Přítomni: pp. Kuchař, Novotný, Chadima, Fousek, Jelínek, pí Pokorná, pí Kovářová

Nepřítomni: pp. Barek, Bartoň (omluveni)

Hosté:  13 občanů

Program jednání:

1.    Zahájení
2.    Schválení programu
3.    Kontrola usnesení z minulého zasedání
4.    Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5.    Zpráva starosty o činnosti obce
6.    Účetní závěrka ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013
7.    Inspekční zpráva z inspekční činnosti v ZŠ a MŠ Chýně
8.    Žádost Technických služeb Rudná o prodloužení Smlouvy o dočasném poskytnutí ČOV obcí Chýně
9.    Obec Chýně jako plátce DPH
10.    Diskuse – podněty, návrhy, připomínky
11.    Závěr.

Průběh zasedání:

1.    Zasedání zahájil v 19,00 hod. starosta obce p. Novotný, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné;
2.    P. Novotný přečetl návrh programu a vyzval zastupitele k příp. doplnění programu;
p. Jelínek navrhl doplnit program o nový bod 9a. – Vypsání výběrového řízení na architektonickou soutěž na výstavbu nové ZŠ Chýně;
poté zastupitelé schválili 6 hlasy program zasedání zastupitelstva včetně doplnění bodu 9a. (p. Chadima se dostavil později);
3.    Pan Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 32/2014 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 18.6.2014; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny, přetrvávají však některé dosud rozpracované úkoly z minulých zasedání zastupitelstva a Kontrolní výbor se jimi bude dále zabývat;
4.    Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Novotný navrhl p. Jelínka a p. Fouska – oba byli schváleni 6 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 6 hlasy p. Kuchař a pí Pokorná; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5.    V bodu 5 starosta obce p. Novotný přednesl zprávu starosty o činnosti:
•    stav na účtu obce 4 140 901,- Kč
•    JUDr. Rydval rezignoval na svůj mandát člena zastupitelstva; jeho členství v zastupitelstvu skončilo dne 27.6.2014; na jeho místo nastoupil náhradník z kandidátní listiny téže volební strany pan Alexandr Bartoň;
•    Obec Chýně již uzavřela s MMR Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace za státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů, uzavřenou v roce 1998; od uzavření tohoto dodatku již obec může volně disponovat s bytem v přízemí budovy OÚ Chýně a využít tyto prostory na občanskou vybavenost;
•    MěÚ Černošice vydal za základě žádosti obce Chýně opatření obecné povahy, kterým se od 27.6.2014 v Chýni zakazuje napouštění bazénů, akumulačních nádrží, zalévání zeleně a mytí aut pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě po dobu 3 měsíců. (na jednání se dostavil p. Chadima).
6.  V bodu 6 byla projednána účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy v Chýni; bývalý účetní školy p. Tomášek k tomuto bodu uvedl, že škola hospodařila za rok 2013 se ziskem 31 368,- Kč; v roce 2012 skončila se ztrátou 165 052,- Kč; poté proběhla diskuse mezi zastupiteli na téma, zda lze odsouhlasit účetní závěrku školy za rok 2013, když nebyla odsouhlasena účetní závěrka školy za rok 2012, resp. zda se neschválí i účetní závěrka roku 2012, pokud by se schválila účetní závěrka roku 2013;
•    p. Fousek – bez uzavření závěrky za rok 2012 je těžké schvalovat závěrku roku 2013; bylo řečeno, že některé doklady k roku 2012 jsou mimo školu a nelze proto závěrku 2012 udělat;
•    p. Tomášek – rok 2013 opravil i rok 2012;
•    pí Urbánková – nastoupila jsem v dubnu 2013 do školy; do dubna nebylo vedeno účetnictví, pan Tomášek nastoupil v dubnu 2013 a začal účtovat; za rok 2012 stále chybí některé doklady;
•    p. Tomášek – až bude znám výsledek soudu, uzavře se i rok 2012;
•    pí Musilová – účetní závěrka školy za rok 2012 musela být uzavřena – byla odeslána na krajský úřad a žádnými kontrolními mechanizmy nebyla rozporována; předpokládám, že byla v pořádku;
•    p. Tomášek – výkazy se posílají na krajský úřad, pokud je vše v pořádku – závěrky procházejí několika kontrolními mechanizmy, nikdo z kraje nemá připomínky;
•    pí Kovářová – pokud se odsouhlasí závěrka r. 2013, zůstane rok 2012 otevřený?
•    pí Urbánková – auditor p. Dykast upozornil na chyby, nešlo je opravit, výkazy jsou na policii;
•    p. Tomášek – stavy roku 2013 byly nastaveny takové, jaké jsem dostal od bývalé účetní školy za rok 2012 – tehdy se nevědělo, že stavy jsou špatné; na vyhotovení kvartálního výkazu roku 2013 jsem měl jen 3 týdny;
•    p. Chadima – krajský úřad se musel dotazovat, proč jsou počáteční stavy roku 2013 jiné, než konečné stavy roku 2012;
•    p. Tomášek – ve výkazech je vidět minulé období, abych mohl začít účtovat rok 2013, musel jsem dát data, která byla k dispozici z roku 2012;
•    pí Urbánková – schodek za rok 2012 byl dorovnán financemi z obce;
•    p. Tomášek – ztráta se musela přenést do roku 2013;
•    pí Kovářová – až skončí soud, bude se upravovat rok 2012?
•    p. Tomášek – nikoliv;
•    p. Fousek – chodí kontrola do školy jako na OÚ?
•    Pí Urbánková – ano, chodí;
Po ukončení diskuse zastupitelé 6 hlasy odsouhlasili účetní závěrku školy za rok 2013; p. Chadima se zdržel hlasování.
7. V bodu 7 byla projednána inspekční zpráva ČŠI z inspekce ve škole v roce 2013; pí Urbánková sdělila, že důvody pro kontrolu ve škole byly tři – pravidelná kontrola ve škole jedenkrát za 3 roky, porušení rozpočtové kázně rok předtím a anonymy, které chodily na ředitelku školy; anonymy se později prozradily – poukazovaly na to, že se ve škole často mění rozvrh; bylo to proto, že ve škole byla velká fluktuace – odchody na mateřskou dovolenou apod.; inspekce byla ve škole v době epidemie zápalu plic, což mělo vliv na chod školy; závěr kontrolních zjištění je uveden v protokolu, vše je shrnuto do 3 bodů
•    školní řád MŠ – porušeno ustanovení § 30 odst. 1 a 3 školského zákona,
•    školní řád ZŠ – nebyla zjištěna porušení zákona
•    vzdělávací program MŠ a ZŠ – porušení ustanovení § 5 odst. 1 školského zákona;
poté nastala diskuse k tomuto bodu:
•    p. Fousek – závady v tuto chvíli nejsou odstraněny; kdy budou?
•    pí Urbánková – školní řád byl upraven a odsouhlasen školskou radou 30.1., školní vzdělávací program je hotový, čeká se na odsouhlasení školskou radou;
•    pí Kovářová – jaký je stav učitelů v ZŠ; jaké mají učitelé vzdělání?
•    pí Urbánková – 1 učitelka je bez patřičného vzdělání, pokud oznámí do 31.8.2014, že začíná studovat, bude to v pořádku; ostatní studují nebo mají vzdělání;
po ukončení diskuse zastupitelé vzali na vědomí zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Chýně o inspekci, která proběhla v ZŠ a MŠ Chýně v prosinci 2013; na závěr tohoto bodu se ještě dotázala pí Kovářová, jaké kroužky plánuje škola na příští školní rok; ředitelka školy odpověděla, že vše je uvedeno na internetu a představila přítomným novou vedoucí učitelku MŠ od 1.7.2014 – paní Karolínu Bozděchovou; pí Kovářová ještě uvedla, že ji zastavují rodiče žáků; pí Urbánková ji odpověděla, aby je posílala do školy.
8. V následujícím bodu byl projednán bod 9. programu zastupitelstva – obec jako plátce DPH; p. Tomášek, účetní obce uvedl, že obec přesáhla roční obrat 1 mil. Kč a stává se plátcem DPH od 1.8.2014; v prvních dvou letech bude obec platit měsíční DPH; poté kvartální; obec bude měsíčně podávat daňové přiznání – k tomu musí nakoupit příslušné moduly od společnosti TRIADA a zajistit další SW náležitosti; obec bude uplatňovat DPH jen u úzkého okruhu vybraných činností, půjde spíše o zvýšenou administrativu a náklady ze strany obce; jde o jiný způsob pravidel, než u podnikatelských subjektů; poté nastala k tomuto bodu diskuse:
•    pí Černá – pokud obec prodá pozemek, bude uplatňovat DPH;
•    p. Tomášek – ano, bude;
•    p. Palatinus – pokud obec bude stavět školu, chodníky apod., bude uplatňovat DPH?
•    P. Tomášek – nikoliv, DPH uplatňuje jen u vybraných činností (stavba ČOV např.); v podstatě se budou přelévat peníze z obce na stát a opačně;
po ukončení diskuse vzali zastupitelé na vědomí zprávu o tom, že obec se stává plátcem DPH.
9. V tomto bodu se zastupitelé vrátili k projednání bodu 8 programu – žádost TS Rudná o prodloužení smlouvy o dočasném poskytnutí ČOV Chýně pro bytový komplex Hostivice – jih; na toto téma proběhla diskuse:
•    p. Chadima – probíhají jednání s TS Rudná na téma pitné vody?
•    p. Novotný – schůzka se koná 2.7.2014;
•    p. Chadima – stále jsou v Chýni problémy s pitnou vodou; je otázka, zda prodloužit smlouvu, aniž bychom měli závazné stanovisko od TS Rudná, že zlepší stav zásobování pitnou vodou; je to stále horší, voda neteče, spotřebiče nefungují;
•    pí Musilová;  bylo by vhodné podmínit prodloužení smlouvy tím, že TS Rudná se smluvně zaváže k zajištění určitého množství vody s příslušným tlakem vody tak, aby obec měla dostatek pitné vody i ve výše položených místech obce a dále by obec měla požadovat umístění odběru vody předané tak, aby bylo až za místem napojení odběratelů z vodovodního řadu TS Rudná; stávající smlouva s TS Rudná se dá prodloužit na 1 – 2 měsíce a mezitím jednat o podmínkách pitné vody v Chýni;
•    pí Kovářová – v obci je chaos, pokud jde o napojení na pitnou vodu, některé části vodovodního řadu patří obci, některé TS Rudná, jak to bude s výší vodného u těch subjektů, které se napojí na vodovod TS Rudná; jak je to s provozováním vodovodu? Žádnou smlouvu bych neprodlužovala, TS Rudná nedodržela slovo, p. Kračmer sliboval věci, které nedodržel, při jednáních by měly být dokumenty typu zápisů, dopisů apod. použity;
•    pí Musilová – investoři v Chýni budou budovat vodojemy, aby se vytvořila zásobárna pitné vody pro případ menšího tlaku vody; obec má uzavřenou smlouvu s I. vodohospodářskou společností na provozování vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce; domnívám se, že tato společnost však provozuje i vodovod ve vlastnictví TS Rudná;
•    p. Jelínek – prodloužil bych smlouvu do příštího zasedání zastupitelstva;
•    p. Palatinus – pokud se smlouva vůbec neprodlouží, nebude mít obec na TS Rudná páku;
•    p. Fousek – navrhuji prodloužit o 2 měsíce;
•    p. Kuchař – smlouva zaručuje obci 120 tis. m3 vody ročně; TS Rudná nám nemusí dát více vody;
•    p. Jelínek – proč je ve smlouvě jen 120 tis. m3 vody ročně?
•    p. Kuchař – zeptejte se p. Fouska;
•    p. Fousek – zastupitelé hlasovali pro uzavření smlouvy; vody je dost, chybí tlak vody; to je třeba řešit;
•    p. Jelínek – je nějaký posun od minula?
•    p. Novotný – schůzka bude 2.7.2014;
•    p. Chadima – je otázka, zda si nenajmout někoho, kdo nainstaluje měřič tlaku vody, existují státní normy na tlak vody, může jít o porušování státních norem;
•    pí Musilová – měření tlaku vody prováděla I. Vodohospodářská společnost, zjistila, že tlak vody není dostatečný;
•    p. Fousek – ne obec, ale jednotliví odběratelé by měli urgovat tlak vody; ti mají uzavřenou smlouvu s provozovatelem;
•    pí Kovářová – s TS Rudná nutno jednat, měli by se zúčastnit pracovní porady před zasedáním srpnového zasedání zastupitelstva;
po ukončení diskuse zastupitelé hlasovali o návrhu prodloužit Smlouvu o dočasném poskytnutí kapacity ČOV Chýně TS Rudná pro napojení bytového komplexu Hostivice – jih na dobu určitou, a to do 31.8.2014; tento návrh byl schválen 5 hlasy, 2 zastupitelé byli proti (p. Chadima a pí Kovářová).
9a. V bodu 9a. bylo projednáno výběrové řízení na architektonickou soutěž na výstavbu nové ZŠ Chýně;  pan Jelínek uvedl, že byl doporučen pouze 1 zpracovatel soutěže, jde o to, zda toto bude akceptováno či zda obec bude trvat na výběrovém (poptávkovém) řízení;
•    pí Kovářová – byl vypsán dotační titul na ZŠ; 28 obcí se přihlásilo, pravděpodobně každá obec uspěje; bude se řešit v roce 2015 a 2016; obec by neměla soutěžit, pokud nemá peníze na stavbu, ale podmínky by se měly změnit; proto se domnívám, že by se mělo začít co nejdříve; jsou 2 varianty: první je vypsat poptávkové řízení na subjekt, který obec soutěží provede, druhá je rovnou zadat zakázku určitému subjektu; pro poptávkové řízení se musí udělat zadávací dokumentace (myslím, že by ji udělal p. Štěpánek); záleží na rozhodnutí zastupitelstva;  p. Chadima – jsem šokován, minule bylo řečeno, že variantu bez poptávkového řízení nikdo nezmiňoval; jde o částku cca 900 tis. Kč;
•    pí Kovářová – tak to není; procesem vždy někdo obec provádí, za to dostane peníze; pro administrátora to bylo cca 290 tis. Kč v obci Psáry; to, o čem hovoří p. Chadima, jsou již odměny za architektonickou soutěž;
•    p. Chadima – jsem pro výběrové řízení na moderátora soutěže;
•    pí Kovářová – ano, ale jednou z podmínek poptávkového řízení by mělo být, že již takovou soutěž dělal; jde o roční práci, součástí jsou i zadávací podmínky pro školu;
•    p. Chadima – všichni chceme odborníka; jde o to, zda jiný odborník než navrhovaný, by nebyl levnější;
•    p. Fousek – obávám se, aby to nebyla stavba na sto let; udělejme poptávkové řízení co nejdříve;
•    pí Musilová – je potřeba, aby zadávací dokumentaci pro poptávkové řízení udělal někdo zkušený;
•    p. Novotný – zeptám se ministra školství, příští týden s ním mám jednání;
•    pí Kovářová – domluvím se s p. Štěpánkem, zda by to udělal;
poté zastupitelé 7 hlasy schválili, aby bylo vypsáno do 31.7.2014 poptávkové řízení na zpracovatele architektonické soutěže na výstavbu nové ZŠ v Chýni.
10.  Poté následovala diskuse:
•    p. Jelínek – kdy bude dodělaný příkop proti Begrer Beton?
•    p. starosta – tak do 3 dnů;
•    p. Jelínek – podél cesty na Hájek se sázely stromy;  byla na to dotace, bylo předáno obci; nutno zalévat;
•    pí Musilová – nejsem si jistá, pravděpodobně bylo předáno obci;
•    p. Jelínek – Enit Invest dokončil náhradní výsadbu v biokoridoru; je potřeba zalévat;
•    p. Kuchař – máme nádobu na zalévání, bylo by vhodné udělat plán údržby zeleně.
•    p. Jelínek – již existuje, zaktualizuji jej a předám; 
•    p. Jelínek - u zastávky na Hájích by mělo být umístěno sklo, zatím je tam stále plast;
•    p. Novotný – sklo je k dispozici;
•    p. Jelínek – jak je to s rybáři?
•    p. Novotný – obec je vyzvala, aby se k záležitosti vyjádřili; rybáři se ozvali, žádali o schůzku, sejdeme se;
•    p. Jelínek – kolik stál dendrologický posudek?
•    p. Novotný – 10 tis. Kč;
•    p. Jelínek – jak je to s firmou Energohaus?
•    pí Musilová – jsou vůči obci vstřícní;
•    p. Jelínek – podél cesty na Hájek se měly sázet ještě nějaké keře; máme nějaký předávací protokol?
•    p. Jelínek – byl vyvěšen záměr obce prodat pozemky; čeho se týká?
•    pí Musilová – žádosti SŽDC a žádosti Kabelové televize o odkup části obecních pozemků;
•    p. Fousek – nějak vázne zaměření obecní cesty za Baštou;
•    pí Kovářová – jak to vypadá se zastávkou ČD?
•    pí Musilová – do 31.8.2014 by měla být hotova, poté následuje tříměsíční zkušební provoz, v prosinci by měla být v provozu pro veřejnost;
11. Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání  zastupitelstva ve  20,50 hod.


V Chýni dne 2.7.2014


Zapisovatel: Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Kuchař, Lenka Pokorná

Josef Novotný, starosta

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz