Zastupitelstvo obce

A.    bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

B.   schvaluje

a)    účast obce na dražbě nemovitosti s č. p. 170, na pozemku p. č. st. 178 k. ú. Chýně, která se bude konat 12.1.2015 v Břeclavi;
b)    podání doplněné žádosti o dotaci na rozšíření MŠ v Chýni na MŠMT;
c)    převod finančních prostředků ZŠ a MŠ Chýně na úhradu penále ve výši 184 381,- Kč za nesprávné čerpání dotace dle rozhodnutí Finančního úřadu č.j. 4301353/14/2100-31471-205476 a č.j. 4303464/14/2100-31471-205476.

C.   zmocňuje

a)    zástupce obce k podání nabídky na dražbě v Břeclavi 12.1.2015 až do výše 1 500 000,- Kč;
b)    k zastupování obce na dražbě v Břeclavi 12.1.2015 starostku obce paní Mgr. Annu Chvojkovou a místostarostku obce paní Ing. Petru Vackovou.

D.   pověřuje

starostku obce vyhlášením poptávkového řízení na organizátora koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v obci Chýně.

V Chýni dne 12.1.2015

Mgr. Anna Chvojková
starostka obce                

Ing. Petra Vacková
místostarostka obce

Vyvěšeno dne 15.1.2015

Sejmuto dne 31.1.2015

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz