Zastupitelstvo obce

A. schválilo

a) aby byl zvolen jeden místostarosta;
b) aby jeden člen zastupitelstva, a to starosta, vykonával svoji funkci jako dlouhodobě uvolněný;
c) aby volba starosty a místostarosty byla veřejná;
d) aby finanční výbor měl 7 členů;
e) aby kontrolní výbor měl 3 členy;
f) předsedou finančního výboru pana Dr. rer. nat. Lukáše Palatinuse;
g) předsedou kontrolního výboru pana Stanislava Barka;
h) další členy finančního výboru, a to pány Mgr. Miroslava Ságu MBA, Mgr. Ing. Petra Štěpánka, Ing. Lukáše Kadlčíka, Mgr. Romana Pospiecha LL.M., JUDr. Pavla Švarce a Jaroslava Jakuba;
i) další členy kontrolního výboru, a to paní JUDr. Stanislavu Hojdovou a pana Pavla Fouska;
j) aby určeným zastupitelem obce Chýně pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 2 územního plánu obce Chýně byla paní Mgr. Anna Chvojková;
k) podání žádosti obce Chýně na SFDI o dotaci na rekonstrukci chodníků v ulici Rudenská.

B.  zvolilo

a) starostkou obce paní Mgr. Annu Chvojkovou;
b) místostarostkou obce paní Ing. Petru Vackovou.

C. rozhodlo

a) aby odměna pro neuvolněnou místostarostku činila měsíčně 15 000,- Kč, a to od 11.11.2014;
b) aby odměna pro předsedu finančního výboru činila měsíčně 1 300,- Kč, a to od 11.11.2014;
c)  aby odměna pro předsedu kontrolního výboru činila měsíčně 1 300,- Kč, a to od 11.11.2014.

V Chýni dne 11.11.2014

 

Mgr. Anna Chvojková v. r.                               Ing. Petra Vacková v. r.
starostka obce                                               místostarostka obce

Vyvěšeno dne 11.11.2014
Sejmuto dne 27.11.2014

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz