Přítomni: Mgr. Anna Chvojková. Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Mgr. Miroslav Sága MBA, Ing. Věra Kovářová, Ing. Petra Vacková, Mgr. Roman Pospiech, LL.M., Josef Novotný, Jaroslav Kuchař, Stanislav Barek

Nepřítomni: 0

Hosté:  25 občanů

Program jednání:

 1. 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise – kontrola osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
 3. Volba volební a návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Složení slibu členů zastupitelstva
 5. Schválení programu
 6. Volba starosty a místostarosty
  a. určení počtu místostarostů
  b. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  c. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  d. volba starosty
  e. volba místostarosty
 7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  b. volba předsedy finančního výboru
  c. volba předsedy kontrolního výboru
  d. volba členů finančního výboru
  e. volba členů kontrolního výboru
 8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 9. Navýšení rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Chýně pro rok 2014
 10. Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníků v ulici Rudenská
 11. Diskuse
 12. Závěr.

Průběh zasedání:

 1. Zasedání zahájil v 18,00 hod. dosavadní starosta obce p. Novotný a přivítal všechny přítomné. Poté p. Novotný konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
 2. V dalším bodu jednání byla navržena mandátová komise ve složení p. Pospiech a pí Vacková. Návrh byl přijat všemi 9 hlasy členů zastupitelstva. Mandátová komise provedla kontrolu osvědčení o zvolení členem (členkou) zastupitelstva obce Chýně u všech zastupitelů a konstatovala, že osvědčení byla vydána registračním úřadem v potřebném počtu, jsou řádně vyplněná a podepsaná.
 3. V dalším bodu programu navrhl p. Novotný členy volební komise ve složení p. Kuchař a pí Vacková. Návrh byl přijat všemi 9 hlasy členů zastupitelstva. Poté bylo navrženo složení návrhové komise – p. Pospiech a p. Sága. Návrh byl přijat všemi 9 hlasy členů zastupitelstva. Jako ověřovatelé zápisu byli dle návrhu schváleni 9 hlasy p. Palatinus a pí Vacková. Pí Musilová byla ustanovena jako zapisovatel. 
 4. V dalším bodu programu p. Novotný, v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích, vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Následně pí Musilová, tajemnice úřadu, přečetla slib a vyzvala zastupitele ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Poté bylo konstatováno, že všichni zastupitelé řádně složili slib, žádný ze zastupitelů neodmítl slib složit ani nesložil slib s výhradou.
 5. V bodu 5. programu p. Novotný přečetl navržený program jednání a zároveň sdělil přítomným, že navrhuje stáhnout z programu bod 9 -  „navýšení rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Chýně pro rok 2014“ a nahradit jej novým bodem 9 – „pověření určeného zastupitele spoluprací s pořizovatelem změny č. 2 územního plánu obce Chýně“. Ostatní zastupitelé nevznesli žádný návrh na změnu či doplnění programu. Poté zastupitelé všemi 9 hlasy schválili navržený program včetně jeho změny.
 6. V bodu 6. programu proběhla volba starosty a místostarosty. Nejprve bylo hlasováno o počtu místostarostů v obci Chýně – pí Chvojková navrhla 1 místostarostu a tento návrh byl schválen všemi 9 hlasy zastupitelů. Poté zastupitelé jednali o tom, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích). Pí Kovářová navrhla, aby pouze funkce starosty byla funkcí dlouhodobě uvolněnou – tento návrh byl schválen všemi 9 hlasy zastupitelů. V otázce způsobu volby starosty a místostarosty se zastupitelé shodli dle návrhu pí Vackové všemi 9 hlasy na veřejné volbě. Poté následovala volba starosty – p. Sága navrhl na funkci starostky Mgr. Annu Chvojkovou. Zastupitelé zvolili 9 hlasy za starostku obce Chýně Mgr. Annu Chvojkovou. Pí Chvojková poděkovala všem voličům i zastupitelům za svoji volbu a převzala od p. Novotného funkci předsedající zasedání zastupitelstva. Dále následovala volba místostarosty - pí Kovářová navrhla na funkci místostarostky pí Petru Vackovou. Zastupitelé zvolili 9 hlasy za místostarostku obce Chýně Ing. Petru Vackovou. Oběma zvoleným ženám ve vedení obce byly p. Pospiechem a p. Palatinusem předány květiny a ženy přijaly gratulace.
 7. V dalším bodu programu bylo projednáno zřízení finančního a kontrolního výboru. P. Palatinus navrhl, aby finanční výbor byl sedmičlenný. Tento návrh byl přijat všemi 9 hlasy. Pan Pospiech navrhl, aby kontrolní výbor byl tříčlenný. Tento návrh zastupitelé přijali všemi 9 hlasy. Dále p. Sága navrhl, aby předsedou finančního výboru byl zvolen p. Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus – tento návrh byl přijat všemi 9 zastupiteli. Poté pí Chvojková navrhla, aby předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Stanislav Barek – návrh byl přijat všemi 9 zastupiteli. Poté bylo přistoupeno k volbě členů finančního výboru – p. Palatinus navrhl za členy finančního výboru pp. Mgr. Ságu MBA a Mgr. Ing. Petra Štěpánka, paní Vacková navrhla další členy finančního výboru – pp. Ing. Lukáše Kadlčíka, Mgr. Romana Pospiecha LL.M. a JUDr. Pavla Švarce, pan Barek navrhl za člena finančního výboru pana Jaroslava Jakuba. Všichni navržení členové finančního výboru byli schváleni 9 hlasy. Dále byli voleni členové kontrolního výboru – pí Kovářová navrhla za členku pí JUDr. Stanislavu Hojdovou, p. Palatinus navrhl p. Pavla Fouska. Oba navržení kandidáti byli schváleni všemi členy zastupitelstva. 
 8. V bodu 8. zastupitelé rozhodovali o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva. P. Pospiech navrhl, aby předsedové kontrolního a finančního výboru měli měsíční odměnu 1 500,- Kč, po zjištění, že tato částka převyšuje max. částku stanovenou v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla navržena částka 1 300,- Kč. Navržená částka 1 300,- Kč byla schválena jako měsíční odměna předsedů finančního a kontrolního výboru s účinností od 11.11.2014. Dále byla projednána měsíční výše odměny neuvolněné místostarostky pí Vackové – p. Palatinus navrhl odměnu ve výši 15 000,- Kč měsíčně. Tato částka byla schválena všemi zastupiteli s účinností od 11.11.2014. 
 9. V bodu 9 bylo projednáno pověření určeného zastupitele spoluprací s pořizovatelem změny č. 2 územního plánu obce Chýně. Bylo konstatováno, že dosavadní pověřený zastupitel tímto úkolem – p. Fousek již není členem zastupitelstva, a proto musí být stanoven jeden z nově zvolených zastupitelů. Pí Vacková navrhla, aby osobou pověřenou spoluprací s pořizovatelem změny č. 2 územního plánu obce Chýně se stala pí Chvojková. Tento návrh byl schválen všemi zastupiteli. 
 10. V bodu 10 přednesla pí Chvojková návrh na podání žádosti o dotaci na SFDI ve věci pokračování  v projektu revitalizace centra obce, a sice v úseku od návsi – od ulice Květnová směrem ke hřbitovu podél ulice Rudenská vlevo až ke křižovatce Rudenská – Lomená a dále v krátkém úseku naproti hřbitovu od zemědělských objektů ke křižovatce Rudenská – Oblouková. Uvedla, že termín na podání žádosti vč. vyřízení potřebných dokumentů je velmi krátký – do 6.1.2015. Rovněž je nutné se vypořádat s vlastnickými vztahy k příslušným pozemkům. 29.10.2014 již proto bylo vypsáno poptávkové řízení na vypracování projektu, ukončení předání nabídek bylo dne 10.11.2014, do výběrového řízení se přihlásila pouze 1 firma. Zastupitelé poté všemi 9 hlasy odsouhlasili podání žádosti obce Chýně o dotaci na rekonstrukci chodníků v ulici Rudenská.
 11. V rámci bodu diskuse pí Chvojková oznámila, že příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek dne 20.11.2014 od 18,00 hod. a další termín prosincového zasedání je předběžně stanoven na 15.12.2014 od 18,00 hod. Dále pí Chvojková sdělila, že předmětem listopadového zasedání zastupitelstva bude mimo jiné převzetí agendy obce novým vedením, finanční situace obce, předběžný návrh rozpočtu obce na rok 2015, změna č. 2 územního plánu obce Chýně a příp. finance ZŠ Chýně.  Pí Chvojková poděkovala bývalému starostovi a místostarostovi obce pp. Novotnému a Kuchařovi za dosavadní práci pro obec a za spolupráci po volbách do obecního zastupitelstva ve dnech 10. a 11.10.2014.
 12. Na závěr zasedání zastupitelstva pí Chvojková poděkovala všem přítomným za účast na zasedání zastupitelstva a ukončila zasedání zastupitelstva v 18,35 hod.

V Chýni dne 13.11.2014

Zapisovatel: Dagmar  Musilová

Ověřovatelé zápisu: Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Ing. Petra Vacková

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz