Zastupitelstvo obce

A.    bere na vědomí

a)    zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva;
b)    zprávu starostky o činnosti;
c)    zprávu o výsledcích poptávkových řízení na monitoring dotací, pasport hřbitova a úklid komunikací v zimním období;
d)    informaci o ceně vodného a stočného v roce 2015.

B.     schvaluje 

a)    podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí na výstavbu nové devítileté základní školy;

b)    Nařízení obce Chýně č. 1/2014, kterým se stanovují maximální ceny za nájem hrobového místa a za hřbitovní služby v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště v obci Chýně; tato výše cen bude použita pro účely výpočtu plateb nájemců hrobových míst v obci Chýně;

c)    Finanční příspěvky spolkům a sdružením ve výši:

  • Strahovský rybník o.p.s.           10 000,- Kč
  • Nadační fond Zvonek               10 000,- Kč
  • ARBOR, o.s.                          10 000,- Kč
  • Dřevosad z.s.                          9 900,- Kč
  • FC Chýně                              10 000,- Kč
  • Chýňská o.p.s.                        7 000,- Kč;

d)    aby starostka obce prováděla rozpočtová opatření v rámci změn rozpočtu obce Chýně v roce 2015 v objemu do 300 tis. Kč a přesuny rozpočtových položek bez vlivu na celkovou výši příjmů a výdajů; veškerá tato opatření budou činěna po předchozím souhlasném vyjádření Finančního výboru;

e)    rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu obce Chýně na rok 2014;

f)    rozpočet obce Chýně na rok 2015 jako vyrovnaný v celkové výši 23 985 795,- Kč dle předloženého návrhu v úrovni paragrafového znění rozpočtové skladby s tím, že v části výdaje

  • v paragrafu 3399 se přidává částka 50 000,- Kč
  • v paragrafu 3113 se mění částka 5 300 000,- Kč na částku 5 106 000,- Kč
  • v paragrafu 6171 se mění částka 4 938 535,- Kč na částku 5 082 535,- Kč;

g)    příspěvek zřizovatele do rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně ve výši 1 406 000,- Kč;

h)    závazné ukazatele rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně na rok 2015 v celkové výši 1 406 000,- Kč.

V Chýni dne 16.12.2014

Mgr. Anna Chvojková
starostka obce

Ing. Petra Vacková
místostarostka obce

Vyvěšeno dne 17.12.2014
Sejmuto dne 2.1.2015

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz