Věc: stanovisko starosty k „Prohlášení Mgr. Lenky Jakubové k vymáhání údajné škody“


Vážené dámy, vážení pánové,

v návaznosti na své odvolání z funkce ředitelky Základní a Mateřské školy Chýně a další právní kroky obce předložila paní Mgr. Lenka Jakubová zastupitelstvu obce Chýně své „Prohlášení Mgr. Lenky Jakubové k vymáhané škodě“ ze dne 11.12. 2013. V něm se snaží obhájit nedostatky v účetní evidenci školy a v jejím hospodaření, ačkoliv zároveň připouští, že účetnictví nebylo vedeno správně, avšak tvrdí, že „Vedení obce veškeré problémy účetnictví obrátilo proti mé osobě.“


K tomuto vyjádření je třeba úvodem uvést, že současné vedení školy usiluje o věcné řešení a jeho jediným cílem je chránit majetkové zájmy obce a zajistit, aby nedostatky v předchozím hospodaření školy a chyby v jejím účetnictví byly alespoň dodatečně vyřešeny a napraveny a veškeré škody byly minimalizovány. Základním krokem, směřujícím k dosažení toho cíle, byla obměna vedení školy, zajištění dodatečných finančních prostředků pro sanaci ztráty hospodaření školy a poskytnutí součinnosti orgánům činným v trestním řízení, které se touto věcí zabývají. Zároveň byly ve spolupráci se současnou ředitelkou školy podniknuty konkrétní kroky k nápravě chyb v účetní dokumentaci a ke stabilizaci hospodaření školy. Taktéž byly na ochranu majetkových zájmů obce podniknuty právní kroky, směřující k uplatnění nároku na náhradu škody proti odpovědným osobám, pokud bude vznik škody prokázán.


Starosta obce je jejím statutárním orgánem a nese politickou i právní odpovědnost za to, že bude spravovat záležitosti obce řádně, v souladu s právními předpisy, tak, aby obci nevznikla škoda. Tedy to, že současné vedení obce situaci na základní škole řeší, není projevem snahy poškodit bývalou ředitelku („obrátit zjištěné nedostatky proti ní“), ale plněním jeho zákonných povinností.


Zároveň je třeba dodat, že odvolání ředitelky z její funkce je právem zřizovatele a zároveň jeho povinností, pokud se v činnosti ředitelky vyskytnou nedostatky, zvláště takové, které mají charakter porušení zákona. Domnívám se, že správnost tohoto kroku, který je navíc předpokladem nezávislého prošetření a nápravy chyb, nelze zpochybnit a paní Mgr. Jakubová své odvolání z funkce nikdy ani nezpochybnila.


Jinou otázkou ovšem je, zda její nesporná pochybení, která sama připouští, mají charakter trestného jednání a zda tímto jednáním způsobila obci škodu, za níž osobně odpovídá. Obec zde musí prostřednictvím svých volených zástupců postupovat s péčí řádného hospodáře, tj. nesmí opominout žádný prostředek k ochraně majetkových zájmů obce a k vymožení jejích případných nároků. Konečné rozhodnutí, zda škoda způsobena byla a zda byl případně spáchán trestný čin, náleží samozřejmě orgánům činným v trestním řízení a  soudům.


Iniciativa k přezkoumání hospodaření školy nevzešla od „vedení obce“, nýbrž od zastupitelstva, které rozhodlo o provedení nezávislého auditu jejího hospodaření. Z podkladů nezávislé auditorské společnosti pro rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2012 pak mj. vyplynulo výslovné doporučení „vymáhat vzniklé škody od odpovědných pracovníků a zjištění předat orgánům činným v trestním řízení“. Tato závažná zjištění a doporučení nemohla být ignorována a bylo povinností představitelů obce na ně adekvátně reagovat.


Mgr. Jakubová se úvodem i v závěru svého vyjádření pozastavuje nad tím, že nedostatky v účetnictví a hospodaření školy jsou vůbec shledávány jako závažný problém, a že pro posouzení činnosti ředitele školy není rozhodující pouze to, zda se zde děti něco naučí. Domnívám se, že poukazem na vzdělávací a výchovnou roli školy nelze zastřít nedostatky jejího manažerského vedení. Je třeba si uvědomit, že funkce ředitele je funkcí manažerskou, nikoliv pedagogickou a za výkon této funkce, tedy za manažerské vedení školy je také ředitel odměňován. Plnění jeho manažerských povinností je proto třeba důsledně kontrolovat a vyžadovat, neboť vedle zajištění vzdělávací role školy (§164 odst. 1 písm. písm. a) - c) zákona č. 561/2004 Sb.) odpovídá ředitel i za její hospodaření a jako statutární orgán za plnění zákonných povinností školy, včetně povinnosti vést řádně účetní evidenci (zejména §131, §139, §165 odst. 1 uvedeného zákona).


Mgr. Jakubová dále uvádí, že hospodaření školy bylo opakovaně kontrolováno jak ze strany obce, tak i ze strany MŠMT. K tomu je třeba poukázat na dvě věci. Za prvé jakákoliv kontrola stavu hospodaření a vedení účetnictví může zkoumat pouze skutečnosti, které vyplynou z podkladů, předaných ředitelem školy. V daném případě ze zpráv nezávislých auditorů a z  inventarizačních zápisů vyplývá, že účetní evidence školy vykazuje nedostatky mj. z hlediska své úplnosti a správnosti. Za druhé odpovědnost za vedení školy a plnění zákonných povinností této právnické osoby s vlastní právní subjektivitou nenesou kontrolní orgány, nýbrž statutární orgán školy, jímž je ředitel (§131 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.). Obec, jako zřizovatel, má jen omezené možnosti jak do provozu školy a jejího hospodaření zasahovat. Hospodaření školských právnických osob je založeno na příjmech z několika zdrojů a příjem z rozpočtu obce je zpravidla jen jedním z nich. Základním nástrojem pro řízení školy je tak pro obec pravomoc jmenovat a odvolat ředitele. Tohoto nástroje také stávající vedení obce využilo jakmile se ukázalo, že v účetnictví a hospodaření školy jsou podle zpráv auditorů nedostatky.


Mgr. Jakubová se dále ve svém prohlášení snaží vyvrátit nebo vysvětlit konkrétní nálezy nezávislých auditorů. Vzhledem k tomu, že dosud probíhá vyšetřování a nelze vyloučit ani právní spory do budoucna, včetně sporu o náhradu škody, není možné se nyní k těmto jednotlivým bodům podrobně vyjadřovat. Lze však alespoň citovat ze závěrů nezávislých zpráv auditorů, iniciovaných rozhodnutím zastupitelstva, které jsou a budou podkladem pro další postup a rozhodování obce v této věci. Ze zprávy nezávislého auditora o ověření správnosti, průkaznosti účetnictví a oprávněnosti vynaložených nákladů z poskytovaných prostředků zřizovatelem - obcí Chýně Základní škole a Mateřské škole Chýně ze dne 12.10. 2012, zpracované společností AUDITING-Dykast s.r.o., mj. vyplývá, že „přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumávání hospodaření“. Konkrétně např. konstatuje rozdíl mezi objemem dotací schváleným zastupitelstvem obce Chýně a objemem dotací podle účetnictví školy. Konstatuje, že byl „Porušen zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákon č 563/1991 Sb., o účetnictví.“ K účetní evidenci příjmů do Fondu kulturních a sociálních potřeb, který je zřízen podle §138 zákona č. 561/2004 Sb., uvádí, že „Auditorovi předloženo vyúčtování pro školní rok 2010/2011 a 2011/2012, které není v souladu s §48 zákona č. 218/2000 Sb.“ Ohledně inventarizace majetku uvádí, že „Inventarizace majetku nebyla prováděna v souladu se zákonem o účetnictví, nebyl porovnán účetní stav s fyzickou inventurou, inventurní soupisy nemají náležitosti účetního dokladu, rovněž dokladová inventarizace nedokládá vykazovaný zůstatek.“ Dále je uváděn soupis čtrnácti bodů pochybení, zejména případy, kdy fyzický nebo dokladový stav neodpovídal stavu podle účetnictví. Nedostatky byly shledány i v pracovně právní agendě, kdy „V roce 2010 byly uzavírány duplicitně dohody s p. Jaroslavem Jakubou“. Taktéž bylo poukázáno, na to, že pracovní smlouva Mgr. Jakubové byla z její strany podepsána na straně zaměstnance i zaměstnavatele, čímž „byl narušen vnitřní kontrolní systém“. Pochybnosti byly vzneseny i proti rozsahu smluvních úvazků Mgr. Jakubové z hlediska fyzické možnosti jejich řádného splnění. Výhrady byly vzneseny i proti způsobu evidence a hospodaření se zvláštním fondem příspěvků žáků, neboť „hospodaření s těmito prostředky je nevěrohodné.“ V Podkladech pro rozhodnutí o schválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Chýně obcí Chýně za rok 2012 ze dne 6.8. 2013, zpracovaných výše uvedenou společností, se kromě již zmíněného doporučení obrátit se na orgány činné v trestním řízení dále mj. uvádí, že „Z uvedeného ověření vyplývá porušování rozpočtové kázně a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.“ Opět byly shledány zejména nedostatky ve vedení pokladny rodičů, v inventarizaci nemovitého majetku (některý majetek nebyl vůbec nalezen) apod. Ohledně dotace na projekt Interaktivní výuka v ZŠ Chýně bylo zjištěno, že kromě pochybení, spočívajícího v neprovedení výběrového řízení na dodavatele, bylo zároveň „zjištěno nesprávné ocenění a zařazení souboru majetku sloužícího k pořízení audiovizuální techniky v ZŠ a MŠ Chýně.“


Na základě těchto a dalších podnětů bylo na místě situaci řešit, způsobem, jaký zvolila obec, která bude i nadále postupovat v souladu s právními předpisy tak, aby byly v maximální míře ochráněny její majetkové zájmy, jakožto zřizovatele, a aby nebyl narušen chod školy a bylo naopak zajištěno její nerušené a řádné fungování do budoucna.


V Chýni dne 27.12. 2013

Josef Novotný, starosta

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz