Zastupitelstvo obce

A.    bere na vědomí

a)    slib nového zastupitele p. Alexandra Bartoně
b)    zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
c)    zprávu starosty o činnosti.

B.     schvaluje

a)    návrh předložený Výborem pro výstavbu nové ZŠ Chýně, a to návrh projektového záměru do Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol (MŠMT) s těmito body:

  • žádost o dotaci na vypracování projektové dokumentace včetně prováděcí dokumentace pro výstavbu nové základní školy na pozemku p. č. 166/151 k. ú. Chýně
  • žádost o dotaci na vybudování čtyř tříd mateřské školy, z toho dvě v objektu Hlavní 21, Chýně a dvě ve stávajícím areálu mateřské školy Chýně;

součástí návrhu projektového záměru by měla být demografická studie obce Chýně, předložená Výborem pro výstavbu nové ZŠ Chýně v roce 2013 a aktualizovaná v červnu 2014 Mgr. Annou Chvojkovou (viz příloha č. 1) a Záměr rozvoje vzdělávání (viz příloha č. 2); tyto přílohy jsou povinnou součástí návrhu;

b)    předloženou úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou, a.s. na částku 5,3 mil. Kč; účelem úvěru je koupě nemovitostí;
c)    přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu sběrného dvora v Chýni;
d)    rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce Chýně na rok 2014.

V Chýni dne 26.8.2014

Josef Novotný, starosta obce

Jaroslav Kuchař, místostarosta obce

Vyvěšeno dne 27.8.2014
Sejmuto dne 12.9.2014

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz