Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
b) zprávu starostky o činnosti;
c) zprávu o finanční situaci obce;
d) zprávu o předběžném návrhu rozpočtu obce Chýně na rok 2015.

B.     schvaluje

a) na návrh p. Palatinuse, aby odměna předsedy Finančního výboru s účinností od 1.12.2014 byla ve výši 0,- Kč;
b) členy Výboru pro výstavbu nové ZŠ v Chýni ve složení:

  • Věra Kovářová – předsedkyně
  • Petra Vacková, Jaroslav Kuchař, Kristýna Kracíková, Petr Štěpánek – členové.

C.     revokuje

usnesení zastupitelstva obce Chýně č. 32/2014 ze dne 18.6.2014 bod B. a).

D.   vydává

podle ustanovení § 54 odst. 2 a § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 2  Územního plánu obce Chýně formou opatření obecné povahy, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení.

E.   odvolává

pana Davida Chadimu z funkce člena školské rady.

F. jmenuje

paní Mgr. Alenu Mazzolini členkou školské rady.

G. pověřuje

starostku obce jednáním o uzavření smlouvy na organizaci architektonické soutěže na výstavbu nové ZŠ s Ing. arch. Igorem Kovačevičem PhD.

H. zamítá

žádost Kabelové televize CZ s.r.o. ze dne 17.6.2014 o umístění technologického domku pro síť TKR na pozemku p. č. 173/2 k. ú. Chýně.

Příloha

V Chýni dne 21.11.2014

Mgr. Anna Chvojková
starostka obce

Ing. Petra Vacková
místostarostka obce

Vyvěšeno dne 26.11.2014

Sejmuto dne 12.12.2014

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz