Přítomni: Mgr. Anna Chvojková. Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Mgr. Miroslav Sága MBA, Ing. Věra Kovářová, Ing. Petra Vacková, Mgr. Roman Pospiech, LL.M., Josef Novotný

Nepřítomni: Jaroslav Kuchař, Stanislav Barek (omluveni)

Hosté:  12 občanů

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva starostky o činnosti obce
 6. Výsledky poptávkových řízení na monitoring dotací, pasport hřbitova a úklid komunikací v zimním období
 7. Žádost o dotaci na Ministerstvo financí na novou základní školu
 8. Nařízení obce Chýně č. 1/2014, kterým se stanovují maximální ceny za nájem hrobového místa a za hřbitovní služby
 9. Žádosti o finanční příspěvky spolkům a sdružením
 10. Cena vodného a stočného na rok 2015
 11. Rozpočtová opatření rozpočtu obce Chýně prováděná starostkou obce
 12. Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu obce na rok 2014
 13. Rozpočet obce Chýně na rok 2015
 14. Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Chýně na rok 2015 ze zdrojů obce Chýně
 15. Diskuse
 16. Závěr.

Průběh zasedání:

 1. Zasedání zahájila v 18,05 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné. Poté konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
 2. V bodu 2. programu pí Chvojková přečetla navržený program jednání a zároveň navrhla výměnu pořadí bodů 13. a 14. programu s tím, že nejprve musí být odsouhlasen příspěvek ZŠ a MŠ Chýně a teprve poté může být výše odsouhlaseného příspěvku schválena v rámci rozpočtu obce Chýně na rok 2015; poté zastupitelé všemi 7 hlasy schválili navržený program včetně jeho změny.
 3. V bodu 3. programu člen Kontrolního výboru p. Fousek provedl kontrolu usnesení č. 37/2014 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 20. 11. 2014; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny; dále provedl kontrolu dosud nesplněných úkolů vyplynuvších z minulých zasedání zastupitelstva; konstatoval, že v plnění, resp. nesplnění uvedených úkolů se nic nezměnilo; jedná se o úkoly, jejichž splnění je možné pouze na základě reakce či stanoviska druhé strany, k čemuž dosud nedošlo.
  Po ukončení kontroly plnění minulých usnesení p. Novotný navrhl začlenit do programu zasedání zastupitelstva ještě 2 body – exekuce na budovu p. Šinágla a odvodnění pozemků, na nichž staví společnost Brand RHS s.r.o.; bylo konstatováno, že program zasedání zastupitelstva byl již schválen, pí Chvojková doplnila, že problematika těchto dvou připomínek bude uvedena ve zprávě starostky o činnosti v bodu 5.
 4. V dalším bodu programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Chvojková navrhla p. Palatinuse  a p. Pospiecha – oba byli schváleni 7 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 7 hlasy pí Vacková a p. Sága; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
 5. V bodu 5. programu pí Chvojková přednesla zprávu starostky o činnosti obce:
  - proběhlo několik jednání se zástupci Brand RHS ve věci Rudenská a Na Jarolímce - dle vyhlášky bude Brand RHS platit za zábor veřejného prostranství a do 23.12.2014 uvede všechny komunikace do původního stavu - Na Jarolímce vybagruje a zaveze štěrkem;
  - ve spolupráci se Stavebním úřadem Hostivice bylo provedeno místní šetření ve věci umístění kontejnerů na pozemku 186/125 dle schváleného usnesení zastupitelstva ze dne 13.8.2014 - kontejnery není možné umístit a musí se se stavebníkem uzavřít smlouva, ve které budou všechny náležitosti specifikovány (zahrneme vše do kupní smlouvy); dále proběhlo šetření ve věci rozbagrování části komunikace Dlouhá - na místě byla zastižena prováděcí firma, která byla informována o vyměřeném poplatku - vlastník nemovitosti si výzvu k úhradě již převzal;
  - proběhlo jednání se společností Bemett (p. Šimoník) o jejich dalším působení v obci  a o možnostech rozšíření stávající plánovací smlouvy;
  - proběhlo jednání se společností Embalador ve věci rozšíření plánovací smlouvy a zvýšení plnění a o vytvoření regulačního plánu - v jednání nebyl výrazný názorový rozpor a jednání budou pokračovat ve druhé polovině ledna, kdy bude svolána schůzka všech developerů a investorů v Chýni; jediný požadavek na obec byl, aby daná pravidla platila po celou dobu volebního období a pro všechny investory tj. i individuální výstavbu;
  - na úřad se dostavila paní Popková ze Svazu seniorů Úhonice - nabídla spolupráci při organizování zájezdů, divadelních představení a dalších akcí pro seniory - obci bylo doporučeno založení vlastního svazu pro možnost čerpání příspěvku z kraje a dotací – obec shání akčního seniora;
  - na Krajský úřad Středočeského kraje byl zaslán dopis o odmítnutí přiznané dotace na sběrný dvůr ve výši 500 tis. Kč. - původní termín zaslání podkladů byl do 30.9.2014, bylo zažádáno o prodloužení do 31.10 a následně do konce listopadu. Ani přes tento posun se nepodařilo zajistit stavební povolení se všemi náležitostmi, ani vybrat dodavatele; navíc se původní cena neplánovaně vyšplhala až na 2,65-5,5 mil. Kč (nutné náklady, které nebylo možné před projektem odhadnout) z 1,068 mil Kč;
  - byla ustanovena Komise pro občanské záležitosti
  - byla ustanovena Stavební a dopravní komise
  - připravili a předali jsme společnosti OK Trans návrh smlouvy na zastřešení 2 nových zastávek na náklady této společnosti;
  - byla předána projektová dokumentace na projekty chodníků z Projekce dopravní Filip s.r.o.; termín 6. 1. 2015 k podání žádosti o dotaci není možné stihnout, vzhledem k vánočním svátkům a nutnosti čekat na vyjádření dotčených orgánů; žádost o dotaci bude předložena v nejbližším možném termínu; bude vyhlášeno nové poptávkové řízení na dostavbu komunikace Hájecká a následně další komunikace dle kritérií, jejichž váha bude – mlatové x asfaltové komunikace, počet osob trvale hlášených k pobytu v dané ulici, počet osob podnikajících v ulici; 5 let po výstavbě není možné do komunikace zasáhnout; celková délka komunikací pro výstavbu je 3 640 m.
 6. V bodu 6. programu uvedla pí Chvojková, že v poslední době obec vyhlásila několik poptávkových řízení; prvním byl monitoring dotačních příležitostí pro obec Chýně, jehož předmětem plnění by mělo být zasílání přehledu všech aktuálně vyhlášených výzev na dotace ve stanovených periodách, ke konci roku přehled plánovaných výzev na dotace pro příští kalendářní rok, průběžné sledování a zasílání informací o dotačních příležitostech na vytipované oblasti obcí Chýně, možnosti konzultací o vypsaných dotačních titulech apod.; na toto poptávkové řízení se přihlásilo 5 uchazečů, vybrána byla nabídka společnosti Asistenční centrum, a.s.; do dalšího poptávkového řízení na pasportizaci hřbitova v obci Chýně se přihlásili 2 zájemci, vybrána byla společnost České hřbitovy, která digitálně zaměří veřejné pohřebiště, provede pasport hřbitova, evidenci všech hrobů v digitální podobě, propojení digitální mapy hřbitova s popisnými údaji apod.; podnět k této činnosti dala kontrola z finančního úřadu, která zjistila nesrovnalosti v návaznosti na cenový výměr MF ohledně výběru částek za pronájem hrobového místa; dalším vypsaným poptávkovým řízením byl úklid komunikací v obci Chýně v zimním období; pí Chvojková konstatovala, že se přihlásil pouze jeden zájemce s vysokou cenovou nabídkou; v tomto poptávkovém řízení nebyl vybrán nikdo a řízení bylo zrušeno;
  v rámci tohoto bodu vystoupil p. Tomáš Novotný s dotazem, proč obec vypisovala poptávkové řízení na úklid komunikací, když má obec na tento druh činnosti uzavřenou smlouvu s ním; pí Chvojková odpověděla, že obec musí mít určitou rezervu pro případ, že by došlo k výpadku, navíc se obec stále rozrůstá a v případě sněhové kalamity jeden subjekt není schopen uklidit celou obec v krátkém čase; pí Kovářová dodala, že v případě vypsání poptávkového řízení by měli mít možnost přihlásit se i lidé z obce; zastupitelé vzali na vědomí zprávu o výsledcích poptávkových řízení na monitoring dotací, pasport hřbitova a úklid komunikací v zimním období;
 7. V bodu 7. uvedla pí Chvojková, že obec v současné době sepisuje žádost o dotaci na Ministerstvo financí na výstavbu nové základní školy; termín podání byl prodloužen do 30.12.2014, obec se pokusí jej stihnout; další vypsaný termín bude do května 2015; v rámci tohoto bodu pí Chvojková zmínila, že proběhlo jednání s ing. arch. Kovacevicem nad návrhem konkrétního harmonogramu realizace architektonické soutěže, projektování i stavby školy, jako podklad pro dotaci na MF; plánovaná schůzka se zájemci o plánování školy se uskuteční 25.1.2015; dále pí Chvojková sdělila, že s paní místostarostkou Vackovou navštívily ředitele ZŠ Rudné a dále ředitele ZŠ v Hostivici ve věci umístění dětí na 1. stupeň ZŠ a především ve věci možného umístění chýňských dětí z páté třídy do 6. tříd - vzhledem k přeplněnosti škol je pravděpodobné, že nebudou moci přijmout všechny chýňské páťáky - ve spolupráci s p. ředitelkou Urbánkovou se musí zmonitorovat ambice a představy rodičů; do prvních tříd ZŠ Rudná, popř. ZŠ Hostivice budou vzaty max. děti mající na škole staršího sourozence; jaký počet dětí bude moci být umístěn v těchto školách se Chýně dozví až v květnu či červnu 2015; v Chýni se bude jednat o 9 dětí; zastupitelé všemi 7 hlasy schválili podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí na výstavbu nové devítileté základní školy.
 8. V bodu 8. programu byl projednán návrh nařízení obce Chýně, kterým se stanovují maximální ceny za nájem hrobového místa a za hřbitovní služby v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště v obci Chýně; pí Chvojková znovu připomněla, že nařízení obce bylo připraveno v návaznosti na kontrolu z Ministerstva financí, která objevila, že nájemné za hrobová místa není správně stanoveno, resp. není v souladu s věstníkem MF; rovněž bylo kontrolou připomenuto, že obec dle věstníku by měla stanovovat cenu za hřbitovní služby, odpovídající nákladům obce za údržbu hřbitova; zastupitelé pak všemi 7 hlasy schválili Nařízení obce Chýně č. 1/2014, kterým se stanovují maximální ceny za nájem hrobového místa a za hřbitovní služby v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště v obci Chýně; tato výše cen bude použita pro účely výpočtu plateb nájemců hrobových míst v obci Chýně. Nová výše cen bude platná od 1. 1. 2015, současní nájemci budou osloveni k aktualizaci údajů a změně smlouvy.
 9. V bodu 9. programu byly projednány žádosti o finanční příspěvky, které obec obdržela od spolků a sdružení působících v Chýni následovně:

  žadatel výše požadovaného příspěvku V Kč činnost
  Strahovský rybník o.p.s. 10 000,- péče o krajinu a ŽP, celoroční činnosti sdružení a spolků
  Nadační fond Zvonek 7 000,- senioři, Klokánek, děti
  ARBOR, o. s. 10 000,- kultura, péče o krajinu a ŽP, celoroční činnosti sdružení a spolků, tradiční a významné akce
  Dřevosad z. s. 9 900,- péče o krajinu a ŽP
  FC Chýně – fotbalový oddíl 10 000,- tělovýchova a sport
  Chýňská o. p. s. 7 000,- oblast kultury, vzdělávání, sociální, celoroční činnosti sdružení a spolků
  TJ Sokol Chýně 10 000,- tělovýchova a sport, celoroční činnosti sdružení a spolků
  celkem 66 900,-  

  Místostarostka obce pí Vacková uvedla, že žádosti byly projednány na pracovní poradě zastupitelů; zde bylo konstatováno, že s podanými žádostmi nemají zastupitelé problém s výjimkou TJ Sokol Chýně, kde jsou pochybnosti o schválení příspěvku; zastupitelé na poradě konstatovali, že činnost TJ Sokol je nečitelná, zástupci TJ Sokol se nezúčastnili setkání všech spolků a sdružení; TJ Sokol Chýně se zatím jeví jako uzavřená společnost, která nepůsobí vůči veřejnosti; mělo by jít o masovou organizaci, která takto v obci nepůsobí; k tomu p. Novotný navrhl, aby se tento bod programu přesunul na příští zasedání zastupitelstva; ostatní zastupitelé konstatovali, že toto není možné, neboť výše příspěvků se musí objevit v rozpočtu obce na rok 2015, který bude na dnešním zasedání zastupitelstva schvalován; poté p. Palatinus navrhl hlasovat o všech požadovaných příspěvcích naráz s tím, že navrhl schválit všem žadatelům příspěvky v uvedené výši, s výjimkou TJ Sokol Chýně, kde odsouhlasení příspěvku nenavrhuje; poté vystoupil se svým protinávrhem p. Novotný, a to hlasovat o jednotlivých žadatelích samostatně; poté bylo hlasováno o protinávrhu p. Novotného – 5 zastupitelů bylo proti, p. Novotný hlasoval pro svůj návrh, pí Kovářová se zdržela hlasování s odůvodněním, že jako ředitelka Chýňské o.p.s. je na problematice osobně zaangažovaná; zároveň sdělila, že je ráda, že se zahájila komunikace se spolky a sdruženími v Chýni a přimlouvala se za vstoupení  obce v jednání s TJ Sokol Chýně; poté zastupitelé hlasovali o návrhu p. Palatinuse – 5 zastupitelů bylo pro, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování – p. Novotný a pí Kovářová. 
 10. V bodu 10. programu informovala pí Chvojková o proběhnuvším jednání s TS Rudná a 1. Vodohospodářskou - cena vody předané se v roce 2015 zvýší o 25% oproti roku 2014, u konečného spotřebitele dělá navýšení vodného cca 20 % - kalkulace byly pro posouzení předány Ministerstvu financí - oddělení cenotvorby a podnět bude zaslán na Speciální finanční úřad. Zároveň je nutné upravit smlouvu a dodělat nutné podklady; rovněž dodala, že cena vody předané z Prahy, kterou nakupuje TS Rudná je 12,40,- Kč/m3; zatím nemáme informaci, zda Praha bude navyšovat cenu vody předané, pokud ne, byla by možná úspora cca 1,- Kč/m3 vody ve vodném; k tomuto bodu uvedla pí Kovářová, že „toto je voda z Rudné zdarma – konstatuji pro ty, kteří hlasovali pro vodu z Rudné“; p. Jelínek konstatoval, že obec by si bývala pro vodu přímo z Prahy musela postavit přivaděč; na to odpověděla pí Kovářová, že stavba se mohla pořídit z dotace; zastupitelé pak vzali na vědomí informaci o ceně vodného a stočného v roce 2015.
 11. K  bodu 11. uvedla pí Musilová, že byl zařazen na program jednání z toho důvodu, aby každá změna rozpočtu obce – rozpočtové opatření nemuselo být schvalováno zastupiteli obce; i v minulých letech vždy zastupitelé umožnili starostovi/starostce obce, aby ve své pravomoci prováděl/prováděla rozpočtová opatření do výše 300 tis. Kč bez vlivu na celkovou výši příjmů a výdajů; veškerá tato opatření mohla být činěna po předchozím souhlasném vyjádření Finančního výboru; zastupitelé pak všemi 7 hlasy schválili, aby starostka obce prováděla rozpočtová opatření v rámci změn rozpočtu obce Chýně v roce 2015 v objemu do 300 tis. Kč a přesuny rozpočtových položek bez vlivu na celkovou výši příjmů a výdajů; veškerá tato opatření budou činěna po předchozím souhlasném vyjádření Finančního výboru.
 12. V bodu 12. pí Chvojková informovala o rozpočtovém opatření č. 9 rozpočtu obce Chýně na rok 2014; uvedla, že jde o narovnání položek v rámci rozpočtu 2014; jedná se o úpravy rozpočtu v položkách úpravy komunikací, knihovny, nákupu materiálu, elektrické energie apod., ale zejména jde o změnu ve věci dotace na sběrný dvůr ve výši 0,5 mil. Kč, která nebude realizována; poté zastupitelé všemi 7 hlasy odsouhlasili rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu obce Chýně na rok 2014.
 13. V bodu 13. byl projednán příspěvek obce do rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně; předseda FV p. Palatinus uvedl, že vše bylo konzultováno s paní ředitelkou Urbánkovou, nepodařilo se však, aby si strany porozuměly; obec požadovala předložit návrh rozpočtu školy vč. příjmů a všech výdajů; z čistě formálního hlediska by se měly odečíst od výdajů příjmy školy a rozdíl schválit škole jako příspěvek škole; obec nemá v ruce žádný podklad, jak zkontrolovat požadavek ředitelky školy, zda je její návrh na příspěvek obce do rozpočtu školy reálný, příp. vyšší či nižší, než by měl být; k tomu bylo uvedeno:
  pí Urbánková - požadavek školy je stejný jako vloni, pouze je navýšen o příspěvek Eurestu a větší počet dětí v MŠ (30 – 40 dětí);
  p. Palatinus – obec nechce škole krátit rozpočet, obec však musí být schopna posoudit požadavek školy; z čísel, které obec dostala od paní ředitelky, to však není možné; na rozpočtu školy závisí rozpočet obce;
  p. Palatinus – navrhuji schválit výši příspěvku škole jako rozdíl mezi výdaji a příjmy školy s tím, že úprava rozpočtu je možná v průběhu roku 2015;
  pí Kovářová – ZŠ a MŠ Chýně má celkem 151 žáků; obec dostává finance na děti ze státního rozpočtu; škola si navrhla větší částku, než kolik obec dostává na děti;
  p. Novotný – proč se nepoužije klíč – částka na děti?
  p. Palatinus – řekla to pí Kovářová, pak by škola dostala ještě méně; navržený příspěvek do rozpočtu školy ve výši 1 406 000,- Kč vychází z rozdílu mezi výdaji a příjmy školy a je navýšen o 100 tis. Kč; původně ředitelkou školy navržený příspěvek obce je pokrácen konstantou přepočtu 0,78;
  pí Černá – obec započítává příjmy MŠ do ZŠ, to by nemělo být;
  p. Palatinus – ZŠ i MŠ jsou jeden právní subjekt; požadovaná čísla jsme od paní ředitelky nedostali;
  p. Fousek – v minulých letech se rozpočet školy schvaloval na základě položek navržených školou;
  p. Palatinus – materiál tohoto typu máme; ale obec požadovala příjmy i výdaje školy, aby mohla posoudit kompletní rozpočet;
  pí Kovářová – co se stane, když se závazné ukazatele školy překročí? Může škola požádat o změnu výše ukazatelů? Mělo by zaznít, že když se navýší počet žáků výrazným způsobem, může ředitelka požádat o změnu;
  pí Musilová – škola může požádat zřizovatele o rozpočtové opatření – navýšení částek v rámci jednotlivých ukazatelů i o navýšení celkové částky příspěvku obce;
  Poté zastupitelé hlasovali o návrhu p. Palatinuse, tj. schválit výši příspěvku škole jako rozdíl mezi výdaji a příjmy školy navýšený o 100 tis. Kč; zastupitelé pak všemi 7 hlasy příspěvek zřizovatele do rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně ve výši 1 406 000,- Kč schválili; dále pak schválili 7 hlasy předložené složení závazných ukazatelů rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně na rok 2015 v celkové výši 1 406 000,- Kč.
 14. V bodu 14. byl projednán rozpočet obce Chýně na rok 2015; p. Palatinus konstatoval, že návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce po dobu 15 dnů před zasedáním zastupitelstva; rozpočet je vyrovnaný v celkové výši 23 985 795,- Kč (příjmy i výdaje); zastupitelé jej schvalují na úrovni paragrafového znění, zveřejněn bude do úrovně jednotlivých položek; p. Palatinus dále připomněl, že důležité výdaje pro rok 2015 jsou především tyto:
  3,7 mil. Kč nová ZŠ (3 mil. Kč na projekt, 0,7 mil. Kč na architektonickou studii)
  2 mil. Kč na rozšíření MŠ (zbytek z dotace)
  0,7 mil. Kč na nákup budovy (p. Šinágl)
  0,3 mil. Kč rekonstrukce ulic (zejména Hájecká, ostatní z dotace)
  0,6 mil. Kč na revitalizaci centra obce (zbylé výdaje z dotace)
  - 0,525 mil. Kč na sběrný dvůr (dotace se nebude realizovat)
  rezerva cca 850 tis. Kč;
  Dále p. Palatinus navrhl několik změn rozpočtu oproti předloženému návrhu:
  + 50 tis. Kč v paragrafu 3399 – příspěvek na činnost seniorů
  - 194 tis. Kč v paragrafu 3113 – příspěvek škole
  + 144 tis. Kč v paragrafu 6171 – rezerva obce;
  Poté zastupitelé schválili 6 hlasy (p. Novotný se zdržel hlasování) rozpočet obce Chýně na rok 2015 jako vyrovnaný v celkové výši 23 985 795,- Kč dle předloženého návrhu v úrovni paragrafového znění rozpočtové skladby s tím, že v části výdaje
  - v paragrafu 3399 se přidává částka 50 000,- Kč
  - v paragrafu 3113 se mění částka 5 300 000,- Kč na částku 5 106 000,- Kč
  - v paragrafu 6171 se mění částka 4 938 535,- Kč na částku 5 082 535,- Kč;
 15. V rámci diskuse
  pí Chvojková uvedla, že 10.1.2015 proběhne den otevřených dveří ve škole; 24. a 25.1.2015 se uskuteční plánovací víkend; 24.1. na téma strategický plán rozvoje obce Chýně, 25.1. na téma nové devítileté základní školy v Chýni;
  dále pí Chvojková sdělila, že TS Rudná končí spolupráci s EUFI v lokalitě Hostivice – jih a zároveň skončí smlouva s TS Rudná ve věci napojení splaškových vod z této lokality na ČOV v Chýni; p. Fousek k tomu dodal, že je potřeba uzavřít potrubí do ČOV;
  p. Fousek – postrádal jsem ve zprávě starostky o činnosti aktuální stav účtu obce;
  pí Chvojková – bude na stránkách obce, dáme do zápisu; (stav na účtu obce ke dni 18.12.2014 je 7 183 787,59 Kč);
  pí Kovářová – existuje účet na obnovu VHI v Chýni?
  pí Musilová – ano existuje samostatný účet obce, na který jsou pravidelně ukládány finanční prostředky na obnovu VHI;
  pí Chvojková – v průběhu ledna 2015 bude zveřejněn „rozklikávací rozpočet“ obce Chýně; občané se budou moci kdykoliv podívat na stav účtu do úrovně jednotlivých položek;
  p. Novotný – bylo minule řečeno, že průběh zasedání bude nahráván na záznamové zařízení;
  p. Palatinus – musíme stanovit pravidla, jak se bude zařízení používat;
  p. Novotný – znovu připomínám odvody dešťové vody u dvou v současnosti stavěných domů v ulici Rudenská (BRAND RHS) a prodej budovy p. Šinágla;
  pí Chvojková – na pracovní poradě zastupitelů zaznělo, že na takto vysoko stanovenou cenu pro dražební účely nebude obec reagovat a v případě 2. kola, kde bude nižší cena, se obec přihlásí; v ceně vůbec není zohledněno, že se jedná o stavbu na cizím pozemku;
  p. Pospiech – pokud se od roku 2008 nepodařilo zpeněžit tuto budovu, lze si udělat obrázek, jestli se za stanovenou cenu budova prodá;
  p. Fousek – obec by o koupi budovy měla usilovat, je zachovalá, využila by se;
  p. Palatinus – jde o důležitou věc, obec stále může odsouhlasit, že do aukce půjde;
  pí Chvojková – celková výše pohledávky vůči p. Šináglovi je 661 108,- Kč;
  občanka z Chýně – na chodnících v obci se špatně jezdí; chodím s kočárkem, chodníky jsou úzké, nakloněné, mám prosbu, aby se stavěly jinak;
  pí Chvojková – je s tím počítáno na Rudenské v rámci revitalizace centra obce – chodníky budou i pro vozíčkáře;
  p. Novotný – jak to vypadá s točnou?
  pí Chvojková – s OXES proběhne jednání po novém roce;
 16. Na závěr zasedání zastupitelstva pí Chvojková poděkovala všem přítomným za účast na zasedání zastupitelstva a ukončila zasedání zastupitelstva v 19,50 hod.

V Chýni dne 18.12.2014

Zapisovatel: Dagmar  Musilová

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Miroslav Sága MBA

Ing. Petra Vacková

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz