Usnesení č. 30/2014 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 26.2.2014

Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) zprávu starosty o činnosti;

c) zprávu o činnosti Výboru pro výstavbu nové ZŠ v Chýni.

B.     schvaluje

a) finanční příspěvek pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR o. s. se sídlem v Hostivici ve výši 2 500,- Kč;

b) finanční příspěvek Nadačnímu fondu Zvonek se sídlem v Chýni ve výši 10 000,- Kč;

c) zařazení správního území obce Chýně do územní působnosti Místní akční skupiny Jihozápad a souhlasí s realizací Integrované strategie území Místní akční skupiny Jihozápad na období 2014 – 2020 na svém správním území;

d) odepsání nevymahatelných pohledávek obce Chýně ve výši 221 300,- Kč z důvodu jejich promlčení;

e) prodej části pozemku p. č. 186/31 k. ú. Chýně pod stavbou trafostanice za cenu 1 000,- Kč/m2 společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

C.     zvolilo paní Mgr. Alenu Mazzolini, nar. ................, trvalý pobyt ..............., Chýně, jako přísedící Okresního soudu Praha – západ.

D.     deklaruje,
že trvá na tom, aby umisťování staveb v lokalitě V Roklích – investor EMBALADOR s.r.o.,  probíhalo v souladu s  územním rozhodnutím vydaným Stavebním úřadem Hostivice dne 2.2.2012, č.j. SÚ 09924/2/11 - Šan s nabytím právní moci dne 12.3.2012.


V Chýni dne 27.2.2014

 


Josef Novotný, starosta obce

Jaroslav Kuchař,  místostarosta obce


Vyvěšeno dne 28.2.2014

Sejmuto dne 16.3.2014

 

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz