Usnesení č. 31/2014 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 16.4.2014

Zastupitelstvo obce


A. bere na vědomí

a) zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) zprávu starosty o činnosti;

c) zprávu o inspekci provedenou v ZŠ Chýně; zpráva bude následně projednána zastupiteli obce s ředitelkou ZŠ a MŠ Chýně.

 

B.     schvaluje

a) závěrečný účet obce Chýně za rok 2013 s výhradami a zároveň přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýně za rok 2013, a to 
o ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 – 12 M sestaveném k 31.12.2013 byl vykázán chybně záporný zůstatek v části výdajů  na par. 3723 – Sběr a odvoz ostatních odpadů, pol. 5139 – Nákup materiálu;
o v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, tyto chyby jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a) Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýně za rok 2013 – závěrečný účet obce Chýně za rok 2012 nebyl projednán do 30.6. následujícího roku, ale dne 3.7.2013; hospodářský výsledek za rok 2012 nebyl k 30.9.2013 přeúčtován z účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let, ačkoliv účetní závěrka za tento rok byla schválena 3.7.2013;
uvedené chyby a nedostatky byly napraveny v termínu do 16.4.2014;

b) účetní závěrku obce Chýně sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013;

c) doplnění Výboru pro výstavbu nové ZŠ v Chýni o nové členy, a to o pana Davida Chadimu, paní Marii Urbánkovou, pana Josefa Novotného a pana Jaroslava Kuchaře;

d) rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce Chýně na rok 2014;

e) aby starosta obce prováděl rozpočtová opatření v rámci změn rozpočtu obce Chýně v roce 2014 v objemu do 300 tis. Kč a přesuny rozpočtových položek bez vlivu na celkovou výši příjmů a výdajů; veškerá tato opatření budou činěna po předchozím souhlasném vyjádření Finančního výboru;

f) změnu názvu zastávky ČD na „Chýně jih“.

 

C.     konstatuje,

že stavba Polyfunkčního domu dle předloženého projektu není v souladu s územním plánem obce Chýně, resp. s obecně závaznou vyhláškou č 3/2004, kterou se vyhlašuje závazná část územně plánovací dokumentace – Územního plánu obce Chýně.

 

D.     odkládá

schválení smlouvy se společností Enit Invest o právu provést stavbu.

 

 

V Chýni dne 17.4.2014

 

 

Josef Novotný, starosta obce

Jaroslav Kuchař,  místostarosta obce


Vyvěšeno dne 17.4.2014

Sejmuto dne 3.5.2014

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz