Přítomni: pp. Kuchař, Novotný, Chadima, Fousek, Barek, Jelínek, pí Pokorná, pí Kovářová

Nepřítomni: p. Bartoň (omluven)

Hosté:  19 občanů

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva starosty o činnosti obce
 6. Stanovení podmínek pro Prodloužení Smlouvy o dočasném poskytnutí ČOV obcí Chýně pro TS Rudná 
 7. Požadavky obce na společnost EMBALADOR
 8. Smlouva o realizaci stavby na cizím pozemku
 9. Kupní smlouvy se společností Enit Invest
 10. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 186/7 k. ú. Chýně o výměře cca 80 m2
 11. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 175/2 k. ú. Chýně o výměře cca 8 m2
 12. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 147/1 k. ú. Chýně o výměře 51 m2
 13. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 862 k. ú. Chýně o výměře 17 m2
 14. Diskuse – podněty, návrhy, připomínky
 15. Závěr.

Průběh zasedání:

 1. Zasedání zahájil v 19,10 hod. starosta obce p. Novotný, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné; 

 2. P. Novotný přečetl návrh programu a navrhl doplnit program jednání o následující body:
  6a – zaokruhování vodovodního řadu obce Chýně  
  6b – dotace na rozvoj školství v Chýni
  6c – rezervní fond ZŠ a MŠ Chýně
  6d – poskytnutí finančního příspěvku na oslavu 150. výročí založení ZŠ v Chýni
  6e – výstavba veřejného osvětlení v ulici Ke Skále;
  další návrhy na doplnění programu zasedání zastupitelstva z řad zastupitelů nebyly uplatněny; poté zastupitelé schválili 8 hlasy program zasedání zastupitelstva včetně doplnění bodů 6a. až 6e;

 3. Pan Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 33/2014 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 30.6.2014; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny, přetrvávají však některé dosud rozpracované úkoly z minulých zasedání zastupitelstva a Kontrolní výbor se jimi bude dále zabývat;

 4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Novotný navrhl p. Jelínka a p. Fouska – oba byli schváleni 8 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 8 hlasy p. Kuchař a pí Pokorná; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová. 

 5. V bodu 5 starosta obce p. Novotný přednesl zprávu starosty o činnosti:
  • aktuální stav účtu obce 5 077 371,- Kč;
  • stále probíhají jednání ve věci koupě budovy s č. p. 21 na ulici Hlavní a přilehlého pozemku; obec žádá, aby konečná kupní cena vč. daně byla 5,3 mil. Kč a kupní cena byla uvolněna insolvenčnímu správci teprve poté, kdy obec bude zapsána na KN jako vlastník a na LV dojde k výmazu všech zástav a omezení;
  • vzhledem k častějším přívalovým dešťům a problémům s dešťovou vodou obec zajistila
  o    vyčištění dešťové kanalizace tlakem vody ve vybraných  ulicích Hájecká, Březová, Lipová a Slunečnicová a provedení kamerového průzkumu v ulici Březové
  o    úpravu poklopů dešťové kanalizace tak, aby více propouštěly dešťovou vodu
  o    vyčištění žlabovek a struh v některých částech obce a vyčištění kanálových košů
  o    opravu můstku u Strahovského rybníka;
  •    obec připravuje podklady pro zahájení společného územního a stavebního řízení na výstavbu sběrného dvora v areálu myslivny nad hřbitovem;
  •    obec přistoupila k vlastnímu odběru splaškových vod na ČOV Chýně a jejich vyhodnocení certifikovanou laboratoří, aby zjistila kvalitu splaškových vod vypouštěných z ČOV a kvalitu údržby zařízení na ČOV;
  •    obec jedná se společností EMBALADOR o dalších požadavcích nad rámec plánovací smlouvy; bližší informace budou předmětem jednání dnešního zasedání zastupitelstva;
  •    obec stále usiluje o navýšení kapacity pitné vody do Chýně; jedná s TS Rudná, které se finančně podílejí na úpravách technologických zařízení pro vyšší tlak vody a objem pitné vody pouštěné z Prahy do obcí na Praze – západ; tato opatření se však dle vyjádření TS Rudná projeví až na jaře 2015; znovu upozorňujeme občany na zákaz zalévání zahrad, napouštění bazénů a mytí aut pitnou vodou z vodovodní sítě; 
  •    čerpání rozpočtu k 31.7.2014 - celkové příjmy jsou 13 480 504,50 Kč, což činí 64,54 % z celkových rozpočtovaných příjmů; celkové výdaje činí 9 288 103,92 Kč, což je 49,24 % z celkových rozpočtovaných výdajů; v červenci bylo po schválení finančního výboru provedeno rozpočtové opatření č. 5, ve kterém došlo ke změnám v celkové výši 18 000,- Kč; v rámci dalšího rozpočtového opatření bude nutné navýšit položku na nákup DKP – nákup sekačky a bojleru; dále bude navýšena položka na opravu dešťové kanalizace (z důvodu výše uvedených).

 6. V bodu 6 se zastupitelé znovu vrátili ke smlouvě o dočasném poskytnutí ČOV TS Rudná; bylo konstatováno, že obec smlouvu již jednou prodloužila, a to do 31.8.2014; nyní jde o to, zda obec smlouvu znovu prodlouží, či smlouva skončí; k tomuto bodu se rozvinula debata:
  •    p. Chadima – ředitel TS Rudná p. Eckert uvedl, že TS Rudná se snaží realizovat opatření ke zvýšení tlaku a objemu vody do Chýně; negarantoval však zlepšení nyní, naopak uvedl, že jej lze očekávat až na jaře 2015; písemné prohlášení však dát nechce, prý to není v jeho moci; dále p. Eckert prohlásil, že naši ČOV TS Rudná nepotřebuje, že si mohou pustit ČOV připravenou pro obytný soubor Hostvice – jih; jsem proti prodloužení smlouvy na ČOV; TS Rudná hází problém na I. Vodohospodářskou, ta opět na TS Rudnou; na naší ČOV Chýně jsou stále problémy; je tam špatné technologické zařízení, určené pro spádovou kanalizaci, nikoliv tlakovou, I. Vodohospodářská se řádně nestará o chod ČOV;
  •    p. Novotný – vlastní odběr vzorku splaškové vody na ČOV dopadl dobře, nebyla však ještě provedena zkouška na tuky; TS Rudná sdělila obci, že PVK již pouští více vody;
  •    p. Chadima – nezaznamenal jsem rozdíl;
  •    p. Jelínek – pokud TS Rudná nepustíme do ČOV Chýně, voda stejně nepoteče; pokud obec nezatěžuje nátok splaškové vody z obytného souboru Hostivice – jih, tak navrhuji prodloužit smlouvu do konce roku 2014;
  •    p. Kuchař – souhlasím s p. Jelínkem, prodloužil bych smlouvu do konce roku;
  •    p. Fousek – TS Rudná bude naším dlouhodobým partnerem, bývá dobrým zvykem s ním dobře vycházet; navrhuji smlouvu prodloužit;
  •    p. Chadima – budeme projednávat zaokruhování vody v Chýni přes pozemky p. Klofy; já jsem navrhoval zaokruhování i přes pozemky na Hájích; řeší se to? Dělá v tom něco BEMETT?
  •    pí Musilová – BEMETT podniká kroky, jde to však velmi pomalu a obtížně, neznám bohužel podrobnosti;
  •    p. Chadima – obávám se, že až se napojí další noví obyvatelé Chýně na pozemcích Oakland Trade, ještě se sníží tlak vody v Chýni; 
  •    p. Novotný – obec zjistí podrobnosti; 
  •    pí Kovářová – připomínám, že v obci byl komplexní projekt po p. Fingerhutovi, měl spočítány tlaky a objemy vody; kdysi jsem upozorňovala, že TS Rudná nemluví pravdu; ptám se p. starosty, zda obec bude koordinovat zaokruhování vody v Chýni;
  •    p. Novotný – musejí si to koordinovat TS Rudná a developeři;
  •    p. Chadima – Embaladoru bylo nařízeno, aby vybudoval vodojem pro svoji lokalitu, to platí i pro pozemky p. Klofy; 180 bytů Bemettu zhorší aktuální situaci s vodou; 
  •    p. Barek – pí Kovářová řekla, že p. Fingerhut to měl připravené, ale ten samý pán doporučoval vodu přes TS Rudná; 
  •    pí Kovářová – p. Fingerhut jako předseda představenstva TS Rudná hájil zájmy TS Rudná;

  poté proběhlo hlasování o dočasném poskytnutí ČOV TS Rudná do konce roku 2014; 6 zastupitelů bylo pro, proti byl p. Chadima, pí Kovářová se zdržela hlasování.

  6a.V bodu 6a byl projednán návrh firmy Chýně Development, která je účelově založenou společností k realizaci výstavby sítí a komunikací  na pozemku p. č. 756 v k.ú. Chýně, který má  nabýt (spolu s p.č. 757) od jeho stávajícího vlastníka p. ing. Klofy; p. Tichý, zástupce Chýně Development uvedl, že investorem na uvedených pozemcích je p. Skala; na společnost se obrátily Technické služby Rudná, a.s. s požadavkem na součinnost při zaokruhování vody v Chýni za účelem dosažení vyššího tlaku v některých částech obce, kam již TS Rudná vodu dodává prostřednictvím nově vybudovaného přivaděče vody do Chýně; TS Rudná nehodlají investici na zaokruhování ani finančně řešit, ani na ní finančně participovat; Chýně Development navrhuje obci Chýně vyřešit zaokruhování vodovodní sítě v rozsahu předložené nabídky; pokud obec bude mít zájem o nabídku, Chýně Development by ji zapracovala do podkladů k žádosti o úvěr; v praxi to znamená, že Chýně Development předloží návrh plánovací smlouvy obci Chýně s tím, že Chýně Development zafinancuje náklady na zaokruhování v rozsahu příspěvku ve výši 11 708 400 Kč (finanční i naturální plnění); poté následovala diskuse:
  •    p. Fousek – TS Rudná řekly, že není problém s množstvím vody, ale s tlakem vody;
  •    p. Chadima – já rozumím informacím tak, že v Chýni není dostatek vody; dle vyjádření I. Vodohospodářské Praha nedodává potřebné množství vody ve špičkách; když bude na pozemcích p. Klofy vybudován vodojem a ATS, tak tlaková stanice ubere vodu pro stávající obec; 
  •    p. Tichý – nejsem odborník na vodu; je pro mě překvapením, že obec by neměla mít vodu; 
  •    p. Chadima – existují ČSN na dodávky vody – objem, tlak, I. Vodohospodářská je porušuje; obávám se, že zaokruhováním vodovodu v dolní části obce se vyrovnají tlaky zde a na Hájích nebude potřebný tlak; 
  •    pí Kovářová – uniká mi smysl diskuse; o co jde? Měl by tu být někdo z TS Rudná a I. Vodohospodářské; je potřeba koordinovat dodávky vody do Chýně; mají již pozemky p. Klofy stanovisko k vodojemu a ATS?
  •    p. Fousek – materiály k tomuto bodu jsme dostali včera; navrhuji pracovní schůzku zastupitelů s I. Vodohospodářskou společností a TS Rudná a developery; nechť stanoví obec termín;
  •    p. Tichý – investor vše zainventuje, nemůžeme však garantovat, že toto opatření vyřeší nedostatek vody v Chýni;
  •    p. Chadima – ptám se, zda by obec povolila bytovému domu samostatnou tlakovou stanici;
  •    p. Mihula – existuje projekt z r. 1999 – 2000; byl tam celý projekt vody, ze kterého vyplývá, že dokud obec nevybuduje vodojem a zaokruhování, nebude voda fungovat;
  •    pí Kovářová – pan Mihula obhajoval vodu zdarma z Rudné bez vodojemu; nebylo by lepší, aby se investoři spojili a vybudovali 1 vodojem pro celou Chýni? Než bude pracovní porada, je potřeba vyhledat starý projekt vypracovaný za p. Fingerhuta;
  •    p. Mihula – vodovod v Chýni je podle projektu, ale není dostavěn;
  •    p. Fousek – navrhuji odborníka; nechť řekne, zda zaokruhování pomůže – např. p. Černý je odborník;
  •    pí Kovářová – pozvěte p. Fingerhuta, nechť se vyjádří;
  •    p. Novotný – vyhledáme odborníka, nechť dá stanovisko;
  •    p. Mihula – v projektu je vše popsáno;
  •    p. Jelínek – navrhuji hlasovat o odložení bodu a sejít se na pracovním zasedání;

  poté pan Jelínek přečetl návrh usnesení o odložení jednání o zaokruhování vodovodního řadu v obci s tím, že nejdříve bude svolána pracovní porada a přizváni nezávislí odborníci na tuto problematiku; pracovní porada bude svolána do konce měsíce srpna; poté diskuse dále pokračovala:

  •    p. Tichý – prosím o vyjádření obce, banka od nás bude chtít vyjádření;
  •    p. Kuchař – říkal jsem již před měsícem TS Rudná, že by zde měl být 1 velký vodojem; TS Rudná již nic nepostaví; I. Vodohospodářská rovněž ne; 
  •    p. Chadima – proč ustupovat TS Rudná?
  •    p. Kuchař – TS Rudná řekly, že do toho již nedají ani korunu; přizveme odborníka;
  •    pí Černá – když se přizve odborník, měl by říci, zda vodojem pero celou Chýni postačí;
  •    p. Fousek – TS Rudná stavěly přivaděč tak, že pokud budou splněny podmínky z dodávky Prahy, vodojem není potřeba; v Praze chybí posilovací zařízení, je na místě vyjádření odborníka;

  Poté zastupitelé hlasovali o návrhu usnesení – návrh o odložení jednání, svolání pracovní porady zastupitelů a přizvání odborníka na danou problematiku byl schválen všemi 8 hlasy.

  6b. V tomto bodu byla projednána problematika dotace na rozvoj školství v obci Chýně; p. Novotný uvedl, že pí Černá vypracovala demografickou studii pro obec; pí Černá ve svém vystoupení uvedla, že se účastnila jednání svolaného ředitelkou školy v Chýni ve věci rozvoje školství a že ji tato problematika zajímá; uvedla, že si nechala zjistit stavy evidence obyvatelstva na OÚ Chýně, počty narozených dětí v jednotlivých letech; na základě těchto podkladů vypracovala tabulku, ze které vyplývá, že v roce 2015 – 2016 nebude stačit kapacita na I. stupni ZŠ (počítá s redukcí 20% žáků) do 1. třídy; dále pí Černá uvedla, že záhy bude v Chýni 2 až 2,5 násobek dětí převyšujících stávající kapacitu, ale stále by to nebyla kapacita na vytvoření II. stupně ZŠ v Chýni; Chýně dospěje k II. stupni ZŠ pouze z chýňských dětí až v roce 2021 – 2022; další redukce (10%) dle pí Černé je v přelomové 5. a 6. třídě – odchod žáků do jazykových škol, sportovních, na gymnazia apod.; dle rozboru z počtu narozených dětí od r. 1997 navštěvuje chýňskou školu 1/3 – ½ dětí; ostatní odcházejí na I. stupeň ZŠ mimo Chýni; z toho vyplývá, že je potřeba primárně řešit kapacitu I. stupně ZŠ a MŠ v Chýni; obec by mohla najít lepší a efektivnější řešení a tolik se nezadlužit; 

  •    p. Fousek – letos je naplněna kapacita II. stupně ZŠ v Rudné a Hostivici; problém je i v nejbližších obcích na II. stupni ZŠ;
  •    pí Kovářová – škoda, že pí Černá nebyla na prezentaci před 1,5 rokem; výbor pro přípravu ZŠ v Chýni měl vypracovanou udržitelnou kapacitu ZŠ; Chýně je specifická v tom, že je zde řada mladých lidí zakládajících rodiny; průměrná migrace obyvatel (11%) byla do studie započítána; nová ZŠ měla zajistit to, že rodiče by mohli dávat všechny prvňáky do nové ZŠ, která by zároveň byla kulturním a společenským centrem; pokud rodiče nedali své děti do ZŠ Chýně, má to své důvody; 
  •    pí Černá – dala jsem dceru do Rudné, pro rozvoj mé dcery malotřídka není vhodná; 
  •    pí Kovářová – okolní školy přestávají nabízet místa; 
  •    p. Kadlčík – dcera se do MŠ nedostala; mám ji v Úhonicích na I. stupni; vše začíná od MŠ, kde si dítě nachází kamarády; problém v Chýni na II. stupni začne dříve, než v roce 2020 – 2021;
  •    pí Černá – evidence obyvatel se zpětně dopočítává; nevíme, zda se do Chýně nastěhují rodiny již s dětmi, nebo založí rodinu až v Chýni; tabulka o počtu narozených dětí, kterou použil výbor, vychází z počtu narozených dětí v Chýni, ale nejsou tam děti, které se narodily jinde, a rodiče se přestěhovali do Chýně; podle tabulky ČSÚ porodnost do r. 2050 klesá; v Chýni by pak měla být stejná, nebo lehce klesat; tabulka s počty narozených dětí v Chýni je zavádějící; snažila jsem se použít různé aspekty do mé tabulky; 
  •    pí Kovářová – výbor vycházel ze specifika Prahy – západ a Prahy – východ; zcela se tyto oblasti liší od ostatních oblastí; Chýně bude stárnout, ale je tu stále migrace; počítali jsme děti na trvalou udržitelnost; jak souvisí tabulka s dotací v oblasti školství? Myslela jsem, že již jsme řekli, jak se bude vyvíjet školství v Chýni, kam tímto směřujeme; na to, že bude vypsán dotační titul, jsme upozorňovali již před časem;  obce kolem Prahy (západ, východ) již některé dotace dostaly; jsou 2 dotační tituly; dotační titul na MŠMT končí 31.8.2014;
  •    p. Novotný – obec nechala udělat studii na dům s č. p. 21 na ulici Hlavní; provedl jí p. Ing. Lichý;
  •    pí Kovářová – mluvíme o dotačním titulu na MŠ?
  •    p. Novotný – ano;
  •    p. Lichý – na základě zadání se vyjádřil ke studii na objekt s č. p. 21 v Chýni, která byla vypracována na základě požadavku obce Chýně; je to okamžité řešení pro oblast školství; na dalších až 10 let by bylo nalezeno řešení pro oblast školství; multifunkční řešení této budovy je velmi dobré; v položkách nákladů jsou v rámci studie rezervy; náklady by svou výší nebyly zatěžující pro Chýni; nebrání to prostoru budovat velkou devítiletou školu; pouštět se však do projektu nové ZŠ s 20 mil. rozpočtem obce není rozumné; 
  •    pí Kovářová – prosím, aby člověk, který se poprvé objeví na zastupitelstvu, vážil slova; není v rozporu udělat něco se stavbou na Hlavní ulici a zároveň budovat novou ZŠ; na nový objekt ZŠ se dá vydělat, obec získala v rámci rozpočtového určení daní 4,5 mil. Kč navíc ročně a bude to stále více peněz; obec může z rozpočtu šetřit na výstavbu nové ZŠ; nejsou na místě kritiky; nechť pan Lichý nechá na nás, co máme udělat; 
  •    p. Lichý – mám v dané oblasti zkušenosti, organizoval jsem mnoho soutěží;
  •    p. Kovář - o jakém zadání to p. Lichý hovořil?
  •    p. Novotný – já jsem nechal vypracovat studii;
  •    p. Rajtora – koupě budovy s č. p. 21 je blbost; budova je zdevastovaná, zdi staré, opukové, střecha špatná;
  •    pí Černá – v r. 2015 – 2016 bude 50 šestiletých dětí do 1. třídy; pak bude 127 dětí na I. stupni ZŠ, ale kapacita školy je jen 100 dětí;
  •    p. Štěpánek – je tenhle bod útokem proti architektonické soutěži nebo je to bod nezávislý na studii?
  •    p. Novotný – bod je naprosto nezávislý na výstavbě nové ZŠ;
  •    p. Štěpánek – zajímalo by mě, zda někdo dá obci dotaci na obě výstavby (budova č. 21 i nová budova ZŠ);
  •    p. Lichý – nebavíme se o 30 mil. uvedených ve studii, ale o nějakých 19 – 20 mil. Kč – investice cca 15 mil. Kč + 5 mil. pořizovací náklady; spoluúčast obce je 15%;  budovou s č. p. 21 by se vykryl akutní nedostatek míst v ZŠ na I. stupni;
  •    p. Novotný – snažíme se o jednotlivé kroky ke zlepšení školství, lze skloubit budovu s č. p. 21 i novou školu;
  •    pí Chvojková – bude obec žádat o dotaci na MŠ nebo na ZŠ? Pokud by obec žádala o dotaci na ZŠ, nemohla by již žádat o dotaci na novou budovu ZŠ; dotační titul na ZŠ běží do r. 2016; je potřeba zvážit stávající dotaci tak, aby bylo možné žádat o dotaci i na devítiletku; ke studii pí Černé uvádím, že výbor pro výstavbu ZŠ vycházel z počtu 9 – 10 dětí na 1 tis. obyvatel (pesimistická varianta);
  •    pí Kovářová – investice obce vyžadují vypracování výhledu obce; pokud by lidé, kteří nejsou hlášeni v obci k trvalému pobytu věděli, o kolik obec přichází, třeba by se přihlásili k trvalému pobytu; nemám vyhraněný názor na koupi budovy s č. p. 21; obec by si měla udělat finanční plán, zda je schopna vše unést; v dotačním titulu na MŠMT jsou možnosti na základní školu;
  •    p. Lichý – jde pouze o studii, ne o projekt; jedná se o kombinaci víceúčelového objektu s možnostmi vícero variant;
  •    pí Černá – reaguji na pí Chvojkovou – to, co řekla, se nevylučuje s tím, co jsem říkala já; již příští rok bude mít Chýně nedostatečnou kapacitu ZŠ; v dalších letech se nedostatek míst ve škole zvýší; enormně vzroste počet žáků na I. stupni; na II. stupni to bude až později;
  •    p. Chadima – zastupitelstvo schválilo nákup budovy s č. p. 21; co tedy s tím objektem? Z dotačního titulu je šance zaplatit i nákup, i rekonstrukci budovy s č. p. 21; 
  •    p. Jelínek – cca před rokem nebo možná dříve vznikl výbor pro výstavbu nové ZŠ; je orgánem zastupitelstva, pracují v něm vzdělaní lidé, věnovali se školství v Chýni pečlivě; byla vypracována demografická studie; závěr byl, že nová ZŠ se postaví; překvapuje mě nový nápad udělat školu z budovy s č. p. 21; vracíme se o rok zpět;
  •    p. Novotný – mě překvapuje, že p. Jelínka nezajímají děti v době, kdy nebude nová škola k dispozici;
  •    p. Cunka – není to drahé provizorium? Nejsou velké peníze 20 mil. jako investice do budovy s č. p. 21?
  •    p. Barek – pí Chvojková se ptala, zda půjde o dotaci na MŠ nebo ZŠ; pokud na ZŠ, je ohrožena dotace na výstavbu devítiletky; proč pí Černá dělala novou demografickou studii, když ji výbor již vyhotovil?
  •    pí Kovářová – demografická studie je hotová, pí Chvojková nabídla její aktualizaci; proč se to neudělalo? Protože nemáme administrátora na architektonickou soutěž, nestihne se pravděpodobně termín dotace na ZŠ; devítiletá škola podle mě bude mít využití, lze ji využít i pro MŠ; o co chce obec žádat na MŠMT?
  •    p. Novotný – na MŠ i ZŠ;
  •    p. Barek – pak je ohrožena dotace na devítiletku; obec to nemá vymyšlené, co udělá, když nedostane dotaci?
  •    p. Novotný – pak se bude pokračovat smysluplně;
  •    p. Barek – z čeho se bude financovat?
  •    pí Kovářová – na co se bude podávat dotace? Jděte se podívat mezi matky, říkají, že jim vyhovuje, pokud nová ZŠ bude do 3 let;
  •    p. Fousek – pokud ve studii prezentované p. Lichým jsou uvažovány i třídy ZŠ, řekla pí Chvojková, že si zablokujeme dotaci na výstavbu nové ZŠ;
  •    pí Kovářová – navrhuji požádat o třídy MŠ, aby si obec nezablokovala dotaci na novou ZŠ;  
  •    p. Pražan – před dvěma měsíci se odsouhlasil nákup budovy s č. p. 21; prošlo to proto, že ještě v letošním roce tam dětí mohou jít do MŠ; proč od toho utíkáte? Letos to nebude;
  •    p. Novotný – když to nebude na podzim 2014, bude to leden – únor 2015;
  •    p. Lichý – kdyby obec zjistila kombinaci ZŠ a MŠ, dalo by se o tom dále hovořit; 
  •    pí Kovářová – jestli obec něco chce, musí se rozhodnout rychle; 
  •    pí Chvojková – nákup nemovitosti financovat z dotace je lichá informace; 
  •    pí Kovářová – nemůžeme schvalovat něco, o čem nevíme; nechť se sejdou lidé, kteří o tom něco vědí; je potřeba se podívat na finance a další věci;

  bylo dohodnuto, že se sejde skupina lidí, která pracovala ve výboru pro přípravu nové ZŠ a připraví materiály pro podání žádosti o dotaci směřovanou na zvýšení kapacity MŠ; poté zastupitelé vzali na vědomí studii zpracovanou paní Černou a informaci o možnostech čerpání dotací na rozvoj školství.

  6c.V následujícím bodu byla přednesena žádost ZŠ a MŠ Chýně o převedení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Chýně ve výši 31 368,18 Kč do rezervního fondu a zároveň o čerpání rezervního fondu ve výši 31 368,18 Kč na částečné pokrytí ztráty ZŠ a MŠ Chýně za minulé období, která je v účetnictví vyčíslena ve výši -113 490,50 Kč; bylo konstatováno, že obec jako zřizovatel školy schvaluje podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů převod prostředků do rezervního fondu školy a naopak uvolnění prostředků z rezervního fondu školy na pokrytí ztráty; zastupitelé schválili žádost školy všemi 8 hlasy.

  6d. V bodu 6d. navrhl p. Novotný uvolnit pro ZŠ a MŠ Chýně 10 tis. Kč za účelem financování oslav 150 let založení ZŠ Chýně; oslava proběhne 4. – 5. října 2014; 

  •    p. Kovář – prosím o informaci o stavu přípravy oslavy školy; za O.P.S. říkám, že členové sdružení velmi rádi pomohou;
  •    p. Fousek – sešel jsem se jako kronikář s ředitelkou školy; pracuji na tom, vytahuji relevantní zajímavé údaje; požádal jsem sousedy o fotografie, vyzývám ostatní, aby se připojili a pomohli s identifikací spolužáků; 
  •    p. Novotný – bývalý ředitel školy p. Koska (92 let) přislíbil účast na oslavách;

  zastupitelé pak 6 hlasy schválili poskytnutí finančního příspěvku ZŠ a MŠ Chýně ve výši 10 tis. Kč na organizování oslavy 150. výročí založení místní ZŠ; p. Jelínek a pí Kovářová nebyli v době hlasování přítomni v zasedací místnosti.

  6e.V dalším bodu programu bylo projednáno vybudování chybějícího veřejného osvětlení v ulici Ke Skále; p. Novotný uvedl, že obec má v rozpočtu 250 tis. vyčleněno na tuto akci; firma Elektroštika provádí údržbu a provoz veřejného osvětlení v Chýni; rovněž tak má stanoveny normy pro výstavbu veřejného osvětlení; v minulosti v Chýni již Elektroštika prováděla instalaci mnoha nových sloupů veřejného osvětlení; jedná se o vybudování 3 světelných bodů v ulici Ke Skále - rozpočet na tuto akci činí 178 tis. Kč; firma Elektroštika předložila kompletní dokumentaci; starosta požádal o schválení, aby obec nemusela dělat výběrové řízení a mohla tuto zakázku dát firmě Elektroštika z důvodů výše uvedených; 

  •    p. Kuchař - při jednání s Elektroštikou bylo obci sděleno, že práce na instalaci těchto 3 světelných bodů by obci firma počítala za nižší cenu, než ostatním zákazníkům, vzhledem k dlouhodobé spolupráci s obcí; 
  •    p. Fousek - ve smlouvě uzavřené mezi obcí a Elektroštikou je uvedeno, že stavba světelných bodů musí být konzultována s Elektroštikou;
  •    p. Chadima – je v nabídce uvedeno, jaký typ světel použijí (LED apod.)? nové typy světel znamenají do budoucna úsporu peněz;

  poté zastupitelé 7 hlasy schválili, aby firma Elektroštika vybudovala chybějící osvětlení v ulici Ke Skále (3 lampy) za cenu do 200 000,- Kč vč. DPH, p. Jelínek se zdržel hlasování.

 7. V bodu 7 byly projednány požadavky obce Chýně na společnost Embalador; bylo konstatováno, že z pracovní porady zastupitelů vzešly požadavky na developerskou společnost Embalador, které jí byly zaslány; společnost reagovala na požadavky e-mailem, který starosta přítomným přečetl; většina požadavků Chýně je finančního charakteru – k nim Embalador uvedl, že je musí projednat s financujícím bankovním ústavem;  zastupitelé pak 7 hlasy odložili jednání o požadavcích obce na společnost Embalador (p. Kuchař nebyl přítomen v zasedací místnosti v době hlasování).

 8. V bodu 8 byl projednán návrh Smlouvy o realizaci stavby na cizím pozemku;  pí Musilová uvedla, že již jedenkrát zastupitelé smlouvu tohoto druhu od společnosti Enit Invest projednávali s tím, že smlouvu je potřeba doplnit a rozvést, aby byla jednoznačná; po úpravách je předkládána zastupitelům znovu; Enit Invest žádá vlastníka pozemků (obec) o možnost položení sítí do těchto pozemků obce (voda, kanalizace, plyn, elektřina), aby bylo možno realizovat stavby 9 rodinných domů na přilehlých pozemcích Enit Invest; uzavření smlouvy je podmínkou Stavebního úřadu Hotivice k vydání stavebního povolení; p. Večeřa – zástupce firmy Enit Invest doplnil, že se jedná o překopy a přesahy sítí na pozemcích obce; p. Jelínek dodal, že předpokládá, pokud obec tuto smlouvu odsouhlasí, že Enit Invest bude souhlasit s navrženými kupními smlouvami, které rovněž budou předmětem dnešního jednání zastupitelstva; pí Musilová i p. Večeřa potvrdili, že smlouvy byly předběžně oboustranně odsouhlaseny; poté zastupitelé 8 hlasy schválili Smlouvu o realizaci stavby na cizím pozemku mezi obcí Chýně a společností Enit Invest s.r.o.

 9. V dalším bodu byly předloženy 2 kupní smlouvy mezi obcí Chýně a společností Enit Invest; v jednom případě je prodávající obec, v druhém případě Enit Invest; pí Musilová uvedla, že obě smlouvy jsou naplněním plánovací smlouvy uzavřené mezi obcí a Enit Invest v roce 2011; dochází však ke změně oproti plánovací smlouvě v tom, že místo darování pozemků a směny pozemků zastupitelé předběžně souhlasili s prodejem za nízkou cenu, a to z důvodů daňových; poté zastupitelé 8 hlasy schválili prodej nově vzniklého pozemku p. č. 539/7 k. ú. Chýně o výměře 60 m2, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 539/1 k. ú. Chýně dle geometrického plánu, jenž je přílohou předložené kupní smlouvy, za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě; dále zastupitelé 8 hlasy schválili koupi pozemků p. č. 14/31 k. ú. Chýně o výměře 31 m2, p. č. 14/13 k. ú. Chýně o výměře 229 m2, p. č. 14/15 k. ú. Chýně o výměře 116 m2, p. č. 176/6 k. ú. Chýně o výměře 6 m2 od společnosti Enit Invest za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě.

 10. V bodu 10. byla projednána žádost p. Doležala, zastupujícího p. Střílku, o odkup části obecního pozemku p. č. 186/7 o výměře 60 m2; pí Musilová uvedla, že tato výměra byla snížena z původních 80 m2, kdy zároveň žadatel chtěl přesunout všechny kontejnery na odpad na druhou stranu ulice; posléze žadatel snížil výměru pozemku a žádal o přesun pouze kontejneru na sklo; dále bylo uvedeno, že se jedná o pozemek v lokalitě Kamenice při vjezdu do lokality vlevo ve svahu; v současné době je na pozemku tráva, resp. i plevel; poté se rozvinula diskuse k tomuto bodu:

  •    p. Fousek – prohlédl jsem si místo, jsem pro, aby se část pozemku prodala s tím, že kontejnery se nebudou přesouvat a zůstanou, jak jsou; jde o pozemek, který je ve svahu a je obtížně přístupný; nesmí se přitom zhoršit rozhledové poměry pro řidiče; 
  •    p. Jelínek – nemělo by se to prodávat, obec může v budoucnu pozemek potřebovat; i ve svahu může být mikroparčík, nástěnka, lavička apod.;
  •    pí Kovářová – souhlasím s p. Jelínkem, v obci budou jen betonové ploty;
  •    p. Barek – souhlasím s p. Fouskem;
  •    p. Kuchař – rovněž souhlasím s p. Fouskem, pokud zůstanou kontejnery na místě;
  •    p. Kovář – souhlasím s p. Jelínkem; v části obce Kamenice chybí veřejný prostor;  
  •    p. Chadima – obávám se, aby nevznikl precedens, že kdokoliv si požádá o prodej pozemku, obec to odsouhlasí;

  poté byl podán návrh na hlasování o prodeji pozemku do 60 m2 s podmínkou umístění kontejnerů vedle pozemku; 5 zastupitelů bylo pro návrh, proti byl p. Chadima, p. Jelínek a pí Kovářová; návrh byl schválen.

 11. V tomto bodu byla projednána žádost Kabelové televize CZ o odkup části obecního pozemku p. č. 175/2 k. ú. Chýně o výměře 8 m2 u bytového domu za budovou obecního úřadu Chýně, a to pro umístění technologického zařízení sítě TKR; posléze byla tato žádost upravena a odkup pozemku lokalizován na místo západní části budovy OÚ uprostřed budovy, kde vede schodiště; k tomuto bodu se rozvinula diskuse:

  •    p. Jelínek – prodej části pozemku se jeví jako nešťastné řešení, v budoucnu zde může být spojovací krček s další budovou na pozemku;
  •    p. Chadima – jsem proti prodeji, není logické umístit zařízení uprostřed pozemku; vhodné by bylo umístit zařízení na kraj pozemku; 
  •    p. Kuchař – včera na schůzce s p. Wacníkem, ředitelem KT CZ, se hovořilo o nájmu části pozemku, nikoliv o prodeji; p. Fousek – jsem proti prodeji, nájem bych dělal na krátkou dobu;

  po ukončení diskuse zastupitelé hlasovali o návrhu na prodej pozemku - všech 8 zastupitelů bylo proti prodeji části pozemku p. č. 175/2 k. ú. Chýně;

 12. V bodu 12 byla projednána žádost p. Týnského o odkup části obecního pozemku p. č. 147/1 k. ú. Chýně o výměře 51 m2 v lokalitě Na Vyhlídce; bylo konstatováno, že návrh na prodej byl projednán na pracovní poradě zastupitelů a že se jedná o pozemek, který si pan Týnský již oplotil; poté proběhlo hlasování o návrhu prodat část obecního pozemku; 2 zastupitelé byli pro – p. Novotný a p. Kuchař; 4 zastupitelé byli proti, p. Barek a pí Pokorná se zdrželi hlasování; k projednávanému bodu pak nastala diskuse:

  •    p. Jelínek – jde o černou stavbu, pan Týnský zabírá obecní pozemek;
  •    p. Novotný – navrhuji pána pozvat a jednat s ním;
  •    pí Kovářová – není to první případ, kdy občané zabírají obecní pozemek; připlocují si prostory ke své zahradě;
  •    p. Chadima – obec prodej části pozemku zamítla, stavba musí být odstraněna a vše uvedeno do původního stavu.

 13. V bodu 13 byla projednána žádost SŽDC o odkup části obecního pozemku p. č. 862 k. ú. Chýně o výměře 17 m2; pí Musilová uvedla, že pozemek je určen pro veřejnou dopravu (bude trvale zastavěn stavbou „Rekonstrukce trati Praha Smíchov – Rudná – Beroun“); jedná se o pozemek podél železniční trati v lokalitě Háje naproti bytovým domům za tratí; zastupitelé pak všemi 8 hlasy schválili prodej části obecního pozemku p. č. 862 o výměře 17 m2.

 14. Po vyčerpání všech bodů programu nastala diskuse:
  •    pí Černá – jsem zvědavá, kolik lidí bude chodit na zastávku ČD; 
  •    pí Kovářová – chci se vrátit k tématu rybářů; zaznamenala jsem trestní oznámení; podkladem byl posudek, kolik stál?
  •    p. Novotný – 10 tis. Kč; 
  •    pí Kovářová – stromy kolem Strahovského rybníka docela dobře obrostly; opravoval se i můstek;
  •    p. Novotný – ano, můstek má dobrou nosnost jako předtím; roura se rozšířila, je tam kari síť; když rybáři poslali dopis, že nesouhlasí se závěry posudku, jsem povinen konat; tak jsem konal na základě podnětů;
  •    p. Kovář – za O.P.S. hovořím; přál bych si, aby nedorozumění skončila;
  •    p. Novotný – nejde o nedorozumění; došlo ke zničení stromů, aniž by někdo vlastníka pozemku informoval;
  •    p. Kovář – žádám, aby se nedorozumění odstranilo; to, že někdo nesouhlasí s podstatou posudku, je možné a přirozené, proto rybáři ještě nejsou vyvrhelové; O.P.S. deklaruje podporu rybářům a dává podnět k odstranění nedorozumění;
  •    p. Červinský – nelžete p. starosto,omluvili jsme se;
  •    p. Novotný – ale až poté;
  •    pí Součková – rybáři hovořili s obcí, odpovídali na všechny dopisy; rybáři přiznali, že pochybili tím, že předem neoznámili úpravu dřevin; na schůzce byla dohoda, že rybáři nebudou nic řezat bez předchozího souhlasu obce; museli jsme odstranit plůtek z proutků; nejprve jsme se dohodli, poté nás p. starosta udal na OŽP a policii (poté, co jsme se omluvili a dohodli);  rybáři litují, že se to stalo; opět nám starosta říká, že nekomunikujeme;
  •    p. Novotný – Černí si dali první žádost o položení panelů a další úpravy; vzápětí rybáři zasadili vrby na místo, kde obec odsouhlasila plůtek manželům Černým; 
  •    p. Barek – jde o absurdní divadlo; chce starosta říci, že všichni rybáři lžou? Starosta vše řeší trestním oznámením, místo aby se obec snažila dohodnout; jak dopadl soud s ředitelkou školy?
  •    p. Novotný – státní zástupce se odvolal proti rozhodnutí soudu u žaloby na ředitelku; to, co bylo na rybníku nejkrásnější (vrby), tak během jedné hodiny zmizí; 
  •    p. Barek – vymýšlejí si všichni rybáři a občané, nebo starosta?
  •    p. Chyba – když byli rybáři na OÚ, starosta nás přesvědčoval, abychom rozpustili spolek a p. Slanina a já že dostanou od Černých chytání ryb zdarma; 
  •    pí Součková – rybník byl vybudován z dotace; podmínkou bylo, že 14 let se nesmí využívat komerčně; rybáři požádali o změnu smlouvy z doby neurčité na dobu určitou; letos vypršela lhůta pro zákaz komerčně rybník využít; nechť si to každý přebere; 
  •    p. Jelínek – na pracovní poradě se hovořilo o propojce mezi Berger Beton a chrášťanskou skládkou;
  •    p. Novotný – je to propojené; 
  •    p. Jelínek – může obec získat rozbor vody od I. Vodohospodářské?
  •    pí Kovářová – chtělo by to nezávislý rozbor vody;
  •    p. Fousek – obec by měla žádat o zasílání pravidelných rozborů vody a uvedení laboratoře, která to bude dělat;
  •    p. Jelínek – jak dopadlo poptávkové řízení na administrátora architektonické soutěže?
  •    pí Musilová – ještě neskončila lhůta pro podávání nabídek;
  •    p. Jelínek – budu navrhovat na příští schůzi odměny pro zastupitele; pro předsedy výborů a komisí jsou stanoveny větší částky; 
  •    pí Musilová – obávám se, že stávající zastupitelstvo nemůže hlasovat o odměnách budoucích (nových) členů zastupitelstva;
  •    p. Fousek – bude pravděpodobně 7 volebních stran; poptávka po tom, být členem zastupitelstva je velká, mělo by být vnímáno jako čestná funkce;
  •    p. Chadima – částky jsou tak malé, že by to enormně zatížilo administrativu obce;
  •    p. Novotný – u nové výsadby stromů nad Strahovským rybníkem bylo kontrolou zjištěno, že některé stromy jsou příliš blízko u sebe – např. lípy; 
  •    p. Jelínek – ano, je to tak; na obci je technická zpráva schválená OŽP Černošice a zastupitelstvem; tato část území je vedena jako klidová zóna, která by se neměla sekat; stromy jsou záměrně blízko u sebe; spon byl 2m x 2m;
  •    pí Kovářová – jsou 2 typy porostů; tento typ je takový, že se nasází stromy blízko sebe a pak se některé stromy odstraní. 

  15. Po ukončení diskuse poděkoval starosta přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 23,50 hod.

V Chýni dne 18.8.2014

Zapisovatel: Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Kuchař, Lenka Pokorná

Josef Novotný, starosta 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz