Přítomni: Mgr. Anna Chvojková. Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Mgr. Miroslav Sága MBA, Ing. Věra Kovářová, Ing. Petra Vacková, Mgr. Roman Pospiech, LL.M., Josef Novotný, Stanislav Barek

Nepřítomni: Jaroslav Kuchař (omluven)

Hosté:  17 občanů

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva starostky o činnosti obce
 6. Zpráva o finanční situaci obce
 7. Revokace usnesení o nákupu pozemku p. č. st. 29 k. ú. Chýně, jehož součástí je objekt s č. p. 21
 8. Změna č. 2 územního plánu obce Chýně
 9. Předběžný návrh rozpočtu obce Chýně na rok 2015
 10. Ustanovení výboru pro výstavbu nové školy
 11. Žádost Kabelové televize CZ s.r.o. - umístění technologického domku na pozemku obce
 12. Diskuse
 13. Závěr.

Průběh zasedání:

 1. Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné. Poté konstatovala, že je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
 2. V bodu 2. programu pí Chvojková přečetla navržený program jednání a zároveň sdělila přítomným, že navrhuje doplnit do programu bod 10a. - „školská rada“; p. Palatinus navrhl doplnit bod programu o body 10b. – „určení organizátora architektonické soutěže na novou ZŠ Chýně“ a bod 6b. – „odměna pro předsedu Finančního výboru“; ostatní zastupitelé nevznesli žádný návrh na změnu či doplnění programu; poté zastupitelé všemi 8 hlasy schválili navržený program včetně jeho doplnění.
 3. V bodu 3. programu předseda Finančního výboru p. Barek provedl kontrolu usnesení č. 36/2014 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 10.11.2014; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.
 4. V dalším bodu programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Chvojková navrhla p. Palatinuse  a pí Vackovou – oba byli schváleni 8 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 8 hlasy p. Pospiech a p. Sága; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
 5. V bodu 5. pí Chvojková přednesla zprávu starostky o činnosti obce:
  • nadále se seznamuji s chodem úřadu
  • přišel návrh smlouvy na projekty chodníků Projekce dopravní Filip s.r.o., který jsme připomínkovali a vrátili zpět; obec má velmi krátký termín na realizaci všech kroků pro podání žádosti o dotaci (6.1.2015); pouze vyjádření dotčených orgánů trvají až 30 dnů, obec musí mít připravený projekt, musí být projednány vlastnické vztahy s vlastníky pozemků apod.; není jisté, zda obec vše stihne; pokud ne, budou další termíny výzev v roce 2015;
  • proběhla schůzka s uchazečem na organizátora architektonické soutěže Ing. Arch. Karlem Doubnerem (2. kolo poptávkového řízení); nebyly splněny podmínky stanovené obcí;
  • bylo vyhlášeno poptávkové řízení na pasportizaci hřbitova v souvislosti s nalezenými nedostatky kontroly Specializovaného finančního úřadu, oddělení cenové kontroly; další schůzka s kontrolním orgánem se uskuteční dne 11.12.2014;
  • bylo vyhlášeno poptávkové řízení na monitoring dotačních příležitostí, jak pro české dotační tituly, tak pro evropské dotační tituly;
  • uskutečnilo se první jednání spolků a sdružení, komise pro občanské záležitosti a obce; jde o způsoby organizování akcí a postavení obce v rámci akcí.
 6. K bodu 6. programu - zpráva o finanční situaci obce, uvedla pí Chvojková, že podklady budou k dispozici až zítra, tj. v pátek, takže není možné zatím informovat veřejnost; doplnila, že aktuální zůstatek na účtu obce činí 6 914 640,- Kč a obec požádala o zřízení transparentního účtu obce.

  V bodu 6b. navrhl p. Palatinus pro předsedu Finančního výboru, tedy pro svoji osobu,  změnu měsíční odměny na 0,- Kč od 1.12.2014; zastupitelé pak tento návrh schválili 7 hlasy, p. Barek byl proti.
 7. V rámci bodu 7. programu navrhla pí Chvojková revokovat usnesení č. 32/2014 zasedání zastupitelstva obce Chýně z 18.6.2014, a sice nákup pozemku p. č. st. 29 k. ú. Chýně, jehož součástí je objekt k bydlení – budova s č. p. 21 v ulici Hlavní; uvedla, že stále existují rozpory mezi návrhy obce a postoji realitní kanceláře a insolvenčního správce, nebyly odstraněny všechny exekuční výměry – např. na energie; k tomu uvedl p. Novotný, že to zcela není pravda; zastupitelé pak 6 hlasy revokovali usnesení zastupitelstva č. 32/2014 z 18.6.2014, bod B. a); proti byl p. Novotný, pí Kovářová se zdržela hlasování.
 8. V bodu 8. programu byla projednána změna č. 2 územního plánu (ÚP) obce Chýně; pí Chvojková uvedla, že všechny požadované kroky ve věci vydání této změny dle platné legislativy již proběhly, byly dopracovány regulativy, byla zpracována mapová část, dokončena SEA apod.; sdělila, že Odbor územního plánování Černošice, který je výkonným pořizovatelem změny č. 2 ÚP, nanesl obci Chýně 4 možnosti řešení (usnesení):
  • ověření, že změna č. 2 ÚP není v rozporu s požadavky uvedenými ve stavebním zákonu, s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
  • vydání změny č. 2 ÚP formou opatření obecné povahy
  • vrácení změny č. 2 ÚP k novému projednání
  • zamítnutí změny č. 2 ÚP.
  p. Palatinus k tomu dodal, že změna č. 2 ÚP se projednává dlouho, najdou se momenty, kdy není každý spokojen, ale je nutné zachovat kontinuitu zastupitelstva (chování obce), aby nedošlo k nedůvěře; pokud by se územní plán vrátil k přepracování, byla by rovněž ohrožena výstavba nové ZŠ, a proto p. Palatinus navrhl změnu č. 2 ÚP obce Chýně schválit; zastupitelé pak 8 hlasy schválili změnu č. 2 Územního plánu obce Chýně formou opatření obecné povahy, dle ustanovení § 54 odst. 2 a § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 9. V bodu 9. programu nastínil p. Palatinus, předseda FV, předběžný návrh rozpočtu obce Chýně na rok 2015; uvedl, že rozpočet je rozpracován, FV řeší čtyři základní kategorie:
  • Příjmy daňové
  • Příjmy nedaňové
  • Výdaje běžné + splátky půjček
  • Výdaje investiční (a jiné jednorázové velké výdaje);
  Odhad daňových příjmů na základě nových koeficientů RUD činí 22,1 mil. Kč; ostatní příjmy (např. za odpady, poplatky, pronájmy...) činí 1,5 mil. Kč; příjmy celkem:  23,6 mil. Kč; výdaje běžné – odhad 12.1 mil. Kč na základě minulého roku, jde však o nejméně prověřenou položku; je potřeba však analyzovat, zda bude možno někde ušetřit, nebo zda naopak předpokládat navýšení; splátky půjček činí 2.2 mil. Kč, běžné výdaje a půjčky celkem: 14.3 mil. Kč; rozdíl, tj. volné prostředky obce pak činí 9.3 mil. Kč; dále p. Palatinus hovořil o investičních a dalších aktivitách obce:
  • 1 000 000,- Kč - II. etapa revitalizace centra obce
  • 700 000,- Kč - náklady na architektonickou soutěž na novou ZŠ
  • 3 000 000,- Kč - projektová dokumentace nová ZŠ
  • 3 000 000,- Kč - rozšíření MŠ o dvě třídy + pozemek, dotace IROP + MŠMT
  • 700 000,- Kč - nákup budovy Okružní 170 ("Šinágl") - tolik bude zřejmě vyvolávací cena, ale je to mnoho peněz za to, v jakém stavu se budova nachází; obec by ji však určitě měla získat
  • 50 000,- Kč - zvýšení nákladů za zavedení dodatečné autobusové linky Zličín – Sobín – Břve – Chýně
  • 500 000,- Kč - položení povrchů v ulicích Lomená, Okrajová, Hájecká (celkem cca 450 m), dotace z SFDI
  • 25 000,- Kč - sněhová fréza a elektrické koště na úklid chodníků
  • 500 000,- Kč - pokuta vysouzená TS Hostivice za nezaplacené platby;
  Celkem investice a další velké náklady: 9.5 mil. Kč.
 10. V bodu 10. informovala pí Kovářová o Výboru pro výstavbu nové ZŠ v Chýni; konstatovala, že výbor fungoval již v minulém období a měl by nadále pokračovat ve své činnosti; měl by zejména připravit ve spolupráci s vedením obce zadávací řízení na architektonickou soutěž a projekt na výstavbu nové ZŠ; dále konstatovala, že obec má na vše 2 roky – po tuto dobu poběží dotační tituly; poté pí Kovářová, jako dosavadní předsedkyně výboru navrhla po dohodě s novým vedením obce nové složení výboru: Petra Vacková, Jaroslav Kuchař, Kristýna Kracíková, Petr Štěpánek a Věra Kovářová; pí Chvojková navrhla, aby předsedkyní výboru byla nadále pí Kovářová; Složení výboru včetně ustanovení pí Kovářové jeho předsedkyní bylo schváleno všemi 8 hlasy  zastupitelů.

  V bodu 10a. byl projednán zástupce obce (zřizovatele školy) ve školské radě (ŠR); pí Chvojková uvedla, že p. Chadima je dosud členem ŠR za zřizovatele a navrhla odvolat jej a namísto něj navrhla za člena ŠR za zřizovatele paní Mgr. Alenu Mazzolini; zastupitelé poté všemi 8 hlasy odvolali p. Davida Chadimu z funkce člena ŠR za zřizovatele a dále všemi 8 hlasy jmenovali členkou ŠR za zřizovatele paní Mgr. Alenu Mazzoliny; pí Chvojková k tomu dodala, že navrhne na příštím zasedání zastupitelstva rozšířit počet členů školské rady.

  K bodu 10b. programu p. Palatinus uvedl, že v červnu 2014 byl zastupiteli schválen záměr vyhlásit architektonickou soutěž na novou ZŠ Chýně; proběhla 2 kola poptávkového řízení; v první kole byly zaslány 3 nabídky, jedním z uchazečů byl Ing. arch. Igor Kovačevič PhD; nebyl však vybrán žádný z uchazečů; p. Kovačevič jako jediný splnil kriteria poptávkového řízení, ale výběrová komise se nedokázala shodnout na jednotném stanovisku; ve druhém kole byla zaslána pouze 1 nabídka (p. Kovačevič se nepřihlásil, neboť o této nabídce nevěděl), uchazeč nesplnil požadavky obce a rovněž toto kolo bylo bez vítěze;  p. Palatinus konstatoval, že od června se zatím ve věci architektonické soutěže nic nestalo a obec je stále na začátku; dále konstatoval, že obec zná velmi dobré zkušenosti obce Psáry s p. Kovačevičem, který zde působil jako organizátor architektonické soutěže; žádný předpis nezakazuje obci oslovit přímo konkrétní osobu s ohledem na dvě neúspěšná dosavadní kola poptávkového řízení; navrhl proto pověřit starostku obce, aby jednala přímo s p. Kovačevičem v dané záležitosti; pí Chvojková doplnila, že finanční rámec dosud zaslaných nabídek obci se pohyboval v rozmezí 240 – 295 tis. Kč; zastupitelé pak 6 hlasy pověřili starostku obce pí Chvojkovou jednáním o uzavření smlouvy na organizaci architektonické soutěže na výstavbu nové ZŠ s Ing. arch. Igorem Kovačevičem PhD; hlasování se zdržel p. Sága a p. Novotný.
 11. K bodu 11. programu uvedla pí Chvojková, že Kabelová televize CZ předložila žádost na umístění technologického domku pro síť TKR na pozemku p. č. 173/2 k. ú. Chýně; uvedla, že se jedná o pozemek naproti hřbitovu, kde by měl stát budoucí chodník vedoucí ke křižovatce ulic Rudenská a Oblouková, a proto by obec neměla této žádosti vyhovět; zastupitelé pak všemi 8 hlasy zamítli uvedenou žádost Kabelové televize CZ ze dne 17.6.2014.
 12. V rámci diskuse
  • pí Chvojková uvedla, že plánuje diskusi s občany na téma obnova Strategického plánu rozvoje obce Chýně, a to na 24.1.2015;
  • dále pí Chvojková sdělila, že dojde v nejbližší době k posouzení statiky stávající budovy MŠ ve věci výstavby 2 nových tříd z vypsaného dotačního titulu;
  • dojde k revizi vnitřních předpisů a směrnic na OU;
  • budou zahájeny přípravné práce na nový územní plán obce Chýně;
  • pí Černá – čeho by se měly týkat změny územního plánu?
  • pí Chvojková – obec má povinnost do konce roku 2020 vydat nový územní plán, původní přestane automaticky platit; jde o to stanovit územní regulativy, které v současné době nejsou dobře nastaveny; občané mohou podávat žádosti o změny územního plánu obce;
  • p. Fousek – na webových stránkách obce není u paní místostarostky uveden telefon; rovněž navrhuji uvést na webových stránkách obce telefony na všechny zastupitele;
  • pí Chvojková – zvážíme to;  
  • pí Chvojková – příští zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 15.12.2014 od 18,00 hod. 
 13. Na závěr zasedání zastupitelstva pí Chvojková poděkovala všem přítomným za účast na zasedání zastupitelstva a ukončila zasedání zastupitelstva v 18,53 hod.

V Chýni dne 24.11.2014

Zapisovatel: Dagmar  Musilová

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Miroslav Sága MBA, Mgr. Roman Pospiech LL.M.

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz