Přítomni: pp. Kuchař, Novotný, Chadima, Bartoň, Fousek, Jelínek, pí Pokorná, pí Kovářová

Nepřítomni: p. Barek (omluven)

Hosté:  29 občanů

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu nového člena zastupitelstva
 3. Schválení programu
 4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 5. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 6. Zpráva starosty o činnosti obce
 7. Schválení žádosti o dotaci z Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol z programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky
 8. Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce Chýně na rok 2014
 9. Diskuse – podněty, návrhy, připomínky
 10. Závěr.

Průběh zasedání:

 1. Zasedání zahájil v 19,05 hod. starosta obce p. Novotný, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné; zároveň sdělil, že z důvodů své zdravotní indispozice stanovuje předsedajícím dnešního zasedání zastupitelstva člena zastupitelstva p. Chadimu.
 2. Poté došlo ke složení slibu nového člena zastupitelstva pana Alexandra Bartoně.
 3. Následně p. Chadima přečetl návrh programu a navrhl doplnit program jednání o následující body:
  •    7a – schválení úvěrové smlouvy mezi obcí Chýně a Českou spořitelnou, a.s. 
  •    7b – přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu sběrného dvora v Chýni;
  další návrhy na doplnění programu zasedání zastupitelstva z řad zastupitelů nebyly uplatněny; poté zastupitelé schválili 8 hlasy program zasedání zastupitelstva včetně doplnění bodů 7a a 7b;
 4. Pan Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 34/2014 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 13.8.2014; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny, s výjimkou zaslání finanční částky 10 tis. Kč škole, přetrvávají však některé dosud rozpracované úkoly z minulých zasedání zastupitelstva a Kontrolní výbor se jimi bude dále zabývat;
 5. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Chadima navrhl p. Jelínka a p. Fouska – oba byli schváleni 8 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 8 hlasy p. Kuchař a pí Pokorná; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
 6. V bodu 6 p. Chadima přečetl zprávu starosty o činnosti:
  •    aktuální stav účtu obce 5 239 268,- Kč;
  •    pokročila jednání s Českou poštou o vybudování pošty v naší obci – pošta bude fungovat v budově Obecního úřadu Chýně v přízemí, kde je dnes byt správce budovy; tyto prostory budou Českou poštou upraveny podle jejích standardů; akce je v současné době v přípravné fázi tvorby rozpočtu nákladů pro investiční záměr;
  •    1. září budou slavnostně otevřeny železniční zastávky v Hostivici, Chýni, Rudné a Jinočanech; jízdní řád je zveřejněn na webových stránkách obce Chýně;
  •    v měsíci září a říjnu dojde k dopravnímu omezení na ulici Rudenská a přilehlých komunikacích (Ke Skále a Úhonická, Na Jarolímce, Lomená) z důvodu položení síti pro stavby bytových domů realizovaných společností BEMETT Chýně s.r.o.; dopravní omezení se dotknou i změny tras autobusů 347 a 358; občané budou podrobně informování prostřednictvím webových stránek obce Chýně, vývěsek umístěných na zastávkách autobusů a dalších veřejných místech obce, hlášením místním rozhlasem a rozesíláním e-mailů;
  •    obec připravuje podklady pro výstavbu sběrného dvora nad hřbitovem (projekt, stavební povolení, výběrové řízení na zhotovitele díla, provozní řád sběrného dvora apod.;)
  •    zaměstnanci obce provedli opatření k odvodnění budovy MŠ pro případ silných dešťů.
 7. V bodu 7 bylo projednáno podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol;  starosta obce představil pány ze společnosti AC Consulting, kteří se zabývají dotacemi a autora využití objektu s č. p. 21; jmenovaní sdělili, že je možno podat žádost o dotaci na MŠMT – odtud bude pak nasměrována do jednotlivých dotačních titulů podle typů žádostí; žádost nutno podat do konce týdne s tím, že není potřeba předkládat projektovou dokumentaci k žádosti; sdělili, že byli starostou obce požádáni, aby zjistili využitelnost objektu s č. p. 21 v Chýni; nabízí se několik variant – např. zbourání bývalé truhlárny a ponechání tohoto místa pro zahradu nebo výstavba nového objektu na místě bývalé truhlárny; objekt je dle jejich názoru využitelný pro třídy MŠ i ZŠ včetně sportovního vyžití, zázemí pro učitelský sbor, přípravnu jídla apod.; k tomuto bodu se rozvinula debata:
  •    pí Kovářová – zrekapitulovala dosavadní vývoj v dané problematice; 13.8.2014 na zasedání zastupitelstva Výbor pro výstavbu nové ZŠ dostal za úkol navrhnout řešení; výbor vypracoval demografickou studii, nabídl její aktualizaci, získal informace, jak se dobrat projektu formou architektonické soutěže, pozval starostu ze Psár, který má osobní zkušenosti s architektonickou soutěží; připomněla, že zastupitelé schválili nákup objektu s č. p. 21; uvedla, že výbor od konce června upozorňoval obec na vypsaný dotační titul; pro obce na Praze západ a východ je možnost žádat o dotace na výstavbu ZŠ; titul je letos otevřen poprvé, všechny obce, které požádaly, dostaly dotaci; uvedla, že byla součástí skupiny, která připravovala tuto problematiku; v titulu na MŠMT se počítá s 1,5 mld., každý rok 300 mil. Kč; dotační titul byl letos otevřen, lze požádat i o peníze na projekt ZŠ; finanční prostředky na architektonickou soutěž jsou v rozpočtu obce 2014, je šance získat peníze z dotace na projekt; Výbor pro výstavbu ZŠ se sešel a posoudil možnosti; pokud obec požádá o dotaci na ZŠ v objektu s č. p. 21, je velká pravděpodobnost, že obec nedostane dotaci na výstavbu nové ZŠ; kapacita ZŠ je 150 žáků, příští rok by mělo nastoupit 74 žáků; z toho vyplývá, že kapacita ZŠ je dostačující; nová ZŠ by mohla stát do 3 let; výbor pro výstavbu ZŠ navrhuje umístit 2 třídy MŠ do objektu s č. p. 21; horní prostor budovy využít na volnočasové aktivity nebo na uměleckou školu; pokud by nebyla dostatečná kapacita ZŠ, mohly by se prostory využít pro ZŠ; tím by se neblokovala na 10 let možnost dotace na novou ZŠ; hygiena umisťuje na výjimku i prostory pro ZŠ; prostor zahrady by mohl být využit pro MŠ i ZŠ; podle demografické studie se ukazuje, že budou potřeba třídy MŠ; návrh výboru je vybudovat další 2 třídy MŠ v okolí stávající MŠ;  výbor navrhuje žádat o dotaci na
      na vypracování projektové dokumentace včetně prováděcí dokumentace pro výstavbu nové základní školy na pozemku p. č. 166/151 k. ú. Chýně
      na vybudování čtyř tříd mateřské školy, z toho dvě v objektu Hlavní 21, Chýně a dvě ve stávajícím areálu mateřské školy Chýně;
  okolí budovy s č. p. 21 nevyhovuje podmínkám vybudování MŠ z hlediska parkovacích míst; existuje studie revitalizace obce – lze získat dotační titul na výstavbu chodníků v centru obce – II. etapa; stavební povolení již propadlo, ale je čas do prosince požádat o nové; výbor neměl šanci projednávat návrh s vedením obce; znovu pí Kovářová uvedla 2 návrhy výboru žádat o dotaci na projektovou dokumentaci pro výstavbu ZŠ a na 4 třídy MŠ; rozhodnout se musí dnes, možnost podat žádost je pouze do 31.8.2014;
  •    pí Černá – kapacita školy je pouze 80 žáků, 20 je poslední přístavba; rozhodnutí MŠMT je však na 80 žáků; jaké vidí výbor šance na využití umělecké školy pro budovu s č. p. 21, když chybí kapacita ZŠ? Kdo bude chodit na II. stupeň ZŠ, pokud se postaví během 2 -3 let;
  •    pí Kovářová – velká ZŠ bude fungovat pro všechny generace i na kroužky i na sportovní vyžití; v obci jsou dospělí a senioři, budova by měla fungovat permanentně; obec rozhodla o pořízení architektonické studie na ZŠ, předpokládám tedy, že obec chce novou ZŠ; obce v okolí se na projekt nové školy připravovaly roky; ty, které byly připraveny, již zahájily výstavbu ZŠ; jde o to, co chceme, zda novou ZŠ nebo vybudovat několik tříd ZŠ a přijít o šanci budovat novou ZŠ; kdo bude chodit na II. stupeň? Existuje možnost udělat svazkovou školu (dohodnout se s ostatními školami v okolí); např. Hostivice měla dostatek kapacity ZŠ, během 1 roku však vypovídá smlouvy s obcemi v okolí, neboť již kapacitu nemá;
  •    p. Fousek – děkuji výboru za odvedenou práci; v materiálu zaslaném zastupitelům je jasně uvedeno, že dotace na ZŠ v budově s č. p. 21 zablokuje dotaci na novou ZŠ;
  •    zástupci společnosti EC Consulting – pokud obec podá žádost o dotaci na ZŠ v budově č. p. 21, nezablokuje si možnost žádat o novou ZŠ;
  •    pí Pokorná – zaznělo, že nová ZŠ může stát do dvou let; bude mít obec na spoluúčast obce? kde na to obec vezme?
  •    p. Štěpánek – mám dotaz na zástupce EC Consulting; pokud se obec s nimi dohodne, kde garantují, že příp. škodu uhradí obci?
  •    p. Chadima – pí Kovářová hovořila o tom, že třídy MŠ v budově č. p. 21 by se daly využít jako třídy ZŠ; je to možné? Jak je to s pozemky, sousedícími se stávající budovou MŠ?
  •    pí Kovářová – obec typu Chýně by neměla nic stavět bez dotací; je velká chyba stavět jinak; víme, že obec v horizontu 10 let potřebuje kapacity – obec měla udělat strategický plán a plán financování; na účtu obce je nyní 5 mil. Kč; obec dříve měla 4,5 tis. Kč na jednoho obyvatele; v rámci RUD obec čerpá 8 tis. Kč na jednoho obyvatele; ti občané, kteří nejsou hlášeni k trvalému pobytu v obci, znamenají odliv peněz od obce; tito lidé, pokud nemohou dát děti do školy v Chýni, jdou jinam s dětmi; pí Pokorná, jako předsedkyně FV by měla mít představu o financování obce; hovořilo se o 100 mil. Kč na školu, může to být méně; 30 % musí mít obec z vlastních zdrojů; 10 mil. Kč by obec mohla během 2 – 3 let uspořit; zbytek by se financoval z dotace; jsem opoziční zastupitelka;
  •    p. Chadima – když požádáme o dotaci na MŠ v budově č. p. 21, je pak možné udělat tam třídy ZŠ?
  •    pí Kovářová – z dotace na ZŠ byla financována pouze I. část přístavby stávající ZŠ; II. část ZŠ se nestavěla z dotace;
  •    p. Chadima – na to jsem se neptal; pí Kovářová řekla, že při akutním nedostatku tříd ZŠ je možno třídy MŠ z dotace využít na ZŠ;
  •    pí Kovářová – řekla jsem to jinak; na MŠMT bylo řečeno, že učebny uměleckého typu lze využít jako doplněk pro třídy ZŠ; poté pí Kovářová přečetla část  e-mailu adresovaného občanům: "...při sestavování žádosti o dotaci je třeba zhodnotit řádně situaci v oblasti vzdělávání v dané obci s ohledem na dlouhodobou vizi obce – pokud bude žádost o dotaci vyplněna za účelem získání dotace na přestavbu objektu pro potřeby MŠ a ZŠ pro nejbližší období a následně bude podána žádost na výstavbu nové devítileté ZŠ v obci, nebude s nejvyšší pravděpodobností druhé žádosti vyhověno. Žádosti o dotace budou směřovány na MŠMT, dále budou v rámci komise přerozdělovány do jednotlivých existujících popř. budoucího (IROP, MŠMT, MF) dotačních titulů za účelem zajištění efektivního a řádného financování...." ; je třeba vědět, zda nám jedna dotace nezablokuje dotaci druhou; obec by měla rozhodnout, jakým směrem se chce vydat;
  •    p. Chadima – existuje smlouva o smlouvě budoucí na koupi pozemků kolem stávající MŠ?
  •    pí Kovářová – výbor nemůže uzavírat smlouvy, to je věc obce; výbor pouze předložil návrh; jsem zastáncem koupě budovy na ulici Hlavní, avšak tato budova pro stanovený účel nevyhovuje okolními prostorami; jde o to, abychom vymysleli, jak formulovat žádost o dotaci;
  •    p. Fousek – p. Jelínek uvedl při kontrole plnění minulých usnesení zastupitelstva, že obec již uzavřela smlouvu s Enit Invest a získala tak pozemky kolem stávající MŠ o výměře cca 300 m2; hovořil jsem s vlastníkem přilehlých pozemků, který je ochoten pozemky prodat; již v roce 1920 nařídil školní inspektor vybudovat novou školu v Chýni;
  •    p. Tichý – obec chce rekonstruovat budovu s č. p. 21 pro MŠ a ZŠ a zároveň stavět novou budovu ZŠ; toto má být koncepce obce? Obec nemá peníze, vše je v teoriích, to, co říká pí Kovářová znamená, že obec musí mít na získání úvěru; jde o dlouhodobou službu; 
  •    pí Kovářová – otevřel se dotační titul na výstavbu škol, je to můj čin; jsem opoziční zastupitel, vedení obce by mělo mít strategický plán; p. Tichý si minule pletl architektonickou soutěž s architektonickou studií; bylo by dobré, kdyby vedení obce jako dodavatel „HW“ spolupracoval s vedením školy jako dodavatele „SW“; ředitelka školy však žádná stanoviska nedává; úkolem architektů v rámci architektonické soutěže je dát obci podněty, jak školu postavit s jakou kapacitou apod.;  financování školy je na obci a FV - měly by připravit podobu financování; v minulosti obec měla rozpočet 6 mil. Kč, z toho 1 mil. Kč platila škole, aby se škola udržela a 1 mil. Kč platila dluh;
  •    p. Kovář – v obci pracuje 1,5 roku Výbor pro výstavbu ZŠ, vypracoval demografickou studii a koncepci školství; zná pí Černá studii, když jí zpochybnila?
  •    pí Černá – nic jsem nezpochybnila, studie však hovoří v globálu, nikdo neví, jak budou jednotlivé třídy fungovat;
  •    p. Kovář – jestliže hlasy říkají, že žádostí o dotaci na ZŠ v budově č. p. 21 se zablokuje dotace na novou ZŠ, mělo by to být respektováno; v budově na Hlavní jsou poddimenzované prostory (chodby …);
  •    p. Novotný – kde vzal p. Kovář propočty prostor týkající se budovy č. p. 21? Minule jsem je pouze ukázal veřejnosti; psal jsem dopis pí Kovářové před 5 měsíci, aby výbor předložil výsledky své práce; odpověď jsem nedostal dodnes; já a p. Kuchař jsme nastolili záchranný systém ve školství v Chýni, výbor není schopen upočítat, co nastane v budoucnu; snažíme se, aby děti měly kam chodit do školy; udělali jsme urbanistickou studii na novou ZŠ;
  •    p. Palatinus – vyznívá to tak, že p. starosta dělá vše, ostatní nic; o nové škole se mluví mnoho let; ve zpravodaji je titulek, že nová škola bude; pí Kovářová uvedla, že je unikátní příležitost získat finance na novou ZŠ; oficiálně máme potvrzeno z MŠMT, že s nejvyšší pravděpodobností nedostaneme dotaci na ZŠ, pokud požádáme o dotaci na ZŠ v budově č. p. 21; kdo podpoří výstavbu ZŠ v budově č. p. 21, hlasuje na 6 let proti výstavbě nové školy v Chýni;
  •    pí Černá – kdyby 13.8.2014 nebyl na zasedání zastupitelstva předložen bod o podání žádosti o dotaci, nežádal by nikdo o dotaci do 31.8.2014; využít budovu č. p. 21 na ZŠ i MŠ by znamenalo překlenout mezidobí, než dorostou děti na II. stupeň; vždyť nejde o poslední příležitost na dotaci ZŠ; volala jsem, infolinku MŠMT – bylo mi řečeno, že pokud si obec odůvodní nutnost výstavby nové ZŠ, i když bude žádat o dotaci na ZŠ v budově č. p. 21, není v tom problém žádat o obojí;
  •    zástupci EC Consulting – není nám známo, že by nebylo možné žádat o dotaci na novou ZŠ, pokud obec požádá o dotaci na ZŠ v budově č. p. 21;
  •    pí Kovářová – jestliže bude jedna ZŠ na jednom místě bez tělocvičny, pak několik tříd ZŠ s tělocvičnou by znamenalo to, že žádost o novou ZŠ by nemusela být úspěšná; prosím znovu o vyslechnutí návrhu výboru;
  •    pí Chvojková – reaguji na pí Černou; 30.6.2014 bylo zastupitelstvo;  zde bylo poukázáno na fond rozvoje a možnost získat dotaci na školu; 3.7.2014 jsem byla na obecním úřadu  dotázat se, jak probíhá postup žádosti o dotaci a příprava podkladů; následoval e-mail p. starostovi; 19.7.2014 jsem sdělila p. Kuchařovi, že výbor má některé podklady k žádosti; dále jsem požádala zastupitele z opozice, abych mohla vystoupit na pracovní poradě zastupitelů v polovině července 2014 a prezentovat připravené materiály; v srpnu byla opět snaha seznámit zastupitele na další pracovní poradě zastupitelů s postupem prací výboru;  ředitelkou odboru z MŠMT pí Kurfiřtovou nám bylo doporučeno vybudovat doplňkové činnosti u nové ZŠ; jde o to, přiřadit k první žádosti o dotaci 2 třídy u stávající MŠ a druhou žádost podat na projektovou dokumentaci nové ZŠ;
  •    p. Novotný – byl jsem u náměstka na MŠMT, obec dostala plný souhlas k představenému projektu na objekt s č. p. 21; do 10 let je smysluplné otevřít novou ZŠ;
  •    občan – je evidentní, že rozšíření ZŠ obec do budoucna nespasí; objekt č. p. 21 je nevhodný pro účely školství; za 5 let bude mít obec 5 tis. obyvatel; výstavba nové ZŠ je jediná správná cesta;
  •    p. Štěpánek – hrozí riziko, že dotace na ZŠ v objektu 21 ohrozí dotaci nové ZŠ; za 7 -10 let, kdy by se podle některých teprve naplnila kapacita II. stupně ZŠ v Chýni, již žádná šance postavit školu z dotace nebude; lidé, kteří byli proti nákupu budovy č. p. 21, již přicházejí s názorem koupit tuto budovu; jde však o to, nežádat dotaci na ZŠ v objektu č. p. 21; úkrok je pro příp. řešení udělat v nové ZŠ umělecké třídy;
  •    pí Doubravová – starosta a místostarosta pořád říkají, co všechno udělali; ve staré MŠ se zrušila třída ZŠ, aby se vzápětí dělala třída MŠ; starosta veřejně slíbil, že budova č. p. 21 bude v říjnu 2014 hotová a děti tam budou chodit;
  •    p. Novotný – hledal se schopný právník, budova má mnoho zástavních práv a omezení; u stávající MŠ stříká voda z dlaždic, když prší; řeším spoustu jiných věcí, zvýšili jsme kapacitu ZŠ, MŠ, jídelny, stále jsme však neuspokojili 45 dětí v MŠ;
  •    pí Čápová -  to, že je v obci rozšířená ZŠ a MŠ, není jen zásluha tohoto vedení; jde o práci navazující; práce pouze někdo dotahuje; jde však o práci lidí okolo; v budově 21 jde hlavně o třídy MŠ; ZŠ má ještě kapacitu; jde o to správně pojmenovat výstavbu tak, aby obec měla šanci získat dotace na MŠ i ZŠ; spousta lidí věnuje dost energie, aby pomohla obci, bez toho, aby skládala slib zastupitele;
  •    p. Chadima – je větší šance podat 1 žádost o dotaci na revitalizaci objektu č. p. 21 nebo podat žádost o dotaci na část objektu 21;
  •    p. Štěpánek – nikdo nenavrhuje žádost na části; jde o žádost na MŠ v objektu 21 a umělecké třídy;
  •    p. Chadima - v minulosti se plánovala MŠ, děti rostly, hovořilo se o žádostech na dotace v oblasti školství; žádost o dotaci na MŠ dopadla špatně; obec získala finance na přístavbu MŠ, ale stále je nedostatek míst pro školství; jde o to, když obec bude stavět novou ZŠ, zda bude mít finance na provoz a vybavení; kolik stojí ročně náklady na provoz velké ZŠ? Bude pak obci zbývat na další občanskou vybavenost? Výstavba má být enormní;
  •    pí Kovářová – finance zbudou z RUD;
  •    p. Palatinus – obec dostává z RUD příspěvky na žáka, škola se zaplatí z rozpočtu; to, co obec vydá na školství, se jí vrátí z RUD;
  •    občan – pořád nikdo neřekl, jaká bude naplněnost nové ZŠ?
  •    p. Kuchař – školu chceme všichni, jde o to, bavit se o znění usnesení; chceme všichni to samé;
  •    p. Fousek – pí Kovářová četla návrh usnesení; zastupitelé ho dostali e-mailem, hlasujme tedy;
  •    pí Chvojková – z MŠMT, pokud obec podá žádost, obdržíme do 30 – 60 dnů stanovisko, na co má obec žádat; jde o to, předložit koncepční záměr, abychom si nezavřeli dotační dveře a mohli v budoucnu žádat o dotační tituly; objekt 21 bude zrekonstruovaný celý, změna bude v tom, že dotace bude na 2 třídy MŠ a 2 třídy umělecké školy; to je vše, o čem rozhodujeme;
  •    pí Černá – objekt 21 je větší, než 4 třídy;
  •    občan – v samotné žádosti musí být zpracovány 2 samostatné záměry, abychom mohli žádat o 2 dotace; co však s objektem v budoucnu, až budeme mít novou ZŠ?
  •    pí Chvojková - u MŠ je udržitelnost;
  •    zástupci EC Consulting – neorientujeme se; žádá se o dotaci na MŠ, nikoliv uměleckou školu; nevíme, jak je to míněno s uměleckou školou;
  •    p. Kovář – bylo tu řečeno, že umělecká škola byla doporučena z MŠMT; kapacita ZŠ dle pí Černé není objektivní (80 dětí); u starých budov se povolují jiná čísla, než u nových budov;
  •    pí Černá – předala jsem p. Chadimovi kopii z MŠMT s kapacitou 80 míst; o dalších 20 míst nebylo požádáno; mám formulář z MŠMT, definuje se zde, co je ZŠ – nehovoří se zde o žádné umělecké škole;
  •    p. Kuchař – do 31.8.2014 se musí podat žádost, pojďme se dohodnout a hlasovat;
  •    p. Jelínek – přečetl návrh usnesení navrženého Výborem pro výstavbu nové ZŠ;
  •    pí Pokorná -  když budeme žádat o dotaci na uměleckou školu, rozdělí se žádosti o dotaci; kam budou chodit děti do ZŠ? co poté, až se nová ZŠ postaví – nebude obsazená; pokud rodiče neumístí děti do MŠ, jdou jinam a již se do Chýně do ZŠ nevrátí;
  •    pí Kovářová – k bodu 1 usnesení – jde o žádost na projektovou dokumentaci nové ZŠ; rodiče, kteří dali děti jinam do MŠ a ZŠ říkají, že to není dobrá situace (dítě má kamarády v Chýni, chodí však do školy jinam, rovněž logisticky to není dobré); je stále migrace obyvatelstva, v Chýni se rodí mnoho nových miminek;
  •    pí Chvojková – proč není v usnesení umělecká škola? Je to proto, že u části 18 na str. 11 žádosti jde o doplňkové studium;
  •    p. Chadima – proč nedat do usnesení, aby v objektu 21 byly 4 třídy MŠ? Dávám protinávrh;
  •    pí Chvojková – v objektu 21 není zahrada pro děti;
  •    p. Netrefa – padly logické argumenty; je smutné, že lidé z pléna musí poučovat zastupitele; vše bylo již řečeno;
  •    p. Chadima – mám dotaz na zástupce EC Consulting – jde umístit do budovy 21 čtyři třídy? Odpověď – normy ohledně zahrady by byly na hraně, není jisté, zda by šlo vybudovat 4 třídy (světlost apod.);
  •    p. Jelínek – navrhuji vypustit z usnesení lokalizaci a pouze schválit 4 třídy bez umístění;
  •    zástupci EC Consulting + p. Štěpánek – lokalizace je nutná; uvádí se např. parcelní čísla pozemků apod.
  poté bylo hlasováno o návrhu Výboru pro výstavbu nové ZŠ – p. Jelínek přečetl návrh usnesení – pro návrh byli 4 zastupitelé, proti byli rovněž 4 – pp. Chadima, Bartoň, Novotný a pí Pokorná;
  po ukončení hlasování se opět rozvinula debata:
  •    pí Kovářová – jsem zvědavá, kam bude obec žádat v budoucnu o dotaci na školství; stálo to velké úsilí a netušila jsem, že obec nevyužije dotace během tří let, situace se už nebude opakovat;
  •    pí Chvojková – alespoň jste se mohli zamyslet nad záměrem pro obec;
  •    p. Novotný – navrhuji revokovat usnesení
  •    p. Jelínek – usnesení nevzniklo, není co revokovat; navrhuji hlasovat znovu;
  •    p. Novotný – chci vědět od zástupců EC Consulting, zda lze žádat o dotaci dle návrhu; odpověď – v žádosti se musí stanovit náklady a využití;
  poté bylo opět hlasováno o návrhu Výboru pro výstavbu nové ZŠ; 7 zastupitelů hlasovalo pro návrh výboru, 1 zastupitel byl proti – p. Chadima; p. Netrefa poděkoval starostovi a uvedl, že uznat chybu je velké umění.

  7a. V bodu 7a. byl projednán návrh úvěrové smlouvy, kterou předložila v rámci poptávkového řízení Česká spořitelna, a.s.; pí Musilová uvedla, že se jedná o úvěrovou smlouvu na nákup objektu č. p. 21, který byl již schválen na jednom z minulých zasedání zastupitelstva; v rámci poptávkového řízení obec oslovila celkem 4 velké banky a zveřejnila nabídku na webových stránkách obce, na nabídku však reagovala pouze Česká spořitelna; ta nabídla velmi dobrou fixní úrokovou sazbu (0,95 %) p. a.; výše úvěru činí 5,3 mil. Kč, doba trvání úvěru 6 let; obec má možnost předčasně splatit úvěr bez sankcí, možnost úvěr vůbec nečerpat nebo nedočerpat bez sankcí či poplatků;  Česká spořitelna splnila všechny podmínky stanovené obcí a byla proto vybrána jako banka pro poskytnutí úvěru; p. Jelínek uvedl, že nesouhlasil s nákupem budovy č. p. 21 a tudíž se zdrží hlasování; preferuje, místo nákupu budovy, stavbu za budovou obecního úřadu; poté proběhlo hlasování, 7 zastupitelů schválilo návrh úvěrové smlouvy, p. Jelínek se zdržel hlasování.

  7b. V tomto bodu bylo projednáno přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu sběrného dvora v Chýni; pí Musilová uvedla, že ve sběrném dvoře bude vytvořeno zázemí (šatna, toalety, sprchy, odpočinková místnost) pro zaměstnance obce v dělnických profesích; dále uvedla, že v současné době obec připravuje podklady pro stavební povolení, provozní deník, bude vybírat zhotovitele díla apod.; podklady by měly být vyhotoveny do 30.9.2014, kdy by měly být zaslány poskytovateli dotace; součástí podkladů musí být i schválení přijetí dotace na sběrný dvůr a schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace; smlouva o poskytnutí dotace by měla být, podle informací poskytovatele dotace, uzavřena do 31.12.2014; zastupitelé pak všemi 8 hlasy schválili přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu sběrného dvora v Chýni.
 8. V bodu 8 bylo projednáno rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce Chýně na rok 2014; předsedkyně FV pí Pokorná v úvodu sdělila, že hlavní změnou v rozpočtu obce je přijetí částky 250 tis. Kč od společnosti Bemett Chýně s.r.o. v rámci plnění uzavřené smlouvy; pí Musilová doplnila další drobnější změny v příjmech a výdajích obce; výdaje obce se navýšily o částky vynaložené na opravu dešťové kanalizace, na nákup sekačky, na úhradu za projekt sběrného dvora, na drobné opravy budovy OÚ a na úhradu soudních poplatků za soudní spor ve věci pozemku pod bytovým domem za budovou obecního úřadu; bylo sděleno, že členové FV předem rozpočtové změny odsouhlasili; zastupitelé pak všemi 8 hlasy schválili rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce Chýně na rok 2014.
 9. Po vyčerpání všech bodů programu nastala diskuse:
  •    p. Novotný – dopravní opatření na Rudenské – týkají se položení síti na kraji komunikace;
  •    pí Musilová - dopravní opatření na Rudenské budou trvat v měsíci září a říjnu; dotknou se i autobusové dopravy; obě linky 347 a 358 nebudou zajíždět do stanice Háje; výjezd z obce a vjezd do obce u autobusu 347 bude kolem obecního úřadu a po hrázi rybníka Bašta;
  •    pí Doubravová – prý má být zrušena linka autobusu 358;
  •    p. Novotný – není to pravda;
  •    pí Kovářová – maminky se ptají, jak budou chodit děti přes přechod;
  •    p. Novotný – uvažujeme o tom, že obecní zaměstnanec bude dětem pomáhat přecházet;
  •    pí Kovářová – uplynula lhůta na ukončení předávání nabídek na organizátora architektonické soutěže; členové Výboru pro výstavbu nové ZŠ mají zájem být ve výběrové komisi;
  •    p. Novotný – zatím komise nebyla ustavena;
  •    p. Jelínek – na webu obce je anketa, zda lidé chtějí zeleň v obci; co se tím zamýšlí?
  •    p. Novotný – to, že p. Jelínek bude moci dále sázet stromy;
  •    p. Jelínek – slyšel jsem, že pokud škola obdrží dar 20 tis. Kč, dostane se dítě do školky;
  •    pí Kovářová a p. Chadima – také jsme to slyšeli;
  •    p. Chadima – školská rada bude žádat ředitelku školy o seznam darů – od koho a kdy dar byl škole poskytnut;
  •    pí Kovářová – kontrolu ve škole by mohl udělat Kontrolní výbor;
  •    pí Chvojková – dotace na SFDI – možnost obce rekonstruovat II. etapu chodníků v centru; jde o to zadat projekt; v prosinci má být výzva;
  •    pí Kovářová – pí Chvojková zopakovala podnět – bylo by vhodné se podívat na žádost; propadlo již stavební povolení;
  •    p. Fousek – je potřeba se tomu věnovat; s firmou je třeba jednat;
  •    p. Palatinus – děkuji publiku za účast a reakce; je to příklad toho, že bez lidí to nejde;
  •    p. Kovář – chci poprosit o ukončení sporu s rybáři smírčím způsobem;
  •    p. Novotný – zákon o obcích je jasný (péče řádného hospodáře); na základě podnětu jsem musel konat;
  •    pí Kovářová – zákon je jedna věc, chování vůči sobě věc druhá; než se podá trestní oznámení, byla by vhodná dohoda;
  •    p. Novotný – pokud rybáři řeknou, že nechají zaplatit dendrologický posudek, jde o něco jiného;
  •    p. Červinský – prosím starostu, aby nelhal; rybáři nevyhrožovali, že starosta bude platit posudek; několik dní poté, co jsme si podali ruce, na nás podal starosta trestní oznámení;
  •    p. Novotný – zameťte si před vlastním prahem; přečtu veřejný dopis, který mi rybáři poslali;
  •    p. Kuchař – rybáři měli přijít s návrhem, jak to dát dohromady; rybáři byli mnou vyzváni, aby se spojili se starostou, až se vrátí z dovolené; již se neozvali;
  •    p. Červinský – jsme obecně prospěšná společnost, ne zaměstnanci obce; jsme 3 ve správní radě, pokud se nesejdeme, nemůžeme dál věc řešit;
  •    pí Doubravová – vyzvala obec rybáře, aby uhradili škodu, která vznikla?
  •    p. Novotný – čekali jsme na to, že se rybáři ozvou; v dopise od obce bylo uvedeno, aby se vyjádřili; škoda byla 30 tis. Kč;
  •    pí Doubravová – kvůli 30 tis. muselo být trestní oznámení na policii?
  •    P. Červinský – na schůzi jsme se domluvili, že vysázíme nové stromy;
  •    P. Jelínek – je ostuda, jak se obec chová;
 10. Po ukončení diskuse poděkoval starosta přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 21,20 hod.

V Chýni dne 29.8.2014

Zapisovatel: Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Kuchař, Lenka Pokorná

Josef Novotný, starosta

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz