Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) zprávu o přípravě zadání architektonické soutěže.


B. schvaluje
a) podání žádosti o dotaci na pořízení štěpkovače na SFŽP v předpokládané výši 300 tis. Kč vč. DPH;

b) podání žádosti o dotaci na nákup vozidla pro zimní a letní údržbu komunikací na SFŽP v předpokládané ceně 2 mil. Kč vč. DPH;

c) podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v okolí Strahovského rybníka na pozemcích p. č. 531/2 a 737/1 k. ú. Chýně na Nadaci ČEZ v předpokládané ceně 115 tis. Kč vč. DPH;

d) podání žádosti o dotaci na projekt rekonstrukce povrchů komunikací v ulicích Hájecká, Okrajová, Lomená, K Roklím ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2015 v předpokládané výši 4 480 tis. Kč vč. DPH a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt minimálně 5 % z celkových nákladů na projekt;

e) podání žádosti o dotaci na revitalizaci lokality pod Baštou v souladu se studií revitalizace nivy Litovického potoka z r. 2000 na SFŽP v předpokládané výši 700 tis. Kč;

f) vyhlášení koncesního řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury (VHI) s těmito parametry:
• půjde o sloučené řízení na provoz vodovodní sítě, splaškové kanalizace a ČOV
• doba smluvního vztahu bude do 31.12.2023
• od provozovatele VHI bude požadováno nájemné za provozované sítě
• jedním z kriterií hodnocení bude cena vodného a stočného; další kriteria budou určena ve spolupráci s organizátorem koncesního řízení;

g) pořízení nového územního plánu obce Chýně s tím, že
• pořizovatelem územního plánu bude Městský úřad Černošice
• Mgr. Anna Chvojková je určeným zastupitelem a osobou odpovědnou za přípravu územního plánu
• navrhovatelé mohou podávat své návrhy do 31.8.2015;

h) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku p. č. 558/2 k. ú. Chýně;

i) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích p. č. 156/172, p. č. 554/2, p. č. 554/1, p. č. 166/151 k. ú. Chýně;

j) navýšení příspěvku zřizovatele do rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně pro rok 2015 ve výši 68 365,- Kč na úhradu platby za nesprávné použití dotačních prostředků.

C. zamítá
a) žádost manželů Stříbrných o prodej části obecního pozemku p. č. 186/7 k. ú. Chýně;

b) žádost pana Richarda Týnského o prodej části obecního pozemku p. č. 147/1 k. ú. Chýně.

D. odkládá
rozhodnutí o smlouvě o zřízení práva stavby se Strahovským rybníkem o.p.s. a pověřuje starostku obce jednáním se Strahovským rybníkem o.p.s. o úpravě podmínek smlouvy.

V Chýni dne 12.2.2015

Mgr. Anna Chvojková
starostka obce


Ing. Petra Vacková
místostarostka obce

Vyvěšeno dne 16.2.2015

Sejmuto dne 4.3.2015

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz