Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 18.6.2014Přítomni: pp. Kuchař, Novotný, Chadima, Fousek, Barek, Rydval, Jelínek, pí Pokorná, pí Kovářová

Nepřítomni: 0

Hosté:  29 občanů

Program jednání:

1.    Zahájení
2.    Schválení programu
3.    Kontrola usnesení z minulého zasedání
4.    Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5.    Zpráva starosty o činnosti obce
6.    Nákup budovy s č. p. 21 v ulici Hlavní
7.    Smlouva se společností BEMETT Chýně s.r.o.
8.    Žádost o směnu části pozemku (58 m2) p. č. 580/4 k. ú. Chýně za část obecního pozemku (58 m2) p. č. 10/1 k. ú. Chýně
9.    Žádost o koupi celého pozemku p. č. 186/31 k. ú. Chýně společností ČEZ Distribuce a.s.
10.    Žádost o pronájem (koupi) části pozemku p. č. 186/11 k. ú. Chýně
11.    Žádost o pronájem obecního pozemku p. č. 527/4 k. ú. Chýně a části obecního pozemku 742 k. ú. Chýně
12.    Pronájem bytu v budově OÚ Chýně
13.    Účetní závěrka ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013
14.    Inspekční zpráva z inspekční činnosti v ZŠ a MŠ Chýně
15.    Zřizovací listina ZŠ a MŠ Chýně
16.    Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce Chýně na rok 2014
17.    Diskuse – podněty, návrhy, připomínky
18.    Závěr.


Průběh zasedání:


1.    Zasedání zahájil v 19,05 hod. starosta obce p. Novotný, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné;
2.    P. Novotný přečetl návrh programu a navrhl doplnit program o následující body:
a.    16a. – Žádost TS Rudná o prodloužení Smlouvy o dočasném poskytnutí kapacity ČOV Chýně
b.    16b. – Pitná voda v Chýni
c.    p. Fousek navrhl doplnit bod programu o nový bod 16c. – Termín vydání 3. čísla Chýňského zpravodaje;
d.    p. Jelínek navrhl doplnit bod programu o nový bod 16d. – Vypsání architektonické soutěže na výstavbu nové ZŠ Chýně;
z řad přítomné veřejnosti navrhl p. Urbášek – zástupce společnosti EMBALADOR doplnit bod programu o další bod   - Plnění plánovací smlouvy uzavřené mezi EMBALADOR a obcí Chýně; panu Urbáškovi bylo sděleno, že Jednací řád zastupitelstva obce Chýně neumožňuje tímto způsobem zařazovat body do programu zasedání zastupitelstva; poté zastupitelé schválili všemi 9 hlasy program zasedání zastupitelstva včetně doplnění bodů 16a. – 16d.
3.    Pan Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 31/2014 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 16.4.2014; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny, přetrvávají však některé dosud rozpracované úkoly z minulých zasedání zastupitelstva a Kontrolní výbor se jimi bude dále zabývat.
4.    Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Novotný navrhl p. Jelínka a p. Fouska – oba byli schváleni 9 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 9 hlasy p. Kuchař a p. Chadima; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5.    V bodu 5 starosta obce p. Novotný přednesl zprávu starosty o činnosti:
•    aktuální stav na účtu obce 3 646 685,- Kč
•    obec obdržela vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje ke svému odvolání proti rozhodnutí Stavebního úřadu Hostivice ve věci výstavby společnosti Embalador v Chýni; obec ve svém odvolání namítala, že výstavba není v souladu s územním plánem a parcelace pozemků nebyla provedena v souladu s územním rozhodnutím z roku 2012; krajský úřad odvolání zamítl a potvrdil rozhodnutí stavebního úřadu Hostivice;
•    obec obdržela dotaci ve výši 0,5 mil. Kč na výstavbu sběrného dvora v myslivně nad hřbitovem; součástí sběrného dvora bude i zázemí pro zaměstnance v dělnických profesích (šatna, sprcha, toalety);
•    proběhlo jednání se zástupci České pošty o zřízení pobočky pošty v Chýni; Česká pošta zrušila od 1.6.2014 výdejní místo poštovních zásilek v Chýni; obec usiluje o zřízení pobočky České pošty v Chýni; V současné době se typuje místo v Chýni, které by vyhovovalo stanoveným standardům pošty, poté bude vedení pošty rozhodovat o tom, zda bude v Chýni poštovní pobočka zřízena; protože nájemní byt v budově OÚ Chýně by byl vhodným místem pro zřízení pobočky pošty, obec požádala o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v letech 1997 – 2000, neboť dle stávajících podmínek dotace by tento byt musel zůstat  jako byt správce budovy do roku 2018;
•    obec obdržela výzvu k zaplacení nákladů řízení v soudním sporu se společností OXES ve výši 371 324,80 Kč;
•    nešetrný ořez stromů kolem Strahovského rybníka způsobil dle znaleckého posudku dendrologa obci škodu ve výši 33 tis. Kč, a to podle vyhlášky k provedení zákona o oceňování majetku; soudní znalec nepovažuje provedený způsob ořezu dřevin kolem Strahovského rybníka za běžnou údržbu dřevin nebo za nezbytný zásah, ke kterému bylo nutno přistoupit z důvodu akutního nebezpečí selhání statiky stromů; pokud výrazný zásah do některých dřevin (pahýl kmene) je rybáři vydáván za údržbu dřevin, pak nebyl jasný cíl výsadby nové v těsné blízkosti pahýlů; obec vyzvala rybáře, aby se vyjádřili k dendrologickému posudku a navrhli opatření vedoucí k nápravě;
•    obec intenzivně jedná s provozovatelem VHI v obci Chýně a dodavatelem pitné vody do Chýně o opatřeních, která by zlepšila zásobování obce Chýně pitnou vodou; důvodem nedostatečného zásobování pitnou vodou je malý tlak vody, který je způsoben tím, že Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK) v současné době nejsou schopny dodávat s využitím stávajícího technického zařízení na ČS Kopanina dodavateli pitné vody do Chýně potřebný objem (tlak) pitné vody; Technické služby Rudná (TSR) připravují v současné době několik opatření pro zlepšení současného zásobování obce Chýně pitnou vodou ve spolupráci s PVK; jedná se zejména o posílení dodávek pitné vody (navýšení kapacity a tlaku) ze strany výrobce dodávané pitné vody; s tímto je spojena investice do zkapacitnění ČS Kopanina, na které se TSR budou podílet; dalším připravovaným opatřením v obci Chýně je zaokruhování obce Chýně s využitím sítí a pozemků připravovaného developerského projektu jednoho z investorů v Chýni; obec rovněž požádala vodoprávní úřad v Černošicích o vydání opatření obecné povahy, kterým se dočasně omezí užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu 3 měsíců;
•    1. Vodohospodářská společnost oznámila občanům, že v rámci novely zákona o vodovodech a kanalizacích dojde od 1.7.2014 k účtování stočného jiným způsobem, než dosud, a to jako součinu ceny dle cenových předpisů a množství vypouštěných odpadních vod; rovněž budou s odběrateli uzavřeny nové smlouvy;
•    SŽDC oznámila obci Chýně výstavbu železniční zastávky v Chýni; dle našich informací by stavba měla být dokončena do 31.8.2014; na podzim by měl proběhnout zkušební provoz vč. kolaudace stavby a pro veřejnost by zastávka měla začít fungovat dle nového grafikonu v prosinci 2014;
•    Škola v Chýni se umístila na 3. místě ve sběru papíru a byla pozvána na slavnostní vyhodnocení na Magistrát hl. města Prahy.
V rámci tohoto bodu vystoupil právní zástupce společnosti EMBALADOR p. Vincík a vznesl dotaz, jaký bude další postoj obce Chýně ve věci plnění uzavřené plánovací smlouvy; dále sdělil, že obec neplní závazky z této smlouvy, investorovi s tím vznikla spousta nákladů; EMBALADOR nechce záležitost řešit formou sporů; k tomu odpověděl starosta obce p. Novotný, že dnes toto obec řešit nebude; bude řešeno na samostatné schůzce za účasti právního zástupce obce; p. Vincík odpověděl, že s právním zástupcem obce nechce EMBALADOR záležitost řešit, neboť to nikam nevede; p. Fousek uvedl, že věc není v programu zasedání zastupitelstva a tím by chtěl debatu na téma EMBALADOR pro dnešek ukončit; nechť se EMBALADOR obrátí na starostu obce se žádostí o schůzku; p. Rydval potvrdil, že EMBALADOR by si měl sjednat schůzku s obcí; pí Kovářová potvrdila, že cesta vždy vede přes jednání s vedením obce.
6.      V bodu 6 byl projednán nákup budovy na ulici Hlavní s č. p. 21, resp. nákup pozemku p. č. st. 29 k. ú. Chýně, jehož součástí je budova s č. p. 21;  starosta obce přečetl materiál, ve kterém bylo uvedeno, že zajištění kapacity MŠ v Chýni je neméně důležité, jako vybudování plnohodnotné devítiletky v Chýni; obec se stále potýká s nedostatkem míst v mateřské škole – odhadovaná kapacita MŠ se pohybuje kolem 150 míst minimálně na dobu dalších 5 let; v letošním roce nebylo v MŠ uspokojeno 64 žadatelů; obec hledá flexibilní řešení, které budova s č.p. 21 nabízí, tj. může sloužit vždy podle potřeb obce jako MŠ, ZŠ či pro občanskou vybavenost (pošta, seniorský dům, lékař, volnočasové aktivity dětí apod.); celý objekt je rozsáhlý, nabízí i množství volné skladovací plochy, ploch pro dílny apod.; kolem objektu je pozemek s více než 1 tis. m2 plochy; objekt využívá i mobilní operátor, nájemné činí kolem 58 tis. Kč ročně; z této částky uhrazené např. na 10 let dopředu, příp. z finančního daru lze financovat zamýšlený projekt; objekt vč. pozemku je za cenu 5,3 mil. Kč, což je cena velmi přijatelná; objekt by byl rekonstruován a upravován postupně podle finančních možností a potřeb obce; podle provedené ankety bylo 125 občanů pro rozšíření MŠ a pouze 27 občanů se vyslovilo negativně; poté nastala k tomuto bodu diskuse:
•    p. Rydval – jak by obec financovala nákup nemovitosti? Odpověď p. Novotný – úvěrem;
•    p. Rydval – EMBALADOR také nabízel v dodatku k plánovací smlouvě finance, byl dodatek projednán? Mělo by se jednat s EMBALADOR;
•    p. Vincík – platí to, co bylo uzavřeno;
•    p. Novotný – insolvenční správce, který bude nemovitost prodávat, potřebuje znát rozhodnutí obce ihned, pokud se dnes obec nevysloví kladně, zítra bude nemovitost nabízet veřejnosti;
•    p. Jelínek – děkuji paní Chvojkové za přípravu tabulky možností, jak řešit nedostatek míst v MŠ; optimální varianta se mi jeví vybudovat MŠ za budovou OÚ; vraťme se k řešení MŠ, nikoliv EMBALADORU; obec má 2 základní povinnosti – řešení odpadového hospodářství a  řešení ZŠ + předškoláky; podle mého názoru MŠ není priorita, nýbrž ZŠ;
•    p. Barek – jedná se o závažné téma; nenašel jsem v podkladech informaci o  nákladech na topení a údržbu v objektu s č. p. 21; rovněž v této budově je nutný průzkum azbestu; obce, které vystavěly MŠ, mají nyní problém, co s nimi; děti odrostly; proto doporučuji podporovat soukromé MŠ; obec by je měla dotovat;
•    p. Novotný – budova s č. p. 21 je budovou víceúčelovou;
•    pí Pokorná – jak myslel p. Barek dotování MŠ?
•    p. Barek – určitou část financí dá obec na děti v soukromých MŠ;
•    pí Pokorná – místo vlastnictví objektu by tedy obec dotovala soukromý sektor?
•    p. Barek – ano, obec by neměla vlastnit příliš mnoho nemovitostí;
•    p. Novotný – obec nemá žádnou občanskou vybavenost;
•    pí Kovářová – nemá smysl se točit na 1 věci; bylo zmíněno více variant; obec dostává z rozpočtového určení daní příspěvky na žáky, z toho se financují děti v soukromých MŠ;
•    p. Fousek – v materiálu, který jsme dostali, je zmíněna zahrada v objektu s č. p. 21; zahrada tam však není, pouze dvůr; na stodole je vlnitý eternit, nikoliv krytina uvedená v materiálu; pí Chvojková vypracovala materiál, ze kterého vyplývá, že cokoliv se postaví v areálu MŠ, bude za dobrou cenu (dotace); na zakoupení objektu dotace není, stávající zadluženost obce není malá, některé splátky budou splaceny až v roce 2019; zadluženost obce by se neměla zvětšovat; přijetím úvěru na nákup budovy s č. p. 21 by se zadluženost obce příliš zvětšila; navrhuji dostavět v objektu MŠ budovu; p. Rajtora by souhlasil s prodejem přilehlého pozemku; od Enit Invest by obec rovněž měla získat část pozemku;
•    p. Vincík – z plánovací smlouvy s EMBALADOR vyplývá, že investor poskytne pozemek na MŠ;  
•    p. Chadima – dělá EMBALADOR geologický průzkum na svých pozemcích? Stavba musí být na pilotech;
•    p. Urbášek – to jsou lži;
•    pí Kovářová – operuje se s částkou 5,3 mil. Kč za objekt s č. p. 21; zapomíná se však na rekonstrukci, což jsou další náklady + úprava zahrady; nejsou známy náklady na provoz; na MŠMT jsou 2 programy – jeden tzv. národní v r. 2014 – zde je 100 mil. Kč pro celou republiku; 2. program je financován z evropských peněz, zde by měly být peníze na MŠ, ale až na konci r. 2015 a v r. 2016; program však není schválený, je otázka, zda bude vypsán; jako starostka obce jsem měla pocit, že by obec budovu s č. p. 21 měla koupit, mohla by tam být MŠ, pošta apod.; jde o rychlé vybudování míst v MŠ, dále jsou nutná místa v ZŠ, obec musí mít občanskou vybavenost apod.; mám rozporuplný názor na nákup budovy  - ano i ne, ale předem musejí být známy náklady; FV musí dát výhled (DPH, růst počtu obyvatel apod.)
•    p. Novotný – řekl jsem, že insolvenční správce zítra zveřejní nabídku prodeje budovy; obec nemá žádnou občanskou vybavenost; za 14 dní budu jednat s ministrem školství;
•    p. Jelínek – objekt s č.p. 21 je zajímavý, je v centru obce, jde však o peníze; pokud se postaví nová ZŠ, uvolní se stávající ZŠ a bude k dispozici; obec možná získá budovy po p. Šináglovi, další prostor je za budovou OÚ Chýně;
•    pí Kovářová – u budovy p. Šinágla má obec podle nového občanského zákoníku předkupní právo;
•    p. Pospíšil – kde vezme obec peníze na rekonstrukci?
•    p. Novotný – obec má rozpočet na 2,5 mil. Kč pro 48 dětí MŠ;
•    p. Palatinus – výhody budovy s č. p. 21 zazněly, ale nezazněly nevýhody; objekt je pro MŠ nevyhovující, je na hlavní ulici, nemá zahradu; jde o řešení provizorní, dlouhodobě výhodnější je výstavba v areálu stávající MŠ;
•    p. Škácha – bavíme se jen o budově s č. p. 21; možností je však více; tyto možnosti však veřejnost nezná; nelíbí se mi tlak na koupi jen 1 objektu;
•    p. Fousek – přečetl jsem obsah tabulky – varianty řešení pro realizaci MŠ od pí Chvojkové vč. výhod i nevýhod jednotlivých řešení;  obec má na přestavbu 2,45 mil. Kč; pokud by obec chtěla celý objekt sanovat, jde o investici kolem 10 mil. Kč;
•    p. Novotný – společník p. Pospíšila mi dnes oznámil, že mají o koupi budovy s č. p. 21 velký zájem;
•    p. Kuchař – ať se budova koupí nebo ne; mám radost, že se v obci začalo něco dít; během pár dní je k dispozici několik variant řešení; o objekt je zájem i jiných subjektů;
•    p. Pražan – proč se otálí s nákupem, když na únorovém zasedání byla informace, že objekt je za nižší cenu – něco přes 4 mil. Kč?
•    pí Pokorná – objekt je v nabídce od počátku roku 2014; realitní kancelář nasadila cenu, ale neměla povolení objekt prodat; insolvenční správce nasadil cenu, aby se pokryly náklady věřitelů;
•    pí Černá – reaguji na tabulku pí Chvojkové – nástavba a přístavba ke stávajícím objektům MŠ; proč se toto neřešilo již dříve? je možné realizovat stavbu za chodu stávající MŠ? Myslím, že ne;  znamenalo by to např. stávající MŠ na 12 měsíců zavřít;
•    p. Nývlt – školská rada ve spolupráci s pí Chvojkovou se zajímala o rozvoj školství; nicméně obec se nechovala tak, aby se o tom dalo jednat;
•    pí Pšeničná – přes 2 roky se řešila přístavba ZŠ, pí Chvojková tehdy řekla, že obec řeší hlouposti a věc lze řešit dovozem dětí autobusem do Hostivice;
•    pí Krausová – otázkou školství se zabývá obec již dlouhou dobu; téměř po roce, kdy jsme nebyli v ČR, jsem byla příjemně překvapena, že se něco v obci děje – zateplení MŠ apod.; multifunkční dům pro obec je potřebný; děkuji vedení obce za to, co dělá pro lidi; MŠ vypadá tak, jak by vypadat měla;
•    pí Němcová – v tabulce chybí koupě kontejnerů, jejich pronájem je škoda;
•    p. Chadima – já jsem byl zastáncem kontejnerové školky, ale vidím, že to má své neduhy – vytápění apod.; za stejné peníze se dán postavit budova s lepšími tepelnými a izolačními vlastnostmi;
•    p. Chyba – když jsem byl zastupitel, prodávala se budova s č. p. 21 za 1 mil. Kč;
•    pí Chvojková – tabulka mnou zpracovaná je provizorium jako reakce na pondělní jednání; vše je přepočítáno na alternativu 48 dětí; u variant jsou připsány pouze nevýhody (chybí výhody); v poznámce je řečeno, že se jedná o pracovní dokument, který by byl dopracován, pokud bych věděla, že bude předmětem dnešního jednání;
•    p. Štěpánek – pokud by byl Finanční výbor požádán o propočty, udělá je; z finančního pohledu není možné rozhodovat o nákupu – ano či ne; je potřeba se dívat do finančního výhledu, který FV nedělal; obec nemá na to, aby realizovala jakoukoliv z variant za stávající situace; začít se musí stavbou ZŠ a pak řešit, zda máme na řešení MŠ;
•    pí Kovářová – pokud by se ukázalo, že obec ve výhledu má na to, aby v průběhu 10 let financovala nákup budovy s č. p. 21, dá se o tom hovořit;
•    p. Rydval – investoři nabízejí peníze; obec by to měla využít a neřešit to úvěrem;
•    pí Kovářová – v obci budeme žít hodně let; je potřeba hledět do budoucna a neřešit jen to, co nás trápí dnes; obec může řešit ZŠ formou dotace;
•    p. Novotný – nová ZŠ se měla řešit již před 10 lety, obec měla počítat s nárůstem obyvatel v návaznosti na územní plán obce;
•    p. Barek – starosta je 2 volební období v zastupitelstvu, ale trápí ho to na poslední chvíli;
•    pí Pokorná – stále se mluví o MŠ, ale na nákup budovy s č. p. 21 nutno nahlížet jako na víceúčelovou budovu; obec si nyní pronajímá prostory, za které platí;
•    pí Kovářová – nutno nejprve znát finanční výhled obce, který by měl zpracovat FV;
•    p. Barek – chybí mi náklady na provoz budovy s č. p. 21;
•    p. Rydval – náklady na provoz budou ve všech typech variant řešení MŠ;
•    pí Pokorná – u Višňovky také nebyly propočty nákladů;
•    pí Kovářová – Višňovka byla postavena z dotace a musely být každoročně propočteny náklady na provoz;  budova s č. p. 21 by byla víceúčelová a obec má pak šanci získat dotaci na budovu;
•    p. Kuchař – částku 5,3 mil. Kč lze splácet od března 2015; je možno, že se dohodneme s developery a výše úvěru by pak byla nižší; v rámci úvěru lze dojednat předčasné splacení úvěru bez sankce;
•    p. Pospíšil – školka je hotová ½ roku a již zase nestačí kapacita, je to flikování; proč se nerozšíří o 80 dětí hned?
•    P. Novotný – nebylo to možné, nestačí m2 na jedno dítě; větší akce by nešlo zrealizovat přes prázdniny, jak se stalo u ZŠ;
Poté bylo přikročeno k hlasování o koupi budovy s č. p. 21 vč. přilehlého pozemku – 5 zastupitelů bylo pro koupi budovy s č. p. 21, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování – pí Kovářová a p. Fousek, 2 zastupitelé byli proti – p. Barek a p. Jelínek; po hlasování vystoupil p. Škácha a sdělil, že to snad p. starosta nemyslí vážně, když diskuse nebyla ukončena; p. Fousek uvedl, že obec bude vlastnit nemovitosti až v řádu dalších měsíců; k tomu dodala pí Musilová, že nemovitosti jsou zatíženy množstvím zástavních práv a jiných zatížení a obec může koupit nemovitosti až po výmazu tohoto zatížení z katastru nemovitostí; to bude nějakou dobu trvat, rovněž tak prodej nemovitostí – insolvenční správce dostal od insolventního soudu povolení prodat je mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníka; insolvenční správce před podpisem kupní smlouvy musí učinit ještě řadu kroků.
7. V bodu 7. byla projednána „Smlouva o spolupráci při realizaci záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci“ mezi obcí Chýně a společností BEMETT Chýně s.r.o.; pí Musilová uvedla, že návrh této smlouvy byl již jednou projednáván na zasedání zastupitelstva s tím, že někteří zastupitelé žádali větší počet parkovacích míst v dané lokalitě Rudenská; sdělila, že společnost slíbila vybudování dalších 8 parkovacích míst podél ulice Rudenská a dále 8 parkovacích míst rozšířením  plochy stávajícího parkoviště v dané lokalitě; se společností Oakland Trade jedná BEMETT o dalších parkovacích místech; poté nastala diskuse k tomuto bodu (p. Barek se vzdálil z jednací místnosti):
•    p. Chadima - zástupce společnosti BEMETT usiloval o zaokruhování vodovodního řadu z dané lokality směrem na Háje, trasa však vedla přes pozemky OXES, který tuto stavbu nepovolil; dále uvedl, že na pracovní poradě zastupitelů byla zmiňována varianta zaokruhování vodovodní sítě přes pozemek p. Chadimy, nepatrná část stavby by však opět vedla přes pozemek OXES; věc se dále řeší, celá věc by stála vzhledem k delší trase vodovodní sítě o 300 tis. více; finance musejí být řešeny přes obec, zástupce BEMETT se zatím na obec neobrátil;
•    p. Jelínek – mám problém s čl. 3. bod 2 smlouvy – kapacita vodovodního řadu, splaškové a dešťové kanalizace;
•    pí Musilová – obávám se, není rozhodující pro napojení dané lokality na vodovodní síť a kanalizaci uzavření této smlouvy, neboť BEMETT má již stavební povolení na bytové domy v dané lokalitě; nehledě na to, že tyto bytové domy budou napojeny na vodovodní síť ve vlastnictví TS Rudná, které na území obce Chýně vlastní jimi vybudovaný vodovodní řad v rámci budovaného přivaděče pitné vody z Prahy;  
•    p. Chadima – napojovací bod vodovodní sítě do Chýně by měl být za místem, kde se napojí developeři;
•    p. Vincík – stejné zásady jako u BEMETT jsou u EMBALADOR; nejedná obec v konfliktu zájmů, pokud nechá p. Šimoníka nahlížet do listin vydaných orgány veřejné správy?
Poté bylo přistoupeno k hlasování o smlouvě – 5 zastupitelů hlasovalo pro schválení smlouvy, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování (pí Kovářová, p. Rydval); 1 zastupitel byl proti (p. Jelínek), p. Barek nebyl přítomen v době hlasování.
8. V  bodu 8 byla projednána žádost manželů Svobodových o směnu pozemků - část pozemku p. č. 580/4 k. ú. Chýně ve vlastnictví manželů Svobodových směnit za část pozemku p. č. 10/1 k. ú. Chýně ve vlastnictví obce Chýně; pí Musilová uvedla, že Svobodovi navrhují směnu 58 m2 svého pozemku za 58 m2 pozemku ve vlastnictví obce; sdělila, že pozemek ve vlastnictví Svobodových je pozemek pod ulicí V Pískách a pozemek ve vlastnictví obce je obecní hřiště; poté zastupitelé přistoupili k hlasování – 4 zastupitelé byli proti směně pozemků, 4 zastupitelé se zdrželi hlasování (pp. Kuchař, Novotný, Rydval, pí Pokorná), p. Barek nebyl přítomen;
9. K bodu 9 uvedla pí Musilová, že společnost ENERGON Reality, jako zástupce společnosti ČEZ Distribuce, a.s. znovu požádala o odkup pozemku p. č. 186/31 k. ú. Chýně; poprvé společnost žádaal pouze o odkup části pozemku, a to části pod stavbou transformovny v ulici Hájecká, nyní společnost žádá o odkup celého pozemku; p. Rydval navrhl, aby cena pozemku za 1 m2 byla nikoliv 1 tis. Kč, nýbrž 2,5 tis. Kč; zastupitelé poté přistoupili k hlasování – nejprve o revokaci usnesení č. 30/2014 z 26.2.2014 bodu B.e) – bylo schváleno všemi 9 hlasy (p. Barek již byl přítomen); poté zastupitelé hlasovali o prodeji celého pozemku p. č. 186/31 k. ú. Chýně – 5 zastupitelů bylo pro prodej, 4 zastupitelé se zdrželi hlasování – pp. Chadima, Jelínek, Barek a pí Kovářová).
10. V bodu 10 byla projednána žádost p. J. Soukupa o pronájem (koupi) pozemku p. č. 186/11 k. ú. Chýně; pí Musilová uvedla, že se jedná o pozemek za bytovým domem na Kamenici, kde v současné době roste plevel a předložila zastupitelům foto pozemku; p. Soukup uvedl do žádosti, že by rád na tomto pozemku za svou nynější zahradou vysadil ovocné stromky a o pozemek se staral; k tomuto bodu nastala diskuse:
•    p. Jelínek – parcela patří obci, navážka na ní patří OXES; zeleň na navážce patří obci; je to zvláštní situace; parcela je vedena jako protihlukový val; jsem proti návrhu p. Soukupa; nejsou jasné majetkové vztahy;
•    p. Novotný – nechť si pán „kutá“ na pozemku, než se všechno prověří;
•    p. Chadima – pán si nemůže jen tak „kutat“;
•    pí Kovářová – nevadilo by mi, pokud by vlastníci bytů udržovali val a užívali jej; jde však o veřejný prostor; nelze vytrhávat jednotlivé pozemky, ostatní by mohli mít námitky;
•    p. Fousek – ze zkušenosti víme, že soukromník se stará lépe než obec nebo stát; nebránil bych se pronájmu, obec by to měla uvítat; pokud by se obec měla starat o valy, musela by mít dvojnásobný počet zaměstnanců;
•    p. Jelínek – jsem pro to, aby se žádosti nevyhovělo, nejsou stále vyřešeny majetkové vztahy;
•    p. Rydval – řešením by byl nájem za určitých podmínek ukončení smlouvy; pán chce stromy sázet, v případě ukončení nájmu začne spor o stromy; muselo by se vyřešit, co bude se stromy, pokud bude smlouva ukončena; zatím navrhuji odložit žádost a jednat s žadatelem;
•    p. Chadima – nejprve se musí vyřešit majetkové vztahy;
•    p. Fousek – žadatel by se měl zavázat, v případě vyhovění žádosti, že žadatel nezahradí cestu mezi jeho pozemkem a pozemkem, o kterém se rozhoduje;
zastupitelé po ukončení diskuse 9 hlasy odsouhlasili odložení tohoto bodu programu.
11. V bodu 11. byla projednána žádost o pronájem obecního pozemku p. č. 527/4 k. ú. Chýně a části pozemku 742 k. ú. Chýně, kterou předložili manželé Černí a pan Mikoláš a po zveřejnění záměru obce o pronájmu rovněž o.p.s. Strahovský rybník;  p. Novotný uvedl, že žadatelé Černí a p. Mikoláš dne 18.6.2014 podali dodatek ke svému návrhu, ve kterém odstoupili od záměru pronájmu z důvodů zamezení pochyb o možných podnikatelských aktivitách a požádali o správu obecního majetku na své náklady, tj. úprava obecní komunikace, v zimě odklízení sněhu, udržování veřejné zeleně apod.; poté následovala diskuse:
•    p. Fousek – co je „správa“?
•    pí Černá – již dnes sekáme obecní pozemky; při výstavbě nové ČOV jsme vysázeli břízy – změnily se výškové poměry; pan Mikoláš na své náklady nainstaloval zrcadlo na komunikaci; položili jsme panely na cestu; řešíme výmoly na cestě apod., to vše na naše náklady; přilehlé parkoviště jsme zpevnili, v zimě uklízíme sníh na obecním pozemku; je v našem zájmu, aby okolí našeho rodinného domu bylo upraveno; totéž bychom chtěli s p. Mikolášem dále dělat na své náklady se souhlasem obce; nemáme s tím žádný podnikatelský záměr, jde nám o to, aby okolí bylo upraveno a obec věděla, že my pozemky spravujeme;
•    p. Rydval – proč tedy máme žádost projednávat?
•    pí Černá – abychom věci výše uvedené mohli s vědomím obce dále dělat;
•    pí Kovářová – rybáři rovněž využívají parkoviště i ostatní veřejnost; budou je moci využívat i nadále?
•    p. Černohorský – je to nádherné řešení, Černí se budou starat, odpovědná je však obec za příp. úrazy na uvedených pozemcích; pí Černá k tomu pro ilustraci předložila rozdíl mezi parkovištěm před úpravami a po úpravách;
•    pí Horáková  - byly zmíněny 2 žádosti o pronájem;
•    p. Novotný – druzí žadatelé jsou rybáři, ti však podali žádost později;
•    p. Nývlt – je to redundantní, neboť pak by se musely dělat dohody se všemi, kteří mají přístup na svůj pozemek přes obecní pozemek;
•    pí Součková – za rybáře jsme rádi, když se budou Černí starat; dosud jsme se starali my; chceme přístup na pozemky; proč obec dávala vývěsku ohledně výběrového řízení?
•    pí Musilová – nejde o výběrové řízení, ale zveřejnění záměru obce podle § 39 zákona o obcích; záměr obce o dispozici s obecním majetkem musí být minimálně 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu zveřejněn na úřední desce obce;
•    p. Jelínek – navrhuji deklarovat, že obec nemá záměr pozemky pronajmout a nechat stav tak, jak je;
•    pí Černá – o.p.s. Strahovský rybník nemůže plnohodnotně zajistit správu dané lokality, my ano; trvale tam bydlíme, máme zájem na údržbě lokality;
•    pí Černá (z ulice Potoční) – o čem se bavíme? dříve soused pomáhal sousedovi;
•    pí Kovářová – bylo by vhodné, aby se Černí společně s rybáři starali o uvedené pozemky;
•    p. Fousek – jde o veřejné komunikace, kde povinnost má obec;
•    p. Jelínek – navrhuji zamítnout žádosti obou žadatelů;
p. Jelínek po ukončení diskuse přečetl návrh usnesení v tom smyslu, že zastupitelé zamítají žádosti obou žadatelů; 8 zastupitelů bylo pro zamítnutí, p. Rydval se zdržel hlasování.
12. V bodu 12 byl projednán nájem bytu v budově Obecního úřadu Chýně; pí Musilová uvedla, že po ukončení nájemní smlouvy s posledním nájemníkem zůstává bytová jednotka prázdná; nájemní byt musí zůstat jako byt správce budovy do roku 2018 podle pravidel dotace, která byla poskytnuta MMR na výstavbu budovy obecního úřadu; obec požádala o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v letech 1997 až 2000 pro akce, na něž byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace; do doby vyřízení žádosti by však mohl být byt dočasně pronajat; poté nastala diskuse:
•    pí Kovářová – proč se byt pronajímá až teď;
•    p. Novotný – byt byl rezervován pro příp. zájemce ze školy;
•    pí Chvojková – dle podmínek MMR trvá vyřízení žádosti max. 90 dnů; pí Chvojková předala zástupcům obce dopis z MMR;
•    p. Fousek – nechme byt zavřený do doby, než budeme mít stanovisko MMR;
poté zastupitelé hlasovali o nájmu bytu – 3 zastupitelé byli pro – pí Kovářová, pp. Kuchař a Novotný; proti návrhu hlasovali 2 zastupitelé – pp. Jelínek a Fousek; 4 zastupitelé se zdrželi hlasování.
13. V bodu 13 byla projednávána účetní závěrka ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013; pí Musilová uvedla, že účetní závěrka byla projednávána již na předchozím zasedání zastupitelstva dne 16.4.2014, vzhledem k tomu, že ředitelka školy nebyla tehdy přítomna, zastupitelé si vyžádali její přítomnost a projednání účetní závěrky bylo odloženo na další zasedání zastupitelstva; uvedla, že podle výkazu zisku a ztráty skončila škola za rok 2013 se ziskem 31 368 Kč; pan Novotný omluvil ředitelku školy s tím, že paní ředitelka má nemoc v rodině a nemohla se zúčastnit zasedání zastupitelstva dne 18.6.2014; proběhla krátká diskuse na téma, zda schválením účetní závěrky školy za rok 2013 se zároveň schválí dosud neschválená účetní závěrka za rok 2012; k tomu podotkl
•    p. Chadima – chtěl jsem po bývalém účetním školy p. Tomáškovi, aby dal písemně, že vše je v souladu s paragrafy a zákony; neobdržel jsem nic; 
•    p. Nývlt – nerozumí se samo sebou, když účetní odevzdá závěrku vyhotovenou?
•    p. Fousek – navrhuji odložit projednání tohoto bodu, vzhledem k nepřítomnosti paní ředitelky;
•    pí Kovářová – účetní závěrka musí být schválena do 30.6.2014;
•    p. Rydval – odložením tohoto bodu říkáme, že nevěříme účetnímu obce, který výkazy školy za rok 2013 vyhotovil;
•    p. Štěpánek – může se schvalovat účetní závěrka za rok 2013, když nebyla schválena účetní závěrka za rok 2012?
•    P. Fousek – bez účetního a paní ředitelky nelze schvalovat závěrku za rok 2013;
•    Pí Pokorná – musí být přítomen p. Tomášek a ředitelka školy;
•    Pí Kovářová – nutno zavolat na krajský úřad a poradit se;
Poté došlo k hlasování o odložení projednání účetní závěrky na příští zasedání zastupitelstva dne 30.6.2014 – pro bylo 8 zastupitelů, p. Rydval se zdržel hlasování.
14.V bodu 14 byla projednávána inspekční zpráva z inspekční činnosti v ZŠ a MŠ Chýně; starosta přečetl vyjádření ředitelky školy k inspekční zprávě; toto vyjádření vzali zastupitelé na vědomí;
•    p. Nývlt – na můj dotaz na OÚ Chýně ohledně protokolu k inspekční zprávě odpověď zněla, že protokol ke zprávě je k dispozici; byli zastupitelé seznámeni s protokolem?
•    p. Fousek – ano, byli; je na místě, aby veřejnost byla seznámena s kontrolními zjištěními, které zastupitelé dnes dostali; poté je p. Fousek přečetl – kontrolní zjištění se týkala školního řádu MŠ, ZŠ, školního vzdělávacího programu ZŠ a MŠ;
zastupitelé hlasovali o  odložení projednání inspekční zprávy na 30.6.2014, pro hlasovalo 7 zastupitelů, hlasování se zdrželi pp. Kuchař a Rydval.

15. V dalším bodu byl projednán návrh nové zřizovací listiny příspěvkové organizace obce Chýně – ZŠ a MŠ Chýně, který nahrazuje zřizovací listinu z roku 2002;  pí Musilová uvedla, že tato nová zřizovací listina, na rozdíl od předchozí, přesně stanovuje ve svých přílohách seznam nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, přenechaného škole k bezplatnému dočasnému užívání formou výpůjčky a seznam veškerého movitého majetku, který je převáděn do vlastnictví školy; dále zřizovací listina obsahuje veškeré náležitosti, které stanovují příslušná ustanovení školského zákona; p. Fousek doporučil u movitého majetku v příloze č. 2 zřizovací listiny doplnit příslušný počet kusů u jednotlivých položek; zastupitelé pak 8 hlasy schválili novou zřizovací listinu ZŠ a MŠ Chýně dle předloženého textu s tím, že v příloze č. 2 zřizovací listiny budou doplněny počty kusů u jednotlivých položek, pí Pokorná se zdržela hlasování;
16.    V bodu 16 bylo projednáno rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce Chýně na rok 2014; pí Musilová uvedla, že toto rozpočtové opatření bylo projednáno členy Finančního výboru a zastupitelé byli seznámeni s jednotlivými změnami a jejich důvody na pracovní poradě zastupitelů; pí Pokorná jako předsedkyně FV uvedla, že někteří členové FV se pozastavili nad částkou nákladů řízení, kterou musí obec Chýně zaplatit dle rozhodnutí soudu ve věci soudního sporu s OXES; částka činí 371 325,- Kč; p. Štěpánek se dotázal, zda rozsudek nabyl právní moci, pí Musilová odpověděla, že ano, obec se neodvolávala proti výroku rozsudku, odvolala se však bezúspěšně proti úhradě nákladů řízení; poté zastupitelé všemi 9 hlasy odsouhlasili rozpočtové opatření č. 4  rozpočtu obce Chýně na rok 2014.
16a.V dalším bodu 17 byla projednána žádost TS Rudná o prodloužení Smlouvy o dočasném poskytnutí kapacity ČOV Chýně; pí Musilová uvedla, že TS Rudná má s obcí Chýně uzavřenou smlouvu z roku 2011 o tom, že Chýně dočasně poskytne TS Rudná kapacitu své ČOV pro odvádění splaškových vod z bytového komplexu Hostivice – jih; smlouva byla uzavřena do 31.7.2014; TS Rudná požádala o její prodloužení do 31.12.2017, vzhledem k tomu, že ČOV pro bytový komplex nemá pro nátok stále dostatečný počet obyvatel; obec upozornila TS Rudnou na ukončení smlouvy s tím, že za pomoci technického zařízení uzavře k 31.7.2014 nátok do ČOV Chýně; poté nastala diskuse:
•    p. Fousek – technickým zařízením je odbočka, která se zaslepí; myslím, že obec si může dovolit smlouvu prodloužit;
•    p. Jelínek – přečetl stanovisko projektanta; jde o to, zda ČOV bude kapacitně stačit; obec se zavázala společnosti BEMETT a EMBALADOR; navrhuji smlouvu prodloužit jen o 1 rok;
•    p. Novotný – s tím souvisí požadavek obce na dostatek pitné vody dodávané TS Rudnou;
•    p. Chadima – 1 rok je málo, navrhuji 2 roky s tím, že TS Rudná by zvýšila objem pitné vody do Chýně;
•    p. Kuchař – jsem pro odložení, nutno jednat s TS Rudná; TS Rudná potřebuje ČOV Chýně;
zastupitelé pak 9 hlasy odsouhlasili odložení projednání tohoto bodu na 30.6.2014;
16b.Dalším bodem programu bylo projednání situace kolem pitné vody v Chýni; pí Musilová uvedla, že v odběrních špičkách (víkendy, večery) nemají obyvatelé Chýně ve výše položených místech dostatek pitné vody, resp. pitná voda neteče z vodovodního řadu vůbec; obec vede jednání s TS Rudná, které přislíbily situaci řešit; jedná se zejména o posílení dodávek pitné vody (navýšení kapacity a tlaku) ze strany výrobce dodávané pitné vody (PVK) do zkapacitnění ČS Kopanina, na které se TSR budou podílet; dalším připravovaným opatřením v obci Chýně je zaokruhování obce Chýně s využitím sítí a pozemků připravovaného developerského projektu jednoho z investorův Chýni; uvedená opatření jsou však dlouhodobějšího charakteru a obec Chýně pro své obyvatele potřebuje co nejrychlejší řešení;  
•    pí Klenotová – nutno stanovit, zda obec má dávat stavebníkům souhlas s napojením nových staveb na obecní vodovod v Chýni;
•    p. Rydval – žadatelé o stavbu začnou čerpat pitnou vodu až příští rok, kdy by situace měla být alespoň částečně vyřešena;
•    pí Kovářová – navrhuji pozvat p. Fingerhuta, aby obci poradil;
•    pí Musilová – obec požádala Městský úřad Černošice o dočasné omezení užívání pitné vody v Chýni, které by mělo znamenat omezení či zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad apod; není nám však jasné, jakým způsobem by se kontrolovalo dodržování tohoto opatření;
zastupitelé neměli problém s tím, aby obec dávala souhlas s napojováním individuálních rodinných domů na obecní vodovod; poté zastupitelé 7 hlasy pověřili vedení obce, aby intenzivně jednalo o navýšení dodávek pitné vody do obce, 2 zastupitelé byli proti – pp. Kuchař a Novotný.
16c.Dalším bodem programu byl návrh p. Fouska na vydání 3. čísla Chýňského zpravodaje po 15. říjnu 2014, tj. po volbách do obecních zastupitelstev, aby se zamezilo možnému využívání textů ve zpravodaji pro předvolební agitaci jednotlivých volebních stran; zastupitelé tento návrh odsouhlasili všemi 9 hlasy;
16d.V tomto bodu byl projednán návrh na vypsání architektonické soutěže na výstavbu nové ZŠ Chýně;
•    p. Jelínek – v rozpočtu obce na rok 2014 je 500 tis. Kč vázáno na tento účel; v pondělí pí Kovářová vysvětlovala, proč je soutěž důležitá;
•    pí Kovářová – Chýně by se měla řídit příkladem obce Psáry – starosta obce Psár na schůzce v Chýni zastupitelům sdělil, jak akce probíhala v obci Psáry; ředitelka školy by měla spolupracovat ve věci dokumentace pro vypsání architektonické soutěže; vypíše se zadávací řízení, vyvěsí se záměr obce, ustaví se komise – v ní jsou 2 zástupci obce a 3 odborníci, které určuje komora architektů; zprostředkovává se kontakt s veřejností; vybere se několik návrhů, soutěží se, vyjednává se výše ceny, dělá se masivní osvěta; zásadní je zadávací dokumentace pro stavbu; jedním z kriterií výběru je následující provoz; vyberou se nejlepší podmínky a začne se projektovat; do 1 roku by měla být možnost podat žádost na MF o dotaci; něco stojí osoba, která obec procesem provádí; odměna za vítězný projekt se pak strhává z ceny projektu; částka odměny průvodce procesem se dá rozdělit do 2 let (2 rozpočtů obce);
•    p. Kuchař – vypsáním soutěže se stavba nezdrží?
•    pí Kovářová – myslím, že ne;
•    p. Kuchař – kolik bude stát architektonická soutěž?
•    pí Kovářová – první v pořadí např. 250 tis. Kč, druhý 200 tis., třetí 150 tis. Kč; po 30 tis. se dává čtvrtému a pátému vybranému zájemci jako skicovné;
•    p. Palatinus – firma si řekne 290 tis. Kč za organizaci soutěže; celkem vč. odměn členů poroty jde o částku 900 tis. Kč, od toho se odečte cena vítěze, tj. celkem jde o částku cca 700 tis. Kč;
•    p. Nývlt – ministr školství prosadil na vládě projekt na výstavbu ZŠ a MŠ, musí jít o novou stavbu nebo rekonstrukci stávající; spoluúčast je 15%; je zvláštní, že zastupitelé si odsouhlasili nákup budovy s č. p. 21;
•    pí Kovářová – program zatím není odsouhlasen vládou; na MF existuje pro Prahu západ a východ seznam obcí s potřebou nové školy; Chýně tam figuruje;
•    p. Novotný – mám názor, že studie by měla být namalována veřejnou soutěží; rok se bude organizovat a stejně se musí udělat projekt;
•    p. Fousek – již jsem se smířil s tím, že obec půjde cestou architektonické studie;
•    pí Černá – vypsání architektonické studie se odmění např. 200 tis. Kč, které se odečtou z ceny projektu; kolik bude stát projekt?
•    pí Kovářová – 10% z ceny stavby se počítá na kompletní projektovou dokumentaci;
•    pí Černá – kdyby se nedělala architektonická soutěž, ušetřila by obec 700 tis. Kč;
•    pí Kovářová – pokud se staví stavba, stejně se vynakládají peníze; obec staví zásadní stavbu;  vyplatí se jít cestou architektonické studie;
•    p. Štěpánek – nelze uvažovat, zda se nám něco prodraží architektonickou soutěží; soutěž dá obci velkou hodnotu; mnoho věcí se vyřeší v průběhu architektonické soutěže; pokud by obec měla přesné zadání, pak by se soutěž nemusela dělat, ale obec zadání nemá; takovouto stavbu nedá obec dohromady sama;
•    p. Nývlt – neexistují kapacity na obci, které by dokázaly nahradit architektonickou soutěž;
•    p. Fousek – na velkou část projektu lze získat dotaci;
•    pí Kovářová – MŠMT by mohlo vypsat dotace na přípravnou fázi;  projekt je součástí nákladů, které lze hradit z dotace;
•    p. Kuchař – na pracovní poradě se přítomní zastupitelé víceméně shodli, že architektonická soutěž to celé oddálí;
•    p. Chadima – ze starosty ze Psár jsem měl dojem, že se vše oddálí; moderátor stále používal výraz „v podstatě“; je toto nejrychlejší způsob na získání dotace? Máme kapacitu v ZŠ, abychom překlenuli období 3 let?
•    p. Kuchař – pokud bude ZŠ za 3 roky, bude to dobré;
•    p. Rydval – za 3 roky nebude, jen architektonická soutěž trvá 1 rok; nejsme schopni si sami oběhávat architekty, ve finále se stejně utratí 700 tis. Kč;
po ukončení diskuse zastupitelé 7 hlasy schválili, aby bylo ve spolupráci s Výborem pro výstavbu nové ZŠ Chýně neprodleně započato s kroky, vedoucími k vypsání architektonické soutěže na výstavbu nové ZŠ v Chýni.
17. Vzhledem k obšírné debatě k jednotlivým bodům a nočnímu času již žádná diskuse neproběhla. 
18. Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání  zastupitelstva v 00,15 hod. 19.6.2014.


V Chýni dne 24.6.2014

Zapisovatel: Dagmar Musilová
Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Kuchař
David Chadima


Josef Novotný, starosta


Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz