Usnesení č. 32/2014 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 18.6.2014Zastupitelstvo obce


A.    bere na vědomí

a)    zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b)    zprávu starosty o činnosti.
B.     schvaluje

a)    nákup pozemku p. č. st. 29 k. ú. Chýně, jehož součástí je objekt k bydlení – budova s č. p. 21 v ulici Hlavní za částku 5 300 000,- Kč; nákup nemovitostí bude financován zejména formou úvěru;

b)    Smlouvu o spolupráci při realizaci záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci se společností BEMETT Chýně s.r.o.;

c)    prodej pozemku p. č. 186/31 k. ú. Chýně o rozloze 26 m2 za cenu 2 500,-Kč/m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s.;

d)    Zřizovací listinu příspěvkové organizace obce Chýně – ZŠ a MŠ Chýně dle předloženého textu s tím, že v příloze č. 2 zřizovací listiny budou doplněny počty kusů u jednotlivých položek;

e)    rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce Chýně na rok 2014;

f)    aby 3. číslo Chýňského zpravodaje vyšlo až po 15.10.2014;

g)    aby bylo ve spolupráci s Výborem pro výstavbu nové ZŠ Chýně neprodleně započato s kroky, vedoucími k vypsání architektonické soutěže na výstavbu nové ZŠ.

 

C.     revokuje

usnesení zastupitelstva obce Chýně č. 30/2014 ze dne 26.2.2014 bod. B. e).D.     odkládá

a)    řešení žádosti o pronájem (koupi) části pozemku p. č. 186/11 k. ú. Chýně a pověřuje starostu dalším jednáním s žadatelem;

b)    projednání účetní závěrky ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013 na 30.6.2014;

c)    projednání inspekční zprávy z inspekční činnosti v ZŠ a MŠ Chýně na 30.6.2014;

d)    žádost společnosti Technické služby Rudná o prodloužení Smlouvy o dočasném poskytnutí kapacity ČOV Chýně na 30.6.2014.E.   pověřuje

vedení obce, aby intenzivně jednalo o navýšení dodávek pitné vody do obce.

V Chýni dne 19.6.2014Josef Novotný

starosta obce

 

Jaroslav Kuchař

místostarosta obce 
Vyvěšeno dne 23.6.20104

Sejmuto dne 9.7.2014

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz