Zastupitelstvo obce

A.    bere na vědomí

a)    zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
b)    zprávu starosty o činnosti;
c)    zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Chýně o inspekci, která proběhla v ZŠ a MŠ Chýně v prosinci 2013;
d)    skutečnost, že obec se stane od 1.8.2014 plátcem DPH.

B.     schvaluje

a)    účetní závěrku ZŠ a MŠ Chýně sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013;
b)    prodloužení Smlouvy o dočasném poskytnutí kapacity ČOV Chýně TS Rudná pro napojení bytového komplexu Hostivice – jih na dobu určitou, a to do 31.8.2014; ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny;
c)    aby bylo vypsáno do 31.7.2014 poptávkové řízení na zpracovatele architektonické soutěže na výstavbu nové ZŠ v Chýni.

V Chýni dne 1.7.2014

Josef Novotný
starosta obce

Jaroslav Kuchař
místostarosta obce


Vyvěšeno dne 2.7.2014

Sejmuto dne 18.7.2014

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz