc jsou normy a druhá věc je realita, podobně jako u parkovacích míst; 
  • p. Barek – počet míst v jídelně nebo počet sportovišť závisí na tom, do jaké míry se do prostor pustí veřejnost;
  • pí Kovářová – nová škola = vzdělávací, společenské, kulturní a sportovní centrum pro všechny;
  • p. Sága – jídelna je prostor pouze pro jídlo, nebo se tam bude odehrávat i něco jiného? Odpověď – jen jídelna;
  • pí Kovářová – děti by neměly dlouho čekat v jídelně; měl by to být prostor relativně komfortní pro oběd;
  • p. Sága – v jídelně budou děti jen na oběd, ve třídách budou celý den; jde o to, aby komfort v jídelně nebyl na úkor učeben; je možné použít jídelnu na jiné aktivity?
  • p. Kovačevič – v Psárech je to navrženo i pro jiné účely, bojuje se však s hygienou;
  • pí Kracíková – děti končí ve stejný čas a jdou na oběd; jídelna by měla být jako velký prostor členitá (akustika, snaha ohlídat děti z 1 třídy apod.);
  • p. Kovačevič – v nové škole budou dále sklady pro nábytek, učebnice, kancelářské pomůcky apod.; dále zde bude sklad pro školníka, technické zázemí, dílna školníka, tělocvičny (12 x 24 m a 18 x 26 m), šatny, sociální zázemí apod.
  • p. Sága – hřiště na házenou má největší plochu, nutno zvážit plochu tělocvičen, aby nechyběly metry pro provozování sportů; 
  • p. Kovačevič – lepší bude nezadávat metry, ale zadat jaké sporty se budou hrát v tělocvičně; tento návrh zastupitelé odsouhlasili;
  • p. Fousek – v tělocvičně by mělo být jeviště; 
  • pí Vacková – je navrženo v aule;
  • pí Kovářová – bude možné na akce využít i tělocvičnu? Odpověď – ano;
  • p. Barek – součástí auly a tělocvičny by mělo být i ozvučení, tj. mělo by být již součástí projektu;
  • p. Kovačevič – tyto detaily by bylo vhodné zatím neřešit, může to evokovat k jiným záměrům; může to však být v zadání soutěže; 
  • pí Grohmannová – v rámci soutěže se odevzdávají studie, které se nechají posléze dopracovat; 
  • pí Kovářová – v aule se nedá zkoušet, bude tam provoz; 
  • p. Kovačevič – v zadání architektonické soutěže bude upřesnění; nová škola bude dále mít sborovnu, archiv, venkovní plochy – shromaždiště, zahrada, park, sportoviště, prostory pro exteriérovou výuku, parkovací plochy pro zaměstnance, veřejnost;
  • pí Kovářová – počet parkovacích míst se nesmí podcenit; ráno a odpoledne jezdí do školy mnoho návštěvníků;
  • p. Sága – jak budou řešena kola?
  • p. Kovačevič – parkování kol bude v zadání; pokud jde o hřiště, byli jsme se podívat v Rudné; jde o to, zda ovál bude atletický ovál dle pravidel či něco menšího;
  • pí Chvojková – klasický ovál by se měl řešit u fotbalového hřiště;
  z diskuse vyplynulo, že zastupitelé preferují nikoliv atletický ovál, nýbrž sportoviště s menší běžeckou dráhou;
  • p. Kovačevič – v návrhu školy budou i doplňkové služby (nejsou součástí rozpočtu a nebudou se nyní stavět) – bazén, pediatr, stomatolog, prodejna se školními potřebami apod.
  • pí Chvojková – bazén je konkurenční výhoda vůči okolí; na Kladně je školní bazén otevřen pro veřejnost a škola na něm vydělává; může být i rozměrově menší;
  • pí Kovářová – ve Šlapanicích je kratší bazén a stačí; jde o ufinancování výstavby a rozpočtu školy;
  • p. Kovář – jde o analogii sportovního oválu;
  • p. Palatinus – 25 m dlouhý bazén může být restriktivní vůči ostatním plochám; 
  • pí Vacková – jednoznačně základem je škola, bazén je navíc;
  z diskuse vyplynulo, že do zadání se nebude dávat velikost bazénu, ale popíše se jeho účel;
  • p. Kovář – není specifikována podlažnost školy;
  • p. Kovačevič – to je další téma, kterému se chceme věnovat; územní plán má regulativ na počet podlaží a výšku budov;
  • p. Sága – nechť je škola dominantou obce; 
  • pí Kovářová – čím vyšší budova, tím se ušetří plocha v prostoru i finance; 
  • pí Chvojková – jsem proti vysokým budovám;
  • p. Kovačevič – VŠUP staví v Mikulandské ulici v Praze svoji budovu – má tam být dominantou; 
  • pí Chvojková – nemyslím si, že dominantou musí být vysoká budova;
  • p. Kovář – budova nemusí být v celém objemu vytažena nahoru, ale je dobré s výškou pracovat;
  • p. Palatinus – škola musí respektovat územní plán obce;
  z diskuse vyplynulo, že obec ověří přesné regulativy stávajícího územního plánu;
  • p. Kovačevič – zadávací podmínky ohledně rozpočtu budou upraveny na „obec je připravena investovat 140 mil. Kč bez DPH“;
  • p. Kovačevič – výše odměn v architektonické soutěži je následující – I. cena 300 tis. Kč, druhá cena 150 tis. Kč, třetí cena 75 tis. Kč; odměny dalších zúčastněných budou po 75 tis. Kč; pokud obec uzavře smlouvu s oceněným projektem, cena se nebude vyplácet a začlení se do nákladů (projekčních prací);
  • p. Kovář – kde se uskuteční výstava návrhů?
  • p. Kovačevič – v Psárech se uskutečnila videoprojekce, nešlo vše vystavovat, sešlo se celkem 61 návrhů; v Chýni očekáváme cca 30 návrhů;
  poté proběhla diskuse na téma, že zadávací řízení architektonické soutěže se musí dopracovat podle připomínek zastupitelů a po dopracování se musí schválit zastupiteli; to znamená, že zadávací řízení nemůže být vyhlášeno již 18.2.2015, jak bylo původně zamýšleno; zastupitelé se dohodli, že 23.2.2015 ve 20,00 hod. se uskuteční zasedání zastupitelstva, na kterém se projedná a schválí zadávací řízení architektonické soutěže a teprve poté se soutěž vyhlásí;
  • p. Kovář – diskuse by se měli zúčastnit i členové Stavební a dopravní komise a Finančního výboru;
  • pí Kovářová – děkuji všem, kteří se do této doby podíleli na přípravě zadání nové ZŠ i organizátorům plánovacího víkendu, ze kterého vzešly dobré podněty pro výstavbu nové ZŠ od občanů Chýně.

 20. Poté proběhla v rámci programu diskuse: 
  • p. Fousek – na křižovatce ulic Okrajová a Lomená je umístěna dopravní značka „slepá ulice“;
  • pí Chvojková – je to pozůstatek z výstavby společností BEMETT; společnost Lumen bude překopávat komunikaci, proto tam zatím značka zůstala;
  • p. Fousek – jsou nepřítomní členové zastupitelstva řádně omluveni? Odpověď – ano;
  • pí Kovářová – zvu všechny na masopust, který bude tuto sobotu od 14,00 hod. vycházet od základní školy; zastávka bude u Horáků a Fousků;
 21. Na závěr zasedání zastupitelstva pí Chvojková poděkovala všem přítomným za účast na zasedání zastupitelstva a ukončila zasedání zastupitelstva v 21,30 hod.

V Chýni dne 16.2.2015

Zapisovatel: Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Miroslav Sága MBA, Ing. Petra Vacková

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz