Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 26.2.2014


Přítomni: pp. Kuchař, Novotný, Chadima, Fousek, pí Pokorná, pí Kovářová
Nepřítomni: p. Barek (omluven), p. Jelínek (omluven), p. Rydval (neomluven),
Hosté:  11 občanů


Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Uzavření smlouvy se společností BEMETT Chýně s.r.o.
7. Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně na rok 2014
8. Odpis nevymahatelných pohledávek obce Chýně
9. Žádost ČEZ Distribuce, a.s. o koupi pozemku pod trafostanicí na pozemku p. č. 186/31 k. ú. Chýně
10. Žádost Nadačního fondu Zvonek o finanční příspěvek
11. Diskuse – podněty, návrhy, připomínky
12. Závěr.


Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,05 hod. starosta obce p. Novotný, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné;
2. P. Novotný přečetl návrh programu a navrhl:
a.  vypustit bod 7. - Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně na rok 2014
b. doplnit program o nový bod 7. – žádost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR se sídlem v Hostivici o finanční příspěvek
c. doplnit program o bod 7a. – zvolení paní Aleny Mazzolini za přísedící Okresního soudu Praha – západ
d. doplnit program o bod 7b. – zařazení správního území obce Chýně do územní působnosti Místní akční skupiny Jihozápad
e. doplnit program o bod 10a. – výstavba v lokalitě V Roklích
Poté starosta obce vyzval zastupitele k podání návrhů na další doplnění programu – pí Kovářová navrhla jako bod 10b. – zpráva o činnosti Výboru pro výstavbu ZŠ
návrh programu včetně všech změn a doplnění uvedených bodů byl schválen 6 hlasy.
3. Vzhledem k tomu, že p. Jelínek, jako předseda Kontrolního výboru nebyl přítomen, podala tajemnice úřadu pí Musilová informaci o plnění úkolů, které vzešly z usnesení zastupitelstva obce Chýně z 11.12.2013; konstatovala, že všechny úkoly byly splněny a sdělila, jakým způsobem došlo k plnění.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Novotný navrhl p. Chadimu a p. Fouska – oba byli schváleni 6 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 6 hlasy p. Kuchař a pí Pokorná; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5 starosta obce p. Novotný přednesl zprávu starosty o činnosti:
• stav účtu obce 3 136 266,- Kč
•  obec intenzivně jedná o zřízení plnohodnotné pobočky pošty v obci Chýně; Česká pošta souhlasí se zřízením pobočky v Chýni a pokud bude dohodnut pronájem příslušných prostor v Chýni, již v roce 2014 otevře Česká pošta pobočku v naší obci se službami pro  přijímání a doručování poštovních zásilek, balíků, platby složenkami, terminál sazky apod.
• obec vypsala poptávkové řízení na vypracování projektové dokumentace na výstavbu sportovního areálu na pozemku p. č. 166/151 k.ú. Chýně – byla vybrána firma AGA – Letiště, s.r.o., Jenečská 885, Hostivice, která nabídla nejnižší cenu
• obec jedná s firmou Elektroštika o vybudování chybějícího veřejného osvětlení v ulici Ke Skále – od křižovatky ulic Růžová – Ke Skále a v křižovatce Rudenská - Na Jarolímce
• obec požádala o realizaci bezplatného počítačového kurzu pro seniory v Chýni prostřednictvím mobilní notebookové učebny; je přihlášeno 20 zájemců;
• obec ukončila 31.12.2013 veřejnou sbírku pro ZŠ a MŠ Chýně – z výtěžku ve výši 18 810,- Kč budou (po odečtení bankovních poplatků) zakoupeny matrace do dětských postýlek a 2 stojany na uložení matrací pro MŠ Chýně
• proběhla úspěšně kolaudace stavebních částí ČOV Chýně i technologického zařízení ČOV;  byla podepsána smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací v obci Chýně I. Vodohospodářskou společností
• obec se rozhodla pracovat se seniory v obci Chýně – bude realizovat pravidelná setkání seniorů s programem a malým posezením u kávy
• v ulici Rudenská došlo k vyčištění příkopů kolem komunikace a k prořezu stromů
• obec provádí provizorní úpravu chodníků na ulici Hlavní vlastními silami tak, aby chodníky byly sjízdné pro rodiče s dětskými kočárky
• v ZŠ a MŠ Chýně proběhla kontrola Finančního úřadu související s poskytnutím dotace na akci „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách“, kontrolované období rok 2012; příjemce dotace (ZŠ a MŠ Chýně) nedodržel postup pro zadávání zakázek malého rozsahu, vznikla nesrovnalost spočívající v proplacení dodavatelských faktur za dodané zboží, na které nebylo vyhlášeno výběrové řízení a tím došlo k uskutečnění nezpůsobilého výdaje ve výši 273 457,- Kč; odvod za porušení rozpočtové kázně činí částku ve výši porušení, tj. 273 457,- Kč; příjemce dotace je zároveň povinen zaplatit penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 promile denně ode dne následujícího po dni porušení rozpočtové kázně; škola podá odvolání proti platebnímu výměru.
• dne 24.2.2014 proběhlo jednání mezi obcí a společností EMBALADOR; obec žádá, aby EMBALADOR prováděl výstavbu dle projektové dokumentace, na základě které bylo vydáno územní rozhodnutí Stavebním úřadem Hostivice z roku 2012 na umístění stavby rezidence Chýně - inženýrské sítě vč. přípojek; jednání budou dále pokračovat;
• Proběhlo jednání s TS Rudná ve věci zásobování obce Chýně pitnou vodou a udržení tlakových poměrů tak, aby i ve vyšších polohách obce Chýně byl dostatečný tlak vody při zvýšeném odběru vody, zejména v letním období; TS Rudná oznámila obci Chýně, že bude nutné v Chýni vybudovat vodojem; obec Chýně namítla, že bývalé vedení TS Rudná utvrzovalo zastupitele Chýně v tom, že po výstavbě vodovodního přivaděče z Chrášťan do Chýně nebude výstavba vodojemu nutná a postačí zaokruhování vodovodní sítě, které vyrovná tlakové poměry v obci; nehledě na to, že TS Rudná má stavební povolení na zaokruhování vodovodu v Chýni; závěrem jednání se přítomní dohodli, že provozovatel VHI v obci Chýně ve spolupráci s TS Rudná nejprve provede analýzu stávajícího stavu zásobování obyvatel pitnou vodou (tlakové poměry potrubí apod.) a poté bude navrženo opatření odpovídající zjištěnému stavu.
6. V bodu 6. byl projednán návrh smlouvy mezi obcí Chýně a společností BEMETT Chýně s.r.o., která hodlá stavět bytové domy na pozemcích společnosti Oakland Trade a.s. Předmětem smlouvy má být dohoda o spolupráci, v rámci které se obec zavazuje připojit lokalitu na splaškovou a dešťovou kanalizaci a poskytnout dané lokalitě pitnou vodu z obecního vodovodu, dále jde o napojení dané lokality na silnici III. třídy III/00518, která je ve vlastnictví Středočeského kraje; BEMETT se zavázal poskytnout obci finanční plnění a vystavět chodník spojující danou lokalitu s křižovatkou Lomená – Na Jarolímce; k tomuto bodu programu se rozvinula diskuse:
a. p. Fousek – p. Staněk mi sdělil, že se obává, že při napojení dané lokality Na Dušnicku na dešťovou kanalizaci obce může dojít k záplavám staré části obce při přívalových deštích;
b. p. Chadima – p. Šimoník zastupující BEMETT měl dát obci informaci o počtu parkovacích míst v dané lokalitě výstavby; dle projektu má BEMETT 1,24 parkovacího místa/1 bytovou jednotku; minimálně by mělo být 1,5 parkovacího místa/1 bytovou jednotku, resp. 2 místa;
c. p. Šimoník – BEMETT má 1,25 parkovacího místa/1 bytovou jednotku, což je více, než stanovuje norma; počet parkovacích míst pro uvažovanou výstavbu bytových domů na pozemcích Oakland Trade je téměř na maximu, které se na dané území vejde; pokud by se navýšil počet bytů, navýší se i počet parkovacích míst;
d. p. Fousek – dnes se má hlasovat o smlouvě, lze tedy do smlouvy dát navýšení počtu bytů a tím i vyšší koeficient na počet parkovacích míst?
e. p. Šimoník – BEMETT neporušuje normu na počet parkovacích míst a nemůže nyní stanovit počet parkovacích míst v případě navýšení počtu bytových jednotek;
f. p. Novotný – BEMETT se chová slušně a plní své závazky v jiných obcích, jak jsem si zjistil;
g. pí Kovářová – i dodržení norem může znamenat katastrofální situaci při parkování; rodiny mají většinou 2 auta; obec je vystavena tlaku majitelů bytů, pokud je nedostatek parkovacích míst; 
h. p. Šimoník – stavíme v Drahelčicích, ke smlouvě se uzavírají dodatky podle etapizace výstavby;
i. pí Chvojková – obec může právně zasáhnout v případě, kdy výstavba způsobí vynucené investice; ve smlouvě se hovoří o 188 EO pro danou lokalitu, ve skutečnosti to však bude přes 300 EO; finanční plnění ve výši 720 tis. Kč neodpovídá částce odsouhlasené zastupiteli dne 17.3.2010; částky požadované po investorech činily 24 500,- Kč/1 osobu; pro Chýni je to přes 56 000,- Kč/ 1 bytovou jednotku, nikoliv 6 000,- Kč;
j. p. Fousek – BEMETT se sám nabídl uzavřít smlouvu s obcí, společnost již má územní rozhodnutí na sítě a stavební povolení a nemusel by nyní již smlouvu uzavírat;
k. pí Chvojková – to je pravda, ale pokud má dle Černošic obec vynucené investice, má právo žádat finance; jde o nebezpečný precedens pro další výstavbu v dané lokalitě;
l.  p. Šimoník – částka 6 tis./1 obyvatele je vyšší, než jakou dává Embalador; schválený poplatek obcí v minulosti je nad finanční možnosti jakéhokoliv developera;

m. pí Chvojková – obec nepotřebuje další výstavbu v obci, další děti do MŠ apod.; kdyby každý, kdo bude bydlet na pozemcích, zaplatil 30 tis. Kč, již nepůjde za investorem, ale za obcí;
n. p. Kuchař – nechápu pí Chvojkovou, BEMETT je společnost, která sama nabízí vstřícně obci finanční plnění a chová se slušně;
o. pí Chvojková – nechci ovlivňovat územní plán, chci, aby obec požadovala po developerech to, co může a co potřebuje;
p. p. Pražan – vznikne další sídliště, budou další problémy;
q. p. Staněk – kam poteče voda z retenční nádrže? kanalizace v obci je nedostatečná; když byla vloni povodeň, byl ve staré části obce problém;
r. p. Šimoník – na kanalizaci je již vydáno pravomocné stavební povolení, BEMETT může začít stavět, ale chce se s obcí domluvit; naopak jde o bonus obci, kdy postavíme dešťovou kanalizaci v místě, kde dnes není;
s. p. Ernest – je potřeba odlišit odvodnění a dešťovou kanalizaci; v minulosti se obec topila;
t. pí Kovářová - navrhuji odložit schválení smlouvy;
u. pí Pokorná – když se neschválí smlouva, co se stane?
v. p. Chadima – je BEMETT ochoten dále jednat s obcí?
w. p. Šimoník – obávám se, že prostoru mnoho není; BEMETT při neschválení smlouvy bude muset budovat kanalizaci v jiném místě, což bude znamenat vyšší náklady a nevybuduje pro obec chodník;
x. pí Chvojková – jak dlouho jedná BEMETT s obcí jinde?
y. p. Šimoník – v různých obcích je to různé;
z. pí Chvojková – BEMETT může začít stavět, začne sítěmi, v dubnu je další zasedání zastupitelstva; je potřeba jednat, definovat vynucené náklady v obci;
aa. p. Šimoník – Vy byste stavěla sítě za 14 mil. Kč, když říkáte „oni (BEMETT) se s Vámi musí domluvit?“
bb. p. Fousek – já jsem rovněž netoužil jako starousedlík, abyste se Vy, paní Chvojková, sem stěhovala, ale existuje územní plán, obec nemůže uzavřít podnikání jiným subjektům;
cc. pí Chvojková – společnost Oakland Trade měla zaplatit více, než alikvotně BEMETT;
poté bylo hlasováno o schválení smlouvy mezi obcí Chýně a společností BEMETT – pro schválení byli 3 zastupitelé, hlasování se zdrželi p. Fousek a pí Pokorná, proti byla pí Kovářová; k danému bodu po hlasování pokračovala diskuse:
• pí Kovářová – je potřeba doladit věci ve smlouvě - např. vodu;
• p. Šimoník – informace o nutnosti postavit vodojem je týden stará;
• p. Fousek – problém ohledně vody je technický, potrubí je dostatečné; domnívám se, že vodojem není třeba stavět.
7. V bodu 7. byla projednána žádost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR se sídlem v Hostivici o finanční příspěvek; starosta navrhl schválit částku 2 500,- Kč, zastupitelé tuto částku schválili 6 hlasy.
7a. K tomuto bodu pí Musilová uvedla, že u Okresního soudu Praha – západ končí v květnu volební období a soud hledá nové kandidáty na přísedící; obce mohou navrhovat a posléze volit tyto přísedící; přísedící soudu se podílejí na jeho rozhodovací činnosti jako soudu I. stupně v trestních a pracovněprávních věcech, přísedící volí zastupitelstvo obce z navržených kandidátů; za obec Chýně se přihlásila paní Mgr. Alena Mazzolini; předpokladem zvolení je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, dosažení věku 25 let a trvalý pobyt v obci Chýně; to vše paní Mazzolini splňuje a má zájem funkci přísedícího u soudu vykonávat; paní Mazzolini je nyní na MD, předtím pracovala jako advokátní koncipientka v advokátní  kanceláři; poté se představila sama paní Mazzolini, doplnila, že přísedící u soudu je laik, který nemusí být právník, musí však uplatňovat „selský rozum“; zastupitelé pak 6 hlasy zvolili paní Alenu Mazzolini jako přísedící Okresního soudu Praha – západ na období 2014 – 2018;
7b. V dalším bodu bylo projednáno zařazení správního území obce Chýně do územní působnosti Místní akční skupiny Jihozápad; bylo konstatováno, že na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen záměr obce zařadit Chýni do působnosti Místní akční skupiny Jihozápad; p. Fousek se otázal, zda obec bude muset platit nějaké finance do skupiny; pí Kovářová odvětila, že ano; poté zastupitelé schválili 6 hlasy zařazení správního území obce Chýně do územní působnosti Místní akční skupiny Jihozápad a souhlasili s realizací Integrované strategie území Místní akční skupiny Jihozápad na období 2014 – 2020 na svém správním území.
8. K  bodu 8. uvedla pí Musilová, že obec Chýně stále vede ve svém  účetnictví pohledávky z let minulých, zejména z let 2001 – 2003; všechny pohledávky souvisejí se zavedením vodovodu, kanalizace a plynu v obci Chýně; jedná se o pohledávky vůči fyzickým osobám i právnickým osobám; všechny pohledávky jsou promlčené; celková částka pohledávek činí 221 300,- Kč; zastupitelé pak 6 hlasy odsouhlasili odepsání nevymahatelných pohledávek ve výši 221 300,- Kč z důvodu jejich promlčení.
9. V bodu 9. byla projednána žádost společnosti ENERGON Reality, která zastupuje ČEZ Distribuce, o odkoupení pozemku pod trafostanicí ve vlastnictví ČEZ Distribuce na pozemku p. č. 186/31 k. ú. Chýně; pí Musilová uvedla, že trafostanice se nachází na obecním pozemku sousedícím s ulicí Hájecká mezi pozemkem p. Kouřimského a p. Duška; v rámci narovnání vlastnických vztahů je vhodné, aby vlastníkem stavby i pozemku pod ním byl jeden subjekt; veškeré náklady související s vyhotovením geometrického plánu, jakož i přípravou a realizací kupní smlouvy ponese ČEZ Distribuce; zastupitelé pak 6 hlasy schválili prodej části pozemku p. č. 186/31 k. ú. Chýně pod stavbou trafostanice za cenu 1 000,- Kč/m2.
10. V bodu 10. byla projednána žádost Nadačního fondu Zvonek o finanční příspěvek pro rok 2014; starosta obce navrhl částku 10 00,- Kč, která byla schválena 6 hlasy zastupitelů.
10a.K tomuto bodu bylo konstatováno, že obec řeší problematiku výstavby v lokalitě V Roklích, kde je investorem společnost EMBALADOR; pro záměr investora vydal Stavební úřad Hostivice územní rozhodnutí na výstavbu sítí a komunikací v roce 2012 a rovněž územní rozhodnutí na dělení pozemku; obec se domnívá, že následná parcelace pozemků proběhla v rozporu s územním rozhodnutím na dělení pozemků z 20.4.2012 spolu s dalšími jinými změnami, které byly odsouhlaseny jak Stavebním úřadem, tak obcí Chýně; zastupitelé deklarovali, že trvají na tom, aby umisťování staveb v lokalitě V Roklích – investor EMBALADOR s.r.o.,  probíhalo v souladu s  územním rozhodnutím vydaným Stavebním úřadem Hostivice dne 2.2.2012, č.j. SÚ 09924/2/11 - Šan s nabytím právní moci dne 12.3.2012.
10b. V tomto bodu pí Kovářová informovala o další činnosti Výboru pro výstavbu ZŠ v Chýni; sdělila, že výbor dospěl k variantě, jak se dobrat projektu na výstavbu ZŠ; je vyhlášen dotační titul na výstavbu ZŠ v okolí velkých měst, tj. i pro obce na Praze – západ a Praze – východ; program je vyhlášen na 3 roky; podmínky se vytvářejí, již teď jsou požadavky na investice za 2 mld. Kč; obec Chýně nemá projekt na školu, to však nemusí vadit, je mnoho zájemců o dotaci, lze obec přesunout do příštího roku; projekt na školu by nemusel být drahý; na MŠMT byl prezentován projekt obce Psáry na základě architektonické studie; obec by musela dát podmínky pro architektonickou studii a vypsat odměnu za ni; po shromáždění nabídek je posoudí komise (nezávislí odborníci + zástupci obce); výbor kontaktoval starostu obce Psáry, ten byl připraven přijít na zasedání zastupitelstva obce Chýně, které se mělo konat v původním termínu 12. února 2013; 26.2.2014 se nemohl pan starosta dostavit; Obec Psáry postupovala následovně – podala výzvu na 1. kolo zadání architektonické studie; účastníci dávají do obálek částku, kterou požadují za vypracování studie vč. vypracování projektu pro stavební řízení; komise vybere v 1. kole 5 – 6 projektů, udělí se cena a komise doporučí vítěze;  obec může s nabízenými projekty dále jednat o ceně; v Psárech to stálo celkem 350 tis. Kč, Psáry byly v kontaktu s komorou architektů; bylo by vhodné, aby starosta ze Psár vylíčil postup z vlastní zkušenosti; navrhuji poradu zastupitelů na toto téma; projekt ze Psár dostal ocenění; Psáry staví školu za 165 mil. Kč – celkem 18 tříd ZŠ + 4 třídy MŠ; financování bude probíhat z dotace se spoluúčastí obce 30%; výše spoluúčasti obcí se bude odvíjet od velikostí obcí; poté byl navržen termín porady zastupitelů se starostou obce Psáry – buď termín 10.3.2014 v 18,30 hod. nebo 13.3.2014 v 18,30 hod.
11.Po vyčerpání všech bodů programu proběhla diskuse:
• p. Chadima – dnes řešila školská rada bezpečnost dětí; u výstupu z hlavního vchodu budovy ZŠ chybí zábradlí; dávám podnět pro vytvoření pěší zóny v ulici Květnová či umístění svislého a vodorovného dopravního značení – jednosměrná ulice; zábradlí přichází v úvahu při instalaci kamerového systému;
• pí Kovářová – výstavbu školy jsem chápala v kontextu celého území; bylo řečeno, že obec zadala vyhotovení podkladů pro územní řízení na hřiště; proč se to nedělá jako celek s budovou školy?
• p. Novotný – jedná se o projekt na sítě;
• pí Chvojková – v zadání je i projekt na povrchy hřiště; došlo ke zbytečnému rozšíření zadání; v rámci architektonické studie se bude řešit umístění hřiště;
• pí Kovářová – co je důležitější, škola s hřištěm nebo hřiště se školou? až architektonická studie je schopna zjistit, jak např. mají vést cesty;
• pí Novotný – řekl jsem, že terénní práce udělám zadarmo;
• pí Kovářová – obec potřebuje kvalitní ZŠ s hřištěm, ne naopak; 
• p. Novotný – zjistil jsem, že nová ČOV není navržena na tlakovou kanalizaci; co Vy na to, paní Kovářová?
• pí Kovářová – kontaktujte projektanta;
• p. Fousek – ve Višňovce na informačních tabulích jsou poničeny popisy, provozní řád apod.
• pí Chvojková – mládež chodí do Višňovky, její chování zde často řeším s policií; kontaktovala jsem i Drop In a řešila s ním pohozené injekční stříkačky;
• na křižovatce s Berger Beton vznikly příkopy, nebylo by možné dát tam patníky?
• p. Fousek – ty může dát je SÚS;
• pí Kovářová – pak alespoň namalovat bílé čáry na krajnici;
• p. Chadima – jsou nějaké informace ohledně zastávek ČD?
• pí Kovářová – zastávky jsou v běhu, měly by být tento rok; řeší se ve výboru pro dopravu;
• p. Chadima – zastávky budou ve správě SŽDC?
• pí Kovářová – zřejmě ano;
• p. Chadima – cesta k rozvodně pokračuje směrem do obce; dá se dopředu požádat, aby SŽDC vybudovala v daném místě přechod?
• pí Kovářová – přechod je problematický; vlak před ním musí brzdit, což má vliv na hluk;
• p. Novotný – obec má předkupní právo na budovu p. Šinágla, která se bude prodávat; cena je cca 600 tis. Kč; rovněž je na prodej budova na Hlavní ulici za cenu cca 4,5 mil. Kč;
• dotaz – podala obec žádost o dotaci na 2. etapu chodníků?
• p. Novotný – podání nebylo učiněno;
12.Po ukončení diskuse starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 21,15 hod.


V Chýni dne 4.2.2014

Zapisovatel: Dagmar Musilová

 

Ověřovatelé zápisu: 
Jaroslav Kuchař
Lenka Pokorná


Josef Novotný, starosta

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz