Zastupitelstvo obce

A.    bere na vědomí

a)    zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
b)    zprávu starosty o činnosti;
c)    demografickou studii zpracovanou paní Černou a informaci o možnostech čerpání dotací na rozvoj školství.

B.     schvaluje

a)    prodloužení Smlouvy o dočasném poskytnutí kapacity ČOV Chýně TS Rudná, a to na dobu do 31.12.2014;
b)    převedení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Chýně ve výši 31 368,18 Kč do rezervního fondu a zároveň souhlasí s čerpáním rezervního fondu ve výši 31 368,18 Kč na částečné pokrytí ztráty ZŠ a MŠ Chýně za minulé období, která je v účetnictví vyčíslena ve výši -113 490,50 Kč;
c)    poskytnutí finančního příspěvku ZŠ a MŠ Chýně ve výši 10 tis. Kč na organizování oslavy 150. výročí založení místní ZŠ;
d)    aby firma Elektroštika vybudovala chybějící osvětlení v ulici Ke Skále (3 lampy) za cenu do 200 000,- Kč vč. DPH;
e)    předloženou Smlouvu o realizaci stavby na cizím pozemku mezi obcí Chýně a společností Enit Invest s.r.o.;
f)    prodej nově vzniklého pozemku p. č. 539/7 k. ú. Chýně o výměře 60 m2, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 539/1 k. ú. Chýně dle geometrického plánu, jenž je přílohou předložené kupní smlouvy, za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě;
g)    koupi pozemků p. č. 14/31 k. ú. Chýně o výměře 31 m2, p. č. 14/13 k. ú. Chýně o výměře 229 m2, p. č. 14/15 k. ú. Chýně o výměře 116 m2, p. č. 176/6 k. ú. Chýně o výměře 6 m2 od společnosti Enit Invest za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě;
h)    prodej části obecního pozemku p. č. 186/7 k. ú. Chýně o výměře do 60 m2 za cenu 1 000,- Kč/m2 s tím, že všechny kontejnery na tříděný odpad zůstanou umístěny vedle tohoto pozemku; veškeré náklady spojené s oddělením a prodejem pozemku ponese kupující;
i)    prodej nově vzniklého pozemku p. č. 862/2 k. ú. Chýně o výměře 17 m2, vzniklého oddělením z pozemku p. č. 862  k. ú. Chýně dle geometrického plánu, jež je nedílnou součástí smlouvy, za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě a za cenu 1 000,- Kč/m2.

C.       odkládá

a)    jednání o zaokruhování vodovodního řadu v obci s tím, že nejdříve bude svolána pracovní porada a přizváni nezávislí odborníci na tuto problematiku; pracovní porada bude svolána do konce měsíce srpna;
b)    jednání o požadavcích obce na společnost Embalador.

V Chýni dne 14.8.2014

Josef Novotný,  starosta

Jaroslav Kuchař, mistostarosta

Vyvěšeno dne 14.8.2014

Sejmuto dne 30.8.2014

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz