Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 16.4.2014


Přítomni: pp. Kuchař, Novotný, Chadima, Fousek, Barek, Rydval, Jelínek, pí Pokorná, pí Kovářová
Nepřítomni: 0

Hosté:  26 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Závěrečný účet obce Chýně za rok 2013
7. Účetní závěrka obce Chýně za rok 2013
8. Žádost o stanovisko obce ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení na stavbu polyfunkčního objektu na pozemku p. č. 156/94. 156/95 a 156/96 k. ú. Chýně
9. Smlouva se společností BEMETT Chýně s.r.o.
10. Změna názvu zastávky ČD v Chýni
11. Rozpočtové opatření č. 2  rozpočtu obce Chýně na rok 2014
12. Rozpočtová opatření v rámci změn rozpočtu obce Chýně prováděná starostou obce
13. Finanční příspěvek obce Chýně panu Bulavovi
14. Diskuse – podněty, návrhy, připomínky
15. Závěr.

Průběh zasedání:


1. Zasedání zahájil v 19,05 hod. starosta obce p. Novotný, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné;
2. P. Novotný přečetl návrh programu a navrhl:
a.  bod 9. – „Smlouva se společností  BEMETT Chýně s.r.o.“ nahradit novým bodem „Personální složení Výboru pro výstavbu ZŠ v Chýni“
b. doplnit program o nový bod 9a. – „Smlouva o právu provést stavbu“;
p. Barek navrhl doplnit bod programu o nový bod 9b. – „Inspekční zpráva o situaci v ZŠ Chýně“; p. Jelínek navrhl doplnit bod programu o nový bod 9c. – „Činnost o.p.s. Strahovský rybník“;
Návrh programu včetně všech změn a doplnění byl schválen 8 hlasy (p. Rydval se dostavil později.
3. Pan Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 30/2014 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 26.2.2014; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny, přetrvávají však některé dosud rozpracované úkoly z minulých zasedání zastupitelstva a Kontrolní výbor se jimi bude dále zabývat (dostavil se p. Rydval); pí Kovářová doplnila p. Jelínka s informací o činnosti Výboru pro výstavbu nové ZŠ v Chýni – proběhla schůzka se zástupcem České komory architektů, obec dostala kontakt na obce, které prováděly architektonickou soutěž; starosta jedné z těchto obcí (Psáry) navštívil Chýni a předal zastupitelům informace ohledně architektonické soutěže dle vlastních zkušeností v Psárech; proběhne schůzka s architektem na téma architektonické soutěže v Chýni; v PS prosazen návrh na dotační titul na obce na okrese Praha západ a Praha východ pro oblast školství; v budoucnu by se mělo dostat i na obec Chýně.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Novotný navrhl p. Jelínka a p. Fouska – oba byli schváleni 9 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 9 hlasy p. Kuchař a pí Pokorná; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5 starosta obce p. Novotný přednesl zprávu starosty o činnosti:
• Aktuální stav na účtu obce Chýně – 3 084 285,- Kč
• Čerpání rozpočtu obce Chýně na rok 2014 - přijaté příjmy do konce března jsou 5 512 974,- Kč což je 28 % z celkových rozpočtovaných příjmů; celkové uskutečněné výdaje od začátku roku jsou  3 996 037,- Kč což činí 22,7 % z celkových rozpočtovaných příjmů; podrobné informace ohledně čerpání rozpočtu obce budou předmětem jednoho z bodů dnešního programu, a to rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2014
• byla zrekonstruována učebna v přízemí základní školy – byla odstraněna a vyměněna podlaha napadená plísní, položeno nové lino, učebna byla vybavena novým nábytkem
• proběhla další setkání seniorů (3.3. a 7.4.) na Obecním úřadu Chýně s přednáškou MUDr. Heleny Veselé na téma ochrana zdraví a přednáškou kronikáře obce pana Pavla Fouska na téma historie obce Chýně
• ve dnech 23. a 24. května proběhnou volby do Evropského parlamentu, obecní úřad zajišťuje potřebnou administrativu kolem voleb
• zaměstnanci obce pokračují v čištění a hloubení struh kolem ulic pro případ velké vody a oprav výtluků na komunikacích
• zaměstnanci obce vyčistili okapy na budově obecního úřadu
• jsou prováděny opravy a výměny vadných částí herních prvků na dětských hřištích
• průběžně jsou prováděny řezy dřevin na obecních pozemcích
• dne 1.5.2014 proběhne 2. jarní den v Chýni – občané se svými dětmi jsou srdečně zváni na výstavu modelů aut, výstavu veteránů, ukázku hašení požáru, svezení dětí na motocyklu se sajdkárou, skákání dětí v pěně, opékání buřtů, apod.; občerstvení zajištěno;
• na vedení obce Chýně se obrátila paní Černá s návrhem na zvelebení prostředí kolem Strahovského rybníka; vedení obce se tento záměr líbil, neboť nabízel občanům zpříjemnění prostředí a kvalitní služby pro trávení volného času všech věkových kategorií a nesloužil by pouze zájmové skupině; protože obec nehodlala nic provádět bez vědomí o. p. s. Strahovský rybník, seznámila v dobré víře se záměrem manželů Černých zástupce rybářů z Chýně (p. Chybu a p. Slaninu);  zároveň obec sdělila paní Černé, že k jejímu návrhu by se muselo vyjádřit zastupitelstvo obce Chýně; záměr byl však místními rybáři špatně pochopen a napsali vedení obce otevřený dopis, ve kterém napadají obec jako subjekt, který jde proti nim; byl bych rád, kdyby celá věc byla uvedena na pravou míru, neboť jediným zájmem obce bylo zkvalitnit služby pro občany a nabídnout jim příjemné trávení volného času na území obce Chýně; byl bych rád, aby došlo k urovnání uměle a zbytečně vytvořeného sporu mezi rybáři a obcí Chýně. 
6. V bodu 6 byl projednán závěrečný účet obce Chýně za rok 2013; pí Musilová seznámila přítomné se základními údaji příjmů a výdajů obce Chýně za rok 2013 (rozpočet, skutečnost) a konstatovala, že rozdíl mezi příjmy a výdaji byl pokryt úvěrem od ČS; uvedla, že součástí závěrečného účtu obce je výkaz Fin 2 – 12 M, Rozvaha, výkaz Zisku a ztrát, dotace přijaté v roce 2013,  údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2013 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013; tato zpráva je výsledkem kontroly každoročně prováděné Krajským úřadem Středočeského kraje v Chýni; pí Musilová uvedla, že zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem obce Chýně na pracovní poradě konané týden před zasedáním zastupitelstva a veškeré výkazy jsou k nahlédnutí; poté zastupitelé všemi 9 hlasy schválili závěrečný účet obce Chýně za rok 2013 s výhradami a zároveň přijali opatření potřebná k nápravě zjištěných nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýně za rok 2013, a to 
o ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 – 12 M sestaveném k 31.12.2013 byl vykázán chybně záporný zůstatek v části výdajů  na par. 3723 – Sběr a odvoz ostatních odpadů, pol. 5139 – Nákup materiálu;
o v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, tyto chyby jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a) Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýně za rok 2013 – závěrečný účet obce Chýně za rok 2012 nebyl projednán do 30.6. následujícího roku, ale dne 3.7.2013; hospodářský výsledek za rok 2012 nebyl k 30.9.2013 přeúčtován z účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let, ačkoliv účetní závěrka za tento rok byla schválena 3.7.2013;
uvedené chyby a nedostatky byly napraveny v termínu do 16.4.2014.
7. V bodu 7. byla projednána účetní závěrka obce Chýně za rok 2013; pí Musilova konstatovala, že účetní závěrka byla poprvé dle platné legislativy schvalována v roce 2013 za rok 2012; uvedla, že do účetní závěrky patří účetní výkazy – Rozvaha vč. přílohy, Výkaz zisku a ztrát, Výkaz Fin 2-12 M, inventarizace, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce, tj. více méně totéž, jako u závěrečného účtu obce, dále pak inventarizace majetku a zprávy o výsledcích finanční kontroly; při projednání účetní závěrky se jedná o potvrzení stavu jednotlivých účtů uvedených v Rozvaze; účetní závěrka má poskytnout obraz o úplnosti a průkaznosti účetnictví, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví; zastupitelé schválili 9 hlasy účetní závěrku obce Chýně k rozvahovému dni 31.12.2013.
8. V  bodu 8 byla projednána žádost společnosti OXES Poly o stanovisko ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení na stavbu polyfunkčního objektu v Chýni na pozemcích p. č. 156/94, 156/95 a 156/96 k. ú. Chýně; zastupitelé obdrželi materiál, který podrobně uvádí základní charakteristiku objektu; úvodem jednání k tomuto bodu uvedl p. Fousek, že OXES Poly žádá o něco, co je v rozporu s územním plánem obce Chýně; p. Jelínek doplnil, že společnost předkládá stále totéž, v roce 2012 projednávalo zastupitelstvo tentýž materiál; tehdy byl návrh zamítnut, neboť odporoval obecně závazné vyhlášce č. 3/2004, kterou se vydal územní plán obce Chýně; uvedl, že byty zůstaly, ateliéry z jeho pohledu jsou opět byty; na závěr p. Jelínek uvedl, že se ztotožňuje s názorem p. Fouska; p. Fousek dále sdělil, že zastupitelé by měli respektovat již schválené usnesení; souhlas k výstavbě by mohla obec udělit pouze za předpokladu, že stavba bude v souladu s územním plánem obce; zastupitelé konstatovali 7 hlasy, že stavba Polyfunkčního domu dle předloženého projektu není v souladu s územním plánem obce Chýně, resp. s obecně závaznou vyhláškou č 3/2004, kterou se vyhlašuje závazná část územně plánovací dokumentace – Územního plánu obce Chýně (2 zastupitelé – p. Novotný a p. Kuchař se zdrželi hlasování).
9. V bodu 9 bylo projednáno personální složení Výboru pro výstavbu nové ZŠ Chýně; pí Musilová uvedla, že výbor byl ustanoven zastupitelstvem obce Chýně v prosinci 2012; v současné době je velmi vhodné doplnit personální složení výboru o zástupce obce, aby byla lepší propojenost a spolupráce mezi jednotlivými členy výboru a obec měla možnost vyjádřit svá stanoviska v rámci činnosti výboru; pí Kovářová sdělila přítomným, že člen výboru pan Nývlt odstoupil z členství ve výboru, neboť do něj byl ustanoven za školskou radu, ve které již nepůsobí; rovněž paní Buncík jako dočasně pověřený člen výboru měla být nahrazena ředitelkou školy pí Urbánkovou; p. Novotný navrhl do výboru svoji osobu a p. Kuchaře; poté zastupitelé schválili 8 hlasy doplnění výboru o 4 členy, a to pí Urbánkovou, p. Novotného, p. Kuchaře a p. Chadimu za školskou radu, p. Barek byl proti.
9a.V tomto bodu byl projednán návrh společnosti Enit Invest – návrh Smlouvy o právu provést stavbu; úvodem k tomuto bodu uvedla pí Musilová, že obec jednala tento týden se společností Enit Invest o dodatku k Plánovací smlouvě uzavřené mezi společností a obcí v roce 2011; v Plánovací smlouvě jsou úkoly, které dosud nebyly ze strany Enit Invest splněny – darování pozemků; od 1. ledna 2014 došlo k legislativním změnám, které příliš nesvědčí darům přijatým obcí (dříve obec osvobozena od darovací daně), od letošního roku musí obec platit za dar daň z příjmu, t.j. dar si musí nechat ocenit, zaplatit posudek a zároveň zaplatit daň; toto se jeví pro obec finančně nevýhodné, na rozdíl od kupní smlouvy, kde obec nemusí platit daň z nabytí nemovitých věcí v případě, že daň je nižší než 200,- Kč; pro obec je proto výhodnější namísto darovací smlouvy uzavřít smlouvu kupní za cenu např. 1 tis. Kč; k tomu dodal p. Rydval, že obec by musela platit daň vypočtenou nikoliv z kupní ceny, nýbrž daň z ceny obvyklé u pozemků; pí Musilová dále pokračovala, že obec byla v den zasedání zastupitelstva v kontaktu s JUDr. Mikulenkou, který zaslal návrh kupní smlouvy; při kontrole smlouvy však bylo zjištěno, že pozemek, který vlastní Enit Invest a který má být předmětem koupě ze strany obce, je zatížen zástavním právem Finančního úřadu; v tom případě koupě pozemků nepřichází do úvahy; poté se zastupitelé věnovali předložené Smlouvě o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví obce kolem Náveského rybníka z ulice Hlavní do lokality výstavby Enit Invest; p. Rydval uvedl, že předložená smlouva svědčí právu stavby, avšak chybí zde plnění ze strany Enit Invest; pí Kovářová uvedla, že jízda nákladních aut kolem rybníka zdevastuje cestu; p. Rydval navrhl smlouvu odložit a požádat obecního právníka o stanovisko o vyjádření ke smlouvě; zastupitelé pak 9 hlasy odložili schválení smlouvy se společností Enit Invest o právu provést stavbu.
9b.V dalším bodu byla projednána inspekční zpráva ČŠI o ZŠ Chýně;  p. Kuchař úvodem sdělil, že obsah zprávy je zveřejněn na webových stránkách ČŠI; závady uvedené ve zprávě byly řešeny na školské radě, nedostatky byly odstraněny, na vzdělávacím programu se pracuje a bude hotový do konce školního roku; p. Fousek vyzval p. Chadimu, aby jako zástupce obce ve školské radě informoval přítomné o projednání nedostatků uvedených ve zprávě; p. Chadima uvedl, že členové ŠR vzali na vědomí zprávu a uložili ředitelce postupovat v duchu závěrů zprávy, tj. odstranění nedostatků do 30 dnů a do 60 dnů zaslat informaci o nápravě nedostatků na ČŠI; k tomuto bodu se rozvinula diskuse:
• p. Barek – předpokládal jsem, že konkurz se dělal kvůli zlepšení vedení školy, vypadá to však na opak – např. stabilizace školského sboru;
• p. Novotný – personál se stabilizuje, byla přijata pedagožka na speciální pedagogiku; obec připomínky od rodičů nemá;
• p. Kuchař – souhlasím s pozváním paní ředitelky na pracovní poradu zastupitelů nebo na zasedání zastupitelstva;
• p. Novotný – pozvu paní ředitelku na příští zasedání zastupitelstva;
• p. Fousek – nechť se paní ředitelka dostaví na pracovní poradu zastupitelů i na veřejné zasedání zastupitelstva; 
• p. Barek – rodiče dávají děti na jiné školy; situace již trvá déle, minimálně 4 rodiče dali děti jinam; několik rodičů nedalo děti do 1. třídy ZŠ do Chýně;
• pí Kovářová – zástupce obce ve ŠR by měl podávat informace na pracovních poradách zastupitelů;
• p. Chadima – zápisy ze ŠR jsou k dispozici na webu školy;
zastupitelé se posléze dohodli 9 hlasy, že ředitelka školy pí Urbánková se zúčastní pracovní porady zastupitelů i veřejného zasedání zastupitelstva;  pí Kovářová po hlasování dodala, že řízení školy vykazuje značná rizika dle zprávy.
9c.V bodu 9c byla projednána činnost o.p.s. Strahovský rybník; úvodem p. Jelínek sdělil, že všichni vědí, o co jde, jsou zde nedorozumění mezi o.p.s a obcí Chýně; o.p.s. se stará o Strahovský rybník 14 let, z jeho pohledu bez vady; navrhl deklarovat, že obec je s prací o.p.s. spokojena a bude ji podporovat;
• p. Souček – jsem předseda o.p.s., působím v ní 14 let; činností o.p.s. není jen odchov ryb, ale i údržba okolí rybníka a jeho zpřístupnění široké veřejnosti; povinností člena je odpracovat 15 hodin nebo finanční kompenzace; monitorujeme i ČOV, udržujeme veřejnou zeleň; od obce zazněla negativní reakce na ořez stromů; ořez prováděl odborník; poté pí Součková přečetla dopis od obce zaslaný v uvedené záležitosti; p. Souček pokračoval – vloni došlo k vichřici, která poničila vrby kolem rybníka a o.p.s., je zachraňovala; břehy rybníka se začaly sesouvat do rybníka, proto byly břehy zapaženy dřevem; kroucené vrby se nehodí ke znečištěným vodám a odcházejí (houbové patogeny); životnost vrb byla krátká, vrby snášejí hluboký řez (až na pařez); byly vysazeny i jiné druhy vrb kolem rybníka; pí Černá jako sousedka neoslovila rybáře se svými záměry; neznáme záměry obce a pí Černé;
• p. Novotný – jde o majetek obce, bylo by vhodné obec informovat o tom, co rybáři dělají na pronajatých pozemcích; obec požádala dendrologa s kulatým razítkem o posudek, dendrolog na první pohled sdělil, že vrby jsou poškozené, některé téměř vykácené; zda jsou stromy poškozené či nikoliv, určí dendrolog;
• pí Kovářová – navrhuji opustit téma ořezaných stromů;
• p. Kuchař – p. Souček jako první začal mluvit o stromech, nikoliv obec; nechápu, co se zde rozvířilo;
• p. Novotný – v dobré víře jsme vyslechli manželé Černých a informace sdělili p. Chybovi a p. Slaninovi;
• p. Chyba – dostal jsem telefonické pozvání od starosty na schůzku s p. Slaninou a pí Černou; zde bylo řečeno, že když se spolek rozpustí, všichni bychom chytali ryby zadarmo; pí Černá hovořila o tom, že chtějí budovat bufet apod.; schůzka byla v tom smyslu, aby se rybáři rozpustili a šli do služeb Černých;
• pí Horáková – o.p.s. pracuje kvalitně, není důvod jim nic vyčítat; obec ničí zeleň „hlava nehlava“ a najednou je tu problém kolem vrb u Strahovského rybníka;
• p. Klégr – mezi obcí a spolkem je smlouva o údržbě veřejné zeleně a sekání trávy;
• p. Novotný – ano, ve smlouvě je údržba veřejné zeleně, nikoliv kácení;
• p. Fousek – vraťme se zpět k záměru manželů Černých;
• p. Fanta – vrby byly zástupný problém; kdyby ze strany obce nebyl úmysl, mohli jsme se dohodnout – ve smlouvě je řez stromů (i řez na pařez); v e-mailu od starosty jsem dostali odpověď, že pracovní porady slouží zastupitelům   a jsou bez účasti veřejnosti s tím, že svůj názor  můžeme vyjádřit na zasedání zastupitelstva dne 16.4.2014;  věc, se kterou pí Černá přišla, byla již připravená; ptám se, v čem o.p.s. není veřejnou společností, v čem nevykonává činnost tak, jak má;
• p. Novotný – pozval jsem rybáře z Chýně na přátelskou debatu;
• p. Fanta – p. Černý mi řekl, že žádný projekt neměli a asi byli vyzváni obcí k činnosti;
• p. Fingerhut – nikdo nemá větší zásluhy o založení rybníka, než já;  víc než pokácené stromy mi vadí, že v rybníce je 1 m bahna; z vody se stala sedimentační nádrž, za čas bude muset obec rybník nákladně vypustit a odbahnit;
• pí Doubravová – pí Černou byl dán návrh na projekt; je to tak?
• p. Novotný – pí Černá žádný písemný návrh nepodala;
• pí Doubravová -  když rybáři nesmějí na pracovní poradu zastupitelů, proč tam smí paní ředitelka ze školy?
• p. Fousek – ředitelka školy vede zařízení, které patří obci; na pracovní poradu však mohou zastupitelé pozvat, koho uznají za vhodné;
• pí Součková – hovoří se o návrhu pí Černé, nevíme, o co jde, pí Černá byla oslovena, že může pracovat s námi; pokud pí Černá dá svůj návrh do souladu s našimi stanovami, rádi ji podpoříme, zatím nevíme, o co se jedná;
• p. Novotný – návrhuji přítomnost pí Černé a zástupců rybářů na pracovní poradě zastupitelů;
• p. Červinský – co nabízel starosta zástupcům rybářů na schůzce?
• p. Novotný -    nabízel jsem přátelské setkání, ale předtím se to pohádalo;
• p. Barek – nejsem přítelem pracovních porad, o čem se diskutuje, nevím; jde snad o komerční projekt oproti spolkové činnosti? Nerozumím tomu, zda rybáři jsou odborníci a hospodaří dobře;
• pí Černá – p. Souček zmínil sousedské vztahy; vlastníkem nemovitostí je obec, pokud něco chci, musím jednat s vlastníkem, ne s nájemcem; žádný projekt nebyl oficiálně navržen; za dané situace ani nemůže být; (existuje smlouva mezi vlastníkem a nájemcem); domnívám se, že tímto se obchází špatné zacházení s veřejnou zelení;
• p. Klégr -  domnívám se, že v tom jsou peníze; kdo bude mít z rybníku peníze?
• pí Horáková – toto zastupitelstvo mě fascinuje; minimálně 3 členové rozprášili Arbor a nyní se snaží rozprášit další spolek;
• p. Novotný – já jsem byl jediný, který bojoval o to, aby se o.p.s. vrátilo 10 tis. Kč; dovolil jsem si vytknout „okousané“ stromy a svolat přátelské setkání; zvu zástupce rybářů a manželé Černých;
• pí Součková – navrhuji ukončit debatu, pí Černá řekla, že nic nechce; navrhuji usnesení, že obec podporuje o.p.s.; jsem vyučená zahradnice, kroucené vrby do tohoto prostředí nepatří, nýbrž jiný druh vrby; rybáři se rozhodli, že sníží nebezpečí a udělají hluboký řez a zasadí nové vrby;
• p. Slanina – nesešli jsme se kamarádsky, nesměli jsme o schůzce mluvit a o.p.s. měla dostat výpověď; p. Černý se již vidí, jak se pakuje na plůdku;
• p. Černý – porost na hrázi rybníka se dle vyhlášky nevysazuje; tak proč jej paní Součková již nedala pryč?
• p. Fousek – navrhuji hlasovat o usnesení;
• p. Jelínek – přečetl usnesení v tom smyslu, že obec je spokojená s činností o.p.s. a bude ji podporovat;
• p. Rydval dal protinávrh, z debaty vyplynulo, že Černí nechtějí již dělat nic, proto navrhuji, aby vedení obce zkontrolovalo, nakolik současný nájemce obhospodařuje rybník s péčí řádného hospodáře, jak plní své povinnosti;
• p. Jelínek – přečetl povinnosti nájemce z uzavřené nájemní smlouvy mezi o.p.s. Strahovský rybník a obcí Chýně;
• p. Rydval – navrhuji udělat odborné vyjádření;
• pí Součková – přinesu ukázku vody, nejde o špatnou péči, ale o špatně fungující ČOV;
• p. Novotný – já jediný ČOV kontroluji;
poté zastupitelé hlasovali o návrhu p. Rydvala – pro jeho návrh hlasovali pp.  Novotný, Kuchař, Rydval a Chadima; proti byli pp. Jelínek, Fousek, Barek, Kovářová; hlasování se zdržela pí Pokorná;  poté bylo hlasováno o původním návrhu p. Jelínka – pro návrh byli pp. Jelínek, Fousek, Barek, pí Kovářová; proti návrhu hlasovali pp. Novotný, Kuchař, Rydval a Chadima; hlasování se zdržela pí Pokorná;
10. V bodu 10 byla projednána změna názvu zastávky ČD; p. Novotný uvedl, že SŽDC se obrátila na obec se žádostí, aby zastupitelé změnili název zastávky ČD – z původního názvu „Chýně – jih“ na název „Chýně jih“, neboť pomlčky lze uvádět pouze u názvů městských čtvrtí, nikoliv u zeměpisných názvů; kromě toho již jízdní řád na roky 2013/2014 uvádí název zastávky jako „Chýně jih“; zastupitelé 8 hlasy odsouhlasili změnu názvu zastávky ČD v Chýni na „Chýně jih“ (pí Kovářová v době hlasování nebyla přítomna).
11. V bodu 11. bylo projednáno rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce Chýně na rok 2014; pí Musilová uvedla, že toto rozpočtové opatření bylo projednáno a schváleno Finančním výborem a dále projednáno se zastupiteli na pracovní poradě; nově byly do tohoto opatření zahrnuty položky, se kterými se v době sestavování rozpočtu obce nepočítalo (výstavba veřejného osvětlení v ulici Ke Skále), zároveň došlo k navýšení některých položek; navýšení je kryto částečně úsporou v jiných položkách a částečně z rezervy výdajů; zastupitelé poté schválili 8 hlasy rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce Chýně na rok 2014 (pí Kovářová nebyla v době hlasování přítomna).
12. V bodu 12 byla projednána pravomoc starosty obce provádět rozpočtová opatření rozpočtu obce do určité výše tak, aby každé rozpočtové opatření nemuselo schvalovat zastupitelstvo obce Chýně; pí Musilová uvedla, že tuto pravomoc měl starosta obce pro rok 2013 do výše 300 tis. Kč po předchozím schválení Finančního výboru; zastupitelé poté schválili 9 hlasy, aby starosta obce prováděl rozpočtová opatření v rámci změn rozpočtu obce Chýně v roce 2014 v objemu do 300 tis. Kč a přesuny rozpočtových položek bez vlivu na celkovou výši příjmů a výdajů; veškerá tato opatření budou činěna po předchozím souhlasném vyjádření Finančního výboru.
13. V bodu 13 starosta obce navrhl přiznat odměnu občanovi obce p. Františku Bulavovi, který reprezentuje obec po celém světě a je úspěšným sportovcem v triatlonu; navrhl přiznat mu odměnu 5 tis. Kč za reprezentaci obce Chýně; k tomuto uvedl p. Jelínek, že p. Bulavu zná, váží si ho, obec však v rámci nastavených pravidel podporuje spolky a sdružení, nikoliv jednotlivce; p. Chadima se zeptal, zda obec má v rozpočtu peníze na toto; odpověď zněla, že ano; poté zastupitelé hlasovali o návrhu p. Novotného, 3 zastupitelé byli pro (pp. Novotný, Kuchař, Chadima), hlasování se zdrželi p. Rydval, pí Pokorná a pí Kovářová, zbylí zastupitelé byli proti.
14.  Po vyčerpání všech bodů programu proběhla diskuse:
• p. Jelínek – nad Strahovský rybník vysadil Enit Invest stromy bez následné údržby, které se musejí zalévat; žádám, aby se zaměstnanci obce tohoto ujali;
• p. Novotný – obec zakoupila nádrž na kropení ulic a zalévání; zaměstnanci budou stromy zalévat;
• p. Jelínek – připomínám náhradní výsadbu obce za  poražený  ořešák u Horáků; obec by měla vysadit 2 ořešáky do biokoridoru nad Strahovský rybník; zastupitelé pověřili p. Jelínka výsadbou ořešáků na podzim tohoto roku;
• p. Chyba – bahno ve Strahovském rybníku není; strhává se však zemina z hráze rybníka, proto se hráze zpevňují.
16. Po ukončení diskuse starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 21,25 hod.


V Chýni dne 18.4.2014

Zapisovatel: Dagmar Musilová

 

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Kuchař


Lenka Pokorná


Josef Novotný, starosta

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz